2014‐ 2015 EEitim Ottretim Ylll Kaynarca i19e Milli Ettitim Midiri■
こ●2.D6nem
Ba91
11騎 言retim Kurumlari Sinlfve Bran,lara gё re Ottretmen zimre Kurulari ca119ma Takvimi
SINIFLAR
DERSLER
Okul Oncesi
TOPLANTI YERI
Atamrk llkOkulu
Sinlf
2.Slnlf
Bittin Dersler
Atattirk llkokulu
Btittin Dersler
3.Slnlf
butun Dersier
4.Sinlf
Aね 血 k llkOkulu
Aね籠rk llkOkulu
Biitth Dersler
Atattirk llkOkulu
Jurk9e
Matematik
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
1。
5。 6。
7.8.Sinl■ ar
5.6.7.8.Slnlflar
5.6。 7.8。
Sinlflar
5.6。 7.8.Sinlflar
5.6.7.8。 Slnlflar
Fen ve rekn。 1可 i
_Lolyul Bilgiler
5.6.7.8。 Sinlflar
iZCe
Din K■ 1.Ah.Bil.
D.0.′ 。
る。
binlllar
Gёresel Sanatlar
D.6.7.8.Sinlllar
Mttik
5.6.7.8.Sininar
5.6.7.8。 Sinlflar
Tekn01可 i Tasarlm
peden EЁ itimi
5.6.7.8。 Sinlflar
Bilisim Tekn010iileri
Tim okullar
Diizenleyen
回
Mimar sinan mOkulu
Milnar Sinan omokulu
Mimar sinan ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
_Mimar sinan o色 Okulu
Mimar sinan
Mimar Sinan Ortaokulu
Mimar Sinan Ortaokulu
Milnar Sinan(DHaokulu
TOPLANTI GUNU
TOPoSAATi
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
2609901く
26.02.2015
26^02901ヽ
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
Uygundur
)).rozrzor
Ali
tiFn Mid闘
Download

DERSLER