T.C.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 79248296/640/2493917
Kono: inci Yap1 in~.Taah.
Nak. Tic.Ltd.Sti.
0610312015
(TELEFON ZiNCiRi)
.. .. ........
................................................................MUDURLUGUNE
ilgi : ii Milli Egitim Miidiirliigilniin 05/03/2015 tarih ve 2435697 say1h yaz1s1.
Takip bon;lusu inci Yap1 in~.Taah.Nak.Tic.Ltd.Sti. hakkmda ii Milli
Miidiirliigilniln ilgi yaz1s1 ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Egitim
Adi ge9en takip bor9lusunun okulunuz/kurumunuzda hak ve alacagmm bulunup
bulunmad1gmm, hak ve alacag1 var ise en ge~ 06/03/2015 <;ar~amba giinii saat 12.00'ye
kadar Miidiirliigiimiiz Strateji Geli~tirme Hizmet Biriminin [email protected]
e-posta adresine bildirilmesini, ~ayet bor~lunun herhangi bir hak ve alacag1 yok ise
yaz1~ma yapdmamas1m onemle rica ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
~ube Miidiirii
EKLER:
l-Yaz1 ve eki
DAGITIM:
Tiim Resmi/Ozel Okul ve Kumm MUdiirliikleri
Hizmet Birimlerine
Mezitli ilrre Milli Egitim Miidiirliigu - Strateji Hizmetleri Subesi
Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERS1N
T.C.
MERSiN V ALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 34776202/640/2435697
Konu: inci Yap1 in~.Taah.
Nak. Tic .. Ltd.Sti.
ACELE VE GUNLlTDUR
05/03/2015
. ................... KA YMAKAMLIGINA
(il9e Milli Egitim MUdUrlUgil))
ilgi
: Ortaogretim Genel MUdiirlilgilniln 04/03/2015 tarihli ve 2389324 say1h yaz1s1.
Takip alacakhs1 Vekili Av.GUlsiln HANEDAN tarafmdan, bor9lu Inci Yap1 in~aat
Taah.Nak.Tic.Ltd.Sti. aleyhine ba~latilan ve bor9lunun Bakanhg1m1zdan dogmu~ ve dogacak
hakedi~ ve istihkaklarma ilzerine haciz konulduguna dair, Trabzon 4. icra Mildiirlilgilnden
alman I. haciz ihbamamesi ekte gonderilmi~tir.
Takip bor9lusunun MUdiirlUgilnilze bagh okul ve kurumlanmzda hak ve alacagmm
bulunup bulunmad1g1mn, hak ve alacag1 var ise en ge~ 05/03/2015 Per~embe giinii saat
13.00'e kadar oncelikle BUromuz mail adresine veya faksma bildirilmesini, ~ayet bor~lunun
herhangi bir hak ve alacag1 yok ise yaz1~ma yapdmamas1 hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim .
Ahmet TURKKAN
Vali a.
Sube Miidilril
EKi:
ilgi Yaz1 ve ekleri (3 Sayfa)
DAGITIM :
13 il9e Kaymakamhklan
(il9e Milli Egitim MUdiirlUgU)
Dumlupmar Mah.GMK Bulv. Yeni~hir/MERSiNN
Elektronik Ag:htt://mersin.meb.gov .tr
Ayrmtlh bilgi ir,:in: Mustafa SAY V.H.K.i.
Tel: (0 324)329 14 81-84
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Ortaogretim Genel Mildiirlilgii
ACELE VE GUNLUDUR
Say1 : 69543144/640/2389324
Konu : inci Yap1 in~aat Taah.
Nak. Tic.Ltd.~m.
04/03/2015
.. ............................. VALiLiGiNE
(ii Milli Egitim Miidiirlilgii)
ilgi
: Milli Egitim Bakanhg1 Hukuk Mii~avirliginin 03/03/2015 tarihli ve
14168703/659(2015/1363)/2364591 say1h yaz1s1.
Takip alacakhs1 Vekili Av. Giilsiin HANEDAN tarafmdan, takip bon;lusu inci Yap1
in~aat Taah. Nak. Tic. Ltd. Sti. aleyhine ba~lat1lan ve bon;lunun tiim hak ve alacaklan
Uzerine haciz konulduguna dair Trabzon 4. icra Miidiirliigiinden alman ve Bakanhg1m1za
0310312015 tarihinde teblig edilen 18/02/2015 tarih, 2014/32743 E. dosya numarah haciz
yaz1s1 ve teblig zarf1 ekte gonderilmektedir.
ilinizde borylunun hak ve alacag1 varsa haczin gereginin yapilarak icra dairesine
bildirilmesi, sonucundan 05/03/2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanhg1m1z Hukuk
Mii~avirligine bilgi verilmesi, sayet borc;lunun herhangi bir hak ve alacag1 l'..!!!i. ise
yaz1sma yapdmamas1 hususunda
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Hiilya ERTURK KO<;
Bakan a.
Daire Ba~kam
Ek: ilgi yaz1 ekleri
Dag1t1m:
Geregi:
B Plam
Atatiirk Blv. 06648 Kmlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Bilgi:
Hukuk
Mii~avirligine
Aynnt1h bilgi ii;in : isa ERKAN I Egitim Uzmam
Tel: (0 312)4131494
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Hukuk Mii~avirligi
Say1 : 14168703/659(2015/1363)/2364591
0310312015
Konu: iNCi YAPI iNSAA T TAAH. NAK. TiC.L TD.STi.
DAGITIMLI
Takip alacakhs1 Vekili Av. GUlsiln HANEDAN tarafmdan, takip bon;lusu inci Yap1
in~aat Taah. Nak. Tic. Ltd. Sti. aleyhine ba~lat1lan ve bor9lunun tiim hak ve alacaklan
Uzerine haciz konulduguna dair Trabzon 4. icra Miidiirliigiinden alman ve Bakanhg1m1za
03/03/2015 tarihinde teblig olunan 18/02/2015 tarih, 2014/32743 E. dosya no'lu haciz yaz1s1
ve teblig zarfI ekte gonderilmektedir.
Bor9lunun Bakanhg1m1zdan alacag1 olup olmad1g1 hususunun Trabzon 4. icra
Miidiirlilgiine iletilmek Uzere siirenin k1sahg1 da goz onilne almarak en ge9 05/03/2015
tarihine kadar Mil~avirligimize bildirilmesini arz ederim.
Seda EKTiREN
Avukat
Eki: 1-1.Haciz yaz1s1 fot
DAGITIMLI:
1. Temel Egitim Gen. Miid.
2. Orta Ogretim Gen. Mild.
3. Ozel Ogretim Kurumlan Gen. Mild.
4. in~aat Emlak Dairesi Ba~kanhg1
5. Destek Hiz. Gen. Mild.
6. Mesleki Teknik Egitim Gen. Mild.
7. Ozel Egt. Ve Rehberlik Hiz. Gen. Mild.
8. Merkez Saymanhk
9. Hayat Boyu Ogmem Gen. Mild.
10. Din Ogretimi Gen. Mild.
Atatiirk Blv. 06648 K1Z11ay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Aynnt1h bilgi ii,;in: Ad SOY AD Onvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
T.C.
T~BZON
~~~
~
(o~. Of],
.
\0-:1.
8111212015
-l. ICRA DA
'1.:l
Iii'.,.~~
ao. Q.olS
~
,
2014132743 tS.\S
..
H1u·;,i11 il\"ilD~ii ~:1h1~h1r11 Td1lill. K~1d~
fM'Jfl. niri11~i llari·i Jhh111"n11ml!'~i)
l1<:f1M·t';
:)AHlSt TOKI- nAYlNl)llll.lK BAK.1\Nl.l<~I- MIL.Li :'O.:\VUNMA BAKANLIGJ
i\: TEDARiK BOLGE. !MSKANLIGI
MILL.I EQITtM BAI<ANUGJ,
~AVMAjl;l-1()1. MIU,i SAVll[':MA HAK1\NL.1(;1 l1".)AAT LML.-\K DAiRE IM~KANLICI SAYMANW)!.
T~l)A!). fElt\~ . .l\.:\i(A YOl .!.ARL IJOI ,( iE Mi'll ll ~RI .l)KJ .. t~RINI;.
..\L\(' i\ KU: l!SLI I l)EMiH. ('l~I JK 11.-\/.. ~:\ 'i Ti CL fD.~ rt . l<9~4Kl.~,1)!(2Wr[!i Noh1.
\'Eh.iL.i: ,-\1. (iiil~1111 H,i11~·dall
K.Mam~ Cad. lpi.:k~;•lu I~ l\krkai Kt11·.! '\11:f.C1 i\.krl;~·~ 'Tlt·\li/,O!\!
IJOl~(:U I~ 1-1'\Ji:i Y•\l'l 11'+·\.l\ I I':\ o\111 li"rt 1\1\ Kl.I Y:\ l' I'll°. L.'11 l. 'j Ii ... ·17R<l:514577Vo:r~i Nolu.
llm!Lin 011~1· ilitkin olthlji.u ~~ 1rnt··1.in lmnl!i mil>H•r i.;in ~··•1l1ld1j:1 ~ Y11k;1nda atl1 \·C suy:1d1 yw.111 bor<;lul'lun ii bu botcu sebebiylc mUdDrUl~llnDZde
111:111 h.:ilo. ,,. ;1k1<:1k h1rum1 ll(•r,· 11i;k1:111 ~;1<l:m11111 It.\{.:~
Ah•f11i< 1111111·1 ik fai1- 1·t· 1:i1krlrr
!
.HU.H'J~.l olTI .•
\'11l;m1J;i ach ~;1:flll bt.1ri;hu1m1 (j,·n1·l mf1d!irlll~i!nii·r 1t~?.i.:111tk'ki 1ii11i ~ul,d.:ri lmpsa>·arnk ~~kilde l.llaCll~I (1nah) llzcrinehaciz konulm11~t11r. AlllCak
mlt~il ..:dili11.:c~·l· ha.l~r l11111J:m hliYk bt-ri:u ~ ;111111 1cra d:1ir~si1ie lltil'111.,11i/.i11 J:!..:rdtil}i. hor~luy11 yup113n ~dcmcnin ge.,erli olntll)'1Lcat1. haciitli in.ah .
:1m:ak 1-cr.1 d.\i•.:~·.n,· 1~·sl i111 ,·1rn~11i~ '~ ht;ro;:u, ti ~·~t111eml'.ni1. aL.~i wlo.d 1nh.: alac;1~1 tnmlu1 bedelirii) icra daircsirie Odt:mek wru!'da lcalac~inJz,
t>\lT1;11r'uil oln1:ul1!•1 ·,..:~·~ h;1cir c:Llil.:11 111:1h11 "'liniJ.l1l· lmh111rna,i1~1 \\·n1 lta.:i1. ihbtirnamesinin t~bli!limlcn ()f'ICe bcm:.un Odenmi' oldutiJ, maim ilitihlak
ooilnti~. l..1l&Unlllll7. ,11nrnl.1'l>'lll '..,J.:·1° 1•l•l11~u. 111111111 oor~lu~ ;1
ah lllll•;1d1~•.1 n~y~ 111111111 kendiniz:& rehnedilrni$ Oldutu Vey& &41M:8im boM;lll)'lo Ye)'& .
glln iirerisindc yai•h
umrc:uiei ><:•'<:' ~l'l'ilmh 1ol11L1~u !!ilii hit i,1llit1tl;1 i~11iJ.. i~bl1 h\1t:iJ. ihbiirm1111e~illin tcbliti1\clen i1ibnren
irn1 Lloire~i110: bil.11r111l'lliz. 111.:,; 11.ild<:- h.1r~·u111.inrn1l·1ini~1l~ 'L'
l•lflllld.1kDlac;1~1111;' :.hiar
"'llY• ll!IZ!tt o'Lud;.
·rcsine ll!slim ctmek.
•'hlll11r
r I\ 0
• :\'111dd'
l11L dilli1.ck ~t1~·1111~·ag1. bor~u icrn
Jt'j/l.3,~.~-l · -~.,
;-iJl\ii..
lb;LJI '\!" : TIHl5Hll0 I.'O\ll ~l(C111'.'.:;H1~MH12-HR6:'ill0015001 SSDD7l0 LS68624
"to.1.c111•l·1.~-\-~1 ..,..,a lial111 ~vol111.1.- h11i1111111u.l1r1 ,-~~~hi!.!:~ 1hburnmndinin 1c~h~ind~n ~!ion;; Ode~i$ Y~)'a m•l iSlihllk ed.ilmil
I
""'f'• ~usum 11lo11a:.·mm 11:!l'r111onu~ 'I!~,, ,.1.1111• b.·ro;l111·:1 ;111 ciln1:1li1~1 •'l·\,1 m.0!1•1 ~<"1•1li~111~ rel11l<'d•l~11~ olduiu •ey11 alacQk bo~ltqa veyitemreaiti )'tte vcrilmi1.
tildutu Jitn h1r 111'11;1,la
1~,·. ~ni'1}.!li. ,,,,~1l 1hbai~.:mH·~i11in i..~11,l1~11n• 1t:bh~111,kn 11ihiar~n ~1·111 ~un i~ind~
Lera daire1ine yaz1h
°"e~a
seiz.IU ol111k bildimieye ·
in~i:-bunlur ••\J~IHK:li ~1h1s. h~~•l. 1hh~rm111c·\1~1n ~e1ul"i11c •~hh~imk·r1 111h:m:11 '"J1 ~l1" 1.;111Jc uu-:i.: ~tmc:;i.s~. m<tl y~111dc 'ley& bo~ ~1mmfll.idde sa)'lhr ..e kenclis~
!-(;111Jcnl~11lo:11'11.1hbt1••,;111•,•\•n~ \llrc'Sln•I~
1hb~rn11·n~-..i~
'" 11,;.1. ·1.;1.11c1·
>•h~-.1·
1:11:0'-
~1111,·.:1i;i
1hb.1r11;i1,,,·n111
.,,,
•u'<l~llk' u~
~.·11J1~111~
llt:!.lm 'i'..;111J.-
Nhl1µ.1Ailt!'11 1l11,,.,.,..,
···~-1
t11.1rrnl'I r.im1ncnnde 1ay1ld1e,1 ikioci bir ihbarm11ne ile bildirilir. Bu ikioei
·.-~d1 ~;;11 1~1adc.-
il;.1111:i f1llrl'd11 behrtilen seheplerle itm12da bufonmu1, it1ruda
h11lu11ll"llJ191 '.:ll..dnk -1ll"'"'":1tl.· "'~11.111 h''"°' i;·1.11bor1·"~""1i1k•111,'>I 1~1·;1 ~".111:11,· ,,1\1l;m 111;,l. 1~·r:1 d~ires11l<l NslimeJmesi is•enir.11<.in..:f ihN>m1mcye1uresi i~•nd~
l•m.rc.1•n~:-~n •~
,;,'11"L"l11>.11·
d~1re~in~t1d~111t't>1
\C\.I
:tl:'llindt• s.:ry1IJn '"';111
1~1n.I~ 111~1•1i
•:1·.1L.111N.11~1.11,,.,, 11:1r..".111,•1\.!-..'1~1·1c•11 ,,.~,.
