4001 KRANJ - Hrastje 52 a, p.p. 111, Slovenija, tel.: +386 4 23 71 300; fax: +386 4 23 71 303
E-mail: [email protected] Internet: http://www.agromehanika.si
Nošena traktorska škropilnica tip
AGS 400 EN, AGS 600 EN, AGS 800 EN
AGS 1000 EN in AGS 1200 EN
Vedno veËja je osvešËenost ljudi, ki sodelujejo pri proizvodnji hrane,
ostrejše zahteve po varovanju narave ter želja po boljši kakovosti
izdelkov, narekujejo razvoj popolnejših in sodobnejših strojev za
zašËito rastlin. Agromehanika je v skladu z ostrejšo zakonodajo, predvsem v zahodni Evropi in v zadnjem Ëasu tudi pri nas razvila novo
družino škropilnic, ki skupaj z dodatki na škropilnih napravah, po eni
strani v popolnosti zadovoljujejo najostrejšim standardom zahodne
Evrope, po drugi strani pa kmetu olajšajo celotni postopek zašËite
rastlin.
Pri novem tipu škropilnice so obvezni dodatki:
• posoda za Ëisto vodo, ki je namenjena umivanju rok pri delu s škropivi
• posoda za Ëisto vodo, ki je potrebna za ËišËenje stroja po
škropljenju in ima sledeËe funkcije:
a) popolno ËišËenje vseh notranjih delov škropilnice po konËanem
škropljenju (rezervoar, filter, Ërpalka, regulator, šobe ...)
b) delno ËišËenje škropilnice, ki obsega ËišËenje filtrov, Ërpalke,
regulatorja in šob, ne da bi se pri tem spremenila koncentracija
škropiva v rezervoarju (ËišËenje pri daljši prekinitvi škropljenja).
Nošena traktorska prskalica tip
AGS 400 EN, AGS 600 EN, AGS 800 EN
AGS 1000 EN, i AGS 1200 EN
Uvijek veËa budnost ljudi, koji sudjeluju u proizvodnji hrane, oštrije
zahtjeve u sigurnosti prirodne hrane, te želja za boljom kvalitetom
proizvoda, traže razvoj boljih strojeva za zaštitu bilja. Agromehanika
je u skladu oštrijeg zakona, prije svega u zapadnoj Evropi i zadnjem
Ëasu kod nas izradila novu porodicu prskalica, koje zajedno sa
dodacima na prskajuËim napravama po jednoj strani zadovoljavaju
najoštrije standarde zapadne Evrope, po drugoj strani poljoprivredniku olakšaju postupak oko zaštite bilja.
Kod novih tipova prskalica su obavezni dodaci:
• posuda za Ëistu vodu, namjenjena pranju ruku kod rada sa zaštitnim
sredstvima
• posuda za Ëistu vodu, koja je potrebna za pranje stroja poslije
prskanja te ima slijedeËe funkcije:
a) pranje svih unutrašnjih dijelova prskalice po završenom prskanju
(rezervoar, filter, pumpa, regulator i dize)
b) dijelom pranje prskalice, koje obuhvaËa pranje filtera, pumpa,
regulatora i diza, ali ne da bi kod toga promijenili koncentraciju
sredstva u rezervoaru (pranje kod dužeg prekida prskanja).
E69?:¯?: [email protected]<: ™<[email protected]:=?:4
28D %!!6? 28D '!! 6? 28D )!! 6? 28D "!!! 6? Z_ 28D "#!! 6?
¯caR]\R Af^aR 3> "&!
E69?:¯<: [email protected]: ACD<2=:46
28D %!! 6? 28D '!! 6? 28D )!! 6? 28D "!!! 6? Z 28D "#!! 6?
Ac`de`c_Z_R cVkVcg`Rc[R
%!! '!! )!! "!!! "#!! ]
Ac`de`c_Z_R cVkVcg`Rc[R kR ZkaZcR_[V
'! "!! ]
Ac`de`c_Z_R cVkVcg`Rc[R kR acR_[V c`\
"& ]
EZa ÎcaR]\V
3> "!& #!
3A "!&
3A "#&
3> "&"
?RkZg_Z acVe`\
*$ ] ^Z_
"!( ] ^Z_
"#" ] ^Z_
"%' ] ^Z_
?R[gVÎ[Z U`afde_Z UV]`g_Z e]R\
# >aR
# >aR
# >aR
# >aR
?R[gVÎ[V U`g`][V_` eVgZ]` gce][R[Vg ÎcaR]\V
&&! ` ^Z_
EZa cVXf]Re`c[R e]R\R
AC $ 37 AC $ 64 AC $ 647>
?`dZ]TZ `S
^V^ScR_d\Z
™`S_Z g]`\Z
=649=6C
AcZ\]`a _R ecR\e`c
deR_URcU_` ecZe`Î\ gaVe[V :: \Re
AcZ\][fÎZgR_[V _R ecR\e`c
A`X`_
acV\` \RcUR_d\V XcVUZ
A`X`_
EZa \c`aZ]_ZTV
EZa acd\R]ZTV
cVkVcg`Rc g`]f^V_ ]
cVkVcgRc g`]f^V_ ]
28D %!! 6?
%!!
28D '!! 6?
'!!
28D )!! 6?
)!!
28D "!!! 6?
"!!!
28D "#!! 6?
"#!!
