KUTAHYA BELEDIYESI
ULAsIM Ⅱ iZMETLERI Mウ Dむ RLOこ 0
ciNiGAR sEHiRLERARASI OTOBOs TERMiNALi
YONETMELIGI
BIRINCI BOLUM
AInac,Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanimlar
И″αf
IIIADDE l‐ Kttahya Belcdiyesi Otogarlarina giri5 91kl, yapan ara91ar, OtOgarlarda bulunan
yazlhanelcr, isyerleri ve hizmct vercn gcrOek veya tuzcl ki,ilerin i, ve islemlcrinin
dizcnlenmcsi vc kurallara baglanmasldir
Fη sα ″
■llADDE 2‐ Bu yё netmelik Kitahya Belediyesi OtOgarlarl ilc OtOgariarda ytritilecck hizmetleri,
ta,lmaci vc acentclerin,i§ yeri sahiplcrinin,kiracllar ve yolcularln uyacaklarl kuranarl kapsar
I″ ル″″ Jayα ″α″
MADDE 3-Bu yё netmc‖ k5393 sayll Bclcdiye Kanununun 15/bi ve 18/m maddelcn,4925 saylh
K″ayolu Ta,lma Kanunu vc Yё netmcltinin,5326 Say11l Kabahatlcr Kanunun,1608 Saylh Umuru
Bclediycyc Muteallik Ahkaml Cczaiyc Hakklnda Kanunun ‖gili hukOmlerinc dayanilarak
hazlrlanmlstlr
r“′′湖α′
■IIADDE 4-Bu y6netmclikte gc9en;
Ba,Icanhk
Kitahya Belcdiye Ba,kanhЁ
Meclis
Kitallya Bclediye Mcclisini,
Encumen
Midirlik
Kitahya Bclediyc Encimcnini,
inち
Kttahya Bclcdiyesi Ula,lm Hizmetlcri卜 ndirligint,
senik
01ogar
Kitallya Belediycsi Ula§ lm Hizmctleri Midirliginc bagll otogar scflttint
SChirlerarasl yolcu ta,lmacI1lElnin yaplldl言 l cinigar sehirlcrarasI Otobis
Tcrminali ve tamamlaylcl● n■ clcri ilc klrsal otobus garttml(Anadolu Garttmll,
I,letmeci
Yolcu ta,lmacill薔 l yapan gcr9ek vc tizel ki,iler ilc kurulusiarl,
Kiracl
Otogar dahilinde ta,lmacillk isi yapmayan digcr i,yeri sahiplcrini,
Yazlhane
SChirlere vc i19elerc 9ah,acak ta,lmaclar i9in minhaslran karayOlu ilc yolcu
ta,lmaci1lgl faaliyctlerindc kunanllmak izcrc kiralanan otOgar dah‖
indeki bilct
satis gisclcrini,
lfadc cdcr
IKINCI BOLUM
Personelin G6rev Yetki ve SOrumluluklari
υ7ω′
″ 月%″ crた ヵz滋 ″′″'″ ′″ 0′彎 ″ ル iなjJ=gb″ ちノ′′
″Jツ ιSO′ rraル ル trarr
「
MADDE 5‐
Ula,lm Hizmctlcri Miduri'nin otOgar ile ilgili gbrev,yctki ve sorumluluklarl
,unlardir:
a)Y6nctmc‖ 言in l maddcsindcki ama91arl yerine getirir
eぁ
︲
e
B
b)OtOgari verimli ve dizenli bir Ock‖ de yOnetir
n
n
e
y
︲
d
C)
dtter birimlc」 ilc isbirligi
"gerekll kOOrdln町
t
聰
Sayfa 1/9
d)ihtiya91ari temin eder.
e)OtOgar sefliЁ i persOnelini denetler,olumlu yё ne sevk eder.
