T.C.
KAYSERİ vaı,iı,İĞİ
iı vıın Eğitim Müdürıüğü
27l02l20L5
Sayı : 528|1332120012243|56
Konu: Vergi Bilincinin Geliştirilmesi
Eğitimleri
KAYMAKAMLIGINA
(lçe Milli Eğitim Müdürtüğü)
sorumlu
Öğrencilerimize küçük yaştan itibaren vergi bilincinin kazandlrılmasr,
hazır|anan eğitim
bireyler oiarak yetiştirilmesi, vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla
adresinden
sunumlarrnın http://www.vergibilir.gov.tr ,.yu f,eba.gov.trlgib internet
Müdürlüğünün 251021201,5
öğrencilere izletilmesi ile ilgili"BakaJgrmız Temel Eğitim Genel
gö nderi lmi ştir,
ta]ritı ve | 023 0228 l 200l 20g 6 49 5 sayılı emirl eri ekte
sunumlarrnın
Bilgilerinizi ve Bakanlığımız emirleri doğrultusunda söz konusu eğitim
izletilmesinin
İlçeniz *.*Lı.i ve teknik ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere_
(excel
işlenerek
tabloya
sağlanması ve eğitim alan öğienci sayılarının ekte gönderilen
paiartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz
formatında) en geç 6 Nisan 20|5
gereğini rica ederim,
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine gönderilmesi hususunda
Bahameddin
KARAKÖSE
Vali,a
iı vıiııl Eğitim Müdür V.
EK:
Tablo (l adet)
DAĞITIM:
l6 İlçe Kaymakamlığına
Glçe MEM) yazılmıştır.
Gültepe Mah.Talas Bulvarı Nol/B MelikgaziiKayseri
Kayseri.meb, gov.trlmeslekiegitim
e-posta:mesIekiteknikegitim3 [email protected] gov,tr
Recep
CIKIT Ml-ıdür. Yar. l070
Hayati TAŞTAN Memur 1046
Tel:(0352) 330 I 1Z5 Belgegeçer:3204883
rgu'meb,gov.tradresindenb75e-04fd-38a1.9845-df70koduileteyitedilebi1ir.
Download

KAYSERİ vaı,iı,İĞİ