T . C.
K A M U İH A L E K U R U M U
D ü z e n le m e D airesi B aşk an lığ ı
S ayı
K o n ıı
: 7 4 6 1 8 5 8 2 -0 4 5 0 2 - Mb u l
: E K A P 'a K a y ıt Z o ru n lu lu ğ u
f/* 2 0 1 4
Tü r k iy e o d a l a r v e b o r s a l a r b ir l iğ in e
D u m iu p ın u r B u lv arı N o :2 5 2 (E sk işeh ir Y o lu 9. K m .) 0 6 5 3 0 /A N K A R A
ih a le s u re c in d e k i iş le m le rin e le k tro n ik o rta m d a g e rç e k le ş tirile b ilm e s i h e d e fin in ö n em li
b ir a d ım ı o la ra k 7 /6 /2 0 1 4 la n h li v c 2 9 0 2 3 sa y ılı R esm i G a / e t e 'd e y a y ım la n a n v e k a m u ih a le
m e v z u a tın d a d e ğ iş ik lik ö n g ö re n d ü z e n le m e le r ç e rç e v e s in d e ih a le y e k a n lm a k is te y e n :
•
T ü rk iy e C u m h u riy e ti v a ta n d a ş ı g e rç e k kişilerin.
•
T ü rk iy e C u m h u riy e ti k a n u n la rın a g ö re k u ru lm u ş tü z e l k işile rin .
• O rta k g iriş im le rd e T ü rk iy e C u m h u riy e ti k a n u n la rın a g ö re k u ru lm u ş tü z e l kişi v e
T ü rk iy e C u m h u riy e ti v a ta n d a ş ı g e rç e k k iş i o rta k la rın ta m a m ın ın ,
E le k tro n ik
g e tirilm iştir.
K am u
A lım la rı
P la tfo rm u n a
(E K A P )
k a y ıtlı
o lm a s ı
z o r u n lu
h ale
S ö z k o n u s u d e ğ iş ik lik le r ile b irlik te E K A P ’a k a y ıtlı o lm a y a n T ü r k iy e C u m h u riy e ti
v a ta n d a ş ı g e rç e k k iş ile r ile T ü rk iy e C u m h u riy e ti k a n u n la rın a g ö r e k u r u lm u ş tü z e l k iş ile r
1 /1 /2 0 1 5 ta rih i itib a riy le «ün y e te rlik d o k ü m a n ı v e y a ih a le d o k ü m a n ın ı » atın a la m a y a c a k v c
d o la y ıs ıy la ih a le le re k a tıla m a y a c a k tır.
B u ç e rç e v e d e . I <‘1 /2 0 1 5 ta rih i v e s o n ra s ın d a ih a ley e k a tılm a k is te y e n g e rç e k v e tü zel
k iş ile rin h e rh a n g i b ir h a k k a y b ın a u ğ ra m a m a s ı ve u y g u la m a b irliğ in in s a ğ la n a b ilm e s in i
(e m in e n bu k a y ıt z o ru n lu lu ğ u h a k k ın d a o d a la rın ız ın v c o d a la rın ız a k a y ıtlı ü y elerin
b ilg ile n d irilm e s i ö n e m a r z e tm e k te d ir. K o n u y a iliş k in g e re k li a ç ık la m a v e y ö n le n d irm e
K u ru m u n re s m i in te r n e t s ite sin d e y e r alm a k ta d ır.
B ilg ile rin i ric a e d e rim .
B a şk a n a.
B a l k a n Y a r d ım c ıs ı
D A Ğ IT IM :
I Ufkiye İşveren Sendikaları K onfederasyonu
Türkiye E sn af vc Sanatkarları K onfederasyonu
A ± î * M cvlanıB u h a r ( Kco>s Y olu >N o: IW B a l|!» l 'A N K A R A ; r. ı0 1 I2 J : i x JSKlı F * x :( 0 3 1 2 ) 2 ! 8 4 8 73
llefctrank Afc
Download

T. C. KAMU İHALE KURUMU Düzenleme Dairesi Başkanlığı Sayı