0 0tOgar ile ilgili ucretlerin tahsilttinl denetler.
g)PerSOnel kayltlarinin tutullnasinl saこ lar.
h)OtOgarda yeterli saylda personeli olan giivcnHk ve temizlik birilnleri olu,turur ve bu hizmetlcrin
yurutulmesini saこ
lar.
i)Ba§ kanllk9a belirlenecek konularda uyarl,bilgi ve duyuru levhalarinl uygun yerlerde
bulundurur,asar ve yerlestirir.
j)PerOn Tahsis Belgesi verir ve diЁ
er idari i,leri ytiriittir.
k)OtOgar i,ve i,lemlerine iliskin Belediye Baskanl veya Ba§
gё revleri
01ogα r
kan Yardlmclsl taraflndan verilecek
yapar.
s中滋gσ ″ツノα″ツι∫θ′″燿ルルル′
αrr
mDDE6‐ Otogar seflnin gё rev yctki ve sorumluluklarl,unlardlr:
a)OtOgardaki i,vei,lemlerin yurutulmesinde ёncelikle mldure kar§ l sOrumludur.
b)OtOgar personelinin 9all§ malarinl denetier,gerekli planlamayl yaparak i,ve i,lemlerin duzenli
bir,ckilde yuriitulmesini sattlar・
C)OtOgarda yapllan tahsilttlarl izleyerek, tallsilttlarin mevzuata uygun bir,ckilde yurtitulmesini
SaЁ lar.
d)C)tOgarda duzeni saこ lar,ara91ar ve yolcular i9in rahat ve gillvenli bir ortam olusturur,diizeni
bozanlar hakkinda gerekli yasal islenllerin yapllmasinl saЁ
C)OtOgar i,ve i,lemlerine iliskin Mudur taraflndan verilecek gё
″″ツ
7レ 加 ildarJarJ″ g∂ ″ ッノθ
`∫
θr“
lar・
revleri yapar.
′′
″klarJ
“ “
MA]DDE 7-Tahsildarlarin gё rev yetki ve soruⅡ lluluklarl sunlardlr:
a)OtOgar ticretlerini tahsil eder.
b)TahSil edilen iicretleri mevzuat hiiktilnlerine uygun olarak belediyc hesaplarina intikal ettirir.
C)OtOgar sefl taraflndan verilecek gё revleri yapar.
グル αqttr激 7Jな ″gθ ″ツノ
Pι rsθ ″
`′
rJ
″ツ θ″
″″ルルル
′
α
`∫
MADDE 8-Personelin Otogar ile ilgili gё rev yetki ve sorumluluklarl,unlardir:
a)OtOgar sefliЁ inin id額 li,lerinin yurutulmesini saЁ lar Ve gerckli kayltlarl tutar.
b)OtOgardaki duzenin saЁ lanmaslna yё nelik gerckli denetimleri yapar.
C)OtOgar sefl taraflndan verilecek gё revleri yapal.
θzグ
Gわ ι Jit
“
Parsθ ″
`Jir2あ
〃り♂
″θ′
θgα r J′ ι島
亀ζ
r`ソ
ル′ツι∫θr″ ″2′ ″J“ ルι
αFJ
ノι′
MADDE 9-Ozel Guvenlik Personelinin Otogar ile ilgili gё
rev yetki ve sorumluluklarl,unlardlE
a)5188 say111 0zel Guvenlik Kanununa gё re hazlrlanan Valilik ve Emniyet MudurluЁ u'nce
onaylanan Koruma ve Giivenlik Planinda belirtilen gё revleri yapar.
b)Yangin,deprem gibi tabii afet durumlarinda ve imdat istenmesi halinde g6rev alanindaki i,yeri
ve konutlara girerek ilk iniidahalelcri yapar.
