MASARYKOVATVEŘEJNÁ
KNIHOVNATVSETÍN
&
INFORMAČNÍTCENTRUM
prosinecT12/2014
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel4:575755141
email:[email protected]
http://www4mvk4cz
http://www4facebook4
com/mvk4vsetin
Turistickéinformační
centrumVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel4:575755111
[email protected]
http://vsetin4mic4cz
http://www4facebook4
com/ic4vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aturistickéinformačnícentrum
pondělíwpátek 10:00w18:00
středa
08:00w18:00
sobota
09:00w12:00
turistickéinformačnícentrum
hpůjčovna24patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí/středa 10:00w12:00
13:00w17:00
úterý/pátek
10:00w12:00
13:00w16:00
čtvrtek/sobota zavřeno
Vánoční provozní doba v příloze magazínu
ÚVODNÍK
Vánočnípohlednicikreslím
Ahnedjíhodímdoschránky
Jencodokreslímslámu
kjeslím
AToběžlutýcopánky
Jencovyzlatímhvězdu
krásnou
KterásesneslanadBetlém
Nakreslímptákykterak
žasnou
Nastroměnáhlerozkvetlém
Jakýbudeletošníprosinecvknihovně?Kromě
obvyklýchakcíMvýrobadrobnýchdárečků“
VánocevezvukovéknihovněčiVánočníčteníž
mámeprováspřipravenýdárek–novinku–
atopůjčováníe…knihDMyslím“žejetodárekpro
všechnyajehovýhodupocítíte“
aťe…knihyčtetečineDPlusvidíme
"VÁnoce jsou svÁtky,
zejménavpůjčováníbestsellerů“
kteréjsouunásažP8x
které mají velkou sílu."
rezervovány,Pokudsijejvětšina
čtenářůpůjčíjakoe…knihu“
Vánočnípohlednicikreslím
rázemsepočetrezervacísnížíDE…knihulzetotiž
Sjeruzalémskoukrajinou
„vypůjčit“–stáhnoutsouběžně“jdeolibovolný
Kehvězdámznebesemse
početstažení“omezenýpouzepravidly“která
sneslým
jsouvknihovněnastavenaD
Přikreslímjednujedinou
Vánocejsousvátky,kterémajívelikousílu.
Atatibudesvítitstále
Vánočnízvykyatradice“kouzloočekávaného
Ažjinýhvězdypohasnou
návratusluníčka“aletakékřesťanskánaděje“
Apovedetějaktřikrále
pramenícíznarozeníJežíše…Dárky“stromečky“
Zanašíláskouúžasnou
rodinnáatmosféra…Radostdětí“aletaké
JiříSuchý
smutekosamělých…Vánocejsousvátky
vkaždémpřípaděnabitéemocemiDRádi
Tovšezesrdcepřeje
bychom“abytobylyemocekladné“abyste
HelenaGajdušková
Vánocejakosvátkyplnénadějeprožilivkruhu
avšichnizknihovny
svýchblízkých“ustromečkuapřiplnémzdravíD
PŘEČTĚTEhSI:hCOhNÁShZAUJALO
PravidelněhVÁmhdoporučujemehknihy:hkteréhjsmeh
četli:h ah kteréh nÁsh zaujalyVh Nechteh seh zlÁkath
některýmih zh našichh tipůVh Dnesh doporučujeh Janah
TvarůžkovÁh ah ludmilah holbíkovÁVh VíCEh RECENZíh
NAJDETEh NAh WEBOVýCHh STRÁNKÁCHh KNIHOVNYh vh
rubricehíčtemehahdoporučujemeíV
HimÁlajskéhpohÁdky SirotčinechslečnyhPeregrinové:h
miroslavhpoštah Podivnéhměsto;hRansomhRiggs
Himálajsképohádkyspodtitulem
VyprávěnízTibetuABhútánuALadaku
aSikkimujeunikátnísoubortřiatřiceti
příběhůzoblastípřímosousedících
snejvyššímihoramisvětaN
Zrůznorodýchzdrojůječeskémučtenáři
převyprávělMiroslavPoštaNOoriginální
grafickouúpravuknihysepostarala
LenkaJasanskáN
Zvídavídětštíčtenářičinejmenší
posluchačidychtivínapínavýchpříběhů
senajdousnadvkaždékultuřeNAniTibet
nenívýjimkouNIvbuddhistických
klášterechjsoumalímnišitakéjenom
zvědavédětiAkterétoužíslyšetpohádku
nadobrounocNNenítedydivuAžesepo
odjezdupřísnéhoklášterníhodozorce
mladínovicitajněsbíhajíkestaršímu
LobsangoviAabysiposlechlijeho
povídáníN
MimořádnápouťAkteráužzačala
vprvnímdíleSirotčinceslečny
PeregrinovéPodivnédětiApokračujeN
JacobPortmansesvýmipřáteliopouští
naloďkáchostrovavydávajísenacestu
doLondýnaAkdevěříAženajdoupomoc
proslečnuPeregrinovouAjejich
ymbrynuAkterounepřáteléuvěznilido
ptačípodobyNJenslečnaPeregrinová
nebojináymbrynamůževytvořit
časovousmyčkuAatímdětiochránitpřed
nebezpečímNVeměstězničenémválkou
čekajívšaknapodivnédětirůzná
překvapeníNJenžepokudneseženoulék
proslečnuPeregrinovouAzůstanejíptačí
podobaužnapořádN
DětisesnažínajítdalšíymbrynuAkterá
bypomohlapaníPeregrinovézptačí
podobyazároveňjimposkytlabezpečíN
DějemknihynásprovádíJabocPortmanN
DOPORUČUJEhJanahtvarůžkovÁ DOPORUČUJEhludmilahholbíkovÁ
NOVÉžKNIHYž
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně–můžetesijisnadnozarezervovatnebovypůjčitjakoeSknihuO
JodižPicoultovÁ evženžboček
Vypravěčka deníkžkastelÁna
Sagepocházízrodiny
sžidovskýmikořenyajejí
babičkapřežilaholocaustOOna
samasesnažívyrovnatsjiným
traumatem–sesmrtímatkyO
Naskupinovéterapiise
seznamujesdevadesátníkem
JosefemWeberemOPřijednom
zjejichrozhovorůjitentomuž–
kteréhosivšichnivjehookolí
vážíamajíhorádi–požádá–aby
mupomohlaspáchat
sebevražduOTížíhosvědomí–
přirozenousmrtísemuvšak
zemřítnedaříOAbySage
přesvědčil–vzpomínánasvé
působenívSSikoncentračních
táborechOPodlouhém
zvažováníSagekontaktuje
úřadprovyšetřování
nacistickýchzločinůOOO
DeníkovýpříběhkastelánachytíčtenářeokamžitěO
Hrdinaknihyseznechucenímopustívelkoměsto
azamířínavenkov–abynašelztracenýsmyslživota
azachránilsvémanželstvíOZámekhovšakod
počátkuzaskočíSodkrývásejakomístodávných
isoučasnýchpříběhů–dramatanečekaných
setkáníOTajemnésílyprosáknoudoživotaceléjeho
rodinyOJelidskýrozumdostačujícízbraní–nebo
jsouvěcimezinebemazemí–snimižjetřebase
smířit?
JanžHnízdil
ZaříkÁvačžnemocí
Zaříkávačnemocíjesestavenýztextů–komentářů
arozhovorů–věnovanýchnemocemlidí–
vrcholovéhosportu–politikůiceléspolečnostiO
DatujíseodrokuAWTW–kdyvyšlaknížkaMým
marodům–dosoučasnostiODoknížkyjsempřispěl
ipestrýmifotografiezméhopestréhoživotaO
MUDrOJanHnízdil–internistaarehabilitačnílékař–
věnujesekomplexnípsychosomatickémedicíněO
půjčovÁní e-knih
ve vsetínské knihovně
Našeknihovnaprováspřipravujemilévánočnípřekvapení1Odprosincezahájí
půjčováníe-knihonline.Díkytétoslužběbudoumítčtenářipřístup
knejnovějšímtitulůmzesoučasnéprodukcečeskýchnakladatelůsnadnoxlegálně
azdarma1Vnabídcetedynajdouiaktuálněnejžádanějšíknihyxjakonapř1Stoletý
staříkaAnalfabetkaodJ1JonassonaneboVyhnáníGertySchnirchodK1Tučkové1
TentotypslužbyjemožnýdíkyspoluprácisportálemeReading.cz.
SlužbabuderegistrovanýmčtenářůmMVKposkytovánazdarmaastejnoue2knihu
sibudemocivypůjčitvícečtenářůsoučasně1
E2knihybudemožnévypůjčitpouzepřeswebovýkatalogknihovny1
E2knihypůjdečístPOUZEnačtečkácheReading.cznebotelefonechatabletech
soperačnímsystémemAndroidaiOSpomocíaplikaceeReading.cz.Čtenářsi
budemocivypůjčitmaximálně2titulyna21dní1
Pouplynutítétodobysee2knihaautomatickyznepřístupní1
Cojetřebaudělatpředprvnímpůjčenímedknihy?
·MusítebýtregistrovanýmčtenářemknihovnyD
·MusítemítvesvémčtenářskémkontěvknihovnězadanýeCmail
ImůžetehozadatuknihovníkavknihovněJD
·MusíteprovéstregistraciueReadingDczazadatstejnýeCmailRkterýjeuveden
vevašemúčtuvknihovněD
tipY A NOVINKY Z KNIHOVNY
DATABÁZEREGIONÁLNÍCHOSOBNOSTÍ
NAWEBUKNIHOVNY
VíteRženawebuknihovnywwwDmvkDczje
databázeregionálníchosobností?
NajdetezdemedailonytéměřMýýosobností
Valašskaobohacenýchofotografieyukázky
zdělagaleriiRnechybíaniodkazynadalší
relevantníinformačnízdrojeD
Provyhledáníkonkrétníosobnostimůžete
použítvýpisosobnostípodleabecedy
Iosobnostijsouzdeřazenypodlesvého
příjmeníJnebovyhledávacípoleDVyhledávat
osobnostijemožnozadánímklíčovéhoslova
IjménoRpříjmeníRpseudonymRprofeseRroleR
oblastpůsobeníadDJnebopodledata
narozeníDSoučástídatabázejsouiseznamy
oceněnýchosobnostíD
PoznejteblížeosobnostisvéhoregionuD
VÁNOČNÍPRODEJ
VTURISTICKÉMINFORMAČNÍMCENTRU
dřevěnýandělRovečkyRchaloupkyRzvoničkyR
svíčkavořechovéskořápceRkalendářeodIlji
aJiřinyHartingerovýchRZdeňkaHartingera
neboRadovanaStoklasy
CDMYZMEVALAŠI–JDŠulákováaJDLaža
OSOBNOSTRMĚSÍCE
IlseRReiner-EichnerovÁ
IlseEichnerovásenarodilaveVsetíně
vžidovskérodiněKDesetletžilasrodičive
VsetíněvevilezvanéHubertusPnamístěš
kdejedneshotelVsacanóaodrokuM65J
sesvoumatkouvpronajatésvětničcena
BystřičceKPozatčenírodičůžila
spečovatelkouaposmrtirodičůPotecbyl
zabitšmatkazemřelanatuberkulózuóbyla
umístěnadožidovskéhosirotčince
vPrazeškdesizačalapsátdeníkKNásledně
bylatransportovánadoTerezínaaodtud
dodalšíchkoncentračníchtáborů
POsvětimišKurzbachuaTrachtenberguóš
kdesesetkalasDrKJosKMengelemK
Podařilosejíuprchnoutzpochodusmrti
anakonecjizachránilyčeskéjednotky
ČervenéhokřížeKBylajednouzeM23
přeživšíchdětízMýJJJKOválečných
útrapáchpozdějinapsalaknihuOčima
dítěteP3JJLóšjejížsoučástíjeizmíněný
deníktehdyjedenáctiletédívkyIlsyškterý
sestalautentickýmsvědectvímkrutosti
dobyKPoválcežilachvíliveVsetíně
vrodiněLukášůKNapodzimrokuM65ú
odjeladoNewYorkuKZačalazdechoditdo
školyapracovalavobchoděsoděvyKRoku
M6ýJsevdalazaCharliehoReineraškterý
bylválečnýmhrdinouKDoČeskérepubliky
sevrátilaažposametovérevoluciKIlse
Reinerjematkoudvoudětíšbabičkoua
žijevUSAKRoku3JMMjíbylouděleno
ČestnéobčanstvíměstaVsetínK
Zdroje:
IlsaReinerječestnouobčanskouVsetínaSMěsto
Vsetín:oficiálníwebměsta[online]SDostupné
z:http:AAwwwSmestovsetinSczAilsaTreinerTjeT
cestnouTobcankouTvsetinaAdTgJC99CApC=y?3J
TheSurvivorSAJCScom[online]S3JC4[citS
3JCxTCCTC4]SDostupnéz:http:AAwebmailSinextSczA
MondoAlangAsysAclientSaspx?
