T. c.
SAĞUK BAKANUĞİ
TÜRK|YE KAMU HASTANELER| KURUMU
Malatya i]i Kamu Hastaneleri Birliği Genel §ekreterliği
Malatya Devlet Hastanesi
(§atınalma)
Sayı
:2562
Tarih
:16.12.2014
Hasta Adı-Soyadı : Mehmet ÇAVUŞ
:18820227842
: Op.Dr. Kubilay GÜVEN
Ortopedi ve Taravm. Uzm.
Tekliflerin Verileceği Tarih
16.12.2014 SAAT : 15:30'a Kadar.
HastaTCNo
Doktoru
Hastanemizin'de acil olarak ameliyata alınacak olan yukarıda Adı Soyadı ve T.C.nosu yazılı olan hastanın ameliyatında
kullanı|mak üzere vadına reçete edilen ve aşağıda belirtilen tıbbi cihazlar 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22(f) maddesi gereğince
piyasadan pazarlık usulü ile satın alınacaktır. Belirtilen tarih ve saate kadar ;yazılı teklifinizi / profarma faturanızı birim fiyatı olarak
KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek hastanemiz satın alma (dgğrudan temin) ser,visine göndermenizi
veya 0422 325 49 10 nolu faksımlza göndermenizi !
Rica Ederim.
Aydın ALÇIK
SatınaIma, Birim Sorumlusu
BlRiM F|YATA EsAs lş KALEM|N|N ADl
2
3
Titanyum NcD
Rekonstruction
l [anyum Nuu
uiılası
Titanyum NCD
vidası
Kaplı Dairesel
Tibial Nail
kapll ıJroxlmal klılueme
Kaplı Di§tal Kilitleme
MiKTARl
BlRlMl
sıJT KoDU
1
ADET
Tv5240
2
ADET
TVs160
2
ADET
TVs500
4
Iitanyum NcD Kaph compresyon Vİdasl
1
ADET
TV5520
5
lcD
1
ADET
TVs380
Kapll Tepe Vidası
uBB KoDu
BlRlM FlYATl
ToPLAM
3ENEL TOPLAM
GENEL ŞARTLAR
ı- opsiyon ve teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendİrmeye alınmayacaktır.
z- Teklifimizdeki sayı numaranın ve hasta adının , teklifinizde mutlaka yazılması gereklidir
Teklifiniz Hastanemiz Satınalma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya
{0 422| 325 49 10 Nolu Fax Nosuna fakslanacak aslı mal teslimi sırasında elden teslim edilecektir.
+ İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler.
s- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değer|endirmeye alınmayacaktır.
o- Kendisinden mal/hizmet alımı kesinleşen firma teslim ettiği malın/hizmetin faturasını
Temlik usulü ile başka bir üretici veya ithalatçı gerçek ve tüzel kişilere tahsil ettiremezler .
z- Ödeme Saymanlığın Nakit durumuna göre yapılacaktır.
ı- Alternatif teklif verilemez. Teslimat bir seferde yapılır , kısmi teslimat kabul edilmez
g- Teklif veren firmalar Sağlık Bakanlığından Onaylı Barkot numaralarını (UBB
-Ulusal Bilgi Bankasından alınan)
belirtmek zorundadır.
ıo- SUT ve UBB Kodu yazılması aksi taktirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
ıı- SiPariŞler hastanemizin satınalma biriminde alım sekreteryasını yürüten personel tarafından yapılacaktır Satınalma sorumluIarı
dıŞında verilen siparişlerin firmanız tarafından yerine getirilmesinden satınalma birimimiz ve / veya idaremiz sorumlu olmayacaktır
ız- Acil ameliyata alınacak hasta için Tıbbi Cihaz gerekmesi durumunda firmanın Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları
yönetim sisteminde kayıtlı en ucuz ve / veya ortalama Fiyattan vereceğini taahüt etmemesi durumunda fiyat bildirmesine
gerek olmayıp ; Ürünün kullanılmasını müteakip bahse konu olan MKYS Fiyatının firma temsilcisinin katllımı ile birlikte
satınalma sorumiusu tarafından tesbit edilmesini müteakip fatura ve diğer evrak işleri tamamlanacaktır,
13_ lGzanan Firma; SUT Fiyatları olan ürünleri sut fiyat|ndan vermek Zorundadır.