勿
Sayfa 2/9
c)Gerekli hanerde ve yasalarin izin verditti 619tide killnlik kOntroHcri yapar; ki§
ilerin tistlerini ve
e,yalarinl detekt6rle arar; duyarll kapldan veya benzeri gtivenlik sisternierinden ge9melerini
saglar.
d)Genel koHuk kuvvetlerine derhal bildirmek,artl ile aramalar slrasinda su9 teskil edebilecek ya da
su9 te,kil etlnemekle birHkte tchlike doЁ urabilecck e,yayl emanete ahr.
e)Terk edilmi,veya bulunmus e,yayl emanete alr ve Belediye Zabltasl'na teslim eder.
D Ozel G通 venlik PersOneli,5188 sayll1 0zel G,venlik Kanununda belirtilen gё revlere ilave olarak,
4207 saylll Tiitiin NIIamuHerinin Zararlarinin Onienmesinc Dair Kanun gerettince yasaklanan
kamuya a91k alanlarda tutiin mamuHerini kuHananiari denetiln ekibine bildirir ve takibini yapar.
g)Kalnuya a91k olan otOgar i9inde Oturma gruplarl ve diЁ er alanlar i9inde yatarak uyumalara engel
olur, aslrl beHi olacak§ ckilde i9kili 01anlarl otOgar polis miiracaat noktasl ile k00rdineH olarak
otogar dl,lna 91karlr.
h)TOplumun huzurunu bozan kisileri,uyu,turuCu madde baЁ
linhsl,ahlslarl ve otOgarl lnekan
tutrnaya 9all,an mekanslz kisileri otogar polis miiracaat noktasl ile k00rdineli 01arak dl,arl
91karlr.
i) OZel giivenlik gё revlileri bu yetkilerini gё rev alanl i9inde ve gё revli 01duttu Siiredc kuHanlr.
Gё rev alanl otOgar hudutlarl i9idir. Ancak i,lennlis su9un, sanlЁ ln Veya su9 i,leyeceЁ
inden
kuvvetle,iiphe edilen ki,inin takibi,para naklinde kuHanllan giizergah boyu g6rev alanl say11lr.
j) ()tOgar sefl taraf11ldan verilecek gё revleri yapar.
Zυ ウ″,■ 4"留 riα ″′
″gび ″ ち ノcrk=ッιsθ ″″″″レJ″ klarr
“
“
MADDE 10-Zablta Memurlarlnln g6rev,yetki ve sOrumluluklarl sunlardlr:
a)Tellllinal
sinlrlarl
i9indeki
diizeni
ve
yolcularin
huzurunu
sattlamak
i9in
belediyc
zabltasinca yerine getirileceこ i belirtilen gё revleri yapar ve yetkilerini kuHanlr.
b)Tellllinalin temizliЁ ini devamll surette kontrol eder,01as1 01umsuzluklara kar,l tedbir allr ve
muhtemel olumsuzluklara izin vermez.Hasara uЁ rayan malzeme ve tesislerin musebbipleri
hakklnda Belediye Talimatnamesi hikumlerinin tatbikini ve hasar bedelinin tazminini saЁ lar・
C)Tellllinal sinlrlarl i9inde genel adaba ayklrl davranl,ta bulunanlar hakkinda yasal i,lem yapar.
d)Seyyar saticllarin, dilencilerin, ,tipheli §ahlslarin tellllinal i9ine girmesinc enge1 01ur, girenler
hakklnda yasal i,lellll yapar.
e)Terminal i9indc her turlu 91こ lrtkanllk, simsarllk, dettnek9ilik tabir edilen faaliyetler bu
yё netmelik hiikiilnlerince yasaklanml, 01up, uymayanlar hakklnda yasal i,lem yapmak iizere
idareye bilgi verir.
O Terminal i9inde anons ve muzik yayinl idareye ait olup,bu kurala uymayan i,yerleri hakklnda
yasal i§ lenl yapar.
g)I,yerleri ve acentelerin bu yё netmeliЁ in ilgili maddele」 nde uymalarl gereken ditter hukumlerlc,
4925 Say11l Karayolu Taslma Yё netmeliЁ inin 71.maddesi gereこ i,kCndilerine verilen denetim ve
kontrol gё revini yerine getirir ve denetilnler esnaslnda tespit ettikleri kugurlar ve ihlaner i9in
tutanak diizenier.
h)SChirlerarasl Otobus Terminali,yurti9i ve yurtdl,l toplu ta§
gё revleri
lma,traflk ve ula,lm ilc ilgili diger
yerine getirir ve yё netineliЁ e ayklrl davrananlar hakklnda tutanak ve zablt varakasI
diizenler.
