ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.08.2013
tarihli
toplantısında gündemin 96. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 190 nolu imar
paftasında yer alan 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16
parsellerin konut alanından ASAT Genel Müdürlüğü
06.06.2013 tarih ve 2013/94 sayılı Yönetim Kurulu kararı
gereği Yeraltı suyu Koruma ve Temin sahasına
dönüştürülmesine ilişkin 2039, 12 Plan İşlem Numaralı
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 190 nolu imar
paftasındc. yer alan 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16
p;,rselic-rif, Konut alanından ASAT Genel Müdürlüğü
06.0G.201J tarih ve 2013/94 sayılı Yönetim Kurulu kararı
gereği Yeraltı suyu Koruma ve Temin sahasına
dönüştürülmesine ilişkin 2039, 12 Plan İşlem Numaralı
1/5000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
! sunulmuştur.
KOMİSYON RAPORU:
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.^Baş'kanı
/
JL
..
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi y
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA VE PARSELLER: 10556 ADA 1,2, 3, 4, 5,
6, 15 VE 16 PARSELLER
PAFTA NO: 190
MEVCUT PLAN
GEREKÇE: ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN06.06.2013 TARİH
VE 2013/94 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI GEREĞİ
ERMENEK KUYU SAHASINDA YER ALAN PARSELLERİN YERALTI
SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI OLARAK İŞLENMESİ.
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
YER ALTI SU KAYNAKLARI
KORUMA KUŞAĞI
PLAN NOTU: YERALTI SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI İÇERİSİNDE YAPI YAPILAMAZ.
/ / #
'// // /// /
YERALTI SUYU KORUMA
VE TEMİN SAHASI
(YAPI YASAKLI ALAN)
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
10556 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,1 5 ,1 6 NOLU PARSELLERDE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı Antalya îli, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Ermenek
Mahallesinde 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 nolu parselleri kapsamaktadır. (Şekill).
Planlama alanı 190 nolu 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı paftası içerisinde
kalmaktadır.
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
AS AT Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2013 gün ve 10846 sayılı yazısında Antalya İli,
Muratpaşa îlçesi, Ermenek Mahalllesi sınırları içerisinde yer alan 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
15, 16 parsellerin imar planlarında “Yeraltı Suyu Koruma ve Temin Sahası” olarak işlenmesi
talep edilmiştir.
Yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu parseller orta
yoğunlukta yerleşik konut alanı olarak planlıdır. Fiiliyatta herhangi bir yapılaşma
bulunmayan söz konusu alanda ASAT’a ait su deposu bulunmaktadır. Yapılan plan çalışması
ile fiiliyattaki kullanıma uygun olacak şekilde parseller Yer Altı Suyu Koruma ve Temin
Sahası olarak planlanmıştır.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Söz konusu alana ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir.
Şekil 2. Kadastral durum
PLANLAMA KARARLARI
Planlamayı yönlendiren en önemli faktörler;
-22.05.2013 gün 10846 sayılı ASAT Genel Müdürlüğü yazısı.
-Resmi Gazetenin 28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı kararı ile ilan edilen Antalya
Duraliler Kaynağı îçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı koşulları.
Söz konusu planlama alanı Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge
Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Resmi Gazetenin 28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı kararı ile ilan
edilen Antalya Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı içerisinde II. Derece
Koruma Alanı içerisinde kalmakta olup söz konusu koruma alanlarına ilişkin koşullar aşağıda
belirtilmiştir.
1- Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyularının ve Düdenlerin içerisinde bulunduğu alan
“Mutlak Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız Mevcut içme kullanma suyu
tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel
Müdürlüğünün Ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Bu alan
tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
2- Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma alanı olarak belirtilen
alanlarda; Su kirliliği Kontrol yönetmeliğinin 22 maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda
yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, Nükleer reaktör ve radyoaktif
hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi,
petrol rafinerisi kurulamaz. Yukarda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette
olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır.
3 - Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer alan Duraliler
mahallesinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olmak üzere I. Derece ve II. Derece Koruma
alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması
sağlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim alanlarının öncelikle
kanalizasyon altyapısının tamamlanması ön şartı aranmalıdır. II. Derece Koruma alanında
açılacak yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon sistemine bağlanması mümkün
olmayanlarının sızdırmaz çukurlar yapılarak atıklarının yeraltına süzülmesi önlenmelidir.
Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
15, 16 parsellerin bulunduğu alan konut alanından Yer Altı Suyu Koruma ve Temin Sahası
alanına dönüştürülmüştür.
Şekil 3. Plan Örneği (NİP-2039, 12 P an İşlem Numaralı)
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA VE PARSELLER: 10556 ADA 1, 2, 3, 4, 5,
6, 15 VE 16 PARSELLER
PAFTA NO:19Q
M EVCUT PLAN
GEREKÇE: ASAT GENEL MODORLÜSUNÛN06.06.2013 TARİH
VE 201J'»'! SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI GEREĞİ
ERMENEK KUYU SAHASINDAYER ALAN PARSELLERİN YERALTI
|SUYU KORUMA VE TEMİN SAHASI OLARAK İŞLENMESİ
\— {
|—»—
I
k
ÖLÇEK: 1/6000
ÖNERİ PLAN
t / y / li H İ E r
PtAN HOTU VERAİT» SUYU KpftUUA VE TEMİNSAKASI {ÇgRlSİHOE YAPI YAPKAJM2
3
GCN U MÜDÜRLÜSÜ
Sayı
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı)
EXPO2016
ANTALYA
TiVtıycVıjı 2k [tpo'su
ANTALYA SU VE ATIKSU İD AR ES İ
19668146-754—
E tü t ve Plan Şube M üdürlüğü
1 "
Konu
‘
11
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN LIĞ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İlgi
'
Ermenek Su Temin Alanı
BD 23 52360411
10 846 - 22/05/2013
: 07/05/2013 tarih ve 9640 sayılı yazı,
İlgi yazıda; Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi 10556 ada içerisinde bulunan Ermenek Su
Temin Alanının mülkiyet durumunun araştırılması, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında su temin
alanı olarak belirtilmesi için gerekli çalışmaların yapılması istenilmiştir.
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10556 ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 15 ve 16 No.lu imar parselleri 1/1000 ölçekli Muratpaşa imar planında KONUT ALANI olarak
görünmektedir. Fakat hâlihazırda söz konusu parseller ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olup
SU TEMİN ALANI olarak kullanılmaktadır.
Muratpaşa İlçesi 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 ve 16 No.lu imar parsellerinin 1/5000 ve 1/25000
imar planlarında ne olarak görüldüğü, aksi durum var ise parsellerin planlarda YERALTI SUYU
KORUMA VE TEMİN SAHASI olarak işlenmesi ve/veya değiştirilmesi ve konuyla ilgili tarafımıza
bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
Haşan BOLUCEK
Genel Müdür V.
T.C
Ek:
07/05/2013 tarih ve 9640 sayılı yazı
/*•%'!.H YA BÜYfJK°£! ;fn ? £ ‘ ’ . ■. c">İ
' *'• ' Gl
!■
I.
.
PLANLAMA
' . v ' r. r -
MOdOî-:I ÜĞÜ
Tl. .2.'} Os <2ı
s ...
-(S İA
11
KTALYA B Ü Y l r ^ c H İ R u cLF.D r. ^ İ İ
,rih
ekler
j
I Z in S Z S I E I iS T Z Z
u
7 p h , Y )g ;.
İLGİLİ BİRİMLER
Bu belge 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5. M addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
A dres: Fabrikalar Mah. Dıımlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
T e l : 310 12 00 - 1658
F a k s : 310 12 01
E -posta : [email protected] tr
A yrıntılı bilgi için ir t i b a t : Hatice DEMİR
E lektronik A ğ : www.asat.gov.tr
L ink : e-barkod
* B D 4 9 0 8 9 0 4 7
T.C.
ANTALYA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
13*
*© i «■s
. s »/
EXP02016
ANTALYA SU VE ATIKS U İDAR ESİ
: 94320752-754Ermenek Su Temin Alanı
Harita L m la k ve K a m u la ş tırm a Şube M üdürlüğü
BD4908904 713
17087 - 25/07/2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü
İlgi
: A ntalya B üyükşehir B elediye Başkanlığı 23/07/2014 tarih ve 90852262/310.01.02/1393-2939-19123
sayılı yazı.
İlgi yazıda, A ntalya ili, M uratpaşa ilçesi, Erm enek M ahallesi sınırları içerisindeki 10556 ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 15 ve 16 N o.lu parsellerin im ar planlarında "Y er altı Suyu K orum a ve Tem in Sahası" olarak
işlenm esi talebim izin devam edip etm ediğine ilişkin bilgi talep edilm iştir.
Söz konusu taşınm azlar A ntalya iline su tem in için kullanılan alanlardır. H alihazırda bahse konu
alanlardan yeraltı suyu çekilerek şebekeye verilm ektedir.K onuyla ilgili alınm ış olan 06.06.2013 tarih ve 2013/94
sayılı A SA T Y önetim Kurulu Kararı ekte gönderilm ekte olup, im ar planı çalışm alarının K arar doğrultusunda
yürütülm esi hususunda;
G ereğini arz ederim.
, Ali Cum hur D O Ğ AN
Genel M üdür a.
Genel M üdür Y ardım cısı Vekili
Ek :
Y önetim K urulu Kararı
Bu belge 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5. M addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
A dres: Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
Tel : 310 12 0 0 - 1640
Faks : 310 13 17
E-posta : [email protected]
A yrıntılı bilgi için i r t ib a t: Hamdi Engin YILDIRIM
E lektronik A ğ : www.asat.gov.tr
Link : Evrak Doğrulama - Evrak Görüntüleme
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar No
Defter No
Karar Tarihi
2013/94
1
06/06/2013
Geldiği Daire :Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Önerge Tarihi : 05/06/2013
Önerge No : 11855
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
KONU
GEREKÇE
Fethi YALÇIN
Haşan BÖLÜCEK
Kayahan YEŞÎL
Mehmet KAÇAROGLU
Süleyman COŞGUN
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
: Ermenek Su Temin Sahası
ı Ermenek Su Temin Sahasına ilişkin Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi
Başkanlığının 05.06.2013 tarih ve 11855 sayılı teklif yazısı.
KARAR
: Teklif yazısı ve eklerinin incelenip görüşülmesi sonucunda;
07.05.2013 tarih ve 9640 sayılı yazı ile Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığından
Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 1. Sokak, 10556 Parselde bulunan, Ermenek kuyuları
olarak kullanılan alanın mülkiyet durumunun araştırılması, 1/1000 ve 1/5000 lik imar
planlarında "Su Temin Alanı" olarak belirtilmesi istenilmiştir.
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından tapu kayıtları çıkartılmış olup,
Muratpaşa Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ilgili taşınmazların konut
alanında kaldığı görülmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığından bahse konu taşınmazların 1/5000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarında "Yeraltı
Suyu Koruma ve Temin Sahası " olarak planlanmasına; gereği için kararın bir örneğinin Su
Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oy birliğiyle karar
verilmiştir.
Başkan
Fethi YALÇIN
Genel Müdür
Üye
Haşan BÖLÜCEK
Genel Müdür Yrd.
Üye
Mehmet KAÇAROGLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Kayahan YEŞİL
Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Süleyman COŞGUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Bu belge 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5. M addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
Download

Gündemin 43.Maddesi - Antalya Belediyesi