_ _ _ _------II
Kl BRI SSeri ilanlarl
L . . - -_ _ _ _
iLAN BOROLARI: Lefko§a Merkez: 2252555 - Fax: 225 5176 - Lefko§a Car§l: 2282505 - Gazimagusa: 3652600 - Girne: 8153983 - Gi.izelyurt: 7142157 - Karpaz: 374 5178 - Londra: 077 11578131
..
..
-MUNHAL
ON MUHASEBE
••
MUNHAL
~irketimizin
Lefko§a Sanayi Biilgesinde bulunan
~ubelerinde istihdam edilmek Uzere a§aglda belirttigimiz
niteliklere sahip ~ah§anlar istihdam edilecektir.
pazarlama Sorumlusu
- Universite mezunu,
- Yapi ve in§aat malzemeleri sektiiriinde,
i§ tecriibesi olan,
- Sorumluluk alabilen, dinamik, vizyon sahibi,
- Kurumsal stratejik beklentiler dogrultusunda
satl§/pazarlama planlan geli§tirip uygulatabilen,
- ~irket, iiriin ve markalann tamtlm ~ah§malanm
yiinlendirip denetleyebilecek,
- Ust diizey analitik beceriye sahip olmalan
gerekmektedir.
Bilgisayar OperatorU
- Tercihen iiniversite mezunu,
- Tek diizen muhasebe sistemi konusunda bilgili,
- Tiger Logo ve MS ofis programlanna hakim,
- Yapi ve in§aat malzemeleri alanmda tecriibe sahibi,
- Sorumluluk alabilen, dinamik, geli§meye ve
yenilige a~lk, vizyon sahibi,
- Ekip ~ah§maslna yatkm
Dagltimci ~ofor
- Bslmfl ehliyet sahibi,
- Konusunda tecriibeli,
- Magusa ve civannda ikamet eden,
- Yapi ve Hlrdavat sektiirii konusunda bilgi sahibi
pazariamaci
-insan ili§kileri gii~lii,
-Pazarlama ve satl§ teknikleri konusunda bilgili,
-Tercihen Yapi ve Hlrdavat sektiiriinde ~ah§ml§,
-ikna kabiliyeti yiiksek,
-Ekip ~ah§masma yatkm,
-0 mfl ehliyete sahip,
-En az lise mezunu
Depo Sorumlusu
-i§i konusunda tecriibeli ve ilgili sektiirde ~ah§ml§,
-Tiger Logo ve MS ofis programlanna hakim,
-Sorumluluk sahibi,
-Oinamik ve insanlarla iyi diyalog kurabilen,
-Ekip ~ah§maslm yiinetebilecek
YAR Plus Lefko§a Magazasmda
MUdUr Yardimcisl
istihdam edilecektir
-Universite Mezunu,
-Magaza yiinetimi ve Personel idaresi konusunda tecriibeli,
-Satl§ teknikleri konusunda bilgili,
-insanlarla kolay ileti§im kurabilen,
-Ekip ~ah§masma yatkm,
-Esnek ~ah§ma saatlerine uyum saglayabilmeleri
gerekmektedir
ilgilenen adaylann 1 adet vesikali k fotografla birlikte
111 Bedreddin Demirel Caddesi -11 . kattaki
birimine ba~vurmalan veya [email protected] adresine
CV'lerini giindermeleri gerekmektedir.
.
-
1(; MIMAR
arkada§lar...
MUNHAL
Alanmda deneyimli
LAHMACUN USTASI
aramyor.
•
En az lise mezunu
•
Tercihen on muhasebe ve Netsis
program tecrObesine sahip
• MS Office programlanna hakim
•
Vardiyall ve esnek ~all~ma
saatlerine uyum saglayabilecek
•
ileti~im becerileri gO~1O ve
3D Max, Sketehup ve Autoead program/ann!
kullanabi/en, ha/k/a ili§ki/eri giilflii
taklm arkada§/an anyoruz.
Ba§vuru/ann §ahsen, fotograflt ozgec;mi§i i/e
a§agtdaki adrese yapt/mast rica o/unur.
1511
diksiyonu dOzgOn
•
REKLAM
C;all~kan ve disiplinli taklm
arkada~lan anyoruz
Organize Sanayi Bol., lefko~a Tel:
BUyUk Organize Sanayi Bolgesi, 141, Gazimagusa
t : 3655900 w: daglLcom e: [email protected]
...,;
I(IN
D,MAG LI YASAM
MARKALAR
--
MUNHAL
DAGITIM ELEMANI
• Tercihen lise mezunu
• Askerligini tamamlaml~
• B veya D ehliyeti bulunan
• Tercihen dagltlm tecrubeli
• Esnek ~ah~ma saatlerine uyum
saglayabilecek
• insan ili~kilerinde ba~anh
• i~ takibi gu~lu ve sorumluluk sahibi
• C;ah~kan ve disiplinli taklm
arkada~lan anyoruz
Muracaat ~ahsen yapllmahdlr
BUyUk Organize Sanayi Bolgesi, 141, Gazimagusa
t: 365 5900 w: daglLcom e: [email protected]
...,;
I(IN
D,MAG LI YASAM
MARKALAR
MUNHAL
STARLING
GiRNE'DE FAALiYET GOSTEREN
MAGAZALARIMIZ iCiN;
MARKET ELEMANI
(Bay-Bayan, Express market i~in)
KASiYER (Bayan)
REYON PERSON ELi (Bay-Bayan)
BULA$IKCII TEMizLiKCi (Bayan)
ALiNACAKTIR.
ADAYLARIN:
1. KONUSUNDA TECRUBELi,
2. GENe;:, DiNAMiK VE PREZANTABL,
3. ASKERLiK SORUNU OLMAMASI,
4. TAKIM e;:ALI~MASINA YATKIN ,
5. ASGARi LisE MEZUNU (MARKET ELEMANLARI ic;:iN),
OLMALARI GEREKMEKTEOiR.
MORACATLAR, MESAi SAATlERi
i~iNDE, ~AHSEN ,
ADRESE YAPILACAKTIR.
ADRES: 20 TEMMUZ CADDESi, NO:84 ALSANCAK I GiRNE
TEL: 0533 859 02 29 ·0 533 859 02 22
Tel: 223 5410
Cep: 0533 8644957
MUNHAL
Nihatm Veri Restaurant
-Motor ehliyetli paket
servis elemam
-Garson
-Bula§lkcl aranlYor.
Tel: 0533 855 47 20
2256549·2255828
GRAFiKER
i$ iLANI
Muracaat ~ahsen yapllmahdlr
RESiM, KiMliKlPASAPORT, DiPLOMA, EHliYET VE VARSA
DiGER BElGElERiNiN FOTOKopilERi ilE A~AGIDAKi
YUKSEL AHMET RA~iT LTO.
..
..
iljin tamml:
Firmamlzln tasanm departmam'nda gorevlendirilmek
Ozere, a§aglda belirtilen niteliklere sah ip Graliker
aranmaktadlr.
Aranan Nitelikler:
"Photoshop, indesign, illustrator gibi gralik programlannda tecrObeli
ve hlzli 9ali§abilen,
.. Photoshop konusunda uzman,
.. Tercihen Flash uygulamalanm bilen,
" WEB tasanmlan; banner ve mailing tasanm tecrObesi Dian,
.. Tasanm dengesi , tasanm bOtOnlOgii, kullamlabilirlik, sayfa diizeni,
sayfa yerle§imi, konulannda bilgi sahibi,
.. Analitik dii§iinen, aynl anda birden lazla i§i yOriitebilen,
.. Yeniliklere a9lk, ara§tlrmacl, kendini geli§tirebilen,
.. Creative 9ali§malar iiretebilecek,
.. Planll , hlzli ve ekip 9ali§maslna yatkm,
.. bnceki 9ali§malanm relerans gosterebilecek, portfolyosu Dian.
~
iskele Bogaz'da faaliyet
gosteren restoran &bard a
~all§abilecek
bayan
eleman aramyor.
