sri'
T{].
tqüT rrü ü4*
MERsiN vaı-İıiİ:i
iı ıvrııi Eğİtiİn Müdürlii{ii
{r(.
tr
§ayı ı
3417h2üJ?l$4l 99/4853s l 9
Kurııı:
F.-Fatrıra
21llfJi?ü|4
KAYMAHAMIJCtNA
li
Ilçe Mitli Eğilinı Miıdı-ırli-ğü )
_.
iıgi :
Stı,ıııcji fi*lişdrmuEaşkanlığıırııı
ıı
tZMET Ş[Jt]F.stNE,
2lllt]1?0l4 taı:ilılivc 4126273 sayılı yiızısı-
Eakanlığııııız ilgi vazısınit isı.iııaden, KBS kapsiıınındaki hrtrçaırra lririuılgrinin e-ta,nıriı
ve bıı tllli]tİır'.ıYl
işleınleıiıırlı; Iİullınılıııak tızcre vergi kinılik ııuıııaffila[ııreı sahip olrrıalurı
gertlurıektediı,.
IIaı.ıjaıı-ıiı Yiinetiırr Sistcırrine tarrırrrlaır,iaları
vÇ lıiznıet
I}akiııılığımıza bağtı olup K13li kapsiiırıuıdaki harcatna biriır"ıleıinclett üilill
vcıgi
yakın
eır
a[tırııntlı bııluııaır/bı_ılrrııçok olıııılitrdaır veryi kitırlilc nuılilra§ı ol,ıırayanlarııı,
iincedeır Şehvciı birdÇ» lazliı
ıliıircsi nıüdııriüklcriııtlcı.ı vergi kiııilik *r,,rr,,r,rş, alnraları, dalıiı
veryi kiıiılik ılun']ıil-itlil
ptıtansiy.l vergi lriıııtik ııuıİır.ırası altnıp tılanların kullanacaklurı
kıılInnılııuık
i,tleınleriırrle
i,..,,ı.inı*ıri veigi kinıtilç nııınaralarını ltapaü.tınnaları vğ_c_t,aturtı
yayıııılanacak
Müdtırlüğ[ıncc
veı-gi kiıııtilt nuurr.uı-*,,,ı Mnliyc Bakaırlğı Mulıascbat Gcırcl
hı,ısı,ısliırıırda,
tanıırrlgırraları
sisterrriıre
Yirn*tiırr
güıe'Harcaırra
rıl:rrı tlı.ıytıru ve kılavtrzlara
yapılnıasıırı rica ederim,
Bilgile rinizi vc ilgili ukul/kuıuınlara gerekli ıİuyuı,uııun
Alııııct
rünnnnu
Valia.
İl ı*ıilli l-,.ğitinı şııbe Miııilıri1
EK;
|- İlgi Yazı vc Eki ( 2 sayfa
}
nA(jITlM:
-l
(
3 İlçc Kayınakırrrlıklarına
İlçe
ntilli Eğitiııı Müdürlüğü}
- l lizıııet Şı_ılrelerine
Yunişelıir/MllRSİN
Duırrlupıırıır Mıhı llcsi 6M K Rıılvııı
ıvww.ınelı,5tıv,ıt'
Ag;
EIr:kırr.ıııik
c-p(lttıiı; sıriıiuji3l(ıİ)ı ııeh,gtıv-tı
nı:
crrılt gtıucıılı .,lııhıruııilt
itttzrt
itr İıttıuliııınııştıı
,\vrırıtılı lıilgi içiıı: FI,ÇA l,l Şlt A N M eıııtıı
Tul ; (0 324)329 14 t{1-1{4 dıhilİ l l7
]Tııks: {{l
324)j2T 35
lE,l9
-]cl)4-blç'n-,tl rhl Io,iı, ilc
nl.,n
tc_vit
cdülchIlı,
l,İti?
/^İ ]0ll
rtı i
ıı-f
l,.C.
nr,ıiriiı,ı
RarıuırĞı
Strntcji Gcliştirıne Başlmnlığı
§ayı : l (J903426/841.99/4726223
Koııuı E-Faluı,a
2l/lulaal4
Muliyu Bakurılığınııı 21.08.20l4 tarihli vc 34'l74'tosavılı yiızısı.
