T.C.
ANKARA UNiVERSiTESi REKTI'R,LU6U
Personel Daire BaskanIEl
GOREV TANEM FORMu
BIRIM
:Personel Daire Baskanl6r
ALT BIRIM
:Mutemet"k sube Mudur lo山
BIRIM YETKILISI
:Personel Daire Baskanr
ALT
BiRiM YETKiLisi
:Mutemet‖ k sube Mudu「 じ
RcktOrlllk kadrosunda bulunan u21nan,okuunan vc oErctim gOrcvlilcrinin,Gcncl SckrctcrHk,19
Dcnctim Birimi B→ kanllEl,PCrsoncl Dairc B→ kal111色 1,Bilgi l,Icm Dairc B→ kanll色 1,Hukuk
Mul四 十11_2L Statli CCli゛ Imlc Dalrc B● kanhこ ちidan VC M7ali l゛ Cr Darc B∞kanh=L Kutuphanc v(
1
Dokumalltas5on Dairc B"kanll=i VC OErcncil,lcri Dalrc Bω
kanllこ lclCmanianmn
maas vc maa,fark
Odcmclcri ilc bordro hazlrlalna i,lcmlerini yllrtltur
ve ek galqma kar9rlgr vb. itdemelerine
ili*ir
banka ile yaprlan
2
birimlerin
yazl$mala hazlrlar
3
Aynlan Personele Borg r;rkarma ve Nakil ilmuhaberi haarlarna i$lemlerini yurutiir.
Maag yaprlan
maaS
Dottum Yardiml,01● m Yardiml,Klstclycvm usulunc gOrc odcnccck● crctlcrl hcsabinl yapar vc
tahakkuklarinl hazlrlar
Scndika aidatl kcsilcn pcrsonclin,scndikall tcvkifat listclcrinin hcr ay duzcnli o17arak Scndik81na vc
5
b電 11 01duttu Konfcdcr¨ yona ya2111 01alak bildirilir
Maal haczine ili$kin icra daireleri ve difier birimlerle olan yazr$malann takibini yaparak maattan
6
kesme i$lemlerini
yiiriitiir.
SGK ya yaprlan ayhk kesenek gatnderme
フ
illemleri ve
i5e giri$-glkr$
bildirgelerini SGK sistemire
girer.
8
Bilimsel Arastlrma Proieleri kaDsammda sdrev yaDao Dersonellerin aylk sigorta islemlerini yiirtitiir.
Odcmc Tazminatina niski
idarl PcrsOncl BurOsu nc i,birli=i19indc sayl,tay'a gondcrilccck olan Yボ
9
kanunia bclirlcncn cc"cllcrin hazlrlanmasl isicmlcrini yurutllr
Sendikal Faaliyeler ilgili seketerya isleri, iiyelik, uyelikten ayfllma, sendika aidatrnrn ayhklardan
kesilmesi, iiye sayrlarlna ili$kin tespit yazrsmalan, Kurum idari Kurulu ve tiye tespit toplanhsl
rutanaklarmr hazrrlar.
Universitemizin Trp Fakiiltesi drqrndaki birimlerinin maa! promosyonu i$lemlerini ve buna ili5kin
banka ile yaD an yazrsmalal hazrrlar.
Amirlerce kendisine verilen benzeri diEer gdrevleri yapar.
l島
1需
識
il欝 l記
Ы 」Sり 翻 劉
nyttmsJ mmJ¨ nぬ 蘭 り
ヽLm
Dd“ Bttk嗣 !nc
『
B工 LG=
Kul:an::an Bilgiler
B::●
IIerin Temin Edildilll
BIlginin sekli
1
Havale ed‖ mls ev「 ak
Sube M口 durl― seF
(azll
2
He「 turll tal mat
Dalre Baskan‐ sube MOdu「 ロー
seF
raz‖ 1-sozlロ
06062014
郡 論
T.C.
ANKARA ONivERSiTESi REKT6RLii6U
鰈‐
Pe6onel Daire Ba9kanhir
GOREV TANIM FORMU
BIRI‖
:Personel Dalre Baskanliir
ALT BIRIM
:Mutemeuik sube MudlHlol
BIRIiI YETTILISI
:Personei Daire Baskanr
ALT BiRiI.I YETKiLiSi
:Mutemethk sube Mudu「 u
RcktOritk kadrosunda bulunan uzman,okutlllan vc OЁ rCtim gOrcvlilcrinin,Ccncl Scttctcrlik,19
Dcnctim Birlmi Bttkallllgl,Pcrsoncl Dairc B→ kanllEl,Bilgi I,lcm Dairc B“ kanllЁ l,Hukuk
Mu,∼ liEi,Statc」 i Ccl:゛ innC Dalrc Bω kanll言 1,ldan vc Malil,lcr Dairc Bttkanll言 1,Kutuphanc vc
「
Dok● mant■ yon Dalrc Bttkanh色 [vc OErcncil,lcri Dairc B● kanilEl clCmanlarinin maas vc mats
1
fark Odcmclcri llc bordro hazlrialna i,lcmlcrini y●
Maa5 yaprlan
birimlerin
maaS
nlttlr
ve ek ga[gma kargrllr vb. odemelerine iligkin banka ile yaprlan
2
yazrgmalal hazrrlar
3
Aynlan Persorele Borg glkarma ve Nakil ilmuhaberi hazrrlama islemlerini yiiri.itiir.
4
Dogum Yardlml, Oliim Yardrmr, Ktstelyevm usuliine giire odenecek ticretleri hesablnl yapar ve
tahakkuklafl nr hazrrlar.
Scndika aidatl kcsilcn pcrsonclin,scndikall tcvkifat listclcrinin hcr ay duzcnli olarak Scndikasina vc
5
b電 11 01du=u Konfcdcrasyona yazlll olarak bildirilir
Ma■s haczinc‖ i,kin
6
icra dairclcri vc dittCr birimlcrlc olan yazl,malarin takibini yaparak m國
げan
kcsmc i,lcmlcrini yurutllr
SGK ya yaprlan
7
ayl*
kesenek gonderme iflemleri ve ige girig-gtkrt bildirgelerini SCK sistemine
girer.
Hianet Takip Pro$amr (HiTAP)'na girilecek verilerin derlenmesi, terfi bilgilerinin girilmesi ve belge
koordinasyon islemlerini yiiriitiir.
8
idari Pcrsoncl BurOsu nc isbirllgi 19indc sayl゛ ay'a gOndcnlccck olan Yan Odcmc Tazlninatina ili,kin
9
kanunla bclirlcncn ccWcncrin hazirlanmasl lslcmlcrini vurulur
Amirlerce kendisine verilen benzeri diAer gdrevleri yapar.
BiLGi
Kullanrlan Bilqiler
1
Havale edilmis evrak
2
HertOHl ta‖
06062014
mat
B:lII:lerin Temin Edildidi
B::● inin
Sekli
Sube Mndoru― seF
Vazllr
Daire Baskan:Sube Mnduro― sef
Vaz!11‐ SOzl●
郡 輛
Download

mutemetlik şube müdürlüğü görev tanımları