Sut fiyatı olmayan Tıbbi Malzemelerde de MKYS Fiyat O(alamasına göre vermek zorundadır.Aksi Durumda
SpariŞ Formunu almadan hastaya kullanılan malzemelerden Hastanemiz Satın Alma birimi ve ldaremiz Sorumlu değildir.
a-
İnrİaer : Satınalma Personeli Memur: Nuray ASLAN
TELEFON:444 56 34 DahiIi i 1449 FAX : 0422 325 49 10 l 323 89 42
TlTANyuM NcD KApLı DAiREsEL KEslTLl REKoNsTRUcTıoN TıBıAL NAı!_
rexı,lix şenrıtanaesı
ı- Çİvİ iNrnılı,re»ULLAR
tisiAl
tJycULAMa içiN oizıyN nniı-vriş 6LMALIDIR.
z-
çİvİ vs vİDALARI NANo-CRysrar- niaıııoNo
3-
MAIZEMESİ rİraı.ryurı rİoauv Gso
+-
çivi eNarovıir BĞiııar sarıip oLMALIDIR.
MRI UYUMLU OLMALIDIR.
5832_3)
axrieı-ıeRcic KApLAMA
oLMAtı ve sisrnıııiN
oLMALIDI R
rüıı vioa
vn
l_ TPj4 Çiviımi 8MM,9MM,loil{M,l1M}vi,l2MM çAııARINDA vE 26OMM
ARALIGINDA 20MM ARIARAK DEVAM EDEN IZUNLUKLARDA OLMALIDIR.
çiviıani
iı-p
ı{\{:-,.ı
g- sİslrı,ı ÇoKLU rİrİrıglvtropsİyoNu saĞı-eıı,ıaruR.KİLiTVİDALARI İçİN
çivİNix
Pnoxiıı,ıarİx»B nİNaıvrİx ı, srarir z vB naingsBı-z riı.irı-rı,,re opı-İĞiviğ sBİAsBn s
rİrİrınm nBı-iĞi oLMALIDIR . oisrar»s isn z srarir ı niNevrir oı-ırıer-u-zsRE 3 AyRI
rirİrı-BıvıB nnı-İĞi BuLuNMALının.çivi raNaı- içiNnB vioaı-ını irn riı-irrnıırn
saĞı-eıraanının.
z- sİsrgıı,ı DE END CUp DA MEVCUTTUR.END cup IN orunacaĞI KISIMDA yivıi oııtai_; ,,,_
EN CIJP [-AR EN AZ 3 BoY oLMALIDIR.AYRICA END cup xeNÜrrÜ oLMALI VE ToRNAVii_,, ., i l
END CUp BinsiRiI.[E rciriıreü.rEs
_,,
a-Çİvİ sİsrnvriNoE AyRIcA pRoxiıı,ıer srATir riı-irı-sMErERDE EIvD cup iN ALTINA
vERLEşEçEK coMpREssioN vioası BULuNMALIDIR.
g-sİsrElıoE ririrı.elvın vbeı-enı 4,5MM VE 5,0MM oLMALI ve vİDALAR
26MM iıg
ARAŞINDA 2MM ARALIKLARI-A ntMitreı-tph..sisrgıvDe riı,irı-uım vioaı-aRııçı
raragirccEK
ıooıınıvr
EL ApARAf,i-ARI BL}LUNıI{ALIDIR.
ı o-Çİv[-rnİN ORIASINDA
BULUNMALIDIR.
ıüı,ı çarrana urGUN Eci
rul
ceçıvmsiıvn yARAyAN KAN
,j.
ı
ı ı-Çİvİ oiNevri« sı4rir ,roıvıpRgsiF öznı-ıixı-gn TAşIMALI vE AyNI ANDA BuNLARIN
roıı,ıs İNa syolvuNa İzİN vBRıvmı-İoİn.
gıaıBrı-Bnİ ınrİvıİN RAHAr KULLANABİı-EcBĞİ
şerİrnn nİzaw EDİLMİŞ
oLMALI,UYcuı.avıa cuİog LARI RADioLUcENT öreıİirre oLMALI sropi ı<ULıaNiıııı.ı.ı
ız-
ENGEL OLMAMALIDIR.
ıs- ünüI.tEAiT CE vE iso nsI-cELnRi oLMALIDIR.
_rir.Ncn
-rir.Nco
-tir.Nco
-rir.Nc»
KApLI REcoNsTRucfioN riniar Naiı,
KApLI pnoxsiıııar ririrıavm vioası
KApLI »isreı ririrrgıvrc vioesı
KApLI CoMpREsSioN vioası
l:iş|ç';.ü }1
'
I
TV5240
TV5460
TV5500
TV5520
TV5380
ryr;
şlı,.3fı";
/
Download

Hasta Adı-Soyadı : Mehmet ÇAVUŞ TELEFON:444 56 34 DahiIi i