(Kalacak yer mevcuttur.)
Tel: 0533 823 79 00
MANiKURCU
i§inde ba!janh,
deneyimli
EKip ARKADA~LARI
ARANIYOR.
ROCKS HOTEL - G/RNE
05338873732
FRONT END DEVELOPER
i$ iLANI
i§in tamml:
Font-End Developer / Web Arayuz Geli§tirici
Web tabanli uygulamalar ve siteler geli§tiren lirmamlzda
web projelerinde lull·time <;all§tmlmak uzere
a§agldaki niteliklere sahip Front-end Developer arkada§lar
alinacaktlr.
Aranan Nitelikler:
.. Arayiiz geli§tirme konusunda tecriibeli,
"ileri derece HTML CSS bilgisi,
"Tercihen HTML 5, JQuery, Javascript bilgisine sahip olma,
.. PSD lormatlndaki tasanmlan grid yap lSI ile html'e aktarabilen,
.. Responsive Layout konusunda bilgi sahibi,
.. Oaha once geli§tirdigi projeleri relerans olarak gosterebilecek,
.. Web arayiizii tasarlarken yaratici kurgular yapabilen,
.. Marka alglslnl bilen ve bu konu uzerinde dii§iinebilen,
.. Tasanm gOcO ve gorse I analiz yetenegi kuwetli.
iC;ERiK EDiTORU VE SOSYAL
MEDYA UZMANI
bjin Tamml:
Sosyal medya hesaplanmlzln en aktil §eki lde sag lanmasl,
GUnluk bloglar i<;in ilgi <;ekici i<;erikler haZirlanmasl,
Hazl rlanan i<;erikleri sosyal medya tarallna uygun hale
getirip ilgili hesaplarda payla§llmasl,
TOm kampanyalan sosyal medyada payla§arak,
takibinin saglanmasl,
Sosyal medya trendlerinin takibinin yapllmasl,
Facebook ve twitter Ozerindeki yorumlara cevap verilmesi ,
gelen isteklerin ilgili departmanlara iletilmesi ve
bun lann gUnluk olarak raporlanmasl.
Aranan Nitelikler:
.. Kurumsal sosyal medya hesaplanmn yonetiminde deneyimli,
.. BlDg yonetebilen, word press ve html bilgisine sahip,
" Web sitesinde, blogda ve sosyal medyada payla§llmak iizere
igerikler yazlP, iiretebilecek,
.. Sektordeki yenilikleri takip edip, bu yenilikleri ilk duyurmaya 9ali§acak,
.. Facebook, Twitter, Google +, instagram... hesaplanm yonetebilecek
dOzeyde sosyal medya bilgisi ve merakl Dian,
.. Tiirkgeyi iyi kullanan, dilbilgisi, imla, noktalama kurallanna hakim,
.. iyi de recede bilgisayar kullanabilen,
.. Tercihen blogger Wordpress ge9mi§i Dian .
[email protected]
Son muracaat: 20/09/2014'e kadar.
••
MUNHAL
G.Moguso Giilseren'de
deniz monzoroh, osonsiirlii,
010 porkh, 1+1 2+1 3+ 1
TURK MALI
bilmi~ hemen leslim doireler
0533 864 64 51
SATILIK
Magusa Ylldlnm 'da
anayola 150 metre
mesafede resmi yolu
ve suyu kesmeyen
2 tatli su kuyusuyla
27 d6num arazi.
Tel: 0533 869 91 99
SATILIK
Hamitk6y ve
K. Kaymakll'da
arsalar,
Tel: 0533 874 59 94
hii yerimizde ~all§tlnlmak uzere eleman aranlyor.
Aranan Nitelikler:
( Grafik tasanm ve photoshop bilmesi avantaj sayllacaktlr. )
Kurbanllk kuzu
ve tosun,
Tel: 0548 858 79 31
Tel: 0542 873 32 99
0548 890 62 14
. . Universite mezunu
. . iyi derecede bilgisayar kullanabilen
Download

Kl B RI S Seri ilanlarl L..-