ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
Yusuf Ozer ⅣIesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PElidirlii言 i
Sayl :758724-716/.0.2
o8/01/2015
Konu :Kantin lhalcsi llanl
UDURLUGUNE
AFYONKARAHISAR
ⅣIILLI EGITIM IⅥ
Okulumuz kantinin Okul Ailc Birlittinin 12.12.2014 tarihinde dml,olduЁ u karar ilc
28.01.2015 tarihinde car§ amba giinii saat 14:30'da yapllacak olan kantin ihalcsi ile ilgili olarak;
ihalc ilanl yazlmlz ckindc gё ndcrilmi,olup,ihalc ilal■ lnln Milli Ettitim MidttliЁ imiZ ilan
panosuna asllmasl hususunda;
Gerettini bilgilerinizc arz ederim.
Necdet SARA
Okul ⅣIiidiiru
Ek:l adet ihalc llanl
99 o l"bts
45多 多Zツ
AFIΩ NKARAHiSAR iLル liLLi ECiTiMI M立 ⊇立RLttC0
YUSUF OZER MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI
Hoca Ahmet Ycse宙 Mah.1022 Sok No:12 Attonkarahisar
Te11 0--272-2158283
Web:yusufozerlntal.meb k12.tr
E.posta:[email protected]
`
YUSUF OZER
1…
ⅣIESLEKI
VE TEKNIK ANADOLU LISESI KIRALAMA YOLUYLA
KANTIN IsLETⅣ IE IHALE ILANIDIR
lHALE EDlLECEK KANTlNIN:
BULUNDUGU ILCE
OKULUN ADI
OGuNCISAYISI VE OGRENIM
DURUMU
KANTIN YERIVE METuKAuSi
KANTININ DURUMU VE
DEMIRBAsI
IHALE sEKLI
IHALENIN YAPILACAGI YER
AFYONKARAHISAR/MERKEZ
YUSUF OZER MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LiSESi
204/TEKLI
A BLOK/60m2
2886 SAYILIDEVLETIHALE KANWW 35/D VE51/G
MADDELERINE GO駆 PAZARLIK USULU.
YUSUF OZER MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI
Ⅳ〔
UDURLUGU
lHALE TARIHi VE SAATl
AYLIK MUAMMEN BEDELI
2‐
28.01.2015--14:30
900 TL
IHALEYE KATILMA sARTLARI
a.ToC.vatanda,l olnnak
b. Yiiz klzartlcl bir su9tan hiikiim giymcmi,olmak,
c. Ba§ ka bir kantin i,lctiyor ollnamak,
d. Evli,55 ya,lndan giin allnaml,olIInasl,ger9ek ki,l ollnak,bckar ise bakmakla ytikiillnlii
01duttu bireylerin olduttunu belgclcmck.
C・
SaЁ llk yё niindcn saklnca1l ollnamak,
l Yapacattli§ ilC ilgili Mcsleki vc Tchik Ettitim Merkczindcn allnan``Kantin l,lctmc
Scrtiflkasl''vcya Kantin i,lctinc Kalfallk vc Ustallk Belgesi fotokopisi.
3…
lHALE KOMiSYONUNA VERILECEK BELGELER
a.lkallnetgah llmiihaberi(6 aydan eski olmamak)
b.Nifus Ciizdanl surcti(6 aydan eski olmalnak)
c.Sablka Kaydl(6 aydan eski olmamak)
d・
Sa言 1lk
Raporu(6 aydan eski olmarnak)
c,YapacaЁ l i§
ile ilgili Mcsleki ve Tebik Eこ itim MCrkczinden allnan``Kantin i§ letme
Sertiflkasl''vcya Kantin i,lctme Kalfallk ve Ustallk Belgesi fotokopisi(ё nCelikli olarak)
l
Gc9ici teFninat dekontu
g. Sartname
h. Tcklifmektubu
i.
Ihale iizerindc kaldlこ l zaman idarcce hazlrlanan,sё zlc,InedC ycr alan``ytklenici bir yll
i9crisinde kiralama i,indcn vazge9titti halde 5 ayllk(bir yllllk kira bcdcli)kira bCdelinin
tamanlln1 6dcyeccttinC dair taahhitname``
4中
Yllllk t」 bnini
kira bcdclinin%3 iine tekabiil eden 135 TL gc91citclninatl YUSUF OZER
MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI OKUL AILE BIRLIGI'nin Afyonlcarahisar
Ziraat Bankasl Kocatcpc subeSindeki 69849424-5001 nolu hesablna yatlrllacaktlr.
5‐
lhalc sartnamcsi YUSUF OZER MESLEKi VE TEKNIK ANADOLU LiSESi
ⅣIUDURLUGU'ndcn tcmin cdileccktir.
6‐
Kcsin Teminat bir(1)yllllk kira bedclinin%6 slna tckabil eden miktardlr.
‐
7‐
Teklifve belgclcr,artnamcdc a91klandlこ
1§ ckliylc
hazl■ lanarak
VE TEKNIK ANADOLU LISESI MUI DttRLウ Gも 'nc
YUSUF OZER MESLEKl
27.01.2015 tarihinde saat 16:00a
kadar bclge kar,11lЁ mda tCSlim cdeccklcrdir.Belirtilen giin vc saatc kadar dosyayl tcslim
etmeycnler ihaleyc katllamazlar,
8…
9‐
Kantin ihalcsi tizerindc kalan istckli sё zlc,mc yapmadan ёncc csnafodaslna iiyelik kaydlnl
yaptlracak vc iiyelik bclgcsinin bir ё
rnettini CklCycccktir.
Ihalc tizerine kalan istekli kararin kendisinc tcblittindcn itibarcn 5(be,)giin i9indc kcsin
tcminat ilc i,lctme bcdclinin ilk taksitini pe,in yatlrarak sё
zle,me imzalayacaktlr.Aksi
takdirde tellninat irat kaydcdilir.
10¨ Sё zle,Ine;Okul
Allc Birlitti taraflndan istenirse her yll yenilenecck,bu stire ilk sё
zlc§ lnenin
yaplldlこ l tarihtcn itibaren 5(bc,)ylll gc9mcyCCCktir.
11…
12‐
lhaleden ёncc kantin ycri gё rtilcbilir.
Yllllk i,letme bedcli pesin vcya 5(bc,)ayda e,it takSitlerle
01duЁ u
13中
ёdcnir.Okullarin yaz tatilinde
Temmuz― AttustOS aylarlnda kira ёdellmcz.
Kantin ihalesi bu ylla rnahsus ollnak iizcrc 02.02.2015-02.07.201 5 tarihleri araslnda
olacaktlr.
6 1R
Okul Alle Birlitti Ba§ kanl
Download

99 o l"bts