·;~,lioJ.it' ~··}1l.m
,,.:;1111·.~
1•-1.1!i :,·-;h111
.·1111,·~·
, .. ,•111,I•· ,;1\1i;111•n.1h1cT;1
\;111111 h11s11r,·1.-111,:.· 111,·,,11 lc'Si"'
1.. 1rl~rn1l';1~1 l•1l1lirilir 1111 l•ol,l1n111i :1l;in
11~1111•11 ~.1111" 1~r:1
J,1i<1·~111c
IL"Shlll cllnc11en11t;iinc11 ;ah$a
'''"~~• ;1<;11ni~1. a~$1
lllk1hmm
r~p1loJae,1 1·r~·a
anbc$iO~ i~mdcp~ray1 l~H
l<*dirde i1mmco1inde say1lan b<>rcu
Odemc~e
Yeya
ycrle,im ycrinin bulaanduA,u yer m.itkcmc::sin~ ~mi
•<'1op1l .!a1 IA~' .1\L1i111:1 Jrnr kl~~i !>Lldir1111111 ''"l''l;j1p1 l•lrlhle11 111l1<1C1'11' 1rmi 1,W111o;111dc1lgili ic111 daimiine u=slim erti.Ai lllcdirdc, haltk1nda yllrill.lllct cebri
1u;111ln11l~ri ir.~11f1
!1·,-:-o1
11.wa~·
:o-'""11-111
··1·r1l~11 lo.;11~r1n k,·si1f1,•$1fl~~1ni.· ~:1d<1T
Jurl•f Bu
~llT~ i~•11dc
106 nt1 J'ftlidd* lielirtilen Mln::ler i•leme:c. Bu
da~llda ~'1nt,11
~:1h1~. l;".kil~ tY.1r,·ll1-;11111 l--11..;loo oll.11.1n~11i: ,._... :~ 11'.,1111 l.1~ ;1> 1'11~~111~111111 ;oil nl111:~.l1;,i111: "p;11e1111~''\'i."1nbe°tl~lfd1tr. iJQ~ll flh1~ ai;;ui1 bu dl"'ll)'' kt~bedor-. mahke~,
1l;o11L 1'C•!Ll1Sll ''" "''·ii'.!.- ~1·~1,,,1:11· .l~.L~· 0•111'1111:1~ 111.\!rc• ~j, l:l~11l11l1ll:l 11\;\li<t1111 •'<111.r 1!11 fihJ~ • Jj~rc ltt)la<llll ITIClltt ltSpi\ davalan maktU ha~ 18MJ. •• 0~
>ijh1~.
h.11,11. 11'11;1111 111•1·,11•c' ·n·.11'll\'I 1,"•mk· 1• 1 :i; .,,kr,,·
:ol:oo~h. 1~·1111n1 ~;olN11·,1•0.l·.0:~1 .·~1
ahm
ak~1ni
1crn mahkl"1ncs~ndol'
i~J'lll
ederdl ~llncil '81'51" )38 inei mlldde.riin
I 1r.:1 f1kr;1~1 '111k1111,m ~"rl' 1~1:.1'... 0 1<·u1h1.1'1 '' "" '"'·l'; 1.1~.,·1·11.1::111i;1Ml"" ... :,'11n·~1n1 "''·~rh1ht. icrn m~h~cme5i. rarmioo1 hakk1ndaki d11\0ll~1 genel tt~komlerejl)~
.....................................................:.::.~·:.:.·.....WWW lililfiAR...................:.................................................................
T.C.
TRABZON
Onwl!.No:26
Dasya No:
.4. lcra DalrMl
2014132743 lcra (lcra Dospst)
.. ·.-..r~_·._,.,. ......-.---.:. .- -·.. .·
No:
1'd1 S~
: MILLl ECtTIM BA\t'ANLIGI
9d191inde bu
.
HUIUK M0tAVlRLll'
o3 Mart 2015
.......·
............................................................................... ,... Bllnl(fln kldllW1n1z. ............. ,........ ,.................. ,..........................................
.
'
'
..
.........
"STANDART ABONE TCKIMLIKNO" yaztp 4060'• gHnderip abone olabili:rsiniz. Abonelikler hlk.kmda detayb bilgi ii;:in
hap:llwww.sms.'llVllP.llOY.tr 1mini zivaret ediniz.
~----------
Download

MUD URL UG UNE