26.09/145
T.C .
KÜLTÜR VE TU RİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR V ARLIK LARINI KORUM A BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 1 8 .0 4 .2 0 1 4 - 120
T oplantı Yeri
K arar Tarih ve no : 18.04.2014 - 2392
E SK İŞEH İR
Eskişehir İli, İnönü İlçesi, K üm betakpınar K öyü’nde tespit edilen yamaç yerleşim inin 2863
sayılı Kanun kapsamında tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine
ilişkin Kurul M üdürlüğü uzm anlarının 07.01.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum
görüşlerinin iletildiği yazılar, Türk Telekom Eskişehir İl M üdürlüğü’nün 02.01.2014 tarih, 297 sayılı,
M aden İşleri Genel M üdürlüğü’nün 30.01.2014 tarih, 251053-33768 sayılı, M TA Genel
M üdürlüğü’nün 18.02.2014 tarih ve 6519-191 sayılı, Eskişehir Kadastro M üdürlüğü’nün 25.02.2014
tarih ve 2653 sayılı yazısı okundu, 11.04.2014 tarih, 2683 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan
görüşm eler sonunda;
Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Küm betakpınar K öyü’nde tespit edilen K üm betakpınar Yamaç
Y erleşim i’nin tashih edildiği şekliyle III. (Üç) D erece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan
tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun
olduğuna, ilgili parsellere şerh konulm asına, III. (Üç) Derece A rkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş
dönem i korum a ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak K um lum uza iletilmesine, söz
konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Y üksek K urulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
K ullanm a K oşu llan ’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke K ararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli
olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulm am asına karar verildi.
AVRUPA K O N S E Y İ
T Ü R K İY E
İli: E skişehir
Adı:
K Ü L T Ü R E L V A R L IK L A R I K O R U M A EN V ANTERİ
K .V.K .E
E S K İŞ E H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö L G E K U R U L U
İlçesi: İnönü
Mahalle Veya Köyü: K üm betakpınar K öyü
ENVANTER NO:
SİT
HARİTA NO:
Pafta: 124-D1.I24-D2
A da:
Parsel:
| K ü m b etak p ınar Y am aç Yerleşim i
G EN EL T A NIM : K ü m betakpınar K ö y ii’nün yaklaşık 1100 m etre kuzeyinde, Ç am bayır T e p e si’n in güneyinde, K ü m betakpm ar-E sn em ez Köy
Y olu’nun yaklaşık 1100 M etre d o ğ u su n d a yol k enarında geç dönem de kullanılm ış b ir yam aç yerleşim ine rastlanm ış olup yüzeyde yoğun m iktarda
geç dönem seram ik p arçaların a rastlanm ıştır.
Koruma Şimdiki Tehlikeler: K orunm asız. K açak kazı tehlikesine açık.
^
Şim diki D urum : A rkeolojik alan çevresinde tarım sal faaliy etler devam etmektedir.
Koruma D erecesi:,/ (Şii) Derece Arkeolojik Sit
Sit Potansiyeli:
HAZIRLAYANLAR:
Şimdiki Koruma:
Özlem ÇAKAR KILIÇ
Arkeolog
TARİH: 07.01.2014
(
^
Özlem GÖKP1NAR
Harita Mühendisi
Onur YILDIRIM
Arkeolog
fY)~v 1 fil
¡J
Önerilen K orum a: K olluk kuvvetlerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınm ası.
KONTROL EDEN:
TARİH : 07.01.2014
..
Sikan ^ O Ç A ^ w >
ıdür
KURUL KARARLARI:
Yayın Dizisi: -
REVİZYON:
GEEAYK ONAYI:
Gözlemler: tarım sal faaliyetler.
i
Kurul İsmi:
i
i
T.C.
K Ü LTÜ R VE TU RİZM BAKANLIĞ I
ESK İŞEH İR K ÜLTÜR V ARLIK LARINI
KO RUM A BÖLG E K U R U L U ’NUN
18.04.2014 GÜN, 2392 SAYILI KARARI
EKİDİR.
*
Kurul Karar Tarihi:
Kurul Karar No:
ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERİ A S
İlçesi
ESKİŞEHİR
İNÖNÜ
Köy-Mah
KÜMBETAKPINAR
Durum Haritası
Pafta No
5)9941796
; 03I8J74
î 0324JJ4&
S >9952824
Ada/Parsel No
ESK İŞEH İR İLİ
İNÖNÜ İLÇESİ
K Ü M BETA K PIN A R K Ö YÜ
K Ü M BETA K PIN A R Y AM AÇ Y ERLEŞİM İ
®®®
Derece A rkeolojik Sit Sınırı
T.C.
K Ü LTÜ R VE TU RİZM BAKANLIĞ I
ESK İŞEH İR K Ü LTÜ R VARLIKLARINI
K O RU M A BÖLG E K U R U L U ’NUN
18.04.2014 GÜN, 2392 SAYILI KARARI
EKİDİR.
Tarafımdan Çizilmiştir.
j 2 4 v2.'Lf ...2QU
Cengiz HAVAlfJn
Kadastro'Teknisyeni
439911bjaa
4399095694
439901 9244
4396970 354
ADI:
KÜMBETAKP1NAR YAMAÇ YERLEŞİMİ
ÖERECtSİpJUCi
PROJEKSİYON:
Jİ*arryBz)ij'
DERECE ARKEOLOJİK SİT SİNİRİ
L T M fb r^e rs a l Transvers Merkator 6)
DATUM:
EUROPEAN1950
DİLİM NO:
36
DOM:
3.3
İLİ:
ESKİŞEHİR
İLÇESİ:
İNÖNÜ
»
MAH/KÖY;
KU M3 ETAK PI NAR KOYU
PAFTA:
I24-D1.I24-D2
ADA:
PARSEL:
ÖLÇEK:
1/25000
**Â -
LEJANT:
meatej
jjahkir
ıfMvkj
1
2
3
4
i ’ocaJro/ej
.1 1 » .
KOORDİNATLAR
Y
X
252806.811
253180.420
253183.733
252810.953
4401328.167
4401295.031
4401218.404
4401181.954
)ıııuA T
vnr
" I« |fa T Ü R VE t S ^ Î Z M 1
E S l d p ^ i g K Ü FT Ü R
KO RU M A
KU
18.04İ2014 GÜN, 2392 SA­
NLIĞI
^ A R IN
HAZIRLAYAN
ûmbot;
Özleh?GÖKPfNAR
Harita Mühendisi
Download

Eskişehir İnönü Kümbetakpınar Köyü Kümbetakpınar Yamaç