I .e .
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 .1 9 9 - I f C /z p
16/09/2014
Konu :Zümre Top! antı i arı
. M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
19/09/2014 tarihinde yapılacak olan Eğitim Bölgesi Okul Züm re Başkanları ile ilgili çizelge ekted
Bilgilerinizi, okulunuz züm re başk an la n n a duyurularak ekli çizelgede belirtilen tarih, saat ve yer
hazır bulunm alarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
M ustafa K A R A S U
tice Milli E ğitim M ü d ü r V.
EKİ:1 Ad. Çizelge
D A Ğ ITIM : T Ü M O K U L M Ü D Ü R L Ü K L E R İN E
16/09/2014 V H K L A .B İL E N
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanh/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56-65 75
İrtibat
: A. BİLEN
Fax
: 326 413 37 02
Dahiii No
: 1067
http//
revhanli-meb.gov.tr
e-posta____ [email protected]
REYHANLI EĞİTİM BÖLGESİ OKUL ZÜMRE BAŞKANLAR!
TOPLANTI YER TARİH VE SAATLERİ
T A R İH
S A A T Z Ü M R E ADI
TO PLAN TI YERİ
19.09.2014
14:00
İLK O K U L 1.SINIFLA R
C U M H U R İY E T İLK O K U LU
19.09.2014
14:00
İL K O K U L 2 .SIN IFLA R
C U M H U R İY E T İLK O K U LU
19.09.2014
14:00
İL K O K U L 3 .SINIFLA R
C U M H U R İY E T İL K O K U L U
19.09.2014
14:00
İL K O K U L 4.SIN IFLA R
C U M H U R İY E T İLK O K U LU
19.09.2014
09:00
TÜRKÇE
REYHANLI ORTAOKULU
19.09.2014
09:00
M A T E M A T İK 1
REYHANLI ORTAOKULU
19.09.2014
09:00
S O S Y A L BİLG İLER
REYHANLI ORTAOKULU
19.09.2014
09:00
FEN V E T E K N O L O Jİ
REYHANLI ORTAOKULU
19.09.2014
09:00
İNGİLİZCE
REYHANLI ORTAOKULU
19.09.2014
09:00
B E D E N EĞİTİMİ
REYHANLI ORTAOKULU
DİN K Ü L T Ü R Ü VE
19.09.2014
09:00
A H L A K BİLGİSİ
19.09.2014
14:00
19.09.2014
14:00
T Ü R K DİLİ V E ED EB İY A TI T A Y F U R S Ö K M E N A N A D O L U LİSESİ
M A T E M A T İK 2
T A Y F U R SÖ K M E N A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
BİY O LO Jİ
T A Y F U R S Ö K M E N A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
FİZİK
T A Y F U R SÖ K M E N A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
K İM Y A
T A Y F U R S Ö K M E N A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
TA R İH
Y A H Y A T U R A N A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
COĞRAFYA
Y A H Y A T U R A N A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
İN G İL İZ C E -A L M A N C A
FR A N S IZ C A
İ.A .B E H Z A T O Ğ L U A N A D O L U LİSESİ
19.09.2014
14:00
M E S L E K D ERSLERİ
A N A D O L U LİSESİ
14:00
DİN K Ü L T Ü R Ü VE
A H L A K BİLGİSİ
İ.A .B E H Z A T O Ğ L U A N A D O L U LİSESİ
REYHANLI ORTAOKULU
O Ğ U LC A N T U N A MESLEK VE T E K N İK
19.09.2014
A Ç IK L A M A L A R :
1) Okul Züm re Başkaniarı toplantı öncesinde kendi aralarında bir başkan seçerek toplantıya
devam edeceklerdir.
2)Lğitinı Bölgem izde sıkça karşılaşılan problem ler züm relerce tespit edilerek çözüm önerileri
getirilecektir.
3)Yııkarıda yer alm ayan züm reler dışında kalan diğer z üm reler toplantılarını kendi okullarında yaparak
toplantı tutanağı ile hazır bulunanların imza sirküleri 25/09/2014 tarihine kadar ilgili okul müdürlükleri:
m üdürlüğüm üze gönderilecektir.
4)Okullarında züm re başkaniarı toplantısı yapılan okul müdürleri züm re toplantısı tutanakları
ile im za sirkülerini 25/09/2014 tarihine kadar m üdürlüğüm üze göndereceklerdir.
M ustafa K A R A SU
İlçe Milli Eğitim M üdür Vekili
f.M R F
rO P Î.A N T ü.A R IN D A
K i m ' - K O İI.M K Sİ <<K RKkLİ
H i l S l i S I . A R i U N H A 7 J S ..AUt
1.
i h - r s n î a n u n i a i ’m m i n i i f m i a f p r i ^ n u r n a o : k m » » iic iîy.Hi o k m ş f u s e f t m ’N k \ e
«.“viH’l ^ c k - r k - ifîj: x v c m i r k r i s ı m c e k m i R ' ?
2.
B i r s ı n ı f ı n d e ğ i ş i k ^ u l ı t k - r i n d e a g r e i h a ¡ M r i i y i n ; • . ; j ğ l a y aS>i i ı m: k n;iıı u y : i î ! Î a » a r a k
ö r . i v î t ü i vî j Hvi i : ; :
c i î.' ■. çn k î c s' i i ; h ! l n :ii; k a : î :U-k ‘ a i k r n n ?.•,;! :<s* a v : > a k u n ; ; ; ; ;, a
k a ş a ; a n a : ” !a ; a a » k a r n ı ; k a r a r t e ş t m h m f - v s .
3.
.sözlü d e ^ c r k - m ü r m e l ı c n ı b c r f l f h ı î «
hum!
sugtnnarağtm «ctMamp
k: ı r a r! : 5 ş ! . i n i m ; i si .
4.
\ azılt . s m a v k i r d ü . s o m l a r ı n h a / ı H a n m a « ! ,
nîhîns
i r ttvi’i t h ı m a s ı m l a
î?ir;ii> J u ' r a h r r H k » e s h a r e k e ! Tî h y u u ü a ç î K i i i m •> k a n i r l a ç i f n l u f a v » .
\ a z ı k Mn n v k s j i f d a r m m d e ğ e r l e » d k a b î î v : k i H k h i r k k b e r a b e r l i k s a ğ l a m a
I t u N i KK n m ı a e s k k i m p f c a r a r l a ş l i r ı b n a - v ! ,
k.
O g m i c j l m n d e r s e n e ş e k i l d e ç a l ı ş a c a ğ ı -. i' k o n u t a r l a iigHİ o l a r a k <m ya hşi na;« a
nnsi! v k n d ü k ' i e k k k u ç i i d a ı n p k a r a r i a ş ü n i n n ı s i .
?.
O ğ m ' i k n * b i h ı ü e r m benim setilip pe.kişlirHmcsi için nasıl b ir y ö n t e m izleneceğini
»çıkfam n karannşsınim ası.
o.
O & r e m - i U ' r u î ¡ i n ' i k i t a b i d ı ş ı n d a k i <%»-r %a r d ı m e ? k a v n a k l a r d a u n e ş e k s i d e
y a r a r b m a e a k i a n m ü m k ü n s e h u k ; n n a M a n n;îs-i! e d i n m e k . T i « m a ç ı k i a m p
kara;'k;surnîHi!'-.
v.
O^i - eş uk i f / r i i î b r r b i r k ' r i ü d e » n a s d
k . a ; ; r î a s ; ' ; r : k : i : ; ‘::.
! >!. i /¿,rc>u.'iii-r;!i k ' - \
a r a n - a u n a sa n
r a k i k ı i b n r a M i n ı i a nedU:. -i >| s
¡ü::nku' îs!; v a r a k ' iv. ' .>kk::; ,k ; H T r i a k r c k : k ! ! ' . ' k ; ; i.;?;:
k r n u k r Hi ü:.;ak d>„:-rs ihyı ş ü b ş î î K k a ;• a u , r k ? o m a n c r i a a a i a a r k k a ü s p
karaH aşürm avsr
1 i , O i - r e n e ı i a n n a i i n n s d y e t e n e k l e r i n i n > vu?-e î v e %a r a - a v m k \ a s d l a n n m i i d i ş t i r i k n c - 1
i ç i n iv: !!İİ)î r a h s j m ı i a r y a p ı l a b i l e c e ğ i m ' a a r k a n ! n a yjb» ç a h s m a k u "
ya n u r a a k
mm
ayıklanıp k a ra rh tv im tm ası.
i 2. S m i f set i v a k r k n ü z e r i n d e k i i i ğ r e n e i i e i in s a u i a i n i ü » « f c h n n n a s d
' l a u l a n u h i k a c ’i î n ” - a ı a k t a m p k a r a H e . ş î ' n i m a ^ ' .
i a. k u m ^ / v b c ’-’k k’a ü i c r k H İ a k i ö ğ r e n c i l c n » y e t t w k k T i m n d a h a d a g e l i ş t i r i l m e s i i r i n
v a « n d ; k k c d - . vakvvm karm neler nlalaik/n-aînki aeiUtanıp k a r a r la ş t ır ılm a s ı .
'¡4. «keşi k i •iCvi'Hk-'U- işieni'ssH'Yen k o n a k -r-v': ;:-c ş e k a h k î r k k i e d i t c b i i m ' û i n m
¿iCikhuua a;; rakıışmakuas,!..
i a. ! k ; k r / ; d ; r a a :- r e k t ; e i k r r i ile İm-}, a
i' a ^ i - o i - n v a k - r i i a a a ; ; j k ' m u k u ' d a v e ü r
a a k a a . ' i'-ktrk;.;; \ r vi;S;u y â j n ı n ! > s j ;ir5f-»■ ■a ;.
: k.
:;>•;>.• • - j ' ( . i f ' n ' r ; k ” ! n a - a !
:ir: -
i 7- k: i ' :: ' ; r r : i / k ‘< ' r ' a - n a - r k k ; ' : i i r a ş î a n b n r s :
i;
> ■<ı ■; i;!
i
a ::'i; i ii. hl u i ıi
; a i < a ; k ¡ ; ; a ;!C‘k ;■'«r ; î a ; \ ’r k
¡.-iürk'. vvE-knin v»kM. :k k r ; v s ; İv I m
>■;> -i > -.; i ek;
--
İ k. ' k i k k K v k U: a ı k k;.;k: ¡iksî'ak h a V:a j i ak-. . i n. a;; rr ;w ■\M:!; ı Hİ r r k . i , r v ı i ' i v : - < v k a k î :
h a k r k n;j ü-sk
Download

Zümre Toplantıları (GÜNCELLENDİ...)