Bölüm 1
1.
SÖZCÜ⁄ÜN VE SÖZÜN ANLAMI
"Genifl" sözcü¤ü afla¤›dakilerin hangisinde
6.
TÜRKÇE
7. SINIF
Afla¤›daki sözcüklerden hangisinin sestefli
"ayr›nt›l›" anlam›yla kullan›lm›flt›r?
yoktur?
A) Evin genifl bir balkonu vard›.
A) kaz
B) ben
C) bez
sa¤l›k
mektep
ufak
çiçek
okul
s›hhat
ayna
küçük
D) bofl
B) Yeni cadde daha genifl olacak.
C) Konuyu genifl bir flekilde ele alm›fl.
7.
D) Salona genifl bir koridordan geçiliyor.
2.
Sözcüklere yan anlam kazand›rma yollar›ndan biri de duyular aras› aktarmalard›r.
Tablodaki kavramlar anlamdafllar›yla efllendi-
Afla¤›dakilerin hangisinde bu yolla yan anlam
¤inde hangi iki kavram d›flta kal›r?
kazanm›fl bir sözcük vard›r?
A) Konuflmac›, tiz sesiyle kulaklar›m›z› t›rmalad›.
A) okul – ufak
B) çiçek – ayna
C) küçük – mektep
D) ufak – s›hhat
B) Burak, so¤uk bak›fllar›yla hepimizi üzdü.
C) Ald›¤›m kazak çok çabuk eskidi.
D) Bana yumuflac›k bir yorgan getirdi.
8.
Afla¤›daki cümlelerin hangisinde duyular aras› aktarma yap›lm›flt›r?
A) Tatl› sözleriyle bizi mutlu etti.
3.
B) Kin duymak ömrü k›salt›r.
Sahillerin yasta, ufkun bütün sis
C) Onda yürek yok ki.
Deniz, bu akflam matemin mi var?
D) Çekmecenin kolu bozuldu.
Bu dizelerde kiflilefltirilen varl›k afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Ufuk
B) Sis
C) Deniz
D) Akflam
9.
Kelebek – kanat – engebe – koza – ipek – kumafl
Yukar›daki sözcük dizisinde, di¤erleriyle ilgili
olmayan kavram afla¤›dakilerden hangidir?
4.
I.
Lavaboyu eliyle açt›.
II. Hava açt›, art›k ya¤mur ya¤maz.
A) koza
B) ipek
C) kanat
D) engebe
III. Sonunda duygular›n› açt› bana.
IV. Kap›y› açt›, içeri girdi.
"Açmak" sözcü¤ü yukar›daki cümlelerde kaç
10.
de¤iflik anlamda kullan›lm›flt›r?
A) 1
5.
B) 2
C) 3
D) 4
Afla¤›dakilerin hangisinde "insan" sözcü¤üYukar›daki A ve B kavramlar› aras›ndaki iliflki,
nün kapsam› di¤erlerinden farkl›d›r?
afla¤›daki kavramlar›n hangisi aras›nda varA) ‹nsan, sevgiyle e¤itilir.
d›r?
B) ‹nsan gibi yaflamal›d›r herkes.
C) Emek harcamadan insan olunmuyor.
A) Yün – çorap
B) Tavflan – kürk
D) ‹nsan böyle bir konuda yalan söyler mi hiç?
C) Su – bardak
D) Un – ekmek
1
11. Afla¤›daki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam
14.
iliflkisi yönünden di¤erlerinden farkl›d›r?
Yukar›daki kavramlar› birbirleriyle anlamsal
olarak iliflkilendirdi¤imizde hangi ikisi d›flta
kal›r?
A) kaset – ayak
B) tablo – kümes
C) kaz – çorap
D) çay – kaset
15. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde deyim kullan›lmam›flt›r?
A) Son ifl f›rsat›n› da elinden kaç›rm›fl.
B) Dondurma isteyen çocuk ortal›¤› birbirine kat-
12. Afla¤›daki deyimlerden hangisi mecaz anlaml›
t›.
de¤ildir?
C) Yalan yanl›fl sözlerle herkesi can›ndan usanA) Ya¤murdan kaçarken doluya tutulmak
d›rd›.
B) Bir pire için yorgan yakmak
D) Yükselebilmek için bütün gücüyle çal›fl›yor.
C) Bindi¤i dal› kesmek
D) Hem suçlu hem güçlü olmak
16. Afla¤›daki cümlelerden hangisinin deyim de¤ildir?
A) Anneannem bize göz açt›rmazd›.
B) Yar›nki s›nav›n konular›na flöyle bir göz att›m.
C) Haberi al›nca dünya bafl›na y›k›ld›.
D) Kardeflim iki ay sonra yan›m›zda olacak.
13. Afla¤›daki kelime gruplar›ndan hangisi anlam
17. "Olaylar karfl›s›nda peflin hükümlü olmamak geiliflkisi yönünden di¤erlerinden farkl›d›r?
rekir." cümlesinde alt› çizili sözün yerine aflaA) Süt – yo¤urt – ayran
¤›dakilerden hangisi getirilirse cümlenin anla-
B) Un – kek – ekmek
m› de¤iflmez?
C) A¤aç – dal – yaprak
A) önyarg›l›
B) h›rç›n
C) sayg›s›z
D) tutars›z
D) Zeytin – ya¤ – sabun
TÜRKÇE - 6 / T - ?
2
18. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde deyim kulla-
22.
n›lmam›flt›r?
A) Ailesini kaybedince içine kapand›.
B) Arkadafllar›yla flakalaflmay› sever.
C) Suya sabuna dokunmadan ömrünü tüketti.
D) S›n›ftakiler hemen içli d›fll› olmufllar.
19.
I.
Çenesi düflmek
Gevezelik etmek
II. A¤z›n› b›çak
açmamak
Çok konuflmamak
III. Çene yar›flt›rmak
Konuflarak zaman
öldürmek
IV. A¤z›n› bozmak
Yukar›daki cümlelerde "bakmak" sözcü¤ü kaç
Yukar›da verilen deyimler ve aç›klamalar› eflde¤iflik anlamda kullan›lm›flt›r?
lendi¤inde, hangi deyim d›flta kal›r?
A) 1
A) I
20. I.
B) II
C) III
B) 2
C) 3
D) 4
D) IV
Onunla bu konuyu enine boyuna tart›flt›k.
23. I.
Göz dikmek
II. Suzan kendisine söylenen her fleyi üstün köII. Göz yummak
rü körü yapar.
III. Göz koymak
III. Bütün bir ay boyunca kara kara düflündüm;
IV. Gözden ç›karmak
ama paray› yetiremedim.
Yukar›daki deyimlerden hangi ikisi yak›n anIV. Bitirmem gereken raporu afla¤› yukar› tamamlaml›d›r?
lad›m.
Numaralanm›fl cümlelerde alt› çizili sözlerin
A) I – III
B) II – III
C) II – IV
D) III – IV
hangi ikisi aras›nda karfl›tl›k söz konusudur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
24. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde terim anlaml› bir sözcük kullan›lmam›flt›r?
A) Matematik dersinde toplama ve ç›karmay› ö¤rendik.
21. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde "ad aktarma-
B) Dedesinin kalbine giden damarlardan biri t›-
s›" yoktur?
kanm›fl.
A) Tren Kars’a geç varm›fl.
C) Zamirler varl›k adlar›n›n yerini tutan sözcük-
B) Ö¤renciler yar›n geziye gidecek.
lerdir.
C) Kap›n›n çalmas› konuflmam›z› böldü.
D) Dünya nimetleri insan›n gözünü kör edebilir.
D) Televizyonun her söyledi¤ine inanacak m›s›n?
TÜRKÇE - 6 / T - ?
3
28. Afla¤›dakilerin hangisinde dolaylama yoktur?
25.
A) Radyoda Tarkan çal›yordu.
B) Bal›kç›: "Derya kuzusu bunlar!" diye ba¤›r›yordu.
C) Ulu Önder gençli¤e çok güvenirdi.
D) Ege’nin incisi yine sular alt›nda kald›.
29. Bugün s›nav›m›z vard›. Bu s›nava bir haftad›r çal›fl›yorum; ama dün gece gözüme bir türlü uyku
girmedi. Yataktan kalkt›m ve notlar›ma yeniden
bir göz att›m. ‹yiki de kalkm›fl›m. S›nav›m çok güzel geçti.
Parçada alt› çizili sözün anlam› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Ayr›nt›l› bir flekilde incelemek
Yukar›da verilen kavramlar› anlamsal olarak
B) Önemli bölümleri okumak
efllefltirdi¤imizde hangi iki kavram d›flta kal›r?
C) Üzerinde fazla durmadan bakmak
A) Kapuz – Ekran
B) S›n›f – Tarak
C) T›rnak – ekran
D) Saç – Okul
D) Selam vermek
30.
26. "Un ve kurabiye" sözcükleri aras›ndaki anlam
iliflkisi afla¤›daki sözcük gruplar›ndan hangisinde yoktur?
Bu cümledeki boflluk afla¤›dakilerin hangisiyle doldurulmal›d›r?
A) dolaylama
B) ad aktarmas›
C) mecazl› anlat›m
D) duyular aras› aktar›m
27. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde insana ait
31. "gitmek- gitmemek" sözcükleri aras›ndaki an-
özelliklerin do¤aya aktar›lmas› yoluyla yan an-
lam iliflkisi afla¤›daki sözcük gruplar›n›n hangisinde vard›r?
lam kazanm›fl bir sözcük vard›r?
A) Uzun – k›sa
A) Marketin önünde uzun bir kuyruk vard›.
B) Durmak – koflmamak
C) Susmak–susmamak D) Bol – genifl
B) Babam›n pazardan ald›¤› bal›klar hâlâ diriydi.
1.C
2.B
3.C
4.D
5.D
C) Gökteki yorgun günefl bizi ›s›tmaya yetmiyor.
D) Güzel k›yafetleriyle konserde y›ld›z gibi parlad›.
TÜRKÇE - 6 / T - ?
4
6.D
7.B
8.A
9.D
10.C
11.B
12.D
13.C
14.D
15.D
16.D
17.A
18.B
19.D
20.A
21.B
22.D
23.A
24.D
25.C
26.D
27.C
28.A
29.C
30.B
31.C
Download

Sözcüğün ve Sözün Anlamı