ti
T.C.
ANTALYA BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M ali H izm etler D airesi Başkanlığı Gelir Şube M üdürlüğü
EXP02016
A N T A L V A
O/./0S/2014
Sayı : 20928151-301.01Konu : G elir Tarifesi
B A ŞK A N L IK M AKAM INA
M uratpaşa Belediyesi Başkanlığı M ali Hizm etler M üdürlüğü 27.06.2014 tarih 3919 sayılı
yazı eki M uratpaşa Belediye M eclisinin 06.06.2014 tarih 227 sayılı ile kararı ile onaylanan 2014
M ali Yılı Gelir Tarifesinde nikah hizm etleri için belirlenen ücret tarifelerindeki değişiklikler ile
ilgili, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. nci maddesi gereğince Belediye M eclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Selahattin ARTUN
M ali Hizm etler Dairesi Başkan V.
“U ygun görüşle arz ederim .”
__ /08/2014
•jl.
“U ygun görüşle arz ederim .”
Genel Sekreter
B ELED İY E M ECLİSİNE
A ntalya B üyükşehir Belediye Başkanı
Ek : M uratpaşa B elediyesinin M eclis kararı
Ve K om isyon raporu.
Adres: A ntalya Büyükşehir Bld. G elir Şb. Md. Karaalioğlu Parkı İçi 07100 / ANTALYA
Tel: 0 242 249 51 00
Fax: 0 242 249 51 15
W eb : www.antalva.bel.tr
E-Posta:
EXP02C;£
a n t a i
vn
T.C.
A NTA LY A M URA TPA ŞA BELED İY ESİ
M ali Hizm etler M üdürlüğü
Sayı: 96018794-602.08/5
27/06/2014
Q /C j
Konu:M eclis K ararlan
ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEHİR BELEDİYE BA ŞK A N LIĞ I
5393 sayılı Belediye Kanununun 23. M addesi, Belediye M eclisi Çalışm a
Y önetm eliğininl7-18. M addeler, M ahalli İdareler Bütçe ve M uhasebe Y önetm eliğinin 33.
maddesi gereğince; Belediyem iz M eclisim izin 06/06/2014 tarih ve 227 sayılı kararı ile
onaylanan Belediyem izin 2014 M ali Yılı Gelir Tarifesinde N ikah hizm etleri için belirlenen
ücret tarifelerindeki D eğişiklikler ile ilgili Meclis Kararları, 5216 sayılı yasanın 14. maddesi
gereği ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Başkan a.
Başkan Yardımcısı
EKLER:
EK: 1-2014 Mali Yılı G elir Tarifesindeki D eğişiklik ile ilgili M eclis K ararları (3 Adet)
2 -2 0 1 4 M ali Yılı G elir Tarifesindeki Değişiklik ile ilgili K om isyon Raporu
DAĞITIM: M ali H izm etler D aire Başkanlığı
o
Fener M ahallesi Tekelioğlu Caddesi
A yrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
No:63 M uratpaşa 07160 ANTALYA
Telefon: 0 242 320 22 22 Faks: 0 242 324 23 98
e-posta: info@ ,muratpasa-bld. gov.tr
elektronik ağ : w w w .m uratpasa-b 1d. go v,tr
.i— ı.
w w w .tw ilter.com /M uratpasaBld
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
06.06.2014 TARİH VE 227 SAYILI KARARI
Gündem in 2. M addesi
K arar No. 227
Özü: Plan ve Bütçe K om isyonu Raporu
doğrultusunda Belediye nikah törenlerinde
evlilik cüzdanı dışında
bütün
ücretlerin
kaldırılm asına oy birliği ile karar verildiği lık.
Gündemin 2.M addesinde yer alan, Plan Bütçe K om isyonunun 04.06.2014 günü saat
10:00’da Belediyem iz l.kat toplantı salonunda Belediyem iz M eclisinin 03.06.2014 günü
toplantısında gündemin 5.maddesinde yer alan; Yazı İşleri M üdürlüğü gelirleri arasında
sayılan; 2014 yılı için tahsili öngörülen;
Nikah Ücretleri (Hizmet Bedeli')
Hafta îçi Salon Törenli
100,00-TL.
Hafta İçi Salon Törenli(17:00’den sonra)
200,00-TL.
Hafta Sonu Salon Törenli
150,00-TL.
Hafta Sonu Salon Törenli(17:00’den sonra) 250,00-TL.
Otellerde N ikah
300,00-TL.
Düğün Salonu v.s Yerler
150,00-TL.
Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir.
Oda nikahlarında sadece cüzdan ücreti ödenir.
Evlenme İzin Belgesi Ücreti
20,00-TL.
Evlenme Başvurusu Evrak Ücreti
20,00-TL.
06.06.2014 tarihinde yukarıda belirtilen Evlenm e İşlem leri ile ilgili yukarıda belirtilen
tarifelerin tam am en kaldırılm asına ve bundan böyle herhangi bir ücret alınm am asına karar
verilmiştir. İş bu rapor komisyon üyelerinin katılım ı ile düzenlenerek, M eclis B aşkanlığına
sunulmak üzere im za altına alınmıştır. 06.06.2014 tarihli Plan ve Bütçe K om isyon Başkanı
İbrahim Güney, Üye M utlugül Tarım, Üye Haşan Hüsnü Kilit, Üye Ali Kuş, Ü ye M ehm et
Altınsoy imzalı Plan ve Bütçe Kom isyon Raporu okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın B aşkanım nikah törenlerinde evlilik cüzdanı
dışında bütün ücretlerin kaldırılm ası bizce de uygundur, kararın M ülki İdare A m irince
onayından itibaren yürürlüğe girm esi kaydıyla kom isyon raporuna katılıyoruz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon raporu tarafım ızca da uygundur teşekkür
ediyoruz, dedi.
Üye M ustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım kom isyon raporu bize göre de uygundur,
dedi.
Başkan, gündem in 2.m addesinin kom isyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza
-sunuyorum, kabul edenler,-etmeyenler, dedi.________________________________________________
Y apılan oylamada;
e„nikah törenlerinde evlilik
Plan ve Bütçe K om isyonu Raporu doğrultusunda
w
cüzdanı dışında bütün ücretlerin kaldırılm asına oy İarfîgipı
'{dm
Av.Üm it UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye M eclis JBaşkaııı
'o
a
.j
wd.V?i
cî-a»*?. ü ü , Kı.
M urat Ş İ M Ş J ^ ^ ^ ^ ^ / Ö m e r Y Ü C E SO Y
Yedek Divan K a t i b K ^ J ^ * ^ Ye dek5D iv a ıı ;K a t i b i
M A
(T
/
'
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
06.06.2014 TARİH VE 227 SAYILI KARARI
Gündemin 2. M addesi
K arar No. 227
Özü: Plan ve Bütçe K om isyonu Raporu
doğrultusunda Belediye nikah törenlerinde
evlilik cüzdanı dışında
bütün
ücretlcrin
kaldırılm asına oy birliği ile karar verildiği lık.
Gündemin 2.M addesinde yer alan, Plan Bütçe K om isyonunun 04.06.2014 günü saat
10:00'da Belediyem iz l.k at toplantı salonunda Belediyem iz M eclisinin 03.06.2014 günü
toplantısında gündemin 5 .maddesinde yer alan; Yazı İşleri M üdürlüğü gelirleri arasında
sayılan; 2014 yılı için tahsili öngörülen;
Nikah Ücretleri (Hizmet Bedeli)
Hafta İçi Salon Törenli
100,00-TL.
Hafta İçi Salon Törenli(l 7:00’den sonra)
200,00-TL.
Hafta Sonu Salon Törenli
150,00-TL.
Hafta Sonu Salon Törenli(17:00’den sonra) 250,00-TL.
Otellerde N ikah
300,00-TL.
Düğün Salonu v.s Yerler
150,00-TL.
Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir.
Oda nikahlarında sadece cüzdan ücreti ödenir.
Evlenme İzin Belgesi Ücreti
20,00-TL.
Evlenme Başvurusu Evrak Ücreti
20,00-TL.
06.06.2014
tarihinde yukarıda belirtilen Evlenme İşlem leri ile ilgili yukarıda belirtilen
tarifelerin tam am en kaldırılm asına ve bundan böyle herhangi bir ücret alınm am asına karar
verilmiştir. İş bu rapor kom isyon üyelerinin katılımı ile düzenlenerek, M eclis Başkanlığına
sunulmak üzere im za altına alınmıştır. 06.06.2014 tarihli Plan ve Bütçe K om isyon Başkanı
İbrahim Güney, Üye M utlugül Tarım, Üye Haşan H üsnü Kilit, Üye Ali Kuş, Üye M ehm et
Altınsoy imzalı Plan ve Bütçe K om isyon Raporu okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkam ın nikah törenlerinde evlilik cüzdanı
dışında bütün ücretlerin kaldırılması bizce de uygundur, kararın M ülki İdare A m irince
onayından itibaren yürürlüğe girm esi kaydıyla kom isyon raporuna katılıyoruz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon raporu tarafım ızca da uygundur teşekkür
ediyoruz, dedi.
Üye M ustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkam ın kom isyon raporu bize göre de uygundur,
dedi.
Başkan, gündem in 2.m addesinin kom isyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, dedi.-------------------------------------------------------------------------
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Plan Bütçe Komisyonunun 04.06.2014 günü saat 10.00' da Belediyemiz l.K a t Toplantı
Salonunda Belediyemiz Meclisinin 03.06.2014 günü toplantısında, gündemin 5. Maddesinde yer
alan; Yazı İşleri Müdürlüğü gelirleri arasında sayılan; 2014 Yılı için tahsili öngörülen;
NİKAH ÜCRETLERİ (Hizmet Bedeli!
Hafta İçi Salon Törenli........................................................100,00-TL
Hafta İçi Salon Törenli (17.00'den sonra).........................200,00-TL
Hafta Sonu Salon Törenli................................................. 150,00-TL
Hafta Sonu Salon Törenli(17.00'den sonra).....................250,00-TL
Otellerde Nikah.................................................................. 300,00-TL
Düğün Salonu v.s Yerler..................................................... 150,00-TL
Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir.
Oda nikahlarında sadece cüzdan ücreti ödenir.
Evlenme İzin Belgesi Ücreti................................................. 20,00-TL
Evlenme Başvurusu Evrak Ücreti........................................ 20,00-TL
06.06.2014 tarihinde yukarıda belirtilen Evlenme İşlemleri ile ilgili yukarda belirtilen tarifelerin
tamamen kaldırılmasına ve bundan böyle herhangi bir ücret alınmamasına karar verilmiştir.
İşbu rapor; Komisyon üyelerinin katılımı ile düzenlenerek, Meclis Başkanlığına sunulmak üzere imza
altına alınmıştır. ..(n/06/2014
Pian ve Bütçe Komisyon Başkanı
Üye
Üye
İbrahim^ŞJIMEY
Mutlugül TARIM
Haşan Hüsnü KİLİT
M \. VİNi
■
-yyS\
f f
Û
Üye
/
Üye
/
.ğjjjjpyj
/!
Mehmet ALTI.NSOY
Ali KU
n
K
■ •///•'
/\
\J
\ 1’
j
. \
\
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Plan Bütçe Komisyonunun 04.06.2014 günü saat 10.00' da Belediyemiz l.Kat Toplantı
Salonunda Belediyemiz Meclisinin 03.06.2014 günü toplantısında, gündemin 5. Maddesinde yer
alan; Yazı İşleri Müdürlüğü gelirleri arasında sayılan; 2014 Yılı için tahsili öngörülen;
NİKAH ÜCRETLERİ (Hizmet Bedeli)
Hafta İçi Salon Törenli........................................................100,00-TL
Hafta İçi Salon Törenli (17.00'den sonra)........................ 200,00-TL
Hafta Sonu Salon Törenli................................................. 150,00-TL
Hafta Sonu Salon Törenli(17.00'den sonra)......................250,00-TL
Otellerde Nikah................................................................... 300,00-TL
Düğün Salonu v.s Yerler......................................................150,00-TL
Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir.
Oda nikahlarında sadece cüzdan ücreti ödenir.
Evlenme İzin Belgesi Ücreti................................................. 20,00-TL
Evlenme Başvurusu Evrak Ücreti........................................ 20,00-TL
06.06.2014 tarihinde yukarıda belirtilen Evlenme İşlemleri ile ilgili yukarda belirtilen tarifelerin
tamamen kaldırılmasına ve bundan böyle herhangi bir ücret alınmamasına karar verilmiştir.
İşbu rapor; Komisyon üyelerinin katılımı ile düzenlenerek, Meclis Başkanlığına sunulmak üzere imza
altına alınmıştır. ..fc/06/2014
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı
Üye
Uye
Mutlugül TARIM
Haşan Hüsnü KİLİT
v\ \ •
\1
■
\
v
Uye
Mehmet ^LTI.NSOY
ry'f^-ı/ivı
\
j
İ
Download

Gündemin 72.Maddesi - Antalya Belediyesi