T.C
ASKALEKAYMAKAMLIGI
IIceMilliEgitimMtid血Il噌u
Sayl:29254301−100/325
COKACELE
300弧2015
Konu:MevsimlikTarlmISCiligi
MUDURLUGUNE
ASKALE
ilgi:MEBTemelEgitimGenelMtidtirl噂的nun29/01/2015tarihlivelO59721saylllOnay.
Ilgiy誓lgeregi,TemelEgitimGenelM批rl蝉nunyazllarlCkindebulunan‘‘Mevsimlik
TarlmISCISlOlarakCallSanOgrenciSaylSlVe(TEOG)kapsamlnday中anmerkeziortak
SlnaVlara katllmayan6grenci saylSl”adll eizelgeilisikte g6nderilmlS Olup,02/02/2015
Pazartesignnnmesaibitimine kadarmiid組rIii軸mnzcg6mderilmCSihususunda:
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
∈主ワ
M.EminCOMAKLI
Miidhra.
SubeMtidtirti
Ek:YazI
Cizelgc
(1Adet)
(lAdet)
Daむtlm:
ilkokul,OrtaokulveLiseMud血lerine
30/01nOはiVH・Kij M・DELiBZク
音量轟音〇g田
園[図
e−pOSta RSkaic25@mcbgQVtr
Ayrln面ibli8− MusaDe)ibaSiVIIKl
〇細事〇m書類
㊨囲
雷的嫌雌青く議場
MiLLiEt三iTiMBAKANLI(H
TemcIE郎imCenelMtidnrl鴫ii
邁 T.C.
COKACELE
Sayt:7029767〟100/1059721
29/01,/2015
Konu:MevslmlikTarlm高鳴i
……VALiLIGiNE
OIMliliEgltlmM蹄rl蝉)
Mevslm吊ktarlmiSCIIehnin so一・unIa…Ln ara担rliarak allnmaS−gCrekcn onlcmlerln
tN3両rlenmesiamaclylakumlanMeclisAraStlmaKomisyo…naSunulmak涙erekonuile鳴iIi
OlarakvcnIerinloplamaSlnaIhtlyaCduyL一Imu*ur.
Bubaglamda;
一帖nizb血ycsindenleVSlmllktanmlSCIS10larakCal−SanbgrencisaylSlka坤rつ
−MevslmliktanmlSCisi(一IupTe,nelEgitimdenOnaOgrctlmC。C掴SISleml(’lEOG)
kapsam−ndayaplianmcrkeziorti水S−na、′Iaraka血mayan塞rencl、′arlmdlrリVar−SCSayLS−
ka印r?
一Mevsimllk tanml紳S− OLan ailelcrin ocuklarllCln aCllan cad−r Okul ve bu
Okullardaki〈噌rencISaylSlkactIr?
Yukarldabe血11cmkonularlailgiliilinlZkapsamlndakIVerlleriniIkokul、OrtaOkulve
lise岬naynaynOlmak舵ere(klZVe∴Crkek()grenCiLcr串n)3恥halS山gmtimcsaisaati
bitiminekadarTemeiEgitlmGenelM軸r時的neyazlileayrlCategm_iS(atist一k①mcb.govtr
ektronikposlaadreslneg柵derilmesihususundab廟IcriniziYCgereglnlrlCaederlnl.
YusufBUYUK
Bakan a
MnstcsarYardImeISI
DAGITIM:
Gereか:
B Planl
Aiaturk eiv Obe48KiZ正▼/ANト、ARA
IIcktr。n最Ag、V、…illCb出)・1「
Bi由l甲I F.lnl−.−(−0‡KLlh
rt:1時亘i2)41出)051皿((年目24i77iO8)
1)ucYrakgwcilllCIcAtronil言m73−1cimね1aT・mlSt一rb(tp eYmksorg”…Cheov−radreS順der,7980−02(博一3Jbt−95ad−54fり士.、.1,,時(。、血d..Id、,i.r
Z < ー」 〇 〇 皐1 ぐ う○ < a Z 0 言 < 薬 e=∽ 粥 彊 冨董 ∴≡… 岩昌 之∴〔 <1」 謙 電車 三 <‖讐 ○ 0.8 .8 ト1 〔の[ヰ ●離 ・。」: ま 8°1 日 一手 i 讐 ●− 1」 ∑ ●覇 > 国 王 唐 B テ *メ B +X 「 「 62 h,b ィ*リ," 8 「 ?「 Hソ2 2 茎 <( 。S a〇 〇 十
NS士
土 田 蓋 [ゴ
○○■ ∽ ÷ − ∽ ●臆 し) 乞 田 缶 一〇 !〇 〇〇 二) 七 〇 イi L 霞 ○ 8 「 ヲB リツ
言 で 。〇 〇 〇 E”
N S“1 士
土田手鑑田
8 ∽ H 〕看 < ∽ ●S L) 芝 田 [と Iくつ …C ,」 “− 讐 ○ ヱ oS ●H 侏
8 「 ィ爾 「 リ ツ
N“¥
土田善因
賀 合 寸 ,書 ヽ+ 。」 儉J で■ さ∠ の くく 犯 5h イ Y6B Y 2 2 」一 < u B 8b ? ? Z で ∽ 三 〇 二二 佛ツ 井 Ieメ Z <: 幽 ○ し手 三 重 48 b 5h イ 2 リ 「 *リ*メ ,b >・ :○ :∠ :=) ⊂こ こ_ :○ :∠ 覆 8 イ yB リ *リ*メ 「 ⊃ トー 」 ○ 「 ツ 「 Z 山 さ∠ ;○ ⊂〕 / 一」 < ○_ (*メ +X+ ツ 「 6リ 2 yeイ 2 H B 二) 。」 ○ ジー 仁と < ヽヽ < Or 汎「 5h イ テ 「 Eb iR Z イ ‘≧ :∠ Le [一 イ ," ツ 8,b 2 ヌB LJ Cと 巳」 二 子 蔓 _) h b ( ツ h 「 9 ( H ツ ∑ <〔 (1 0 L L⊥」 Z LLl しっ
彊
披
rr)
+
Lr)
イ
卜
r
⊂卜
リ,"
偖
ご
x*モ
ツ
ニ
(*リ,"
〇、−
r
C卜 唐
Download

mevsimlik tarım işçiliği 30.01.2015 15:20 - erzurum