T.C. MUS VALiLiGi II MiUiEgitim Miidiir.liigii SaYI : 47339225/245.04/4833062
Konu: Ortaogretim 2014/3 iineii Donem
U<; A~;lrk Yurti<;i BUrs Uereti
27/10/2014
......................... KA YMAKAMLI GINA lIye Milli Egitim Miidiidiigii ............................ LisESiMUDURLl)GUNE i
Ilgi :. MEB.Ot\taogretim Genel Miidiidiigiiniin 20.1O.2014tarih ve 4682157 saylh yazlSl.
!
Ortaogrejim Genel Miidiirliigii'niin 2014/3. DonemUy Ayhk Yurt. iyi Burs Ueretleii ile
llgili yazllan e*te gonderilmi$tir. Ilgilisaymanhklara gonderilen 2014/3. donemogrenci burs
iicretlerinin ekt~ gonderilen yazl dogrultusunda il((enizde/okulunuzdaogrenim goren bursl\!
ogreneilere geclktirilmeden odenmesi hususi!nda;
I
Bilgilerini:ze ve geregini rica· ederim.
r
Cevdet ARSLAN
Vah a.
il Milli Egitim Miidiirii
Ek:
1 Vazl
Dag1tlm:
i
ih;:e Kaymakaml~klafl
Ortaogretim Miiq.
J
!
1
Buevrak guvenli e.lektronik i~zaile imzalanml~hr http://evraksorgu.meb.gov:tr adresinden b3a8-2a72-30cb-8064~bc71 kodu ile teyitedilebilir.
Te. MiLL! EGITiM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Miidiirliigii SaYI : 71287530/841.02.01/4682157
,
Konu : 2014/3; iineiiOy Ayhk Yurtiyi Burs Oereti 20/10/2014 !
..................... V ALJLJGINE
(it Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi : ilkogreti~ ve Orta Ogretim Kurumlannda Paraslz Yatlhhk, Burs ve Sosyal Yardlmlar . .
Yonetmefigi.
\
i
iliniz lmerkez vediger ilyelerdeki Genel Miidiirliigiim'iize bagh ortaogretim
kurumlannda qgrenim goren burslu. ogreneilerin 2014 yill 3 iineii iiy ayhk yurt i<;i burs
iieretleri; 01 ~emmuz-30 Eyliil 2014 tarihleri dikkateahnarak,1900 (burs go sterges i)
rakammm 0,Ot699801an memur maa~ katsaYlsl ile <;arplml sonueu 3 ayhk olarak
hesaplanml;> vel birogreneiye net 438,89 TL odenmek uzere, 2014 ylll Merkezi Yonetim
Biit<;esi kurums;al kodu 13.01.32.00, fonksiyonel kodu 09.2.1.00, finans kodu I, ekonomik
kodu 05.4 olani ortaogretim hizmetl·eri tertibinden (Ek-2)'deki eetvelde tarihi venurnaraSI .
yaZlh odenek I .gonderme belgesi ile' okullann bagh bulunduklan saymanhk/maI,
miidiirliiklerine ~onderiImi~tir.
Genel !Miidiirliigiimiize. bagh okullardaki e-Burs modiiliinden sorumlu ki~i;
. http://mebbis.m~b.gov.tr adresindeki e-Burs Modiiliinden burs i~lemlerine girip, slraslyla
"burslu ogrenei(er" "ogrenci bilgileri" "yazd1r" butonunil tlklatlp. "burslu ogrenei listesi",
"2014/3 uneu ldonem odenek dag1tim eetveli"nirr <;lktlSlhl Genel Miidiirliigiimiiziin
http://ogm.meb.~ov.tr adresindeki "Duyurular" boliimunde yaytnlartan 2014/3 iineu ii<; ayhk
odenek gondem)e yazist ile birlikte odeme emri belgesineekleyerek harcama birimine teslim
edecektir.·
:
Qku! m~durli.ikleri burslu ogrencilerin Temmuz, Agustos ve Eyliil 2014 aylarmaait
yurti<;i bUrs iicr¢tlerinin ilgili saymanhklardan almmastnl ve "2014/3iincii Donem Burslu
Ogrenei Listesi"~deisimleri bulunan ogrencilere odenmesini saglayacaklardlf.
iJ veiI<;b mill! egitim miidiirliikleri, odeme yapacak okul miidiirliiklerine rehbedikte
bulunarak, ogren~ilerin. magdur olmamalarl ve yurti<;i burs iicretlerinirr odenmesi i<;in gereken
tedbirleri alacaklardlf
.
.- !
Geregini rica ederim.
Mustafa KI~AN
Bakan a.
Daire Ba~kam
DAGITIM
B.PUiOl
.
Ataturk Blv. 06648 KI~liay/ANKARA
Elektronik Ai!,: www.m~b.gov.tr
e-posta: [email protected],gov,tr
Aynntlir bilgi io;in: Giillet BUYUI\KUZUKlRAN Sef
Tel: (0312)4131590
faks: (0312) 4180739
;
Bu evrak guvenli eleklronikil~zaileimzalanml~ltr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
I
fdde-S,db3-3789"8b06-5272 koduile leyit edilebilir
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız