T.C.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
COKACELE
25/02/2015
Say1 : 79248296/640/2108060
Konn: Erset Yap1 Malz.
Tem.San.ve Tic.Ltd.~ti.
(TELEFON ZiNCiRi)
.. .. .......
................................................................ MUD URLU GUNE
ilgi : il Milli Egitim MUdUrlUgUnUn 24/02/2015 tarih ve 2040710 say1h yaz1s1.
Takip bor9lusu Erset Yap1 Malz.Tem.San. ve Tic.Ltd.~ti. hakkmda ba~lahlan
takip dosyas1 ile ilgili il Milli Egitim MUdUrlUgUnUn ilgi yaz1s1 ve ekleri ili~ikte
gonderilmi~tir.
Adi ge9en takip bor9lusu ile Okulunuz/Kurumunuzun i~ yap1p yapmad1gmm, yap1lm1~
ise herhangi bir hak ve alacagmm bulunup bulunmad1gmm tespit edilerek, konu ile ilgili en
ge~ 25/02/2015 <;ar~amba giinii saat 16.00'a kadar MUdilrlilgilmUz Strateji Geli~tirme
Hizmet Biriminin [email protected] e-posta adresine bilgi verilmesini onemle rica
ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
Sube Miidiirii
EKLER:
l-Yaz1 ve eki (4 adet)
DAGITIM:
Tilm Resmi/Ozel Okul/Kurum MUdUrlUklerine
:·uvenli El4ktronik lmzah
Ash ile Aymdir.
'}.;.)../~~:J. ..120 .• i.S
Selin ONUR
Teknisyen
Mezitli ii~ Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSlN
Telefon:357 54 74-358 54 64
e-posta: [email protected]
li\
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 34776202/640/2040710
ACELE VE GlJNL(TDUR
24/02/2015
Kono: Erset Yap1 Malz.G1da in~.
Dam~.San.Tic.Ltd.Sti .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. KA YMAKAMLIGINA
(il9e Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi
: Ortaogretim Genel Miidiirliigiiniin 23/02/2015 tarihli ve 1989566 say1h yaz1s1.
Takip alacakhs1 Y1ldmmlar Demir <;imento Ltd.Sti. vekili tarafmdan, bor9lu Erset
Yap1 Malz.G1da in~.Miih.Dam~.San.Tic.Ltd.Sti. aleyhine ba~latilan ve bor9lunun
Bakanhg1m1zdan dogmu~ ve dogacak hakedi~ ve istihkaklarma iizerine haciz konulduguna
<lair, Kmkkale 2. icra Miidiirliigiinden alman 1. haciz ihbarnamesi ekte gonderilmi~tir.
Takip bor9lusunun MUdUrlUgUniize bagh okul ve kurumlanmzda hak ve alacagmm
bulunup bulunmad1gmm, hak ve alacag1 var ise en ge~ 24/02/2015 Sah giinii saat 16.00'a
kadar oncelikle Biiromuz mail adresine veya faksma bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim .
Ahmet TURKKAN
Vali a.
Sube Miidilrii
EKi:
ilgi Yaz1 ve ekleri (4 Sayfa)
DAGITIM :
13 il9e Kaymakamhklan
(il9e Milli Egitim Miidiirliigii)
Dumlupmar Mah.GMK Bulv. Yeni~hir/MERSiNN
Elektronik Ag:htt://mersin.meb.gov .tr
Ayrmtlh bilgi i~in: Mustafa SAY V.H.K.i.
Tel: (0 324) 329 14 81-84
L'..,,1,,..,./f\').,,4\'l"\"7'l.c'
10
1(\
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Ortaogretim Genel Mildlirlligil
ACELE VE GUNLUDUR
23/02/2015
Say1 :69543144/640/1989566
Konu : Erset Yap1 Malz. G1da in~. Dam~.
San. Tic. Ltd. Sti.
............................... VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mildlirlligil)
ilgi
: Milli Egitim Bakanhg1 Hukuk Mli~avirliginin 20/02/2015 tarihli ve
80114156/659(2015/989)/ 1950477 say1h yaz1s1.
Takip alacakhs1 Y1ldmmlar Demir <;imento Ltd. Sti. tarafmdan takip bor9lusu Erset
Yap1 Malz. G1da in~. Milh. Dam~. San. Tic. Ltd. Sti. aleyhine ba~lat1lan icra takibinde
bor9lularm Bakanhg1m1zdan dogmu~ ve dogacak hak ve alacaklan lizerine haciz
konulduguna <lair, Kmkkale 2. icra Mildlirlliglinden ahnan ve 20/02/2015 tarihinde
Bakanhg1m1za teblig edilmi~ olan 2015/523 Esas say1h haciz ihbamamesi yaz1m1z ekinde
gonderilmi~tir.
ilinizde bor9lunun hak ve alacag1 varsa haczin gereginin yap1larak icra dairesine
bildirilmesi, sonucundan 24/02/2015 giinii mesai bitimine kadar Bakanhg1m1z Hukuk
Mil~avirligine bilgi verilmesi, sayet bordunun herhangi bir hak ve alacag1 .Y!!k_ ise
yaz1sma yapilmamas1 hususunda
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Hlilya ERTURK KO<;
Bakan a.
Daire Ba~kam
Ek: ilgi yaz1 ekleri
Dag1t1m:
Geregi:
B Plam
Atatiirk Blv. 06648 K1Z1lay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Bilgi:
Hukuk
Mli~avirligine
Aynntth bilgi ii;in : isa ERKAN I Egitim Uzmam
Tel: (0 312)4131494
"C .... l,. ..... /f'&'l1""1\ A10AC:.C:'1
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Hukuk Mii~avirligi
ACELE VE GUNLUDUR
20/02/2015
Say1 : 80114156/659(2015/989)/ 1950477
Konu: Erset Yap1 Malz. G1da in!;). Dam!;).
San. Tic. Ltd. Sti.
DAGITIMLI
Takip alacakhs1 Ytldmmlar Demir <;imento Ltd. Sti. tarafmdan takip bon;lusu Erset
Yap1 Malz. G1da in!;). Miih. Dam!;). San. Tic. Ltd. Sti. aleyhine ba!;)lattlan icra takibinde
bon;lularm Bakanhg1m1zdan dogmu!;) ve dogacak hak ve alacaklan iizerine haciz
konulduguna dair, Kmkkale 2. icra Miidiirliigiinden al man 2015/523 Esas say1 h haciz
ihbamamesi 20/02/2015 tarihinde Bakanhg1m1za teblig edilmi!;)tir.
2004 Say1h icra itlas Kanununun 8917 maddesinde yer alan "Haciz ihbamamesi,
bor9lunun hak ve alacaklarmm bulunabilecegi bir tiizel ki!;)inin veya mliessesenin !;)ubesine
veya tUm !;)ubelerini kapsayacak !;)ekilde merkezine teblig edilir. Haciz ihbamamesinin teblig
edildigi merkez, tum !;)Ubeleri veya birimlerini kapsayacak !;)ekilde beyanda bulunmakla
yUkUmliidiir." diizenlemesi geregince 1. haciz ihbamamesi yaz1m1z ekinde gonderilmektedir.
itiraz sliresi 7 giin olup, borylunun Bakanhg1m1zdan hak ve alacag1 olup olmad1g1
hususunun siirenin k1sahg1 da goz online almarak en ge9 24/02/2015 tarihi mesai bitimine
kadar MU!;)avirligimize bildirilmesini, alacaga rastlanmas1 halinde haciz i!;)leminin gereginin
yaptlmasm1 arz ederim.
<;igdem BARAN
Avukat
EK:
Haciz ihbamamesi
DAGITIM:
Talim ve Terbiye Kurulu Ba!;)kanhgma
Ozel Egitim ve Rehberlik Genel Miidiirliigline
Hayat boyu Ogrenme Genel MUdUrlUgiine
Ogretmen Y eti!;)tirme ve Geli!;>tirme Genel MUdUrliigiine
Avrupa Birligi ve Dt!;> ili!;>kiler Genel Miidiirliigiine
Bilgi i!;)lem Dairesi Ba!;)kanhgma
Atatiirk Blv. 06648 K1Z11ay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Aynntth bilgi
i~in:
Avukat <;:igdem BARAN
Tel:(O 312) 4175070/4197
..s \I\.
c;.~~~
e.u ~
W;~~
2015/523 E.
MlLLt E01TtM BAKANLIOI'NA
ANKARA
ALACAKLI
VEKi:Lt
BORCLU
: Ytld1nmlar Demir <;imento Ltd.~ti.
• : Av.fJiuzhan CO$KUN : Cumhuriyet cad. 12/l K.KALE
: ERSETYAPI MALZ. GIDA iftf. MOK.. DANI$ SAN. rte. LTD. $Ii.
No: 3680265953
varws
BOR(!MbcrARI : 1.i.as,oon
Yukanda adt ve T.C. Numaras1 ymlt
bo~DUD
it b
borpaau lmnamunu.da Id dolm11f veya dopeak ttm hak ve a
alaeaklan bcrine back konulntuma karar verilmiftir.
XlJ:ikkale 2.lcta MOdUrlUiflyniln
Hesap No : Klnkkale Vakiflar Bankasi
TR90 00015 0015 800 7290 S01638
HUKUK MOtAVIRLIOI
20
~
2015
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı