Europass
Özgeçmiş
Curriculum Vitae
Kişisel bilgiler
Personal information
Adı Soyadı
First name(s) Surname(s)
Adres
Address(es)
Telefon
Telephone(s)
Belgegeçer
Fax(es)
Elmek
E-mail(es)
Genel Ağ
URL
Yükseköğretim Kurulu
Araştırmacı Kimlik No
Mustafa Cem Babadoğan
Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi Cebeci Yerleşkesi
06590 Cebeci / Ankara
+90 312 363 3350/3205
GSM:
+90 312 363 6145
[email protected]; [email protected]; [email protected]
www.babadogan.net
123369
Higher Education Board ID
Uyruk
Nationality
Doğum Tarihi
Date of birth
Cinsiyet
Gender
İş deneyimi
Work experience
Türkiye Cumhuriyeti
Turkish
30-03-1964
Erkek
Male
Tarih
28.03.1997-devam ediyor
Dates
28.03.1997-continue
Meslek veya konum
Occupation or position held
Ana etkinlikler ve
sorumluluklar
Main activities and responsibilities
İşverenin adı ve adresi
Name and address of employer
Yardımcı Doçent
Assistant Professor
Yayın, araştırma, ders, tez danışmanlığı, yönetim, diğer sorumluluklar
Publication, research, lecture, thesis advisory, management, other responsibilities
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Bölümü, Eğitimde Program Geliştirme
Anabilimdalı
Ankara University Faculty of Educational Sciences Department of Curriculum Studies, Sub Department of Curriculum Development
Education
İş alanı
Cebeci Ankara
Eğitim
Type of business or sector
Tarih
Dates
Meslek veya konum
Occupation or position held
Ana etkinlikler ve
sorumluluklar
Main activities and responsibilities
İşverenin adı ve adresi
Name and address of employer
15.10.1988 - 28.03.1997
Araştırma Görevlisi
Research Assistant
Araştırma, Doktora, Yayın, Akademik Destek
Research, PhD, publication, assistance
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Bölümü, Eğitimde Program Geliştirme
Anabilimdalı
Ankara University Faculty of Educational Sciences Department of Curriculum and Instruction
İş alanı
Type of business or sector
Sayfa/Page 1/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Cebeci Ankara
Eğitim
Education
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Tarih
Dates
Meslek veya konum
Occupation or position held
Ana etkinlikler ve
sorumluluklar
Main activities and responsibilities
01.10.1987 - 30.06.1988
Sigorta Eğitim Uzmanı
Insuransce Education Specialist
Pazarlama, eğitim
Marketing, training
İşverenin adı ve adresi
AK Sigorta
Name and address of employer
AK Insurance
İş alanı
Type of business or sector
Tarih
Dates
Meslek veya konum
Occupation or position held
Ana etkinlikler ve
sorumluluklar
Sigorta
Insurance
01.09.1986-01.09.1987
Araştırma Görevlisi
Research Assistant
Araştırma, doktora, yayın, akademik destek
Research, phd, publication, assistance
Main activities and responsibilities
İşverenin adı ve adresi
Name and address of employer
İş alanı
Type of business or sector
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts and Sciences Department of Educational Sciences
Eğitim
Education
Eğitim ve öğretim
Education and instruction
Tarih
Dates
Kazanılan yeterliliğin adı
Occupation or position held
Eğitim ve öğretim kapsamına
giren temel konular / mesleki
beceriler
Main activities and responsibilities
Eğitim ve öğretim veren kurumun
adı ve türü
Name and address of employer
Ulusal veya uluslararası
sınıflandırma düzeyi
01.09.1989 - 29.07.1996
Doktora
Doctoral Degree
Modern Öğretim Stratejilerinin Öğretim Öğrenim Süreçlerine Yansıması (46021) [Reflection of Modern
Instructional Strategies for Teaching Learning Processes]. Ankara
Eğitim Programları ve Öğretim (TYYÇ 141, 142)
Curriculum and Instruction
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Ankara University Institutes of Social Sciences, Department of Curriculum and Instruction
ISCED 8
Type of business or sector
Tarih
Dates
Kazanılan yeterliliğin adı
Occupation or position held
01.09.1986 - 03.03.1989
Yükseklisans
Master Degree
Kamu Kurumlarındaki Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi (9390) [Evaluation
of the Effectiveness of In-Service Training Programs in Public Institutions]. Ankara
Eğitim ve öğretim kapsamına
giren temel konular / mesleki
beceriler
Eğitim Programları ve Öğretim (TYYÇ 141, 142)
Curriculum and Instruction
Main activities and responsibilities
Eğitim ve öğretim veren kurumun
adı ve türü
Name and address of employer
Ulusal veya uluslararası
sınıflandırma düzeyi
Sayfa/Page 2/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Ankara University Institutes of Social Sciences, Department of Curriculum and Instruction
ISCED 7
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Type of business or sector
Tarih
Dates
Kazanılan yeterliliğin adı
Occupation or position held
Eğitim ve öğretim kapsamına
giren temel konular / mesleki
beceriler
Main activities and responsibilities
Eğitim ve öğretim veren kurumun
adı ve türü
Name and address of employer
Ulusal veya uluslararası
sınıflandırma düzeyi
14.10.1981 - 28.06.1985
Lisans
Undergrraduate Degree
Eğitim Programları ve Öğretim (TYYÇ 141, 142)
Curriculum and Instruction
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Bölümü
Ankara University Institutes of Social Sciences, Department of Curriculum and Instruction
ISCED 6
Type of business or sector
Tarih
Dates
Kazanılan yeterliliğin adı
Occupation or position held
Eğitim ve öğretim kapsamına
giren temel konular / mesleki
beceriler
Main activities and responsibilities
Eğitim ve öğretim veren kurumun
adı ve türü
Name and address of employer
Ulusal veya uluslararası
sınıflandırma düzeyi
14.09.1978 - 19.06.1981
Lise Diploması
High School Degree
Tabii Bilimler
Science
İzmir Karataş Lisesi
İzmir Karataş High School
ISCED 3A
Type of business or sector
Tarih
Dates
Kazanılan yeterliliğin adı
Occupation or position held
15.09.1975 - 15.06.1978
Ortaokul Diploması
Secondry School Degree
Eğitim ve öğretim kapsamına
giren temel konular / mesleki