G`]f^V_ cVkVcgRcR
G`]f^V_ cVkVcgRcR kR ZdaZcR_[V
G`]f^V_ cVkVcgRcR kR acR_[V cf\f
EZa af^aV
?RkZg_Z ac`e`\
?R[gVÎZ U`kg`][V_ cRU_Z e]R\
?R[gVÎZ U`kg`][V_Z Sc`[ `SceR[R af^aV
EZa cVXf]Re`cR e]R\R
?`dRÎZ UZk_Z
F]`TZ UZk_Z
deR_U ecZe`Î\ dZdeV^ :: \Re
acV\` \RcUR_R
5:>6?K:;6 :? >6C6
>;6C?6 G6=:¯:?6
UV] ZcZ_R ^ Z_ eZa XRc_ZefcV
^VcV ^[VcV 2 i 3 i 4
cRU ZcZ_R ^ Z eZa XRc_ZefcV
X]`SZ_R UfSZ_R ZcZ_R gZZ_R gZdZ_R
"! >CI
"# >CI
"& >CI
"# >J
"! >CI
"# >CI
"& >CI
"# >J
"! >CI
"# >CI
"& >CI
"# >J
"& >J
") >83
"! >CI
"# >CI
"& >CI
"# >J
"& >J
") >83
"! >CI
"# >CI
"& >CI
"# >J
"& >J
") >83
""$! i #%#! i #"&!
""$! i #%#! i #"&!
""$! i $!!! i ")&!
""&! i #'!! i #'!!
""&! i #%#! i #"&!
""&! i #%#! i #"&!
""&! i $!!! i ")&!
""(! i #'!! i #'!!
"#%! i #%#! i #$!!
"#%! i #%#! i #$!!
"#%! i $!!! i #$!!
"#%! i #'!! i #'!!
"&"! i #'!! i #(&!
"&"! i $!&! i ")!!
"#&! i #%#! i #$!!
"#&! i #%#! i #$!!
"#&! i $!!! i #$!!
"#&! i #'!! i #'!!
"&#! i #)&! i #(&!
"&#! i $!&! i #!#!
"#&! i #%#! i #$!!
"#&! i #%#! i #$!!
"#&! i $!!! i #$!!
"#&! i #'!! i #'!!
"&#! i #)&! i #(&!
"&#! i $!&! i #!#!
eVR \X
eVZ_R \X
#*)
$"&
$$&
$%"
$&&
$(!
$*!
$*&
$($
$))
%!)
%"$
&'%
'*%
%!)
%#$
%%$
%%)
&**
(#*
%#&
%%!
%'!
%'&
'"'
(%'
[email protected]?2 @AC6>2+
• ÎcaR]\V+ 4@>6E 3A "!& #!, 3A "#& #!, 3A
"&" "& • U`URe_Z cRkg`U_Z gV_eZ]Z • aR]ZTR kR
gZd`\` \c`a][V_[V • _RgZ[R]_Z \`]feZ • UR][Z_d\R R]Z
Rge`^Red\R cVXf]RTZ[R • ZkaZcR_[V g TVUZ]f •
EC:86E `S_Z _`dZ]TZ • fde_Z\Z a` _Rc`ÎZ]f
• af^aR+ 4@>6E 3A "!& #!, 3A "#& #!, 3A
"&" "& • U`URe_Z cRkg`U_Z gV_eZ] • aR]ZTR kR
gZd`\` acd\R_[V • \`]feZ kR _R^`eR_[V TVgZ •
UR][Z_d\R Z]Z Rfe`^Red\R cVXf]RTZ[R • ZdaZcR_[V f
TZ[VUZ]f • EC: 86E UZk_Z _`dRÎZ • `SV a`
_RcfÎSZ
=Rde_R ac`UR[_`dVcgZd_R ^cVR
D`adegV_R ac`UR[_`dVcgZd_R d]fSR
AD4 <cR_[
9cRde[V &# R <cR_[ eV] ?4+ !% #$ (" $!!
Ac`UR[R cVkVcg_ZY UV]`g+ !% #$ (" $$#
Ac`UR[R \^VeZ[d\V ^VYR_ZkRTZ[V+ !% #$ (" $%$
AD4 >RcZS`c AcZ^`cd\R * >RcZS`c eV]+ !# $$" )* )! $$" )) '"
3]RX`g_Z TV_eVc >fcd\R D`S`eR
A]VdV " >fcd\R D`S`eR eV]+ !# &$" ") !$ &$" ") !%
AD4 3cVZTV 3cRe`g 4Vc[R\`g #% eV]+ !( %** $% )&
2Xc`^VYR_Z\R 3[V]`gRc
<cdeV 7cR_\`aR_R '% 3[V]`gRc eV]+ $)& %$ #"( "!! WRi+ #"( "!$
5ZdecZSfeVc+
?RgVUV_Z `aZdZ Z_ Z]fdecRTZ[V d` kX`][ Z_W`c^ReZg_Z Z_ _Zd` `SgVkf[`ÎZ
Z_ dV ]RY\` dacV^Z_[R[` R]Z U`a`]_[f[V[` ScVk acVUY`U_VXR `a`k`cZ]R
¯caR]\R Af^aR 3> "!& #!
?RgVUV_Z `aZdZ Z Z]fdecRTZ[V df Z_W`c^ReZg_Z Z _Zdf `SRgVk_Z
^`Xf dV ^Z[V_[ReZ Z]Z U`af_ZeZ SVk acVUY`U_`X fa`k`cV_[R
¯caR]\R Af^aR 4@>6E 3A "!& "#&
Download

Nošena traktorska škropilnica tip Nošena traktorska