CDT=xC,gy2g9,gx34?3?
spisovatelka
*R21.RprosinceR1929RVsetín
VÁNOCE V KNIHOVNě
DÚVALAŠIHDÚ
úterýKJprosinceH3Uíaahodin
společenskýsálknihovny
tradičnísetkáníveZvukovéknihovně
sMalouJasénkou
ČTEMEPRORADOST
ANEBVÁNOCEHVÁNOCEPŘICHÁZEJÍ
středauJprosinceH3aíaahodin
Kklub
společnéčtenísevsetínskýmiosobnostmi
JSINATAHUT
ANEBNEJVĚTŠÍHERNÍKLASIKY
středauJprosinceH3uíuahodin
Kklub
Znátepravéklasikymezihrami?Hrytak
oblíbené:žesestalylegendamiAAgricola:Bang:
Carcassonne:Citadela:Monopoly:Osadníciz
Katanu:Scrable:TransAmericaadalšíA
HostíJardaČesnek
MOŽNÁPŘIJDEIMIKULÁŠ
pátekUJprosince
tvořivéodpoledne
vdětskéknihovněnaDolnímnáměstí
3uíaa–3!íaahodin
přijďtesivyrobitMikuláše:čerta:andělanebo
sejentaknachvíliposadit
umikulášsképohádky
3bíaa–3Uíaahodin
Mikulášskýrejvknihovně
spravýmMikulášem:čertemiandělem
Partneři:AlcedoVsetínaDůmkulturyVsetín
prosinec V KNIHOVNě
fRMINUTSDĚTSKOUKNIHOU
úterýACprosincefRuyjuéÉRRhodCjdětská
knihovnaDolnínáměstí
Vánočnípříběhyvliteratuřeprodětiamládež
Hlasitéčtenídětem
ČTEMEZNOVINEK
čtvrtekuuCprosincefRuyjuÝÉRRhodCj
centrálnípůjčovna
Seznámenísknižníminovinkami,kterési
můžeterovnouvypůjčit
LOVCIPEREL
čtvrtekuuCprosincefRuyjuÝÉéRhodCj
společenskýsál
Slavnostnívyhlášenívýsledkůceloročníhrypro
dětiamládežonejvětšípočetnasbíraných
perelzanejvícepřečtenýchknih
Příjemnouatmosférunavodívystoupení
divadélkaBUBU
Cenyprovítězeposkytly:Altissimo,s.r.o.-
LezeckécentrumVertikonZlín,Důmkultury
Vsetín,Vsetínskásportovní,s.r.o.
