A-1
T.C.
A NTA LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- ( 0 2 - 0 - l'b ü 'fc
Konu: M uratpaşa, 1567 uda 7 ve 16 parseller UİP.
U.,
nr
EXP0
■'N‘ M
)16
„ V A
«>3/04/2015
BAŞKANLIK M AKAM INA
M uratpaşa Belediye M eclisinin 06.03.2015 gün ve 149 suyılı kararı ile reddedilen,
18L-2C nolu im ar paftasında yer alan Demircikara M ahallesinde, konut kullanımındaki 1567
ada 7 nolu parselin turizm tesis alanına dönüştürülerek, 1567 ada 7 ve 16 nolu parsellere yeni
yapılanma durumu verilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı değişikliği
incelenerek, karara bağlanm ak üzere Büyükşehir Belediye M eclisine havalesini arz ederini.
Hüsamettin
İmar ve
Uygun görüşle arz
GJ./04/201
Bedrulla
Genel Sekn
« > ./04/2015
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
EK:-İlçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli N İP fot.
A d r e s : A n ta ly a B ü y tlk ş e h ir B e le d iy e s i, K a ıa a lio g lu P a rk ı İçi
A y r ın tılı b ilg i iç in irtib a t: A .L a le D A R IC I
07100 A N T A L Y A
T e l : 0 242 2 4 1 28 66
F a x : 0 242 243 06 28
W e b : w w w .a n t a lv a .b e l.tr
E - p o s t a : in fo O ia
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
06.03.2015 TARİH VE 149 SAYILI KARARI
Gündemin 22. Maddesi
Karar No. 149
Özü: Planlama ve İmar Komisyon Raporu
doğrultusunda, 1567 Ada 7 ve 16 parsellerde
önerilen 5460,15 plan işlem numaralı 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği
önerisinin reddine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 22. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, îlgi: 23.01.2015
tarihli ve 446 sayılı dilekçe. 1567 Ada 7 ve 16 parsellere ilişkin önerilen, 5460,15 plan işlem
numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Planlama ve İmar Komisyonu’nun
09.02.2015 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere
Belediye Meclisine havalesini isteyen 27.02.2015 gün ve 1245 sayılı yazısı ve Planlama ve
İmar Komisyon Raporu; 1567 Ada 7 ve 16 nolu parsellerde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği incelenmiş, uygun bulunmamıştır. Konunun mecliste görüşülerek karara
bağlanması için gereğini arz ederiz. 09.02.2015 tarihli Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı
Ahmet Öztürk, Üye Özgür Taylant Budak, Mehmet Tosun, Nuran Yılmaz ve Ayhan Ateş
imzalı komisyon raporu kayıt altına alındı.
Yapılan oylamada;
Planlama ve İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, 1567 Ada 7 ve 16 parsellerde
önerilen 5460,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin
reddine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Ceıiy KOTAN
Divan Katibi
Gülay AKIN
Divan Katibi
ÜUUJkTP^ŞJk BELEDİYESİ
f
ADA / PARSEL NO: 1587 ADA 7 V i 16 NOLU PARSELLER
P A F T A N©s 1 8 L -2 C
ö lçek*
/ 1000
M i¥ C ü T PLAM
GEREKÇE s DEMİRCİKARA MAHALLESİ 1567 ADA 7 VE 16
NOLU PARSELLERİN TEV H İD EDİLMESİ V E 7 NOLU
PARSELE TUR İZM TES İS ALANI FO NKSİYON UNUN
KAZANDIR8LMASS İLE SO ZKO NUSU ALANIN Ü S T
ÖLÇEKLİ PLANLA UYUM LU HALE GETİRİLM ESİ
UYGULAMA İMAR IPLJkNS BEĞİŞİtCLİĞİ
,
K , nnn
0 Ç _ ' UU
ÖNERİ PLAN
LEJANT
PLAM DEĞİŞİKLİĞİ
ONAMA S0MIIRS
TU R lZM TES İS A L A M
PLAN! HOTU
- Planlama alanında birden fazla bodrum kat yapılabilir.
