/o g 0*EIN L'ftc
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.0 3 - ^ 1 - ^ ^
Konu: Muratpaşa, Kepez Enerji İletim Hattı NİP.
*
EXP02016
ANTALYA
P İ/^ 2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J, 21K, 20K nolu imar
paftalarında yer alan 66 kV Mancarlık -Antalya Enerji İletim Hattının kaldırılmasına ilişkin
1/5000 ölçekli Nazmı İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
..../09/20Î
J y / v>
Bedrulla
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
>01
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
B E ^ E b)IYE MECLİSİNE
KAM
k i
leres TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: m fo@ antalva-bld.gov.tr
[email protected]
ANTALYA MERKEZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEİAŞ 66 kV’LUK M ANC ARLIK-ANT AL YA KEPEZ ENERJİ İLETİM HATTI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği önerisi Türkiye Elektrik îletim A.Ş.
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararıyla sökülen “66 kV Mancarlık-Antalya
Enerji İletim Hattı”na ait
güzergâhta hazırlanmıştır. Söz konusu güzergâh Kepez
İlçesi Fabrikalar ve Ulus Mahalleleri; Muratpaşa İlçesi Sedir, Cumhuriyet ve
Muratpaşa Mahallerinden geçmektedir.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
T.C. Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi’nin 22/11/1963 tarihli ve 19437 sayılı Kamu
Yararı Kararı’na istinaden tesis edilen “66 kV ’luk Mancarlık-Antalya Enerji İletim
Hattı”; yaklaşık 50 yıl işletmede kaldıktan sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
B akanlığının 05/09/2011 tarihli ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun
05/05/2009 tarihli ve 16-156 sayılı kararıyla sökülerek kullanımdan kaldırılmıştır.
Enerji İletim Hattının mevcut kullanımına son verilmesi ve parsel bazında
Kamulaştırma işlemlerinin terkinine başlanılması sebebiyle söz konusu hattın
yürürlükte bulunan imar planlarından da kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliği
yapılması ihtiyacı duyulmuştur.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Söz konusu enerji iletim hattı yürürlükte bulunan imar planlarında gösterilmekte olup,
hattın tesis çalışmaları sırasında güzergâh boyunca bulunan kamu ve özel mülkiyet
alanlarında gerekli kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın 05/09/2011 tarihli ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim
Kurulu’nun 05/05/2009 tarihli ve 16-156 sayılı kararıyla 66 kV Mancarlık-Antalya
1
Enerji İletim hattının sökülmesinin akabinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun
22. Maddesi’ne göre kamulaştırma işlemlerinin terkini çalışmaları devam etmektedir.
4. PLANLAMA KARARLARI
Kamulaştırma Kanunu’nun 22. maddesine göre işlem yapılan parsellerde 1/1000
ölçekli imar planı değişikliği ile enerji iletim hattının planlardan kaldırılması
çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için imar mevzuatı gereği öncelikle üst ölçekli
imar planlarında değişiklik yapılmasının gerektiği, bu çalışmanın da plan ölçeği gereği
tek parsel ölçeğinde olamayacağı bütüncül olarak gerçekleştirilebileceği Antalya
Büyükşehir Belediyesinin 06.11.2013 tarih ve 34513 sayılı yazısında belirtilmektedir.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup
Müdürlüğü’nün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazdığı 11.02.2014 tarih
476 sayılı yazıda söz konusu hattın belediye sorumluluğunda yürürlükte bulunan imar
planlarına isabet edip etmediği sorularak, hattının isabet ettiği yürürlükteki imar
planlarına ait veriler istenmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesinin 27.02.2014 tarih
ve 6422 sayılı yazısında hattın isabet ettiği yürürlükteki imar planına ait veriler temin
edilmiştir.
Yapılan teknik incelemeler sonucunda Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları
içerisinde kalan alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin yapılmasının
gerekli olduğu belirlenmiştir.
Buna göre imar planı değişikliği önerisi hazırlanırken mevcut imar planlarında yer
alan enerji iletim hattı planlardan kaldırılarak, enerji iletim hattının isabet ettiği
alanlarda hat altında yer alan mevcut planlama kararları korunarak plan değişikliği
hazırlanmıştır.
Şekil 2. Plan Örneği
2
5. PLAN NOTLARI
-TEÎAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün görüşü alınmadan enerji
iletim hattının geçtiği parsellerde plan tadilatı, inşaat yapı ruhsatı verilmesi gibi hiçbir
işlem yapılamaz.
-Bu planda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve
ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Download

Gündemin 108.Maddesi