″′
Sayfa 3/9
OcONClii BOLiM
Kiracllar,010bns i,letmecileri ve Yazlhaneler
Kirα α″ら 0わ ら
MADDE ll―
`お
聴Icrmι ε
=Icriッ
ιy″ ″ヵα″
`ル
rJ″ sθ r″ ″ルルル
ι
α″
Kiracllar,OtObus i,letmecileri ve Yazlhanclerin sorumluluklarl,unlardlE
a)Kiitahya otOgarindaki yazlhane sahibi,,chirlerarasl veya,chir i9i y01cu ta,1lnac111こ
i,letmesi, acente, birlik, k00peratit ,irket vb. gibi ,ahis, kururn ve kurulu§
Bakattndtt ydH belg∝
yёnetl■ elik
面Jmak ve d釘
l yapan OtObiis
lar, ula,tirma
誂投器誇
馬譜』
罵駐
hiikiinllerine tamamen uymak kayd
1漑 :∬
b)D4 yetki belgeli ara91at Belediye Ula,lm Hizmetleri MudurluЁ
肥lkVe
unun tekliflyle il Tra■ k
Komisyonulnun belirlediЁ i giiZergahlar dl,lnda ta,1lnac11lk ve yolcu indirme bindirme
yapamazlar.
°
服 榊 灘 鷲 源鮮 駆1∬ 翼譜鋼 器 :柵 塊出
d) Otogarda faaliyet gcisteren kiracr ve igletmeciler ve
sahipleri ile siirticiileri, bu ycinetmelik uyannca
sorumludurlar.
e)I,letmeciler ba,ka f1111lalara bankO kiraya veremezleち
bunlarla isbirliЁ
9ah,tiracaklarl
i yapan i,letlne ve ara9
persOnelin
nillerinden
kiraladlklarl yazlhaneyi,idareden izin
alinadan ii9iincti kisilere klsmen ya da tamamen kullandlramazlar.
Om● 9山 ,an D4 y∝H
bdgd ara9hち Hk kJ鴇
i9in tahsis edilmi,perOniarl kullanlrlar.schi‐
peronlarl hi9bir surette kullanamazlar.
∫
撃
懲
驚L:T:ITttijl,1冒∬詰11
す
g)Idarenin izni ile bir baska yazlhaneyc ge9mesine izin verilen taH
yazlhanedeki tabelalarl derhal indirilir.
h)OtOgar i9inde ve dl,lnda,her ne ama91a 01ursa 01sun 91Ё
■rmalarin, ayrlldlklarl
lrtkan,ayak91,dettnek9i,Simsar ya da
ba,ka bir isiln altinda bu i,lcri yapacak pcrsone1 9all,1lrllamaz; i§
letmeciler, kendi persOneli
olmasa bile bu isi yapan kimselerden faydalanamazlar.
i)Dl yetki belgesiz hi9bir araca firmalar ve acente sahipleri hi9 suretle yOlcu bileti duzenleyemez;
ayrica belgesiz ara91ara perOn ve 91kl, izni verillncz. ula,tlrlna Bakanllこ
lnin
ёZel
giinicr i9in
yaylnlarnl,01duЁ u genelgedeki esaslar dikkate allnarak miidiirliiЁ
tin iZni dahilinde ta,llnacIIlk
yapabilirler.Kalaballk gunlerde(asker yemini,daЁ
sahipleri l(bir)giin
ёnccsinden
■lml V.b.)durumlarda flrma ve acente
ilave yaptlklari sefericrini otOgar,efligine, ara91arin plaka ve
kalkl,saatleriyle birlikte bildirmek mecburiyetindedir.
j)Ula,trma BakanllЁ lnCa veya yetkili mercilerce verilen ta§
Imaclllk ve acentelik yetki belgeleri,
giizergah izin belgeleri bulunmayan veya verilllli§
bulunan her nevi yetki belgclcri iptal
edilenler,Karayolu Taslma Yё netmeligi hukumlerine gё re cezai i,leme tabi tutularak meslekf
faaliyetleri ge9ici bir siire i9in klsltlanan
ёzei
veya tiizel ki,iler, bu siireler i9erisinde otogarda
mesleki faaliyctte bulunamazlar.Aksi haldc idare taraflndan otObuslcri otOgara sOkulinaz.
k)1,letineciler ve otobiis sahipleri,y01cu ta,llnaclll言 Ina ili,kin kanun,tiizuk ve yё
netineliklere,
Kiitahya Belediyesinin belirleyecetti eSaslara, meslek kuraHarina, otOgarin genel diizenine,
belediyc ile yaptlklarl sё
zic§ me
ile yё netinclik hiikiIIllllerine ayklrl davranl,lari nedeniyle
kendilerine verilecek disiplin cezalarina uymak zorundadlrlar.
1)Yolcu ta,lmalarinln kanunlara,yё netmeliklere,i§ letmeci ile yOlcu arasindaki sё
zlc,melerc uyglln
olarak yapllmasl zOrunludur.
り。
Sayfa 4/9
→
r蹴
pttL躙
棚∬
i/宅
寵
l濫
締 1聴1蝶職 鮮
⇒二
亜 m Jmadan
胤r歯 凛
∬
富1輝 し
窮配驚J懇躍
『
=舞
l∬
radeH dlslnda tta“
n Onaン
O)Ttim i,letnleci ve kiracllar,kendilerine tahsi
Fι ∬θ″′
′bildtFこれJ
→
1肌
靴
臆
1=鰍
丼五 貯
躊
:pZh…
Jayan uemtthnド
∬∞ d団 市 面 旋
ui
I●ミ醸締犠撚
lsrar edenlerin sё zle,meleri ge9ici veya stirekli
b)i,letmeciler, i, giivenligi vc 9all,Ina mevzuatl hiiktinllerine uymak zOrundadlrlar; sigOrtaslz
persOne1 9a11,1lramazlar.
搬αkar`ι
Cal■§
鮮il撻猟轟1驚鵜 基
聾pi盤∬搬鵠
MADDE
И _α %肛 ぬ 崎
m酬
ょ
u酬
面面
ve perOncu unvanlarl haricindc her ne ad altinda Ol
P′ rsθ ″グ sι
認
認
駕
:ξ 鵠
群
lttriヴ
n晰 ゎ
ッJy
品謂
蹴
鮮ibl響鮮Fttlttl驚i飾聴鮮
晩 grrα rttιgri
「
%‐ 3∝ ∝ ねHfeleritt
淋
脚
uⅢ
К
uc耐 釘
脆 ド 蘭 脆 lgesi mHpleri面 n Ю
mdulukl田
!椰
撃
『
肺理澪 i揚
・
hi bulunan belgelerini alinayanlaria, aldlklarl
rmeyenlere cezal i,lem uygulanlr.
b)Yetki belgesi sahipleri,ucret tarifelerine uymak zorundadlrlar.
O Tttλ L五 ng研 Jぬ し k sekiHc、 y面 ,∝ rttnlu■
ta,llnasl yapan ta,ltlarin tizerinde de bir ornettinih
レ′
Sayfa 5/9
h劉
よ 鳳 還 よゝ獄
臨
.劉
yd∞
“
のOcd面 お
bH bttang9 ve¶
Aynl giizergah iizerinde gidi,
l器
→
II甘 1競
団 hd枷 崎
nttte ttm ttHtte duzeJc」
L
11覇 ∬
露
l認 私
胤
麟 脇 :″ 乱 :17:臆
血 nゎ メam b■
orana tabi 01lnakslzin
ёzel indi1濫
批
si uygulanamaz.
:ё
t駅
rttI軍
鮪 認
κ illbmω
∬ T:ょ lrfl盤
mり ∝ ょ s学 ぬ bhHヴ n詭 ぬ帥 gi駐bir
ぶ
Zαttα″′
α花ルルガ
MADDE 17-Zaman tarifeleri ile
ilgili ig ve igremrer ire yetki bergesi
sahiprerinin sorumrurukrarr
sunlardlr:
の Yurti91
duzenli yolcu ta,lmalarl,zaman tarifesine tabidir.
b)Yetki belgesi sahipleri taraflndan ge9erlilik suresi de belirtilmek suretiyle hazlrlanan zaman
tarifelerinin uygulamaya kOnulmadan
ёncc
°
滉ittit鰐 誂
謝苗よ
I∬ 臨1ぶ f壕 獄灘
翼 7:le卵 胤温脚
WtteLml.xsfも 響需 洩調器e戯
視認
棚
の
出ユ
北器 辮
;ξ T∬ I「ifi謂 酬
思iwュ 認
ilgili BakanllЁ a onaylatllmasl zOrunludur.
idよ
J『
i諄
,HI・
bileti
t服
助 raketsα arliッ
`′
eFO“
Lsお J
=織
`α
MADDE 18-1,letmeler OtOgardan harcket edecek ara91arin hatlarl ile hareket saatlerini bildirerek
驚 FEli苺 勲「鵠 棚 棚 eEl等思∬穏1認 柵蹴
ぬ
ヴ
り Кmmdttn К
‖
la吼 FI∬ IvilCt胤 」
Ⅷ
l淵
語
:Ittk『
・. Idarecc uygun gё
rtillnedik9e sebep nc Olursa 01sun hareket tehir
rllanド
Olup kalkl, saati ile birlikte
ンしι
`″
ι
=Ecti
MADDE 19_Y01cu biletlerinin duzenlenmcsinde a,attldaki hususiara uyulur:
a)Dtizenli y01cu ta,1lnalarinda yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu i9in ayrl ayri bilet
diizenlemek zOrundadlr.Dilzenlenen y01cu biletinde yetki belgesinin sahibi ve varsa acentesinin
adl,unvanl ile bileti tanzim eden yetki belgesinin sahibi veya aCentesinin adrcsi,vergi
dairesinin adresi ve hesap numaraslyla yOlcunun adl, sOyadl, kalkl, ve varl§
yeri,vek01tuk
numarasl, hareket tarihi ve saati, ta,1lna ticreti, bilctin seri ve miiteselsil slra numarasl
diizenleme tarihinin ycr alinasl zOrunludur.
b)Bir yolcuya,bilet kar,111言 I satllan koltuk bir ba§
kasina mukerrer Olarak sattlamaz.
C)Ta,11larln trank tescil belgesinde bclirtilen tOplam koltuk sayISl dl,mda yolcu ta,lnamaz.
d)Yolcular scyahat suresince yolcu biletlerini yanlarinda bulundurmak zOrundadlrlar.
C)6(altl)yasln altinda Olan,Ocuklar, yOlcu bileti dtizenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
Bunlar i9in ebeveynleri taraflndan ayrl kOltuk talep edilmesi halinde,yolcu biletinde kallunun
gё rdiiЁ ti indiril■
ёn
uygulanir.
Sayfa 6/9
06oo刈 Кiizeri mm ydtthnnり Hb糖
9ocuklar ile ya,,artl aranmakslzln ёziirliiler
i
indiriln uygulanlr.
leT:飢 織iFkttI糧 誌
:〔 織
織
g)Ta,1lna biletlerinc hangi gaye ile 01ursa olsun,
yё
netinelitte ayklrl huktinller kOnulamaz.
整
蔦bl榊ま
L鮮 ゴ
驚i鷲‖e撮邦nttpttaw
βJι ′′sα
`Fゞ
“
″″″ ″ α θ″ JarJ″ ″ル″ι
′
α″J″ J
MADDE 20‐
Yolcu ta,lma islemlerinin yurutuldoこ u bilet satls giseleri ile muduriyet Odalarinin
sayllarl idarenin iznine tabidir.
ヽ〔iidiiriyet Odalarinda idari ve teknik i,ler miidiirii 01lnak tizere iki
miidiir ve bir yardlmcl personel bulunabilir.Bu sayinin artrllmasl idarenin iznine ba言
1ldir.
Bilet satl,giselerinde ve llntidiiriyet Odalarinda;
a)Alk011● i9ki i9mek,yemek pisirmek, 9ay, kahve vb.yapmak, elektrikli Ocak kullanmak
yasaktlr.
b)Bilet satl,gi,elerinin ve muduriyet Odalarmm duzenli ve temiz 01masl i9i azamf derecede 6zen
g6sterilir.
°1滉
ZyOn tthaz veya h∝ hanJ Ы
晶 :::客l境 」
1::震 魔
:需1為 瑞:1言 濫
zre宙
r
tよ
d) Gigelerin gevresine sandarye veya e$ya koyurmaz; bu yerrer,
ambar ya da emanet yeri gibi
kullanrlmaz.
c)Yolculari rahatslz edecek,ckildc(yazlhanc ve gi,clerde)misaflr kabul edilmez,ikramda
bulunullnaz,yatlllnaz veya oturullnaz.
o GOrevli persOnelin klllk klyafetlerinin temiz ve duzenli。 lmasina
hakkinda cezai i,lelm uygulanlr.
ё
nem veriHt uymavanlar
IIα ″ ッ
ιrι 力ι
´″′
MADDE 21- 1,lctmelerce bilct satl,gi,clcrinin ёn klsmina vc otOgar sefliこ
inCC g6sterilecek
yerlere numunesine uygun Olarak i,ycrinin hangi i,letllleyc ait Oldu二
unu ve hangi hatlara scfer
diizenlendiЁ ini belirtir l,lkll levha takllmasl mecburidir. otOgar dahilindeki diЁ
reklam asmak yasaktlr.uymayanlar hakklnda gerekli yasali,Icm yaplllr.
er yerlere ilan ve
酔 rarヵ魔es′
MADDE 22‐
Firma ve accnte sahipleri yolcunun bilet iadesi ve a91言
kanunda, yё netmelikte belirienen zaman ve hususlara uymalari rnecburidir.
DORDUNCU BoLUⅣ
l
a9e宙 rme islcmlerinde
,
Genel H● kumler
Xo″ FrO′
DIA】 DE)]E 23- Belediye gё revlileri, i,letine ve kiracllarln bu yё
netlllelik hiikunllerine uyup
uymadlklarinl kontrol maksadl ile isyerlerine diledikleri zaman gillllc hakkina sahiptir.
Yetkililerin kOntr01 ve denetirn gё revlerine engel olunamaz. Aksakllklar ilgililere yazll1 01arak
bildirilir,verilen siire i9erisinde aksakllklarl giderrlleyenier hakklnda gerckli yasal i,leln yaplllr.
´ ′
/
Sayfa 7/9
どtt:ょ ri811ご aril施 謝tv』 育01r賭:鍵Ilattalatti鶴
1lT犠
amL
mukertt
durumhrdaお
尾
;胤 視況
eu∝ mQ
習
L淳 [11:餞 霊
嵐:Ii穏 ぶ埠
ょ
i濫 」
H∝
yJゎ α re■
abα ″ ′
″ r和
mDDEあ _α ogar
こ
こ
ル
`,こ
tth“ yolcu“
dttr alanl″
ぬね
J鳳
ayak91,91言 Irtkan,simsar,vb.adlar altinda persOnel istihdam c
mhpleri“ ya pe郎 ∞ 酬
serbest9e se9me hakklna sahipt
lJ面
“ “ 批
rFtt α々
拌
“
鑑電1鯖
燎
[f認 I
m」 征 Ydttar dild劇 面
mme ve yattLd面
J
“
難認l∫:L脚 詣1淵 腑tuttF[』lil醤 i糧 肌 I;寛 彙
∝
よ
打 ぷ罵lお 誠
Jl%乃 ル″
η
αヵα
er
L鳳
=こ
蹴
鼠
:1き:胤
電輩ittFilttat翼 理
9h91arda
『 ttd∝ mぬ d∽iCI耽
h¨
Jmam銘 oJl』 :IttI「
riere park etinek zOrundadlrlar.
。
鵬
静
れ饉
olsun OtObiis perOnlarinl ve tahsis edilen bё
躍 盟
J『 :λ ぶ
"畑 “lgeyi kullanamazlar. Kullanan ara91ar ivedilikle
dl,arl
yOnlendirilir 91kmamakta lsrar edenier i9in cezal i,lem uygulanlr.
3爾崎
力αriciノ 凌 ″滋 dtF醜
`ッ `ι
″ d静確′
器 臨 atty棚 J規 ぷ礼鵠 職 蠍
Trank KonlisyOnu kararlyla belirtilen gtizergahiar ve alaniar dl,11
yapamazlar.
瀬 講獣
:欄
Kαζ
α,zαFαFツ ′z夕 α″
tTttt踏鵠
肺静
靭榔 叢
鷲 淵鰍裏
BEsiNCi BOLOM
Cezalar ve Ceza ce,itleri
CcそαJαァッ′″zαttJα
,,こ
rmα
MADDE 30-otOgar dahilinde bu yё
netmelik ve dter ilgili mevzuat hukumlerine ayklr1 01arak
孝
::‖ i鮮 ぶ
」
‖辮胤孵ぶ精鏃 ょ
魂嵩lwilttalarttndakicezalttnね ガ
“
cezalar,ilgili seflik taraflndan tebliЁ
aЁ lr
Olan ceza verilir.Ayrica l tak宙
5kan ve Enctimence tayin edilen
edilir ve uygulanlr.Tekerriir halinde ilgililere bir derece daha
m ylll i9erisindeむ
9 dcfa ge9ici 01arak faaliyetten men cezasina
9aptlrllan kisi veya kurulu,larin i,letlne ruhsatiari ve sё
faaliyetlerine sOn verilir.
ar
Sayfa 8/9
zle,meleri feshedilerek OtOgardaki
r胤
甜
〃
電
鮒質
蛾悌i構卜 蹴 鯖tttLi斃
a)Maktu para cezasI
b)Ge9ici 01arak faaliyeien men etme
C)I,letme ruhsatinin veya sё zlesmesinin feshi
NIlaktu para cezalarl l ay i9erisinde
ёdenmeditti
takdirde bir misli artlHlarak tahsil edilir.
ALTINCI BoLUM
Son Hlk澁 .ller
Httk洸″ β″ル″″
4ッ α″J留 レJJar
あSり h
器 ‖礼風棚構写
織 踏電器鶴
蠍淵胤 11亀希
請
rLつ
勁 ′レ I範ル
脚
11鳳 n服 wl枇
↓l写 爵冊
織
鮮
lf:罵
翼
l格 :鶏
e Meclis
鵠
驚
:亀 ∬
yttr″ ′
″ι
MADDE 34-Bu yё netlnelik
huktilnlerini Kiitahya Belediye Baskanl ytiriitiir.
Bu Yё netinelik Kiitahya Belediyc ヽ
edilinistir.
`eclisinin 16/12/2014 tarih ve 453 saylll kararl ile kabul
b*a
Belediye MeclislBaqkanr
Kamit senag{cr,u
Belediye Bagkanr
Katip
Ibrahim YACAN
Sayfa 9/9
Download

çinigar işl. yönetmelik