;
MıIiYe Bnkanlığından alııran ilgi yazıdıı kiı.rntı ırriılj işlemleriıre ilişkin e-riönüşüıır
ÇalıŞııraİarı keipsaınıııı_tir. e-laıura ktıllaırıınını yiiygııılııştımrıık vc ııilıayı;tindc KIJ,S
kapsaırrıırtlıılti lıarcanıa birimlcrinin ırral vc hizınct alınıları kaışılığı yalracıklİrı tünr ötleırıe
işlcııılcı'indc c-fatrııa kııllanıırıını uğlaın;ık için KTİS- Flaı.t:a.ma Yiınetim Sıstcır-ıinı_lç ycni Lıiı.
ÇıılıŞına haŞlatıldığı beliıtilıııiştiı,. Blı çerçevede, KBS kapsaınıııtlıılti lıarcanıa tririın|eriırin
e-Jiılura işltıtılcrindc kullanılınal< üz+rı: vcıgi ]cinılik nuırıaı,alaı,ııra snlıilr olırıaları ve Lru
ı] t]Tı ıit ı,;.ty ı I laı,catrr a Yöneti nr S işte ııı in e tan ı m laınaları gere kmektedir.
tsaltaıılığıınızn bağlı olup KIrS kalısaınındaki lrarcııırra biriırrlcriırdçn ırıal vc h.izıııçr
ıı]ılırıııt'la lrı.ılıııunihulunacıık olaınliirdiıır vcrgi kimlik nuınatfisı olınayatıiaı,ıtr, eır yirkıır vcrgi
dııiı-c.ci nıiidürlüklcriırdcıı vcrgi kimlik nıJıIıafasl *lınaIarı, dalıa iincedeır selıvüil lıiı,clcn thzla
ptllnt]§,aYel tergi kiııılik ıruırrarası aIırrı,t ulaırlaırn kııllaıiacnklaı,ı vergi kiııılik ıu|Iıara§ı
haı'icinrjeki vcrgi ltimli|+ rıuııınrnlarını kapattırınaları ve ç-ftıı,rıriı işlcınlcrincle krılliıııılitç:;ı lt
vcı'gi kiıtılik tıuııraralarıırı Maliyc Bakanlığı lr[ııhasclıat (]enel Müıdürliiğiincu yü.yıılılaılacak
rılaır dı-ıyuru vc ltıIavıızla,ra göre l,larçaırra Yijntliır Sislçıııiıı,ç tanııırlaıırala., hu5uş|ıtfını1.5
gcrc.ğiııi iırz vc ı,ictı çderiırı"
Vuyscl ll]R|]lal
Biık;ın
a.
Bartkan
yiızı(lsayf;ı)
I]^(iITIM
A PIaııı
R Plinı
ı\ıııiiı'lt
Hlr,.
ö664ti
KtzılıviANKAi{A
[:lrl+ııtıııik Ağ :,uvww.llıc[r,
Llııv. ı.r
1lt !:\,riık gı_ılcıı|i r.lılkürtlııik i|i!2i|
İ00#
0T0,0H
iİ(:
Ayııntılı bils,i içiıı: Ufıık İ)iıılcı'SEltl-}AR - Milli'J:ğitinı lJz-ıııııı )'ırl
't'cl; ((l 3 tt) rl l 1 l fr (l7
lİızitllınmliilıl. hllp://curgks(ı;gu.ıncLı
gov.tr udresiİ<l+ıı
9hşd-l5 ]9-3(;2lı-a25rl-$74c ktd!
$d:l0
]ıe
ıcilı tdiıtbi]it
l|a7,/v|T/Fır,
ıC.
İ!L\LIYL l}.AK,\ILIĞ1
htuhasthıt [ienel Müdürinğü
Sırı
litrırıı
:
:
r {:
[,T
lı
f
ti
rüsı]n+ltiT{ s
F-Latrıra
Bitindiğİ iirPrt. nıtrkczi y(inı--tiın kapsamırıdakj kurnu id,ırclcriııin {ftllil s;ı1,,ılı Kaıııu
İıl*li l tiııeıimı ıt İ*nnrıol Kanurırru +kli (l) t'e (l[} s}ıürlı cetL-ElJtnJc ytr a]uırlıu, ıırfiııı|u.
(.1]l} sayılı ı;eFçlde 1cr ulııninr iıe İsttğu hnglı) ödcmt vt iluhatcıcleştiımt i*lı;ınlcrı
llnlanlı$ıırrırts fiyluha§Ğlıul (jcıı*l Müdiiıitiğu) şetiştkilaı Kaıııu HarcEnra !e Mı.tlusclı+
Bı lişi ı,ı
5 iııçın i { KBii ) {lzerindcıı yiirüı[tlmekıedir.
}i.ii$ ilc harc;rmı lt mutıa*hc birirnltri artsıırrla gtitcnli vcri ırftışı stğlanarak.
iıiırüıııııa hiriı.'ıinıleıi fuyıştay [iıştıınlıgının deneıimine kadar otan siircç bütuııliigilırıııı
olııllı.ırulınasr t+ +-diirıüşErı kapeaınındı orali işlcnrleriu tlc}iırıınik ilrtişha iili,ırırntr"ı
aır:uçlnıuıış|ır. Eıı ha$laında. }if}S bünyı;sinıtt gcliştirilçn alt uygulaila tç şisıcrnlctlc Gdcmc
Tt, nıuİı.§Ht}t sür*,iııe ili5kin hiıçot İşhrn t-c htlgç ulçkl.+tıik ırıtaıııtı lflşın]ilıştır_ ]Ju
kap$rmd.r. harçaına te tırııhırtcbe süıccindc e-lirturı liıı|liınıthtna 1"önclik çthımıl:ır
hışlaıılarık. gcnel h*i4t kıps:ıınındıki ltuunu idarclerinin Türh l-cjelit)ın 1c TTNr,l
ötlı:ınelerinç iliskiıı is|ernlerinin. kağıt intuıa hu]lınılnraksızııı t-fatı,.a ytluı,lş
gtrçckItşı iıilın*si ss6l;ırrffi ışlır.
K:rrnu ınali işltmleriııc ilişkin e+lörrtlşüm ç;ı.lışmo[ırı kapstınında. ç-laıuıa kııll;ınımıırı
r,-t hi-zınct
,r,al şınlaşııtnal rı-, ııihs.n-etiııdc KBS kapsıın]ııda}i lıan:irma hirİırılcrjııin şırl
alıııl;rrı karşılliı v;ıpauakları ıiiilı iiüeıne i$i+ml*rirııic t-[alil(a kLılTanırnınü *ığlamıık
balr ımırrtluır- HB5-1 lataına Yiinctiııı $iıl*ıuinıIe ;-tııi bir çslışııra haşlutılın,şlır- 1}u
çerçcvcdc, KlJi kapsumıntlaki hartamu birinıicrinirı c-fatura işleınl*riııılr kııllarulırııd* iiıtrş
rcıgı kirnlik nrırımıarıııa ı+liip olmuları ve bu rıumilrıılı Hfifcıilnff Tonetİm §ist+r,ıiıre
tatıırırlatnal arı gerulrm*ktttliı.
lJilgil..riııi vc KtlS kap$unınülaki lıatgan,ıa birİmleriııde$ ıngl vc |ıiutrel ilınrında
hulıınşn/huluilgçak nlnıılarrtaır v*gi kinılİi nunıatili.ı olmalmlmın en şakın r+rgi duirusi
nıüdürlüklgınılen ,,ergı kirıılik iluıitiıritsı alınaları. ılüa iiııcedün sclıvm blı:d*n t'tr.la
lHütirnsı.yğl rtrgi Liırılik nurnju{ı!,ı t]tnış nlaırların kullaııacakları trariç diğtr ı'ergİ kiııılik
nuqtarılıtını liapaltırınaiarı şç g-lhtıııu işiemlcriıııIc kullanılaı:ak vr:rgi kiırılik ılunlflrulitrıı]l eır
gtç ı}ljtJıı.JZ0l4 tarihiııc k*dar Ba.kanlığımırca itvluhaschui Uçnel Miidürliifü}.rnl,ınrlaıut-;h
Jry,rru 1g fu|iruuılgıa giirı: llatçnnra Yiiırı:tirn Sİ,qltmiııc tanımltluları l'ıırsrıslırrııdıı gerı:ğini
ırr:ı ıc riı:a cdtıiııı.
t[/7Ü-L
NaE
^(itüAL
u
llalan
jt{ilEtetur
I-.üJ\üil'1t t:
i{Jtf ra5,ı!ı Kaıırınn Ekli f l)- (Il) r.c [l|11
Sayılı (tıncllçtde Ytı A]aıt tdtrçlei
[00#
$T0,0H
gt:İ,0 İIbl/üI/Bt
Download

MERsiN vaı-İıiİ:i - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü