YAZAR KURULUŞLARI
M
YAZAR
KURULUŞLARI
ADRES
TELEFON
FAX
ELEKTRONİK POSTA
İLESAM / TÜRKİYE
İz m ir Cad. No: 33/16 Kat: 4
Kızılay/ AN KAR A
+90 312 419 49 38
+90 312 419 49 39
EDİSAM / EDEBİYAT
VE İLİM ESERLERİ
SAHİPLERİ MESLEK
BİRLİĞİ
G üm üşsuyu M ahallesi İnönü Caddesi
Opera Palas Apt. No: 55 Daire: 2
G üm üşsuyu 34437 B eyoğlu-T aksim /
İstanbul
+90 212 520 09 75
+90 212 511 77 94
B E SAM / B İLİM VE
EDEBİYAT ESERİ
SAHİPLERİ MESLEK
BİRLİĞİ
Sahne Sokak, Ali Han No: 307
G alatasaray/İS TA N B U L
TÜRKİYE YAZARLAR
BİRLİĞİ
M illi M üdafaa Cad. M üdafaa Apt. No:
10/13 Kızılay/ ANKAR A
+90 312 417 34 72
tyb@ tyb.org.tr
+90 312 417 45 70
EDEBİYATÇILAR
DERNEĞİ
Sakarya Cad 32/15
Y en işeh ir/ AN KAR A
+90 312 434 46 65
+90 312 435 65 46
[email protected]
PEN YAZARLAR
DERNEĞİ
Beyoğ1u İş M erkezi İstik1a1 Cad. B
B lok Kat: 2 No: 143
B eyoğ lu / İSTANBUL
+90 212 292 00 26
pen@ pen.org.tr
TÜRKİYE YAZARLAR
SENDİKASI
Yıldız Sarayı Dış K arakol Binası
B arbaros Bulvarı 80700
B e ş ik ta ş / İSTANBUL
+90 212 259 74 74
tys@ tys.org.tr
+90 212 259 74 74
ESKADER/
EDEBİYAT, SANAT
VE KÜLTÜR
ARAŞTIRMALARI
DERNEĞİ
Ç atalçeşm e Sok. N o:4/8 İm a m oğlu
İşhanı C a ğ alo ğlu / İSTANBUL
+90 212 51 1 23 23
sanatalem i@ gm ail.com
+90 212 51 1 23 24
AVRASYA YAZARLAR
BİRLİĞİ
H acettepe M ahallesi H am am önü
S okak No: 24 A ltındağ /A N K A R A
+90 312 31 1 70 52
+90 312 31 1 70 32
[email protected]
TÜRKİYE D İL VE
EDEBİYAT DERNEĞİ
N işanca M ahallesi Feshane Caddesi
No:3 E yüp/İstanbul
+90 212 5816172
+90 212 5811254
bi1gi@ tded.org.tr
i1esam@ i1esam.org.tr
+90.212.251 95 25
+90.212.251 95 23
Download

Yazar Kuruluşlarının Listesini Görmek İçin Tıklayınız