:ゞ 嗅
1し キ
4≒
GAU
r
GIRNE AMERICAN
UNIVERSITY
一 ′ F
1・ ・
︰ ・ ・
︱・
OFFICE OF THE PRESIDENT
2 Ekim 2014
Sayl:10。 14.PIEB/010
ToC
PIILLI EGITIIⅦ
BAKANLIGI
Yenilik ve Eこ itim Tekn01可 ileri Genel
ⅣI通 dirliこ u;
Gime Amerikan Universitesi 30.Y11lnl kutladlこ 12014-2015 akademik yl
gelisillnine katklda bulurlmayl, gen91ere,diinyanln ihtiya9 duyduこ u yenili
iiriinler, hizmetler, teknolojiler, icatlar ve projeler tiretmeye tegvik etmeyi
ile 3.Yaratrcr Fikirler Yarrsmastnt gergeklegtirmeyi planlamrg bulunmaktayv.
Gime Amerikan Universitesi 3.Yaratlcl Fikirler yarl,轟
asl 14-25 ya,
olacaktlr.On eleme a§ amasindan sonra katlhmcllar ya§ gruplarina gё re
Uygun gё riildiiЁ ii takdirde bu yarl,manln diizenlcnmesini rniisaadelerinize arz
Saygrlarrmla,
REKTOR(v)
17[kim 20i4
EK:
1- Katrhm
Kogullan
NUMARA:ム
ι325g
University Drive′ Girne′
丁RNC′ via Mersin 1 0丁 URKEY
T +903926502000
F +903926502061
M [email protected]
W www.gau.edu.tr
ら
nu豊 煙・り 配塩 讀 轟
會 iQr轟 瓢味
.愈
△鳳
GiRNE AMERiKAN UNivERsiTEsi 3. YARATtct FiKIRtER YARISMASI
GENEL KAT:L:M SARTLAR:
1)Yan5maya KKTC ve/veya TC Ыn「 lan 19ensinde ikamet eden KKTC′ TC ve/veya vabanc:uyruklu
14-25 va5 arasltum gencler katthm gOsterebilir.
2}Katillmcilardan dunyanin ihtivaclarina vanlt vereb‖
ecek,varatlci ve yen‖ ik91 lkirlerini sunmalari
beklenmekted「 Yarata nkir kapsamlnda veni bir urun,teOn,hi2met Ve/veya iCat‖
katlllm g6sterileb‖
3)Ka,hmc‖
e yan,mava
ir
a“ n24
HaJran 2015 tanhinde gercemesecek yan,manin ina“
ka2anmalarll,in On elemeden gecmeleri gerekmektedir
ne katlmaya hak
″
Basvuru icin cerekl,Belgeler klsminda
ver alan belgelerle en ge9 24 Nisan 2015 tarihine kadar ba,vuruda bulunmalar!
gerekmektedr Cerek‖ belgeler s02 kOnuSu ta“ he kadar htto://vansmalar gau edu tr adresine
iletilmesi gerekmektedir
Yap‖ acak jl“ deЁ enendirmesinin
httoプ /vansmabrgau
ardlndan On eleme sonudan l Mays 2015 tanhinde
edu tr Web● teJnde agmanacaktir On elemeden gecen yansmaghr
e Sunumlarin1 20 Mayls 2015 tarih:ne kadar Girne Amerikan
On市 erstesi Hal鳳 a ni5‖ ler ve Etkin“ k Mudu‖ uttune posta volu‖ e veya elden teshm edilmesi
gerekmektedヤ i‖ nd bir,On dette‖ endlmeJnde proleler deこ enendr‖ ecek ve nnal yan5maЫ na
ka● lmava hak ka2anan yam5macllar 31 Mays tanhinde httoノ /vansmalar gau edu tr web
yaratlcl fikirlerinin detavl! pr●
sitesinde duvurulacaktl「 4 Ha2iran 2015 tarihinde ise unlversitemi2 himavelerinde yapllacak
yarttmamn ina‖ nde yansmaobr pr● de“ nln sunumhnnl gerce‖ eslrecekur ttnJ vansma,mn
sonunda van5maolar 190ncl ve son ju“ dettedendlmeJne tabi tutulacaktr Final yan,masln:n
ardlndan d12enlenecek olan OdlltOreninde kazananlara Odu‖
4)Yan,maya ka● lanhr,lm‖ ennin kend‖
e‖
eri tes‖
m ed‖ ecektir
ne at oldutunu beyan ve taahhut etmt sayttr.
5)Yansmava gOndedlecek nkir′ teoH′ pr● e ve/Veya icat daha Once du2enlenm"herhangi b″
yan,mada Odulalmam15 01mas,gerekmekted「 Aksi takdirde proleler,jO■ arastlrmaslnin
ardindan vine luri kararille yari5ma dl,l btrak,hrlar.
6)Yan,mava kahhn Oこ rend/takmlar,pr● e/uran ve晰 ゛Se:fotoこ raf′ gOrsellennin van,mavl ve
d12enに yen kuruluメ an tanttmak 12ere yaコ h/g6rSd medyada ve ba,h maレ emelerde
ku‖ anllacaこ
In:kabul etmt sav‖
″
7)Yarl,ma organizatOrieri veva juri uvelerinin birinci dereceden akrabalarl yar,,mava katilama21ar
8)Ju“ nin karan kesindir ve dettis●
lemez
“
9)Yan,maya en faJa bir iklr′ teon,icat,prole ve/veya crun‖
e kathm gOste‖ leb‖ inir.
0
=
10〕
Yarl,maya kat‖ :mc‖ ar bireysel olarak veya en fa21a 09 ki51den olusan bir takim ile katilabi:irler
ll)Kathm sartlan bu madde dah‖ 1l maddeden olusur Her ka● hmcl yan,manln kathm
ko5u‖ annl
kabul etml saylhr cirne Amedkan OniverJte●
kauhm,artiannl de薔 iourme hakkni
sakll tutar
BASVURU iCiN GEREKLI BELG[LER
―Yaratlcl nkrini beyan edecek olan var15mac!nkrini a,,klayan 2500 ke‖ melik bir kompo2iSyOn ya2maSl
gerek‖ dir(1lpt
Ca‖ bn fOnt)sorulardan en az d6rdunun cevaplanma,gerekmekle beraber l
Sorunun cevaplanmasi zorunludur
l Yaratlc1 lkriniz hangl sorunu veva lhtivacl ele almaktadtr?Sunduttunu2 ,02umu avrintJl
olarak a,lklaylniz
2 Hedef kた leniz ned「 ?Sunduttunuz lrun′
ku‖ an‖ acak
te。
口,servis veya teknololi kimler taraindan
veya talep gOrecektir?
3 Dunyada sunmu,olduこ unu2 1kire yakn teo市
ml,Varヽ e JJnkinin diこ e‖ e‖ nden farh ned“ ?
ler′
dlsunceler′ ornekler ve/veya icatlar var
4 Yaratlcl nkrinizi daha ilerive taslma kararl ahrsanlz si2de bulunan hangi 02enikler bunu bir
ba,an Oykusu ha‖ ne geurmenize yarar sa首 layacak ve can,manに ln kendi alanlnda fark
yaratmasina neden olacaktl「 ?
5 Sizce bu nkir kendi alanlnda veni bir pazar veya veni biris kolu varatabilir mi?
6 Mevcut yaraticl nk"niJ,2amanla daha faJa ge‖
,■ rmek′
strateli uvgulamak mOmkun olur
mu'Nas‖ ?Aciklayln12
7 Yaratlcl lkriniz basarlyla havata ge,lrilmesi durumunda ne gibi favdalari olacaktir?Ba,arlyla
uyguhnma,durumunda sa」 ayacatt ekOnOmk′
sosyJ′
kuturd ve/veva cevresd kathhnnl bdinin,
‐
l Adet vesikalik resim
‐
Nlfus C12dan fOtokopis:
-6こ renci Belgesi
PUAN TABLOSu
Yarauo lkir,Orun,teOn,hレ met ve/veya icadln yaah olarak detayh tanimi ve ba,vuru belgeleriyle
beraber 19 Nヽ an 2013 ta“ hine kadarteJim ed‖ ecektir(Puan deё e“ :20)
02gonluk/veni"k,‖ ik(Puan detten:40)
Yan,ma geceslnde kathmo yan,maya kaunm gOsterdi首 i urun,te。 ‖
/hレ met ve/veya iCadln sunumunu
gerceke5urecektir Jun yap‖ an sunumlan ben‖ enen dettenendlme k‖ tenen cerceveJnde 40 puan
uzerinden de薔 erlendirecektir
YARIgMA TAKViMi
>
Son ba'vuru tarihi: 17 Nisan 2015
F
6n
>
Detayh Proie Tesllm Tarihi:2o Mayrs 2015
>
Jori DeEerlendirmesi: 20 Mayrs 2015 -29 Mayrs 2015
>
Final Yan'mastna Kattlmaya Hak lGzanan Yarltmacdann Agklanmasl: 01 Haziran, 2015
>
Final Yantmast ve
Eleme Sonuglartntn Agklanmasl: 29 Nlsan 2015
6diil Tiireni Tarihi: 5 Haziran 2015
dDUTtER
Yon\modo findl ydr,imosmo hok kdzonon yonSmac ar ve kenditerine rcldkdt edecek 7 kiil itdiil
t,rcnine kdt,lmdk iizere Girne Amerlkan 0nive6ltesi Girne KomPtis ' ne tiim mosroflan ydrt|moyt
diizenleyen kurum oldn iinive$lte tdruItndan korS onacak Sekllde mlsofir olarok kot,ttm hakk
kazonacdk,r.
-
6n eleme sonuglar, geryevesinde bellrlenecek olon
EitGi vE BAgvuRu
her
katego ye 6zel6dA
--hBplleisrnlbt8e!.eCU!
Adres: Girne Amerikan Universitesi,Universite Caddesi, Girne KKTC
Halkla ili5kiler ve Etkinlik Y6netimi Departmanl
iletisim:650 20 00 - 1165
[email protected]
/
http://varismalar.sau.edu.tr
q verilecekir'
Download

yaratıcı fikirler yarışması