VÝPRODEJVYŘAZENÝCHKNIH
VTURISTICKÉMINFORMAČNÍMCENTRU
fAClistopadufRuyLuÝCprosincefRuy
akce, besedy, vzdělÁvÁní
VYPOUŠTĚNÍBALÓNKŮSPŘÁNÍM
PODSTROMEČEKanebČeskýJežíšek
pátek73hprosince:7lIyyhodin:
schodypředMVK
Přijďteapřipojtesekpokusuovytvoření
rekorduvevypouštěníbalónkůspřáníčky
JežíškoviNkterévyletípocelérepublicepřesně
vH2ÝH2hodin
DEročníktétoakcejesoučástíprojektu
ČeskýJežíšek
VÁNOČNÍTVOŘENÍ
středa7zhprosince:7-Iyy07uIyyhodin:
Kklub
VánocejsouzadveřmiNpojďmesenachvíli
posaditavyrobitsivánočníozdobu
nastromečeknebomilépřáníprosvéblízké
VIRTUÁLNÍUNIVERZIT8TŘETÍHOVĚKU
kurzUMĚNÍRANÉRENESANCEVITÁLII
středaHAEHOEodCEAAhodinN
společenskýsál
8K8DEMI-KÝROKTNEJENUPROSENIORY
ZDRAVÝŽIVOTNÍSTYLVKAŽDÉMVĚKU
pondělíastředaHEaKEHOEodH9doHMhodin
společenskýsál
BylinkysRadkouTurpišovouÍvšeozdraví
azdravévýživěsbylinkami
Interníonemocnění
sprimEMUDrEVlastimilemKozielemN
MUDrEJanouVařechovouN
MUDrEPetrouČechovou
VÁNOČNÍVÝPŮJČNÍDOBA
24.12.2014-1.1.2015
HLAVNÍBUDOVA,
TURISTICKÉINFORMAČNÍCENTRUM
Dolnínáměstí
st24.12.zavřeno
čt25.12.zavřeno
pá26.12.zavřeno
so27Kš2Kotevřeno
po29Kš2Kotevřeno
út3žKš2Kotevřeno
st31.12.zavřeno
čt01.01.zavřeno
DĚTSKÉKNIHOVNY
Luh,Rokytnice,
Dolnínáměstí
st24.12.zavřeno
čt25.12.zavřeno
pá26.12.zavřeno
po29Kš2Kotevřeno
út3žKš2Kotevřeno
st31.12.zavřeno
čt01.01.zavřeno
VÁNOČNÍDÁRKOVÝPOUKAZ
Vánočnímdárkovýmpoukazemnaroční
registracivMasarykověveřejnéknihovněVsetín
uděláteradostsvýmblízkýmKZískáteho
vcentrálnípůjčovněnaDolnímnáměstí
)2Kpatro,-telK575755š4šzaš2ž-6)6ž-6,KčK
KRÁSNÉVÁNOCEAŠŤASTNÝNOVÝROK
PřejemeVámkrásnéprožitívánočníchsvátků-
spoustupohodovéhočtení-klidu-odpočinkuaté
nejlepšínáladyK
DěkujemezaVašipřízeňadonovéhoroku
vykročtesezdravím-štěstím-spokojeně-
sláskou-sdobrouknihou
asMěstskouknihovnouroku2žš4K
VÁNOČNÍ INSPIRACE
KNIHYKZAPŮJČENÍVEFONDUKNIHOVNY
ČeskéVánocevkuchyni;PetrHerynek
Hvězdyzkorálků;UlrikeHoffmann
UdělejtesiVánoce;DNZnávodůanápadůna
výzdobugdárkygpřáníamaličkosti
ValašivBetlémě;JosefTvarůžek
Vánočníozdobyzdárkůakorálků;
IvonaŠumachová
AbecedaVánoc;ValburgaVavřinová
ČarovnéVánoce;GeatherGraham
ČeskávánočníknihaGobyčejegzvykygkoledy;
MichelaZindelová
Deníknevěsty;FrancisLeeLinda
Doktoregšťastnýaveselý;PatrickTaylor
VANOČNÍHUDEBNÍCDAAUDIOKNIHY
půjčímevámdomůnaVánoce
Adventnípohádkovýkalendář
ACelebrationofChristmas;JoséCarrerasg
NatalieColeaPlácidoDomingo
Českámševánoční;JanJakubRyba
Díkyzavánočnídenvpodáníčeských
populárníchzpěváků
HomeforChristmas;ScherylCrow
VánoceuSpejblů
Christmasalbum;TheJethroTull
Christmaswishies;ElvisPresley
Jakbudovatchalupu;Vánoceapředvánocea
Jakrozbalitvánočnídárek;FrantišekNepil
Pohádkypodvánočnístromeček;
čtoučeštíherci
PohodaVánoc;VánočnívečerMiloslavaŠimka
Tonanebesíchhvězdavychází;
souborValašica
Tožščasnéaveselé;FleretaJarmilaŠuláková
amnohodalšíchkoledkzapůjčení
Použitéobrázky:forevercreative,mobetter,elhzar,eXXeQt,
MěstoVsetín:oficiálníwebměsta[online].Dostupnéz:http://
www.mestovsetin.cz,archivMVK,pixabay,haircuteconomics
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
pROSINEC 2014
Download

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín