T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı ; 90852262-301.03^^> 3
Konu: Alanya Oba Mah. 2963 parsel ve 593 ada 1 parsel NİP.
EXPO2016
ANTALYA
;^t-il/2015
BAŞKANLIK MAKAMINA
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Oba Mahallesi 2963 parseldeki Parklar
ve Çocuk Bahçeleri olarak planlı alanın bir kısmının Sosyal Tesis Alanına, 593 ada 1
parseldeki Yönetim Merkezi alanının bir kısmının ise Park ve Yeşil Alana dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircili
Uygun görüşle
...,/i2/:
Bedr
Genel S
BELEDIYM ECLISINE
t/20l5
ta
Genel Sekreter
A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : O 242 241 28 66
F ax : O 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
Dİanlam a@ antalva.bel.tr
Download

Gündemin 75.Maddesi - Antalya Belediyesi