],EKTOR ADAYLARININ SEdMLE BELIRLENMESiNE rusKiN USUL VE
ESASLAR
AMA<; Madde 1- Bu Usul ve Esaslar~ 2547 sayili Yfikseke~etim Kanunumm 3826 sayili. Kanunla degi¢rilen 13/a maddesi uyannca devlet fiD.i:versiteleri ve yUksek teknoloji enstitiUerinin rektOr adaylanmn seyimle belirlenmesinde uygulama b:irligi sagJarnak amaclyla kabul edilmi.¢r. DAYANAK
Madde 2- Bu Usul ve Esaslar .2547 sayili YDksekogretim. KanunUD.un. 7to maddesine
. dayamlaIak: ha:zJr~.
TANIMLAR
Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda geyen:'
a) Ogretim uyelen.: 2547 sayili Kanunun 3/~ maddesi uyapnca yiiksekogretim
kunnnlannda g5revli profes5r, doyent ve yarCbmcl do<;entlercfu.
b) YOK: Yu;ksek5gretim Kuniludur.
REIITORADAYIJGI
Madde 4- Rektor May! olabilmek iym profeser uuvanrna sahlp 01m.ak ve 67 Ya.§lDl
doldu:rm a,.m ~ olmak gereklicfu.
OY VERE13:iLECEK OGRETIM UYEiE:Ri
M..a.dde5­
a) Serirn yapllacak fuJiversite veya yUksek teknoloji ensti.tusiIDde herhangi·bir kadroda
gorev yapan. ogretiro. uyf:leri. oy kn]]anabilirler..
b) 2547 sayili kanunuu 401b maddesi. uyarmca ken-eli Universiteleri:o.den ba.§ka bir
Universite veya yUksek teknoloji enst:i.ru.s:une gorevlen<fuilenler sadece kadrolann
bulundugu Universite veya yUksek teknoloji en.stitiisfulde oy kullanabilirler.
c) 2547 sayili Kanunun 38. maddesi uyannca gorevlen.dirilen1er ka.drolannm bUj.uudugu
Y\lksekegretlm bnumunda oy kullanahilirler.
.
d) 2547 sayili Kan.unun 39. maddesi. uyarmca yurtiyi ve yurtd:t.~da uzun sfu:e ile
gorevlendIDlenler oy kullanabilirler.
:
e) D0geD.t unvamna samp ancak akademik b~ bir kadrada bulunan ogretiro. eleman]an
oy ktillanabilirler.
f) Uzun sfu:eii alarak bir b~a Universitede yan da1 egi:timinde alan 5gretim uyel~
ser;.im. esnasmda Universitede olmalan durumunda, oy kallanabfuler.
g) Universitelerin kadr,?lu ogretim uyelerinden ik.retli veya iicretsiz izinli alanlar ses:im
gUnu Universitede o1ma1an halind~ oy kullanabilirler.
h) Askerlik gorevini yapan. ogrefun. ilyeleri lIe sagl:Ik sebebi lie raporlu 5gretim iiyeleri de
. se~im. gun:u Universitede olmalan h.a.linde oy kullanabilirler.
1
REKTORADAYLARININ BELIRLENMESi
\ Madde6­
8-)
Brr devlet Universitesi veya yUksek telrn.oloji enstitiisiinde rektorful gorev sUresi sana
erdiginde veya rek:t6rliik makarnmda herhangi bir nedenle bo~alm.a oldngunda,· gorev
b~daki rektBr veya rek:t6r vekili. 0 Universitedeki ogrefun' uye1erinln listesini
ha..mlar. toplanll gUnUnii belirler ve ogrefun iiyelerini toplanudan iit; @.!l; once ya:z:J.yla
toplanuya t;agmr. Toplanu ve seyim, rekiorlugun bulundugu ~ebirde yapilrr. B~
~ehl.r ve kampuslarda gorevli 5gretim ,iiyeleri rektOrlugun. bulundugu ~ebre gelerek
oylanm kullanrrlar.
b) Rekt5r adaylanm. seyimle belirleme toplanhsl rek:t6~ yoksa vek:ilinin
ba~kanbgmda ~ ve yoklamayla yeterli ~gunIugun olup oJma&~ tespit edilir. c) RektOr adaylanm seyimle belirleme toplantlSlnda ogretim iiyelerinin en az yansmm hazu buJnnmaSl ~arttJf. 11k toplanllda bu t;Oguruuk sag1a';ar:~:)l'!dltt takdirde. toplanu 48 saa:t ertelenir. jJcinci toplanuda nisap aranmakS17JD set;ime get;ilir.
SANDIK KORULUNUN OLU$TORULMASI
Madde 7- Toplanuda iiy agrefun uyesinden (tercihen bir profesor. bir doyent ve bii yardimel
d09f;ntten) ol~an bir "SandlkKurulu" ol~ur.
OYVERMEI9LEMLERi .
. Madde8­
a) Rektar tanrllndan hamlanan listede ism.i bulunan her ogrefun. uyesi kendisine llnza
~lligJ. verilen miili:urleIIlIli§: pusulaya, 4. madded.e belirtilen bir tek profesar ism.mi '
yazarak" n:rohiirle~ bir
iyinde ko"Y.'II ve ses:-im sanfuB;D;l.a atar. Oylama gizli
yapilir. saynn ve dokfrm ise ayik olarak geii;ekle~.
b) Rek:tar. gizli oy verme yeri.ni ve ses:-im sanfu~ saglamakla yUkUmliidiir.
c) Uzerinde cirden fazla aday ismi bulunan ya da se9imin giiJiliglni ililal edecek
iekilde 4;aret olan oylar geyersiz sayilir. Get;erli ve geyersiz oylar sayUarak di5kfu:nu
yapilir. Geyerli oy~ara gore en t;Ok ogretim uyesi· tara:findan aday goste~ alan
al'll ~i aday olank se~~ saYJ.h!. Adaylarm e~t oy alrnalan halinde aneelik SlIaS1
knra <;ekilmek suretiyle belirlemr. Set;im sonnen bir l1rtanakJa ~spit edilir.
d) KullamlD)l~ alan oylar bir torbaya konularak miiliiir~emr ve tutanakla biilikte
rektorluge teslim edilir. Tntanak ve aday olarak se9ilen al11 ~inID azgeymi~leri
rektor tarafmdan YUksekagretim Kurulu Bru;kanhgma gonderilir.
.
zan
.ADAY BELiRLENM:EstN:i: TAM.AM::LAN.M.AMI DURUMU
Madde9­
a) Bir Universite veya yilksek teknoloji eDsti:tiisfinde yap'llan rektar adaYl belirleme
seyimi sonucunda aday sa)'lSl allldan. eksik oldugu takdirde rektar adaYl belirleme
41emi tamarnlam:p.~ sayilir. Bu durum YOre bildirilir ve her seferinde en gey
bir ay i~inde yeni aday ses:imi is:ln imiversite veya yiiksek teknoloj} ens1ltiisU rektorU
ogretim uye1erini: te:lcrar toplanllya s:-agmr,
b) RektOr atamasl yaplbncaya kadar rek'tOr veya vekili gorevine devam ed.er.
·2
Download

AMA<