- Subasman kotu 7 nolu paırseBde 1.00 m’dir.____________
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MURATPAŞA-DEMİRCİKARA MAHALLESİ
15 6 7 ADA 7 VE 16 NOLU PARSELLER
1 /1 0 0 0 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
_____
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli, Merkez, M uratpaşa Belediyesi, Demircikara
Mahallesi sınırları içindeki 1567 ada 7 ve 16 nolu parsel num arasında kayıtlı
1/1000 ölçekli 18L-IIc nolu Uygulama İmar Planı paftasına giren 898 m2
büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlama alanına konu olan 1567 ada 7 ve 16 nolu parseller üst ölçekli
planında (1/5000 ölçekli nazım imar planı) Turizm Tesis Alanı olarak yer
almaktadır. 1567 ada 16 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
koşullarına uygun olarak yapılmış ruhsatlı mevcut otel binası yer
almaktadır.
İmar planı değişikliği ile öncelikle ü st ölçekli plan gereği her iki parselde de
Turizm Tesis Alanı önerilmesi, 7 ve 16 nolu parsellerin tevhid edilerek
birleşmesi, 7 nolu parsele de turizm fonksiyonu kazandırılarak 16 nolu
parseldeki mevcut işletme halindeki otel ile bütünleşmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1567 ada 16 nolu parsel üzerinde ruhsatlı ve projesine uygun olarak yapılan
ve halen faaliyet halinde olan otel binası bulunmaktadır. 514 m2
büyüklüğündeki bu parselde aşağıda gösterilen çap gereği ön bahçede 12.5
m, batı cephesinde 3 m, güney cephesinde 5 m, doğu cephesinde yola sıfır
mesafe içerisinde, taban alanı 273 m2 olan ve h= l 1.50 m verilen bir kütle yer
almaktadır. Buna göre içerisinde ruhsatlı bina bulunan bu parseldeki
toplam inşaat alanı büyüklüğü 820 m2 büyüklüğündedir.
384 m2 büyüklüğündeki 7 nolu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında
turizm tesis alanı, 1/1000 ölçekli mevcut imar planında konut alanı olarak
planlanmış olup, isteğe bağlı zemin ticareti yapılabilir bölge içerisinde
kalmaktadır.
4 . PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği ile mevcutta otel binası olarak ruhsatlı ve projesine uygun
olarak işletmeye açılan mevcut otel binasına birleşik olan parselin de
sözkonusu tesis ile bütünleşecek bir Turizm Tesis Alanı olarak önerilmesi
sağlanmaktadır.
Planlama alanının denize olan yakınlığı sebebiyle bölgede çok sayıda irili
ufaklı turizm tesisleri yer almaktadır. Zaten 1567 ada 7 ve 16 nolu parseller
17.06.2013 tarih 394 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Karan ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında da Turizm Tesis Alanı olarak
planlanmıştır.
Dolayısıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ü st
ölçekli planı gereği 7 ve 16 nolu parseller Turizm Tesis Alanı olarak
planlanmış, 16 nolu parselin kütle durum u aynı şekliyle korunm uş, 7 nolu
parsele de mevcut tesis ile bütünleşen ve inşaat yaklaşma sınırları ile
şekillendirilen yeni bir tesis alanı önerilmiştir. Toplam 898 m2
büyüklüğündeki iki parseldeki mevcut yükseklik olan 11.50 m aynı şekliyle
korunm uş, her iki parselde Toplam İnşaat Alanı 1820 m2 olarak önerilmiştir.
Planlama alanında birden fazla bodrum kat yapılabileceği ve 7 nolu parselde
subasm an kotunun 1.00 m olarak uygulanacağı ise plan notlarında
belirtilmiştir.
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA / PARSEL NO: 1567 ADA 7 VE 16 NOLU PARSELLER
I
P A F T A N O : 1 8 L-2 C
olçekTi .ıces
GEREKÇE : DEMİRCİKARA MAHALLESİ 1567 ADA T VE 16
NOLU PARSELLERİN TEVHİD EDİLMESİ VE 7 NOLU
PARSELE TURİZM TESİS ALANI FONKSİYONUNUN
KAZANDIRILMASI İLE SÖ ZKONU SU ALANIN Û 8T
ÖLÇEKLİ PLANLA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ
U Y G U L A M A İMAR PLANI D EĞ İŞ İK LİĞ İ
E
Î 3
S S Ü
* » '®
!
PLAN NOTU
- P la n la m a a la n ın d a b ird e n f a r la b o d ru m k a t
- S u b a s m a n k o lu 7 n o lu p a rs o ld o İ.OO m 'd lr.
Şekil 4. Plan Ömeği(Mevcut-Öneri)
Saygılarımla arz ederim.
i
I
I
OLÇMJllK
ÖNERİ PLAN
i T U R l m TESİS A U M I
y a p ıla b ilir.
I ram
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi