T.C.
MUTKAYMAKAMLIĞI
İlçe
_S
vı
Konu
Milli Eğitinı Müdürlüğü
4öÖL
:98804_506.490.0lü
:Açık Öğretim Lisesi Sınavı
/4..ıoaızoıı
uününı,üĞüNn
23l08t20l4 - 28l08l2ol4 Curnartesi ve Pazar giinü yapılacak olan ..Açık
Srnav'nd"
isimleri bulunan öğ;çtmenlerin gorevİendirilmesi ile ilgili
"Tİl§:9" tanh ve 490.0|1,1ı7k
Kaymakamlık Makamınm 19/08/2014
gİ"J"riİ-iş oırp,
ilgililere tebliğ edilmesi hususund a;
"uyrt "riv, "tİ"
ji_ .ileş$z{e
Oğretim Lisesi
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
EKİ:
1-Liste
DAĞITIM:
İlgili okulAfurum Müd'ne
i,?.ıoslzoıl Memur
§"T:%
,o.. & ?,
:
s.ÇİFTÇioĞLU
Mut ilçe Mİlli Eğitim Müdürlüğu
Doğanq Mah, Hükümet Konağl
2. Kat 33600 Muı/ MERS|N
\ffi lt
i r-l4t.g
ü lll:]l:lll ü Td
:.
(0324\ 774 10 07
-
30
.l'fi',1ln'JJ,T";
-<
[email protected]
-]
T.c.
._
MUTKAYMAKAMLIĞI
ılçe Mİlli Eğİtim Müdürlüğü
ho/2
Sayı
Konu
ı 98804506.490.oy
:Aç*öğretim Lisesi Srnavı
/'3.ıoıızoıa
KAYMAKAMLIKMAKAMINA
İügi
: v.ı.n.
fi/12/2010tarih ve 25822sayıIı
Merkezi Sistem Sınav
Yönergesi.
İlçemizde 23/08/2
.
Açlköğretim Lisesi III. dör"I1___ 24(08/?91! Cumaftt
.ı.ıi
olan Uğretmen]e.in
ıist.JJuJ.'isı
go."rü.ndl,"ouy:,.dl
ı ri lmes i M üd
iirlüğü
m
üzce
ve Pazar giinleri
rrrİİ}.İŞ;;;ıe
vanılacak oIan
azııı
s navdaki' 8ö revi y
Makamlarınızca da uygun görüldüğü
takdilde olurlarınıza arz
ederim.
Müdür
EKİ:
1_ Sınav
_§:ğ
Görevli Öğetmen Listesi
"',
t.HHıg
\r.tr
g!1]l,ş#1t_iş:ym Müdürıüğü
i"i"'':aT#ifff.Ti
;
İ,§,"İff.f/:]:}:".T""_
ffi
Download

i,?.ıoslzoıl Memur - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü