T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 1 3 3 — 0 3 0 5
Konu: Muratpaşa İlçesi,
3 Om ve üzeri ticaret
UİP plan notu değişikliği
T-
EXP02016
ANTALYA
.4/11/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 14.10.2014 gün ve 445 sayılı kararı ile uygun bulunan
3 Om ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinin ticaret kullanımına ayrılmasına ilişkin
5404,7; 5398,9; 5967,3; 5460,6; 5985,2; 5984,2; 5986,1; 5405,2; 5987,1 plan işlem numaralı
1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
£6/11/2014
M et
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Sekreter
BELEDİYE
....... /1 1/2014
Mesut
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK: -İlçe Belediye Meclis Kararı,
-Plan notu değişikliği fotokopisi.
A d r e s : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F a x : 0 242 243 06 28
W e b : www.antalva.bel.tr
E -p o s ta : info@,antalva-bld.gov.tr
[email protected]
AN T A L Y A M U R A TPA ŞA BELEDİYE M E C L İSİN İN
14.10.2014 TARİH VE 445 SAYILI K ARARI
Gündemin 8. M addesi
K arar No. 445
Özü: 30 nı. ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerine
ilişkin
5404,7;5398,9;5967,3;5460,6;5985,2;5984,2;5986,1;5405,2 ve 5987,1 Plan
İşlem Numaralı plan notu değişikliği önerisinin
Planlam a
ve
İm ar
K om isyonu
raporu
doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 8. M addesinde yer alan, Plan ve Proje M üdürlüğünün, B elediyem iz M eclisinin
06.09.2013 tarihli ve 270 sayılı; Antalya B üyükşehir Belediyesi M eclisinin 13.01.2014 tarihli ve 64
sayılı kararları ile Belediyem iz sınırları içerisinde genişliği 20m ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar plan
değişikliği kabul edilmiştir. Bu plan değişikliğine yapılan itirazlar incelenm iş, B elediyem iz M eclisinin
06.06.2014 tarihli ve 232 sayılı kararı ve Antalya B üyükşehir Belediye M eclisinin 12.08.2014 tarihli ve
419 sayılı kararları ile itirazlar kabul edilm iş olup; yapılan plan revizyonunda 20m (dahil)-30(hariç)(
arası yol kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) ticaret ile 30m. ve üzeri yol kesitine cepheli
konut parselerinde yüksek zemin katlı ticaret kullanım ı şeklinde belirlenm iştir. Ancak uygulam ada
yaşanan sıkıntıların giderilm esi için 30m ve üzeri yol kesitine cepheli zemin katta zorunlu ticaret
kullanımı getirilmiş konut parsellerine ilişkin yeni bir plan notu değişikliği önerisi hazırlanm ış olup,
hazırlanan plan notu değişikliği önerisi Planlam a ve İmar K om isyonu’nun 08.10.2014 tarihli
toplantısında incelenmiş, uygun bulunm uştur. Konunun görüşülm ek üzere B elediye M eclisine
havalesini isteyen 10.10.2014 gün ve 5217 sayılı yazısı ve
Belediyem iz M eclisinin 06.09.2013 tarihli
ve 270 sayılı; Antalya B üyükşehir Belediyesi M eclisinin 13.01.2014 tarihli ve 64 sayılı kararları ile
Belediyem iz sınırları içerisinde genişliği 20 m. ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde zemin
katm ticaret olarak belirlenm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a im ar plan değişikliği kabul
edilmiştir. Bu plan değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş, Belediyem iz M eclisinin 06.06.2014 tarihli
ve 232 sayılı kararı ve A ntalya Büyükşehir B elediye Meclisinin 12.08.2014 tarihli ve 419 sayılı
kararları ile itirazlar kabul edilm iş olup; yapılan plan revizyonunda 20 m .(dahil)-30 m .(hariç) arası yol
kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) ticaret ile 30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerinde yüksek zemin katlı ticaret kullanımı şeklinde belirlenm iştir. Ancak uygulam ada yaşanan
sıkıntıların giderilmesi için 30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli zemin katta zorunlu ticaret kullanımı
getirilm iş konut parsellerine ilişkin 5404,7; 5398,9; 5967,3; 5460,6; 5985,2; 5984,2; 5986,1; 5405,2 ve
5987,1 Plan İşlem N um aralı yeni bir plan notu değişikliği önerisi hazırlanm ıştır.
1-) ANTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR BEL E D İY E M ECLİSİ'N İN 13.05.2013 TA R İH Lİ VE 320
SAYILI
K ARARI İLE O N A N A N PLAN N O TLA RININ G E Ç ER Lİ O LDUĞ U BÖLG E
K APSAM INDAK İ 30 M . VE ÜZERİ Y O L K ESİTİN E CEPH ELİ K O N U T PARSELLERİND E;
-Bu plan kapsamında; m eclis kararları ile eklenen plan notları dışında, 3194 sayılı İm ar Kanunu ile ilgili
yönetm elik hükümleri geçerlidir.
- +5.50 m. kotuna kadar ticaret yapılm ası zorunludur. Bu alanlarda +2.50 m. kotunda çıkm a yapılam az.
M evcut yapılarda tadilat yapılm ası halinde yapı yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar bu koşul aranmaz.
-Bu parsellerde isteğe bağlı tek bağım sız bölüm ticaret kullanımı yapılabilir. Ayrı giriş çıkış tertiplem ek
kaydıyla üst katlarda da ticari am açlı kullanım lar yer alabilir.
- Bloklu yapılaşm alarda yola cephe olm ayan bloklarda, +5.50 m. kotuna kadar ticaret yapılm ası zorunlu
değildir, tam am ında konut kullanım ı yer alabilir.
-Planda aksine bir hüküm yoksa TAKS=0.40'tır.
-Özellikli yapılarda M im ari Estetik Kom isyon kararm a göre uygulam a yapılır.
-Parsellerden imar çapm a başvuru dönem inde plan tadilat harcı alınacaktır.
2-) YA M ANSAZ G EC EK O N D U Ö NLEM E BÖ LG E Sİ VE K ARDEŞ K E N TL E R UYG ULAM A
İM AR PLANLARI K A PSA M IN D A K İ 30 M. VE ÜZERİ YO L K E SİT İN E CEPH ELİ K O NUT
PARSELLERİNDE;
./.
Karar No:445
-
14.10.2014
2-
-Bu plan kapsamında; m eclis kararlan ile eklenen plan notları dışında, 3194 sayılı İm ar K anunu ile ilgili
yönetmelik hüküm leri geçerlidir.
- Bu parsellerde +5.50 m. yüksekliğinde zemin kat yapılm ası zorunludur. M evcut yapılarda tadilat
yapılması halinde yapı yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar bu koşul aranmaz.
- Bu alanlarda zemin katlarda ticaret yapılm ası zorunludur.İsteğe bağlı tek bağım sız bölüm ticaret
kullanımı yapılabilir, ayrı giriş çıkış tertiplenm ek kaydıyla üst katlarda da ticari amaçlı kullanım lar yer
alabilir.
- Plan üzerinde gösterilen kat yükseklik ve adetleri m aksimumdur.
- Bloklu yapılaşm alarda yola cephe olmayan bloklarda zemin katların ticari amaçlı kullanılm ası
zorunlu değildir, m evcut yapılaşm a hüküm lerine uygun olarak yapının tam am ında konut kullanımı yer
alabilir.
- Bu alanlarda, subasm an kotu altında tertiplenen ve iskan edilen bodrum katlar ile zemin katlarda
düzenlenen asm a katlar em sale dahil değildir.
- Subasman kotu m aksim um +0.50 m.'dir.
- Planda aksine bir hüküm yoksa TAKS=0.40'tır.
- Özellikli yapılarda M imari Estetik Kom isyon kararma göre uygulam a yapılır.
-Parsellerden im ar çapm a başvuru dönem inde plan tadilat harcı alınacaktır.
3-) HAVAALANI VE GÜNEYİ UYGULAMA İMAR PLANINDA MYMVE MK MOLARAK
BELİRLENMEMİŞ ALANLAR KAPSAMINDAKİ 30 M. VE ÜZERİ YOL KESİTİNE
CEPHELİ KONUT PARSELLERİNDE:
-Bu plan kapsamında; m eclis kararları ile eklenen plan notları dışında, 3194 sayılı İm ar Kanunu ile ilgili
yönetm elik hüküm leri geçerlidir.
- Bu parsellerde +5.50 m. yüksekliğinde zem in kat yapılması zorunludur. M evcut yapılarda tadilat
yapılm ası halinde yapı yıkılıp yeniden yapılıncaya kadar bu koşul aranmaz.
- Bu alanlarda zemin katlarda ticaret yapılm ası zorunludur. İsteğe bağlı tek bağım sız bölüm ticaret
kullanımı yapılabilir, ayrı giriş çıkış tertiplenm ek kaydıyla üst katlarda da ticari amaçlı kullanım lar yer
alabilir.
- Bu alanlarda, subasm an kotu altında tertiplenen ve iskan edilen bodrum katlar ile zemin katlarda
düzenlenen asma katlar em sale dahil değildir.
- Plan üzerinde gösterilen kat yükseklik ve adetleri m aksimumdur.
- Bloklu yapılaşm alarda yola cephe olmayan bloklarda zemin katların ticari amaçlı yapılm ası zorunlu
değildir, mevcut yapılaşm a hüküm lerine uygun olarak yapının tam am ında konut kullanım ı yer alabilir.
- Bu alanlarda subasm an kotu max. 1.00 m'dir.
- Planda aksine bir hüküm yoksa; TAKS:0.40'tır.
-Özellikli yapılarda M im ari Estetik Kom isyon kararına göre uygulam a yapılır.
-Parsellerden im ar çapm a başvuru dönem inde plan tadilat harcı alınacaktır. 02.10.2014 tarihli ve
Planlam a ve İmar K om isyonu Başkanı A hm et Öztürk, Başkan Yardım cısı Özgür Taylant Budak, Üye
M ehm et Tosun, Üye M urat Şimşek ve Ayhan Ateş imzalı K om isyon Raporu okundu.
Üye A hm et Ö ztürk söz alıp, Sayın Başkanım 8,9,10’u kom isyondan geldiği gibi onaylayabiliriz,
okunm uştur diye, dedi.
Başkan, 8,9,10, gündem in 8,9 ve 10. M addelerinin birlikte oylanmasını okunmuş kabul
edilmesini kom isyon raporlarının okunmuş kabul edilmesini ve birlikte oylanm asını oylarınıza
sunuyorum kabul edenler, etm eyenler kabul edilm iştir, oy birliği ile gündemin 8,9 ve 10. M addelerinin
kom isyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etm eyenler oy birliği ile
kabul edilmiştir, dedi.
Yapılan oylam ada;
30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerine ilişkin 5404,7;5398,9;5967,3;5460,6;5985,2;5984,2;5986,1;5405,2 ve 5987,1 Plan İşlem N um aralı plan notu değişikliği önerisinin
Planlam a ve İm ar K om isyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye M eclis Başkanı
C ^îTK O TA N
D if an Katibi
Gülay AK IN
Divan Katibi
A N T A L Y A İLİ M U R A T P A Ş A İLÇ E S İ
30 M. V E Ü Z E R İ Y O L K E S İT İN E C E P H E Lİ K O N U T P A R S E L L E R İN D E
Y Ü K S E K Z E M İN K A TLI T İC A R E T Y A P IL M A S IN A İLİŞ K İN
1/1000 Ö LÇ E K Lİ U Y G U L A M A İM A R P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ
LEJAND"
je y
+
İS T E Ğ E B A Ğ L I T İC A R E T A L A N L A R I
U Y G U L A M A İM A R P L A N D E Ğ İŞ İK L İĞ İ O N A M A S IN IR I
Y Ü K S E K Z E M İN K A T L I T İC A R E T A L A N L A R I
3 0 M . V E Ü Z E R İ Y O L K E S İT İN E C E P H E L İ K O N U T P A R S E L L E R İN D E
Y Ü K S E K Z E M İN K A T L I T İC A R E T Y A P IL M A S IN A İL İŞ K İN
P L A N N O T L A R I:
4 081 1Q0
1-) ANTALYA BÜ YÜ K ŞEHİR BELEDİYE M ECLİSİ'N İN 13.05.2013 TARİHLİ VE 320 SAYILI KARARI İLE O N ANAN PLAN NOTLARININ
G E Ç ER Lİ OLD U Ğ U BÖLGE KAPSAMINDAKİ 30 M. V E Ü ZERİ YOL KESİTİNE CEPH ELİ K O N U T PARSELLERİNDE;
- BU P LA N K A P S A M IN D A ; M E C LİS K A R A R L A R I İLE E K LE N E N PLAN N O TLA R I D IŞ IN D A ,
Ak
3 19 4 S A Y ILI İM AR K AN U N U İLE İLG İLİ Y Ö N E T M E LİK H Ü K Ü M LE R İ G EÇ E R LİD İR .
- + 5.50 M . K O T U N A K A D A R TİC A R E T Y A P IL M A S I Z O R U N LU D U R . BU A LA N L A R D A +2.50 M. K O T U N D A Ç IK M A Y A P ILA M A Z.
M E V C U T Y A P IL A R D A TA D İL A T Y A P IL M A S I H A LİN D E Y A P I Y IK ILIP Y E N İD E N Y A P IL IN C A Y A K A D A R BU K O Ş U L A R A N M A Z.
- BU P AR S E LLE R D E İS TE Ğ E B A Ğ LI T E K B A Ğ IM S IZ B Ö LÜ M TİC A R E T K U LLA N IM I Y A P ILA B İLİR .
A Y R I G İR İŞ -Ç IK IŞ TE R T İP L E M E K K A Y D IY L A Ü S T K A T LA R D A D A TİC A R İ A M A Ç LI K U LLA N IM LA R Y E R A LA B İLİR .
^ e n İZ
- B LO K LU Y A P IL A Ş M A L A R D A Y O L A C E P H E O LM A Y A N B LO K LA R D A , +5.50 M. K O TU N A K A D A R TİC A R E T Y A P ILM A S I Z O R U N LU D EĞ İLD İR ,
T A M A M IN D A K O N U T K U LLA N IM I Y E R A LA B İLİR .
- P LA N D A A K S İN E B İR H Ü K Ü M Y O K S A T A K S = 0 .40 ’TIR .
- Ö Z E L L İK Lİ Y A P IL A R D A M İM A Rİ E S T E T İK K O M İS Y O N K A R A R IN A G Ö R E U Y G U LA M A Y A P ILIR .
- P A R S E LL E R D E N İM A R Ç A P IN A B A Ş V U R U D Ö N E M İN D E PLAN T A D İL A T HA R C I A LIN A C A K TIR .
2-) Y A M A N SA Z G E C EK O N D U Ö N LEM E BÖLGESİ VE KARDEŞ K EN TLER U YG ULAM A İMAR PLANLARI KAPSAMINDAKİ
30 M. V E Ü ZE R İ YOL K ESİTİNE CEPH ELİ K O N U T PARSELLERİNDE;
4 081 000
- BU P LA N K A P S A M IN D A ; M E C LİS kA R A B L A R I İLE E K LE N E N P LA N N O TLA R I D IŞ IN D A ,
3 19 4 S A Y ttjH M A R K A N U N U İLE İLG İLİ Y Ö N E T M E LİK H Ü K Ü M tjE R İ G E Ç E R LİD İR .
~r
- BU P A R S E LL E R D E +5.50 M .Y Ü K S E K LİĞ İN D E Z E M İN K A T Y A P ILM A S I ZO R U N LU D U R .
M E V C U T Y A P IL A R D A T A D İL A T Y A P ILM A S I H A LİN D E Y AP I Y IK IL IP Y E N İD E N Y A P IL IN C A Y A K AD A R BU K O Ş U L A R A N M A Z.
-B U A LA N L A R D A Z E M İN K A T L A R D A TİC A R E T Y A P ILM A S I Z O R U N LU D U R . İS TE Ğ E BAĞ LI T E K B A Ğ IM S IZ BÖ LÜ M
T İC A R E T K U LLA N IM I Y A P IL A B İLİR , A Y R I G İR İŞ Ç IK IŞ TE R T İP L E N M E K K A Y D IY LA Ü S T K A T L A R D A D A T İC A R İ A M A Ç LI K U LLA N IM LA R Y ER A LA B İLİR .
- P LA N Ü ZE R İN D E G Ö S T E R İL E N K A T Y Ü K S E K L İK V E A D E T L E R İ M A K S İM U M D U R .
- B LO K LU Y A P IL A Ş M A L A R D A Y O L A C E PH E O LM A Y A N B LO K LA R D A Z E M İN K A TLA R IN T İC A R İ A M A Ç L I K U LLA N ILM A S I Z O R U N LU DEĞ İLDİR ,
M E V C U T Y A P IL A Ş M A H Ü K Ü M LE R İN E U Y G U N O LA R A K Y A P IN IN T A M A M IN D A K O N U T K U LLA N IM I Y E R A LA B İLİR .
- BU A LA N L A R D A , S U B A S M A N K O TU A LT IN D A TE R T İP L E N E N V E İSKAN E D İLEN B O D R U M K A TLA R İLE
Z E M İN K A T L A R D A D Ü ZE N LE N E N A S M A K A T L A R E M S A LE D A H İL D EĞ İLD İR .
-
S U B A S M A N K O TU M A K S İM U M +0.50’M. DİR
P LA N D A A K S İN E BİR H Ü K Ü M Y O K S A TA K S =0.40'TIR .
Ö Z E L L İK Lİ Y A P IL A R D A M İM A R İ E S TE TİK K O M İSY O N K A R A R IN A G Ö R E U Y G U L A M A Y AP ILIR .
P A R S E LL E R D E N İM A R Ç A P IN A B A Ş V U R U D Ö N E M İN D E P LA N T A D İL A T H A R C I A LIN A C A K TIR .
3-) HAVAALANI VE G Ü N E Yİ U YG ULAM A İM AR PLA NIN D A "Y" V E "K" OLARAK BELİR LEN M EM İŞ ALANLAR KAPSAMINDAKİ
30 M. V E Ü ZERİ YOL K ESİTİNE CEPH ELİ K O N U T PAR SELLER İND E;
- BU P LA N K A P S A M IN D A ; M E C LİS K A R A R LA R I İLE E K LE N E N P LA N N O TLA R I D IŞ IN D A ,
3 19 4 S A Y ItjH M A R KAN U N U İLE İLG İLİ Y Ö N E T M E LİK H Ü K Ü M tjE R İ G E Ç E R LİD İR .
+
- BU P A R S E LL E R D E + 5.50 M .Y Ü K S E K LİĞ İN D E ZE M İN K A T Y A P IL M A S I ZO R U N LU D U R .
M E V C U T Y A P IL A R D A T A D İL A T Y A P ILM A S I H A LİN D E Y AP I Y IK ILIP Y E N İD E N Y A P IL IN C A Y A K A D A R BU K O Ş U L A R AN M A Z.
-B U A LA N L A R D A ZE M İN K A T L A R D A TİC A R E T Y A P IL M A S I Z O R U N LU D U R . İS TE Ğ E BAĞ LI T E K B A Ğ IM S IZ B Ö LÜ M TİC A R E T K U LLA N IM I Y A P ILA B İLİR ,
A Y R I G İR İŞ Ç IK IŞ T E R T İP L E N M E K K A Y D IY L A Ü S T K A T L A R D A D A T İC A R İ A M A Ç LI K U LLA N IM LA R Y E R A LA B İLİR .
- BU A LA N L A R D A , S U B A S M A N K O TU A LT IN D A T E R T İP L E N E N V E İSKAN ED İLEN B O D R U M K A T LA R İLE
Z E M İN K A T L A R D A D Ü ZE N LE N E N A S M A K A T LA R E M S A LE D A H İL DEĞ İLD İR.
- P LA N Ü ZE R İN D E G Ö S T E R İL E N K A T Y Ü K S E K L İK V E A D E T L E R İ M A K S İM U M D U R .
- B LO K LU Y A P IL A Ş M A L A R D A Y O L A C E P H E O LM A Y A N B LO K LA R D A ZE M İN K A TLA R IN TİC A R İ A M A Ç LI Y A P ILM A S I Z O R U N LU D EĞ İLD İR ,
M E V C U T Y A P IL A Ş M A H Ü K Ü M LE R İN E U Y G U N O LA R A K Y A P IN IN T A M A M IN D A K O N U T K U LLA N IM I Y ER A LA B İLİR .
- BU A LA N L A R D A S U B A S M A N K O TU M AX. 1.00 M 'DİR.
- P LA N D A A K S İN E B İR H Ü K Ü M Y O K S A ; TA K S =0.40'TIR .
- Ö Z E L L İK Lİ Y A P IL A R D A M İM A R İ E S T E T İK K O M İS Y O N K A R A R IN A G Ö R E U Y G U L A M A Y A P ILIR .
- P A R S E LL E R D E N İM A R Ç A P IN A B AŞ V U R U D Ö N E M İN D E P LA N T A D İL A T H A R C I A LIN A C A K TIR .
Download

Tam sayfa faks yazdırma