T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Turkiye Halk Saこ 11言 l Kurumu Ba,kanilこ
Sayr
Konu
1
:19020089
: "Su Kalitesinin Korunmasrnda Yerel
Y<inetimlerin Rolti" konulu toplantr
血
‖
躙
淵蝉群
謙
轟
麒 iⅧ 輛鰤i柵 伽‖
Ulkernizde i9me¨ kullalllna sularlnin ternin cdilmcsi,su kaynaこ lnin,deposunun vc isale
hattinln kirlerllnelere kar§ l koruFlmasl vc dczcnfcksiyonun aksatllmadan yapllmasl konusunda
zcl
bclediye te,kilati bulunan yerle§ irll ycrlcrindc bclcdiycler,bclcdiyc sinlrlarl`dl,lnda ise il ё
idareleri sorumlu olduЁ undan bu kOnuda mahalliidarelere b■ ytik gё revler dt,mektedir.
19mc kullarlma suyu sanitasyonu kapsalninda toplanan veriler ve yapllan saha
incelemelerinde bazl i19e ve kё ylcrin kaynak ve depolarinin uygunsuz olduЁ u, dCpolarda
klorlama cihazlarlnin bulllmadl言 1,mevcut klorlama cihazlarinln 9ahstl■ 1lmadl言 1,bakiye klor
yctersizliЁ i ile lnikrobiyoloJik uygunsuzluklarin
ёzellikle klrsal kesiindc yiiksck olduttu,depo
bakllln vc onarlln 9ah§ malarinin ilgili yerel idarc taraflndan yapllmadlこ l Veya diizensiz yaplldlこ
gibi
ёnernli problenller tcspit edillni§ tir.
Su giivenlitti vc Su sanitasyonu 9ah,malarinin halk saEhttl a91Slndan
1
ёncnlinin
vurgularlmasl ve yercl yё netilnlerin bu konudaki rol vc sorullnluluklarinln tartl,1lmasl amaclyla
bir toplantl yapllmasl planlalml,tlr.
SaEllk Bakanl屯 l Ttrkiye Halk Sa言 1lEl Kurumu taraflndan 05-06Ⅳ [ayls 2014 tarihlerinde
Antalya'da diizcnlenecck olan``Su Kalitesinin Korullmaslnda Yercl Yё
netiinlerin Rolii''konulu
toplantlya;
Biiyiik,chir belcdiyesi olan illerde;
→ 1lgili Vali Yardlmclsl,
b)Biiyiik,chir Belediye Ba§ kanl veya Ba§ kan Yardlmclsl lle Saこ 1lk lsleri Dairc
Ba§ kanl,
C)Halk Sa言 11こ l Midin veya Midur Yardlmclslile 9cvre sa言
ヽ4iidiiゴ 1'niin,
1屯 lndan
sOrumlu sube
Dtter illerde;
a)1lgili Vali Yardlmclsl,
C)11 0ZCl ldaresi Genel Sckretcri,
d)Halk Saこ 11言 l Midiirti'nin,
Yol giderlerinin kururnlarinca, konaklama giderlcrinin isc Tiirkiye Halk
Kurumunca kar,1lalllnak tizerc gё revlendirillneleri hususunda;
鋤′
b)BelCdiye Ba,kanl veya su i,lerinden sorumlu Bclediye Baskan Yardlmclsl,
Gcrettini rica edcrim.
Prof.
CeVrC S電 11=l Daire Bttkanligl
irt:A TEPE
S電1lk Mah Dr Adnan Sり gun Cad No:55E/BIok Slhhlye 06420 Cankaya_ANKARA Telefon:0(312)565 52 17 Faks:0(312)5655228
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Turkiye Halk Sa二 11こ l Kurumu Ba,kanll二
1
DAGITINII:
Gcreこ i:
81 1l Valilittine
Bilgi:
19i,leri Bakanll言
lna
30 Bitytik,chir Belediye Ba,kanllgina
51 1l Belediye Ba,kanllgina
51i10zel ldaresi Genel Sekreterlttine
81 1l Halk sa言 11言 l Miidiirlttine
Salhg Daire Bagkanhlr
Irt:A TEPE
S電1lk Mah Dr Adnan Saygun Cad No:55E/Blok S:hhlyc 06420 cankaya‐ ANKARA Telefon1 0(312)565 52 17 Faks:0(312)5655228
Qevre
Download

鋤 ′