ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında
önerge verilip gündemin 123. maddesinde görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Aksu Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 79 sayılı kararı ile
görüşülen, 22P-1A.1B nolu imar paftalarında yer alan Barbaros
Mahallesi sınırları içerisindeki 308 ada 2 parsel, 274 ada 1 ila 16
parseller ve 273 ada 1 ila 14 parsellerdeki imar uygulaması ile
imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik ticaret
alanındaki 10 metrelik yol güzergahında düzenleme yapılması ve
kuzeyde otopark yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Aksu Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 79 sayılı kararı ile
görüşülen, 22P-1A.1B nolu imar paftalarında yer alan Barbaros
Mahallesi sınırları içerisindeki 308 ada 2 parsel, 274 ada 1 ila 16
parseller ve 273 ada 1 ila 14 parsellerdeki imar uygulaması ile
imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik
ticaret alanındaki 10 metrelik yol güzergahında düzenleme
yapılması ve kuzeyde otopark yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 1/5000
ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, öneri 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar
planına uymadığından Büyükşehir Belediyesine 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği teklifinin sunulmasına, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı
çalışmasından sonra değerlendirilmek üzere Belediyesine iade
edilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
T.C.
AKSU BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
05-06-2014
Ceise No
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:.>>} f
* ' Ş;
Halil ŞAHİN
Özay KARABULUT
Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ
JİÎ
Karar No
79
Eki
Özü :
D a ire s i:
Aksu Belediyesi Barbaros mahallesi eyilik mevkiinde, 22P-1a ve 22P-1b numaralı imar
paftalarına giren 308 ada 2 parsel, 274 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsel, 273 ada
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellere ilişkin olarak (A) grubu Şehir Plancısı Osman
Sadıkoğlu ve Şehir Plancısı Okan Atak tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
tadilatında planlama alanının ortasından geçen 10 metrelik yol güzergahı değiştirilmiş ve bu yol
üzerindeki otopark alanı planlama alanının kuzeyine kaydırıldığı anlaşılmıştır. Bu durum ise
12.11.2007 tarih ve 649 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararlarıyla çelişmektedir. Sunulan planın 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliği gerektirip gerektirmediğine karar vermek üzere 5216 sayılı kanun gereği 1/5000
ölçekli nazım imar planlarını yapma ve onama yetkisi kendisinde bulunan Antalya Büyükşehir
Belediyesine ait olduğundan dosyanın incelenip karara bağlanmak üzere Antalya Büyükşehir
Belediyesine gönderilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi._____________________________
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta.ve No
05-06-2014/1226
Aksu Belediye Meclisi 2014 dönemi 6.Toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu 05-06-2014
Perşembe günü saat 14:00' da yaptığı Olağan toplantısında alınan 2014-79 sayılı kararıdır.________
KONU:
Gündemin 2. maddesinde yer alan; “ 03.06.2014 tarihli M eclis kararı ile İm ar K om isyonuna
havale edilen B elediyem iz sınırları içerisinde bulunan Barbaros mahallesi eyilik m evkiinde, 2 2 P -la ve
2 2 P 1-b numaralı im ar paftalarına giren 308 ada 2 parsel, 274 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16 parsel, 273 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/1000
ölçekli uygulam a im ar planı tadilatı ile ilgili Belediyem iz İm ar Komisyonunun 04.06.2014 tarihli
kararı ekte sunulmuş olup M ecliste görüşülmesini arz ederim." değimli İmar ve Şehircilik
M üdürlüğünün 05.06.2014 tarih ve 1226 sayılı yazısı.
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Belediyem iz sınırları içerisinde bulunan Barbaros m ahallesi eyilik mevkiinde, 2 2 P -la ve 22Plb num aralı imar paftalarına giren 308 ada 2 parsel, 274 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
parsel, 273 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellere ilişkin olarak (A) grubu Şehir Plancısı
Osman Sadıkoğlu ve Şehir Plancısı Okan Atak tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulam a imar
planı Tadilatı Kom isyonum uzca incelenmiş olup; plan tadilatında planlam a alanının ortasından geçen
10 metrelik yol güzergahı değiştirilmiş ve bu yol üzerindeki otopark alanı planlam a alanımn kuzeyine
kaydırıldığı anlaşılm ıştır. Bu durum ise 12.11.2007 tarih ve 649 sayılı A ntalya Büyükşehir Belediye
M eclis Kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarıyla çelişmektedir. Sunulan planın
1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliği gerektirip gerektirm ediğine karar vermek üzere 5216 sayılı
kanun gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını yapm a ve onam a yetkisi kendisinde bulunan
A ntalya Büyükşehir Belediyesine ait olduğundan dosyanın incelenip karara bağlanmak üzere Antalya
Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. M eclisimizin takdirlerine
H am za DENİZ
İmar K om isyonu Başkanı
( İmza )
Hüseyin DEM İRKAPLAN
Üye
( İmza)
Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ
İm ar Komisyonu Başkan Yrd.
( İmza)
M ustafa POYRAZ
Üye
( İmza)
Em in ÇAĞLAR
Üye
( İmza )
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda, imar komisyonu raporu
doğrultusunda, oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
Tüm M eclis Üyeleri kabul oyu kullandı.
KARAR:
Aksu Belediyesi Barbaros mahallesi eyilik m evkiinde, 2 2 P -la ve 2 2 P -lb numaralı imar
paftalarına giren 308 ada 2 parsel, 274 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsel, 273 ada 12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellere ilişkin olarak (A) grubu Şehir Plancısı Osman Sadıkoğlu
ve Şehir Plancısı Okan Atak tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulam a imar planı tadilatında
planlam a alanının ortasından geçen 10 m etrelik yol güzergahı değiştirilmiş ve bu yol üzerindeki
otopark alanı planlam a alanının kuzeyine kaydırıldığı anlaşılmıştır. Bu durum ise 12.11.2007 tarih ve
649 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye M eclis Kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planı
kararlarıyla çelişmektedir. Sunulan planın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirip
gerektirm ediğine karar verm ek üzere 5216 sayılı kanun gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını
yapm a ve onam a yetkisi kendisinde bulunan Antalya B üyükşehir Belediyesine ait olduğundan
dosyanın incelenip karara bağlanmak üzere A ntalya Büyükşehir B elediyesine gönderilmesinin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
• ■ * ■ 2 2 5 1 rr» *-=
■lisHîiU-îUiUl
İ
lil !
İS S S S S S IS
m s\
iSiiarr.îûigâ»iHiîhas
•İÎBB
ÜiHU!
ANTALYA lİEP.İCEZ (BÜYÜKŞEHİR)
AKSU BELEDİYESİ
BARBAROS MAHALLESİ, EYİLİK MEVKİİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALALININ GENEL TANIMI
Antalya ili , Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi, Barbaros Mahallesi Eyilik
Mevkiinde, 22P-la ve 22P-lb numaralı 1/1000 ölçekli imar planı paftalarına giren ,
39.595 m2 alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliği hazırlanmıştır.
Resim 1 : Uydu fotoğrafındaki görünümü
2. PLÂMLÂIİÂMİIM AMAÇ VE KAPSÂ6V1I
Planlama alanında mevcut bir plan ve imar uygulaması bulunmakta iken yeni
bir uygulama imar planı yapılmış , ancak bu yeni plan mevcut kullanım durumuna ,
mülkiyet durumuna ve imar uygulamasının
18. madde uygulama hukuğuna
aykırılıklar teşkil etmektedir.
1
Resim 2 : Mevcut plan ile Parselasyon uyumsuzluğunu gösterir harita
Bu nedenle gerek mevcut yapılar ve gerekse eski imar uygulaması ile ilgili çok
önemli sorunlar ve telafisi olanaksız zararlar doğmaktadır.
Bu kapsamda bölgede eski imar uygulamasını , 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planını ve kullanım durmu ile mülkiyet durumunu göz önünde bulunduran yeni bir
değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ K U lL Â f« l VE PLAN! DURUCU
Planlamaya konu alan Aksu ilçesi , Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkiinde,
Antalya-Alanya Karayolunun kuzeyindeki bir kısım işyerlerinin de bulunduğu alandır.
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret ve Yönetim Merkezleri ana
başlığı altında Merkez Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm Alanları olarak tanımlanmış ,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ticaret alanı olarak tanımlanmıştır.
2
Resim 4 : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki konumu
3
Resim 5 : Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki görünümü
Resim 6 : Öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı görünümü
4
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmakla birlikte , bu plan daha önce bu
alan için onaylanan plana ve imar uygulamasına aykırılıklar teşkil ettiğinden
uygulanabilir bir plan değildir.
MEVCUT VE ÖNERİ PLAN
ALAN HESAPLARI BİLGİ TABLOSU
ÂDÂ _ PARSEL
ESKİ ÂLÂN
YENİ ÂLÂN
( m2)
( m2)
no
271 / 1
7.180
272/1 _ 10
3.300
273/1 _ 14
4.620
274 /1 _ 16
5.280
308 /1 _ 3
19.215
TOPLAM
39.595
39.595
4. PLANLAMA KARARLARI
Belirtilen gerekçeler kapsamında , plan değişikliğine konu alandaki ada ve
parsellerin toplamda büyüklükleri değişmeden , 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da
uygun olacak şekilde değişiklikler yapılmıştır.
Ulaşım bağlantıları bakımından ana bağlantılara uyulmuş , ticari alanların ana
yola bağlantıları daha az olacak şekilde düzenlenmiştir.
Planlama alanındaki yapı yoğunlukları ve yapı yükseklikleri
yapı adaları büyüklükleri değişmemiştir.
Saygılarımla arz ederim.
"n/n
b w' i u
0 7 T 3/f l 2 o
1
ile toplamdaki
116000
^
Download

EK41