beceriler
Main activities and responsibilities
Eğitim ve öğretim veren kurumun
adı ve türü
İzmir Karataş Ortaokulu
İzmir Karataş Secondary School
Name and address of employer
Ulusal veya uluslararası
sınıflandırma düzeyi
Type of business or sector
Tarih
Dates
Kazanılan yeterliliğin adı
Occupation or position held
ISCED 2A
10.09.1970 - 20.06.1975
İlkokul Diploması
Primary School Degree
Eğitim ve öğretim kapsamına
giren temel konular / mesleki
beceriler
Main activities and responsibilities
Eğitim ve öğretim veren kurumun
adı ve türü
Ankara 13 Ekim İlkokulu
Ankara 13 Ekim Primary School
Name and address of employer
Ulusal veya uluslararası
sınıflandırma düzeyi
ISCED 1
Type of business or sector
Sayfa/Page 3/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Kişisel beceri ve
yeterlilikler
Personal skills and
competences
Ana dil
Türkçe
Diğer Dil
İngilizce
Mother tongue
Turkish
Other language
English
Kişisel değerlendirme
Self-assessment
Anlama
Konuşma
Understanding
Dinleme
Reading
Avrupa Düzeyi (*)
Listening
European level (*)
B2
İngilizce
English
Bağımsız
Kullanıcı
Okuma
B2
İndependent
User
Bağımsız
Kullanıcı
İndependen
t User
Yazma
Speaking
Karşılıklı konuşma
Writing
Sözlü Anlatım
Spoken interaction
B1
Bağımsız
Spoken production
B2
Bağımsız
Kullanıcı
Kullanıcı
İndependent
User
İndependent
User
Bağımsız
Kullanıcı
B2
İndependent
User
(*)Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi
(*) Common European Framework of Reference for Languages
Takım Çalışması, Problem Çözme, Sorumluluk Alma, Çok Kültürlü Ortamlara Uyum Becerisi
Toplumsal beceri ve
yeterlikler
Team work, problem solving attitude, responsibility, good ability to adapt to multicultural environments
Social skills and competences
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Projelerinde Deneyim
Organizasyonal beceri
ve yeterlikler
Experience in EU/WB projects
Organisational skills and
competences
Kelime İşlmeci Programlar, ıNicel ve Nitel ,İstatistik Programları, Kaynakça programı, Aşırma
Programı
Bilgisayar beceri ve
yeterlilikleri
Microsoft Office, OS X, SPSS, Nvivo, MAXQDA, EndNote X4, Intichate
Computer skills and
competences
2004-2012 yılları arasında Dekan Yardımcısı, 1998 - 2014 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcısı
olarak görev yaptım. Üniveriste ve Milli Eğitim Bakanlığı içinde çok sayıda komisyonda görev aldım.
Diğer beceri ve
yeterlilikler
I have worked as the Vice Dean of the Faculty of Educational Sciences between 2004 and 2012. I have worked as the vice
prisdent of division between 1998 and 2014. I have worked in two international projects supported by the European Commission
(Comenius projects).
Other skills and competences
Sürücü belgesi
B1
Driving licence
Askerlik hizmeti
Kısa Dönem
Short Term
Military service
Yayınlar
Makale/Basılı Materyaller
Publications
Article / Published Papers
P1
P2
P3
P4
Sayfa/Page 4/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Babadoğan,C. (1989) “Kamu Kesimindeki Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkinliğinin
Değerlendirilmesi”, Ankara [Evaluation of the Efficiency of In-Service Training Programs in the Public Sector]
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 22:1 ss:261-280 [Journal of Ankara University
Faculty of Education Sciences, Issue 22:1 p.:261-280], Ankara
Babadoğan, C. (1990) “Ev Ödevlerinin Eğitim Programı İçindeki Yeri” [Homework in Training Programs],
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 23:2 ss.745-767 [Journal of Ankara University
Faculty of Education Sciences, Issue 23:2 p.745-767], Ankara
Babadoğan, C. (1992) “Eğitim Programlarını Geliştirme Etkinlikleri Üzerine Bir Düzenleme” [An Editing
on Curriculum Developing Activities], Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 25:2 ss.735742 Ankara [Journal of Ankara University Faculty of Education Sciences, Issue 25:2 p.735-742], Ankara
Babadoğan, C. (1992) “Hümanistik Eğitim ve Öğretim Anlayışı” .[Humanistic Educational and Instructional
Approach], Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 25:2 ss.743-752 [Journal of Ankara
University Faculty of Education Sciences, Issue 25:2 p. 743-752], Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Babadoğan, C. (1992) “Bellek ve Öğrenme” [Memory and Learning], Eğitim ve Bilim. Türk Eğitim Derneği
Yayınları 16: 86 ss.37-44 [Education and Science Turkish Education Association Publications 16: 86 p.37-44],
Ankara
Babadoğan, C.
(1993) “Cumhuriyetin 70. Yılında Ülkemizde Program Geliştirme” [Curriculum
Development In Turkey in the Republic’s 70th year], Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 6, ss.6470 [Journal of Education, MoNE, 6, p.64-70], Ankara
Babadoğan, C. (1993) “Bloom’un Amaçlar Sınıflaması ve Okulda Öğrenme Kuramına Yöneltilen
Eleştiriler” [Bloom's Classification of Educational Objectives and Criticisms about the Theory of School Learning],
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26: 1 ss 169-176 [Journal of Ankara University
Faculty of Education Sciences, Issue 26:1, p 169-176], Ankara
Babadoğan, C. (1994) “Bilgi İşlem Kuramına Göre Sınıf İçi Etkinlikler Nasıl Desenlenmelidir?”, [How
Should Classroom Activities Be Designed according to the IP Theory?] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi 27: 2, ss.585-589 [Journal of Ankara University Faculty of Education Sciences, Issue 27:2,
p.585-589], Ankara
Babadoğan, C. (1996) “Güdüsel Tasarım Kuramına Göre Sınıf İçi Etkinlikler Nasıl Desenlenmelidir?
[How Should Classroom Activities Be Designed according to the Motivational Design Theory?]” Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 29: 1 ss 105-110 [Journal of Ankara University Faculty of
Education Sciences, Issue 29:1, p 105-110], Ankara
Babadoğan, C. (1996) “Sorgulayıcı Öğretim Kuramına Göre Sınıf İçi Etkinlikler Nasıl Desenlenmelidir?
[How Should Classroom Activities Be Designed according to the Inquiry Teaching Theory?]” Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 29:1 ss.111-119. [Journal of Ankara University Faculty of
Education Sciences, Issue 29:1, p.111-119], Ankara
Babadoğan, C. (2000) “Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme” [Developing Lesson Design Based
on Instruction Style] Milli Eğitim. Sayı: 147. [Journal of Education Issue: 147], Ankara
Babadoğan, C. (2000) “Öğrenen Görüşlerine Göre HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Hastalıklar
Eğitici Eğitimi Programı Öğretici Davranışlarının Değerlendirilmesi”, [Evaluation of Instructor Behaviors
According to the Learner Views of “HIV / AIDS and Other Sexually Transmitted Diseases Training of Trainers
Program”] HIV AIDS Dergisi Cilt 3:2 s.61-65 [Journal of HIV AIDS, Volume 3:2 s.61-65], Ankara
P13
Babadoğan, C. (2000) “HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Hastalıklar Eğitici Eğitimi Programına
Katılan Öğrenenlerin Erişi Düzeylerine İlişkin Bir Çalışma”, [A Study related to Achievement Levels of the
Participating Learners to “HIV / AIDS and Other Sexually Transmitted Diseases Training of Trainers Program”]
HIV AIDS Dergisi Cilt 3:2 s.66-71 [Journal of HIV AIDS, Volume 3:2 p.66-71] , Ankara
P14
P15
P16
P17
P18
P19
Babadoğan, C. (2002) “Ders Çalışılır mı? [Is Course Stuied?]” Çoluk Çocuk (Ders Çalışma Dosyası
Editörü) Kök Yayınları Ekim:19, ss.25-26 [Çoluk Çocuk (Course Study Editor) Kök Publications], 19, p.25-26
Ankara
Babadoğan, C. (2002) “HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Diğer Hastalıklar Eğitici Eğitimi Seminer
Programı Öğretim Hizmetinin Değerlendirilmesi” [Evaluation of the Instruction Service of “HIV/AIDS and
Other Sexually Transmitted Diseases Education Training of Trainers Seminar Program”] HIV AIDS Dergisi Cilt
5:3 s.117-124 [Journal of HIV AIDS, Volume 5:3 p.117-124 ], Ankara
Babadoğan, C. (2002) “HIV/AIDS Bulaşyollarına İlişkin Bilgilerin İlköğretim 6.-8. Sınıf Öğrencilerinin
Üzerinde İncelenmesi” [Investigation on 6th- 8th Grade Students about HIV/AIDS Infection Information] HIV
AIDS Dergisi Cilt 5:4 s.169-178 [Journal of HIV AIDS, Volume 5:48 p.169-178] , Ankara
Babadoğan, C., T.Gürkan (2002) “Sorgulayıcı Öğretme Stratejisinin Akademik Başarıya Etkisi [The
Effect of Inquiry Teaching Strategies on Academic Success] ”Eğitim Bilimleri ve Uygulama Sayı: 2 ss.147160 [Educational Sciences and Application Issue: 2, p.147-160] , Ankara
Babadoğan, C. (2003) “Sorumlu Davranış Geliştirme Bağlamında Öğrenen Sınıf” [Developing
Responsible Behavior in the Context of Learner Class] Milli Eğitim: Sayı: 157, ss.121-136 [Journal of
National Education. Issue:157, p.121-136], Ankara
Babadoğan, C., F. Özdemir Öncül. (2003) “Ticaret Meslek Liseleri Meslek Dersleri Öğretim
Programlarının Meslek Dersi Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)
[Evaluation of Vocational Courses Curricula of Vocational Trade Schools based on Vocational Course Teachers’
Opinions (Ankara Case).] Milli Eğitim: 158, ss.121-136 [Journal of National Education 158, p.121-136],],
Ankara
Sayfa/Page 5/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
P20
P21
P22
Babadoğan, C (2003) “Ev Ödevi mi Ödev Evi mi?” [Homework or Work Home?] Çoluk Çocuk Kök
Yayınları Temmuz::28 ss. 26-27 [Journal of Çoluk Çocuk, Kök Publications July:28, p.26-27], Ankara
Kutlu, Ö., C. Babadoğan, (2003) “İlköğretim Programlarında ve Ders Kitaplarında HIV/AIDS
Konularının Yeri ve Ele Alınış Biçimi” [Evaluation of the Format and Place of HIV/AIDS in Primary Education
Programs and Textbooks] Türk HIV AIDS Dergisi Cilt 6:3 ss 65-71 [Journal of Turk HIV AIDS, Volume 6:3
p.65-71], Ankara
Babadoğan, C. (2003) “HIV/AIDS Eğitim Programlarında Yapılandırmacı Anlayışa Geçiş” “Türk HIV
AIDS Dergisi Cilt 8:3 Ankara ss. 77-85 [Transition to the Constructivist Horizon on HIV/AIDS Training
Programs] [Journal of Turk HIV AIDS, Volume 8:3, p:77-85]
P23
P24
Babadoğan, C. (2004) “Eğitimde Program Hazırlama ve Geliştirme” [Curriculum Preparation and
Development in Education], Çoluk Çocuk Ağustos: 41 Kök Yayınları. [Journal of Çoluk Çocuk, August:41
Kök Publications], Ankara
Babadoğan, C., A. Tümer (2005) “Türk HIV/AIDS Dergisinin Eğitime Yönelik İşlevleri -1998–2004
Yılları Arasında Çıkan Sayılara Yönelik Bir Durum Saptaması-” “Educational functions of "Journal of
Turkish HIV / AIDS- Case Study for Issues Printed between 1998-2004 -"] Türk HIV AIDS Dergisi Cilt 8:3 ss.
97-104 [Turkish Journal of HIV/ AIDS, Volume 8:3 p.97-104] Ankara
P25
Arslan, B., C. Babadoğan (2005). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akademik
Başarı Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş ile İlişkisi. [The Relationship between Learning Style Preferences and
Gender, Age and Success Level of 7th and 8th Graders] Eğitim Araştırmaları ss. 35-48. [Eurasian Journal of
Educational Research, Issue 21, p. 35-48], Ankara
P26
Babadoğan, C (2006) "The Development of Primary Catch-Up Curriculum [Telafi -Yetiştirci SınıflarEğitim Programının Geliştirilmesi] "Research on Education" [Eğitimde Araştırma] Edited by Marina-Stefania
Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards ISBN: 960-6672-09-3, 880
pages, p.689-700. Hardback (ATINER) Athens, Greece
P27
Babadoğan, C., Olkun, S. (2006). Program Development Models And Reform In Turkish Primary
School Mathematics Curriculum. [Türkiye’de Program Geliştirme Modelleri ve İlköğretim Matematik
Programında Reform International Journal for Mathematics Teaching and Learning (April 13). [Online]:
http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm
P28
Babadoğan, C., H. Delibaş (2009) “Almanya İngiltere ve Türkiye Biyoloji Öğretmeni Yetiştirme
Programlarının Karşılaştırılması” [Comparison of Biology Teacher Training Programs of the United Kingdom,
Germany and Turkey] İlköğretim Online-IO 9(2) ss. 556-566 [Elementary Education Online –EEO 9(2)
pp.556-566]
Sayfa/Page 6/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
P29
Babadoğan, C. (2009) “İngilizce Öğretmenlik Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğrenme Tercihleri”
İlköğretim Online 9(2) ss.520-533 [Learning Preferences of English Teacher Certificates Program Students]
Elementary Education Online 9(2) p.520-533
P30
Delibaş, H., C.Babadoğan (2010) A Comparison of Biology Teacher Education Programs in Germany,
England and Turkey. [Almanya İngiltere ve Türkiye Biyoloji Öğretmeni Yetiştirme Programlarının
Karşılaştırılması]“ Problems and Prospects in Higher Education.[Yükseköğretim Sorunları ve Beklentiler
Part III: Teacher Education” ISBN: 978-960-6672-89-7 Edited by Gregory T. Papanikos Nicholas C. J.
Pappas Athens Institute for Education and Research (ATINER) p. 257-265 Athens, Greece
P31
Babadoğan, C., Ö.Kutlu, S.Öğülmüş (2010) Design And Development Of Infinited Blue Project 9 th-12th
Grades Modular Program. [9-12. Sıınıflar Sınırsız Mavi Projesinin Geliştirlmesi] 2nd World Conference on
Educational Sciences WCES 2010 4-8 Şubat 2011 ELSEVIER Procedia Social and Behavioral
Sciences 2/2 (2010) 3389–3394, İstanbul
P32
Babadoğan, C. (2010) The Impact Of Academic Procrastination Behaviors Of The Students In The
Certificate Program In English Language Teaching On Their Learning Modalities And Academic
Achievements [İngilizce Öğretmenlik Sertifikası Öğrencilerinin Akademik Ertelemecilik Davranışlarının Öğrenme
Biçemleri ve Akademik Başarılarına Etkisi] İngilizce Öğretmenlik Sertifika Programı Öğrencilerinin
Öğrenme Tercihleri. 2nd World Conference on Educational Sciences WCES 2010 4-8 Şubat
ELSEVIER Procedia Social and Behavioral Sciences 2/2 (2010) 3263–3269, İstanbul
P33
Kutlu Ö., C.Babadoğan, (2010) Assessment And Evaluation In Infinited Blue Project 9-12 Graders
Module [9.-12.Sınıflar Sınırsız Mavi Projesinde Ölçme Ve Değerlendirme] 2nd World Conference on
Educational Sciences WCES 2010 4-8 Şubat ELSEVIER Procedia Social and Behavioral Sciences
2/2 (2010) 3383–3388 İstanbul
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
P34
Babadoğan, C., T. Kunduroğlu (2010) The Effectiveness Of ‘Values Education’ Program Integrated
With The 4th Grade Science And Technology Instructional Program [İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji
Dersi İle Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiği] World Conference on Learning, Teaching
and Administration WCLTA 2010 29-31 Ekim 2010 ELSEVIER Procedia Social and Behavioral
Sciences 1287–1292, Cario, Egypt
P35
Budakoğlu I.İ., C. Babadoğan (2011) “1998-2008 Yılları Arasında Sağlık Alanında Yapılan Öğrenme
Stil Çalışmalarında Kullanılan Ölçekler” [Learning Style Scales and Studies used with Students of Health
Departments of Universities between 1998 – 2008] Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi (Nisan) Sayı: 30 ss.17-28
ISSN 1303-328X [Journal of Medical Education World Issue 30 p. 17-28 ]
P36
Babadoğan, C., F. Ünal (2011) Examples of Instructional Design for Social Studies According to
Meaningful Learning and Information Processing Theories 3rd World Conference on Educational
Sciences WCES 2011 3-7 Şubat ELSEVIER Procedia Social and Behavioral Sciences Volume 15,
2011, p.2155-2158, İstanbul
P37
Kunduroğlu, T., C. Babadoğan, (2011) How Students' Views Related to Values in‘ Values Education'
Program Integrated with 3rd Grade Science and Technology Instructional Program changes before and
after the practice of the program? 3rd World Conference on Educational Sciences WCES 2011
İstanbul 3-7 Şubat ELSEVIER Procedia Social and Behavioral Sciences Volume 15, 2011, p. 19831987
C51
Babadoğan, C., G. Kılıç (2012) Learning Modalitıes of Sixth Grade Students and the Teaching
Modalities of the English Teachers At Primary Schools, ISSN: 1877-0428 [İlköğretim 6. Sınıf
Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle İlköğretim Okullarında Görevli İngilizce Öğretmenlerinin Öğretme Biçemleri]
World Conference on Educational Sciences WCES 2012 005 February, Barcelona, Spain
C52
Babadoğan, C., I. İ. Budakoğlu. (2012) Learning Style Scales and Studies used with Students of
Health Departments of Universities between 1998 – 2008, ISSN: 1877-0428 [1998-2008 Yılları Arasında
Sağlık Alanında Yapılan Öğrenme Stil Çalışmalarında Kullanılan Ölçekler] World Conference on Educational
Sciences WCES 2012 02-05 February, Barcelona, Spain
C53
Budakoğlu, I., E. Erdemli, C.Babadoğan, C. (2012) Learning Styles of Term 1 Students of Turkish and
English Departments of a Medical Faculty, ISSN: 1877-0428 [Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Bölümü 1.
Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri.] World Conference on Educational Sciences WCES 2012 02-05
February, Barcelona, Spain
C54
Bajramaga, E, C.Babadoğan, C. (2013) Comparison of Turkey, Kosovo, Bosnia and Herzegovina,
Macedonia and Serbia Primary Teacher Training Programs [Türkiye, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya
ve Sırbistan Sınıf Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması] World Conference on Educational Sciences
WCES 2013 05-08 February, Rome, Italy
Kitap/Kitap Bölümü/Editörlük
Book/Book Section/Editorial
P40
Babadoğan, C. (1997) Çevik Kuvvet Personeli Eğiticiler Eğitimi [Riot Training of Trainers] “Editör” EPAR
Yayınları, Ankara
P41
Babadoğan, C. (1998) “Eğitim ve Felsefe” Eğitim Bilimine Giriş .[“Education and Philospy” Intoduction of
Educational Sciences] Ed: F. Varış; Geliştirilmiş Dördüncü Basım: Alkım Yayınları s. 210,
ISBN:9753371225, [“Education and Philospy” Intoduction of Educational Sciences Editor: F. Varış; Improved
Fourth Edition: Alkım Publications] , Ankara
Sayfa/Page 7/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
P42
Babadoğan, C. (2000) “Öğrencilerde Sorumlu Davranış Geliştirme” [Development of Responsible
Behavior in Students] Veli Bilgilendirme Seminerleri Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları
Yayınları, Ankara
P43
Babadoğan, C (2002) ” [The Importance of Parent-Teacher Co-operation in Improving Student Achievement]
2001 Yılı Aile Raporu s.405. ISBN: 975193251. TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Yayınları ss.237-253 [Prime Ministry Family Research Institution Publications. No: 120 p.237-253] Ankara
P44
Babadoğan, C (2002) “Sosyal Ortamda Öğrenme Stratejileri” Sosyal Bilimlerde Eğitim Gören
Üniversite Gençlerinde HIV/AIDS’in Önlenmesi-Akran Eğitimi- [Learning Strategies in the Social
Environment "Peer Education"] (Ed: C.Babadoğan) Güneş Yayınevi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
P45
Boz, H., C. Babadoğan (2005) “Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları Çalıştayı (Editör) [Workshop on
Quality Issues in Teacher Training] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 197, 1-3 Mart,
Ankara
P46
Öğülmüş. S., C. Babadoğan, Ö. Kutlu, H. Çakır, A. Altındağ (2007) Sınırsız Mavi 1. Sınıf (ÖğretmenÖğrenci Kitapları) [Infinited Blue 1 Class (Teacher-Student Books] TURMEPA Yayınları [TURMEPA
Publications], İstanbul
P47
Öğülmüş. S., C. Babadoğan, Ö. Kutlu, H. Çakır, A. Altındağ (2007) Sınırsız Mavi 2-3. Sınıf (ÖğretmenÖğrenci Kitapları) [Infinited Blue 2-3. Class (Teacher-Student Books)] TURMEPA Yayınları [TURMEPA
Publications] Istanbul
P48
Babadoğan, C. (2008) "Stil Tabanlı Öğretim ve Ders Tasarımı" Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed. Bilal
Duman) ISBN: 9786055985271 [“Style-Based Instruction and Course Design" Instructional Principles and
Methods (Ed.: Bilal Duman)] Maya Akademi Yayınları, [Maya Akademi Publications] Ankara
P49
Öğülmüş. S., C. Babadoğan, Ö. Kutlu, H. Çakır, A. Altındağ (2008) Sınırsız Mavi 4-5. Sınıf (ÖğretmenÖğrenci Kitapları) [Infinited Blue 4-5. Class (Teacher-Student Books)]. TURMEPA Yayınları. [TURMEPA
Publications] İstanbul
P50
Olkun, S., C. Babadoğan. (2009) “Reform in Turkish Elementary Mathematics Curriculum.” Autio, T.
& Ropo, E. (Eds). Reframing Curriculum Discourses - Subject, Society and Curriculum: Sense
Publishers ISBN: 9789087909482 . Helsinki, Finland
P51
Öğülmüş. S., C. Babadoğan, Ö. Kutlu, H. Çakır, S. İnal (2009) Vergibilir 3-5. Sınıf (Öğretmen-Öğrenci
Kitapları) [Vergibilir 3-5. Class (Teacher-Student Books)], Gelir İdaresi Başkanlığı Yayınları [Revenue
Administration, Publications] Ankara
P52
Öğülmüş. S., C. Babadoğan, Ö. Kutlu, H. Çakır, S. İnal, A. Altındağ. (2009) Sınırsız Mavi 6-8. Sınıf
(Öğretmen-Öğrenci Kitapları) [Infinited Blue 6-8. Class (Teacher-Student Books] TURMEPA Yayınları
[TURMEPA Publications] Istanbul
P53
Öğülmüş. S., C. Babadoğan, Ö. Kutlu, H. Çakır, S. İnal , A. Altındağ (2009) Sınırsız Mavi 9-12. Sınıf
(Öğretmen-Öğrenci Kitapları) [Infinited Blue 9-12. Class (Teacher-Student Books] TURMEPA Yayınları
[TURMEPA Publications] Istanbul
P54
Babadoğan, C. (2011) "Stil Temelli Öğretim " Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed. Bilal Duman) ISBN:
9786054434046 Birinci Baskı ["Style Based Instruction" Instructional Principle and Methods (Ed.: Bilal
Duman] Anı Yayıncılık [Anı Publications], Ankara
P60
Babadoğan, C. (2013) "Stil Temelli Öğretim " Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed. Bilal Duman) ISBN:
9786054434046 İkinci Baskı ["Style Based Instruction" Instructional Principle and Methods (Ed.: Bilal
Duman] Anı Yayıncılık [Anı Publications], Ankara
Çeviri
Translations
P55
Babadoğan, C. (1991) “Öğrenme Stilleriyle İlgili Araştırmaların Taraması”, (Dunn, R., J. S.Beudury, A.
Klavas. [“Survey of Research on Learning Styles” Education Leadership March 1989. P: 50-57.)] Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 24: 2, ss.603-619 [Journal of Ankara University Faculty of
Education Sciences, Issue: 24:2 p. 603-619], Ankara
Babadoğan, C. (1991) “Özetlemenin Öğrencilere Öğretimi”, ([V.Anderson, S. Hidi,Teaching Students to
Summarize” Educational Leadership December 1988/January 1989, P: 26-28] Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi 24: 2, ss.587-594 [Journal of Ankara University Faculty of Education Sciences,
Issue: 24:2, p. 58-594], Ankara
Babadoğan, C (1991) “Başarılı Bir Grup Çalışması İçin Toplumsal Beceriler”, (“D. W. Johnson, R. T.
P57
P56
Johnson, Social Skills for Succesfull Group Work” Education Leadership, December 1989/January 1990, P: 2933). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 24:2, ss.595-601 [Journal of Ankara University
Faculty of Education Sciences, Issue: 24:2, p 595-601], Ankara.
P58
Sayfa/Page 8/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Babadoğan, C (1992). “Öğrenme Stratejilerinin İşe Koşulması”, [(“S. J. Derry, Putting Learning Strategies
To Work” Educational Leadership December 1988/January 1989, 46/4, p. 4-10)]. Eğitim Dergisi, Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları 1, ss.145-158, [Journal of MoNE, 1, p.145-158], Ankara.
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
P59
Babadoğan, C (1993). “Öğretim Tasarımı ve Program Geliştirme Süreci”, [(“W. Dick. Instructional Design
C1
Babadoğan, C.(1994) “Öğrenme Stratejileri ve Stilleri Arasındaki İlişki” [The Relationship Between
Learning Strategies and Styles], Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Ulusal Eğitim Kongresi, 28-30
Nisan, Adana
C2
Babadoğan, C., T.Gürkan. (1995) “The Application of Micro Teaching Method to Inservice Training”
[Hizmetiçi Eğitimde Mikro Öğretim Uygulamaları] Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, The
World Conference of Teacher Education 27 Ağustos-2 Eylül, İzmir
C3
Babadoğan, C. (1996) “Öğretmenlerin Kuralcı Öğretim Stratejilerini Kullanma Düzeyleri” [Teachers'
Prescriptive Instruction Strategies Using Levels], Uludağ Üniversitesi, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7
Eylül, Bursa
C4
Babadoğan, C.,T. Gürkan (1996) “Bir Hizmetiçi Eğitim Programında Öğrenenlerin Akademik Başarıları
İle Öğreticilerin Etkililiği Arasındaki İlişki [The Relationship between Learners' Academic Achievements and
Instructors' Effectiveness in the In-Service Training Program]”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 29-31 Mayıs, İstanbul
C5
Babadoğan, C. (1997) “Öğretmenlerin Öğrenme Stratejilerine Sahip Olma Düzeyleriyle Öğretim
Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki [The Relationship Between Teachers' Levels of Learning
Strategies and Levels of Using Instructional Strategies]” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim FakültesiBİLSA Ltd. Şti. Nasıl Bir Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler, Eğitim
Sempozyumu, 10-12 Nisan, İzmir
C5.1
Babadoğan, C. (1997) Öğretim Süreçlerine Farklı Bir Bakış Açısı: Öğretim Stilleri [A Different Perspective
of Instructional Process: Instructional Styles] IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Anadolu Üniversitesi, 10-12
Eylül, Eskişehir
C6
Babadoğan, C., K.Aydoğan. (2000) “Karayolu Trafiği Polis Okulu Eğitim Programının Geliştirilmesi”
"[Development of the Curriculum for Road Traffic Police School] Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi
Başkanlığı-Polis Akademisi. 21.Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu. [General Directorate of SecurityPolice Academy. Symposium on Police Training in the 21st century] 20-27 Ekim, Ankara
C7
Babadoğan, C., T.Gürkan. (2002) “Sorgulayıcı Öğretim Stratejisinin Etkililiği [The Effectiveness of Inquiry
Instruction Strategy]” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası Katılımlı I. Öğrenme
Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs, İstanbul
C8
Babadoğan, C. (2002) “Sorumlu Davranış Geliştirme Stratejileri Bağlamında Öğrenen Sınıf [Responsible
Behavior Development Strategies in the Context of Learner Classroom]” XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın
Doğu Üniversitesi, 23-23 Ekim Lefkoşa, KKTC [TRNC]
C9
Babadoğan, C. (2002) “Öğrenci Görüşleri Bağlamında Ergenlik Dönemi Değişim Projesi (ERDEP) nin
Etkililiği [The Effectiveness of Adolescence Change Project “ERDEP in terms of Student Opinions ”]” XI. Eğitim
Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, 23-23 Ekim Lefkoşa, KKTC[TRNC]
C10
Babadoğan, C., F.Çok (2002) “Ergenlik Dönemi Değişim Projesi Kapsamında İlköğretim İkinci Kademe
Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri [Primary Education Students’ Knowledge Levels about
HIV/AIDS within the scope of Adolescence Change Project] ”(Poster Bildiri) I. Ulusal AIDS Savaşım
Sempozyumu, 28 kasım-1 Aralık, Ankara
C11
Babadoğan, C.(2003) “Paylaşmalı Öğretme Stratejisinin Etkiliği-Çölde Hayatta Kalma-[Effectiveness of
Collaborative Learning – Survival in the Desert ]” XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, 15-18
Kasım, Antalya
C11.
Babadoğan, C. (2003) “Öğrenme Stilleri Kapsamında Öğrencilerin Ders Çalışma Alışkanlıkları”.[
Students’ Study Habits in terms of Learning Styles]” Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Disiplinlerarası Bakışla
Türkiye'de Çocuk Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi [Congress of the
National Children's Culture: an Interdisciplinary Perspective the Child in Turkey], 15-17 Ekim, Ankara
And Curriculum Development Process” Educational Leadership December 1986/January 1987, P: 54-56)].
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26: 1, 177-184 [Journal of Ankara University Faculty
of Education Sciences, Issue: 26:1, 177-184], Ankara.
Kongre basımları ve
sunumları
Proceedings Congress
Presentation
1
Sayfa/Page 9/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
C12
Babadoğan, C. (2004) “Öğrenci, Öğretmen, Okul ve Veli İletişimi "[Student, Teacher, School and Parent
Communication" Training and Parent-School Association of Elementary School Students]” İlköğretim
Öğrencilerinin Eğitimleri ve Veli-Okul Birlikteliği Sempozyumu 6 Mart, Ankara
C13
Babadoğan, C. (2004) “HIV/AIDS’in Önlenmesi ve Eğitim Uygulamaları [Prevention of HIV / AIDS and
Educational Practices] XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya
Babadoğan, C. (2004) “Ergenlik Dönemi Değişim Projesi Kapsamında Ergenlik ve Cinsellik ”
[Adolescence and Sexuality within the Scope of the Project of the Change of Adolescent Period] Cinsellik ve
Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi 24-26 Mayıs, İstanbul
Babadoğan, C. (2005) ‘Öğrenme ve Öğretim Stilleri’” [Learning and Teaching Styles] Eğitimde Nitelik
C15
Arayışları ve Etkili Öğretim Yaklaşımları Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 12
Ocak, Antalya
C16 Babadoğan, C. (2005) “Style Supported Course Design Development and Active Learning” [Stil Destekli
Ders Tasarımı ve Aktif Öğrenme] ELT Konferansı Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları ve Türk
İngiliz Kültür Derneği 14 Nisan, Ankara
C14
C17
Babadoğan, C. (2005) “Öğrenci Öğretmen ve Veli Görüşleri Bağlamında Öğrencilerin Öğrenme Stil
Tercihleri [Learning Style of Students in the Context of Student, Teacher and Parent Feedback]” XIV. Eğitim
Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül, Denizli
C18.
Babadoğan, C. (2006) “Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Bakım Kalitesi” [Health Services Access and Quality
of Care] 1. Kanserli Hastalar Kongresi Hacettepe Üniversitesi- Uluslararası Kanser Savaş Örgütü-Türk
Kanser Araştırma ve Savaş Derneği 7-8 Nisan, Ankara
1
C18.
2
Sayfa/Page 10/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Babadoğan, C. (2006) “Hasta Yakını Bakışı” [Almost Patient's Eye] 1. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi
Hacettepe Üniversitesi- Uluslararası Kanser Savaş Örgütü-Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği 78 Nisan, Ankara
C19
Babadoğan, C.C. G. Mürsel (2006) “Deyim ve Atasözlerinin Öğretiminde Karikatürün Etkisi” [The Effect of
the Cartoon on Teaching Idioms and Proverbs] Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Sabancı Üniversitesi
Eğitim Reformu Girişimi 8-9 Nisan, İstanbul
C20
Olkun, S. C. Babadoğan. (2006) “Reform in Turkish Elementary Mathematics Curriculum” [Türkiye
İlköğretim Matematik Öğretim Programında Reform] Second World Curriculum Studies Conference May 2124, Tampera, Finland
C21
Babadoğan, C. (2006) “The Development of Primary Catch-Up Curriculum” [İlköğretim Telafi Eğitimi
Programının Geliştirlmesi] 8th Internatıonal Conference on Education, May 25-28, Athens, Greece
C22
Babadoğan, C. (2006) “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenci Stillerine
Yönelik Tercihleri [Ankara University Faculty of Education al Sciences Students' Preferences for Student Styles]”
XV. Eğitim Bilimleri Kongresi Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 13-15 Eylül, Muğla
C23
Babadoğan, C. (2007) “Hasta Destek Grupları [Patient Support Groups]” 2. Ulusal Kanserli Hastalar
Kongresi 6-7 Nisan, Ankara
C25
Babadoğan, C., S. Olkun (2007) "Telafi Eğitimi Matematik Programının Uygulanmasına Özgü Öğretmen
Yeterlilikleri” [Implementation of the Catch up Training Program-Specific Mathematics Teacher Qualifications]”
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu 12 -14 Mayıs, Bakü,
Azerbaycan
C26
Babadoğan, C., F. Bıkmaz (2007) "Telafi Eğitimi Fen ve Teknoloji Programının Uygulanmasına Özgü
Ögretmen Yeterlilikleri [Implementation of the Catch up Training Program of Science and Technology-Specific
Teacher Competencies]", Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları Ve Sorunları Sempozyumu 12 -14
Mayıs Bakü, Azerbaycan
C27
Babadoğan, C. Ö. Kutlu (2007) "Eğitim Fakülteleri Mezun İzleme Anketinin Geliştirilmesi [Graduate
Schools of Educational Sciences Monitoring Survey Development]” XV. Eğitim Bilimleri Kongresi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 05-07 Eylül, Tokat
C28
Babadoğan, C. (2008) “Sınırsız Mavi 6–8 Modülünün Program Tasarımı [İnfinited Blue 6-8 Module Program
Design] " 2nd International Computer And Instructional Technologies Symposium Türkiye16-18 Nisan,
Aydın
C29
Babadoğan, C.(2008) “Stil Tabanlı Ders Tasarımı Geliştirme (İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) [Style-Based Course Design Development -Research on English Language
Teaching Certificate Program Students-]” Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Öğretiminde Sorunları Kurultayı Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu 7–9
Mayıs, Muğla
C30
Babadoğan, C. (2008) Sınırsız Mavi Öğretim Materyalinin Program Tasarısının Geliştirilmesi
[The Development of İnfinited Blue Instructional Material Design]" 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Kongresi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 16-18 Mayıs, Çanakkale
C31
Babadoğan, C. H. Delibas (2008) "A Comparision of Biology Teacher Education Programs in Germany,
England and Turkey. [Almanya, İngiltere ve Türkiye Biyoloji Öğretmeni Yetiştirme Progamlarının
Karşılaştırılması]" ATİNER 2008 26-29 Mayıs Athens, Greece
C32
Delibaş, H., Babadoğan, C (2008) "A Comparison of Biology Teacher Education Programmes in Finland
and Turkey” [Finlandiya ve Türkiye Biyoloji Öğretmeni Yetiştirme Progamlarının Karşılaştırılması] Journal of
Teacher Education And Training Conference., 4-8 Haziran, Eskişehir
C33
Babadoğan, C., T. Kunduroğlu, A .Uysal (2008) TUBİTAK Bilim Çocuk Dergilerinde Temel Alınan
Öğrenme Öğretme Stratejileri. [The Teaching and Learning Strategies of Used in the TUBİTAK Bilim Çocuk
Magazine] Proceddings of International Conference on Educational Science (Ed .B.Özer, H.Yaratan ve
H. Caner.)ISBN: 97897-5840-1666 International Conferences Educational Sciences 08 EMU 23-25
Haziran, Magosa KKTC[TRNC]
Babadoğan, C (2009) “Eğiticilik Savunuculuk Stratejileri [The Educational Advocacy Strategies]” 4. Ulusal
Kanserli Hastalar Kongresi 03 – 04 Nisan, Ankara
Babadoğan, C (2009) “Türkiye’de Hizmetiçi Eğitim Uygulamaları” Kamu Kesiminde Hizmetiçi Eğitim
C35
Çalıştayı. [In-Service Training Practices in Turkey" Public in-service Training Workshop on Public Sector] 2
Haziran, Ankara
C36 Babadoğan, C. (2009) Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Tercihleri ile Akademik Başarıları
Arasındaki Ilişki. [The Relation between the Academic Achievements and Learning Preferences of the Students in
Special Education Department] 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 22-24 Ekim, Marmaris Muğla
C34
C37
Pişkin, M., S. Öğülmüş, Ö. Çokluk Bökeoğlu,, G.Atik, Ş. Çınkır, C. Babadoğan (2009) Akran Şiddetini
Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi “Lise Formu [Developing Peer Severity Scale - High School Form] ” X.
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bireyden Topluma PDR Seçimlerimiz ve
Sorumluluklarımız. 21-23 Ekim, Adana
Pişkin, M, S. Öğülmüş, Ö. Çokluk Bökeoğlu, G. Atik, Ş. Çınkır, C. Babadoğan (2009) Öğretmen
Şiddetini Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi. [Developing Teacher Severity Scale] X. Ulusal Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Kongresi Bireyden Topluma PDR Seçimlerimiz ve Sorumluluklarımız. 21-23
Ekim Adana
Babadoğan, C., S.Olkun (2009) The Relationship Between Pre-Service Classroom Teachers’ General
C39
and Mathematical Learning Styles and Their Academic Achievements. [Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genel
ve Matematik Öğrenme Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki] The International Conference on
Primary Education. The Future is theirs: Visions for primary education in the twenty first century.
Assessment and student achievement. The Hong Kong Institute of Education. 25-27 November, Hong
Kong
C38
Babadoğan, C., S. Öğülmüş, Ö. Kutlu, H, Çakır, N. Karyağdı, S. İnal, M. Babadoğan, D. Tokgönül
(2009). Developing Tax Awareness in Children: Study on Impact of VerGİBilir Program and Instructional
Materials. [Çocuklarda Vergi Bilincinin Geliştirilmesi: verGİBilir Programı ve Öğretim Materyallerinin Etkisi Üzerine
Bir Çalışma] The International Conference on Primary Education. The Future is theirs: Visions for
primary education in the twenty first century: Curriculum development and innovation by schools and
teachers The Hong Kong Institute of Education. 25-27 November, Hong Kong
C41 Babadoğan, C., Ö. Kutlu, S. Öğülmüş (2010) Design and development of infinited blue project 9th-12th
grades modular program [9-12. Siınıflar Sınırsız Mavi Projesinin Geliştirilmesi] 2nd World Conference on
Educational Sciences WCES 2010, 4-8 Şubat, İstanbul
C40
Sayfa/Page 11/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
C42
Kutlu Ö., C. Babadoğan (2010) Assessment and evaluation in infinited blue project 9-12 graders modüle
[9.-12.Sınıflar Sınırsız Mavi Projesinde Ölçme ve Değerlendirme] 2nd World Conference on Educational
Sciences WCES 2010, 4-8 Şubat, İstanbul
C43
Babadoğan, C. (2010) The impact of academic procrastination behaviors of the students in the
certificate program in English language teaching on their learning modalities and academic
achievements [İngilizce Öğretmenlik Sertifikası Öğrencilerinin Akademik Ertelemecilik Davranışlarının Öğrenme
Biçemleri ve Akademik Başarılarına Etkisi] 2nd World Conference on Educational Sciences WCES 2010, 48 Şubat, İstanbul
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
C44
Kısakürek, M.A., F.D. Gözütok, C. Babadoğan, D. Bayram, F. Hayırsever, R.Ş. Parmaksız, S.Alkın, Ö.
Ulubey, A. Dündar, E.Koçer (2010) Eğitimde Program Geliştirme Programının Yeterlik ve
Kazanımlarının TUNING Yaklaşımı Model Alınarak Belirlenmesi. [Determination of Curriculum Development
Program Competencies and Acquisition by TUNING Approach] I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim
Kongresi 13-15 Mayıs Ayvalık Balıkkesir
C45
Babadoğan, C., T. Kunduroğlu (2011) The effectiveness of ‘values education’ program integrated with
the 4th grade science and technology instructional program. [İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İle
Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiği] World Conference on Learning, Teaching and
Administration WCLTA 2010 29-31 Ekim, Cairo, Egypt
C46
Babadoğan, C., F. Ünal (2011) Examples of Instructional Design for Social Studies According to
Meaningful Learning and Information Processing Theories [Anlamlı Öğrenme ve Bigi İşleme Kuramlarına
Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Öğretim Tasarımı Örnekleri] 3rd World Conference on Educational
Sciences WCES 2011 3-7 Şubat, İstanbul
C47
Kunduroğlu, T., C. Babadoğan, (2011) How Students' Views Related to Values in‘ Values Education'
Program Integrated with 3rd Grade Science and Technology Instructional Program changes before and
after the practice of the program? [3. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile İlintilandirilmiş ‘Değeler Eğitimi
Programının uygulamadan Önce ve Sonrasındaki Öğrenci Görüşleri Nelerdir?’ ‘3rd World Conference on
Educational Sciences WCES 2011 3-7 Şubat, İstanbul
C48
Babadoğan, C. (2011) Eğitimde Program Geliştirme Yükseklisans Program Yeterlikleri İle İlgili Öğrenci
Görüşleri. [Student Opinions on Curriculum Development Master Program Competencies.] Uluslararası Eğitim
Bilimleri Kongresi. “Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği” KirgizistanTurkiye Manas Universitesi’ 13-14 Nisan Bişkek, Kırgızistan
C49
Pişkin, M., Ş. Çınkır, T. Kalafat, S. Öğülmüş, G.Atik, C. Babadoğan, Ö. Çokluk, T. Ayas, B. Şahan
(2011) “Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Okul Şiddetine İlişkin Görüşleri”. [Teachers’ and School
Administrators' Opinions on School Violence] XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 3-5
Ekim, Selçuk/İzmir
C50
Pişkin, M., Ş. Çınkır, T. Kalafat, S. Öğülmüş, G.Atik, C. Babadoğan, Ö. Çokluk, T. Ayas, B. Şahan
(2011) “Liselerde Öğrenciler Arasındaki Şiddetin Saptanması” [Determination of Violence among High
School Students.]. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 3-5 Ekim, Selçuk/İzmir
C51
Babadoğan, C., G. Kılıç (2012) Learning Modalitıes of Sixth Grade Students and the Teaching
Modalities of the English Teachers At Primary Schools, ISSN: 1877-0428 [İlköğretim 6. Sınıf
Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle İlköğretim Okullarında Görevli İngilizce Öğretmenlerinin Öğretme Biçemleri]
World Conference on Educational Sciences WCES 2012 005 February, Barcelona, Spain
C52
Babadoğan, C., I. İ. Budakoğlu. (2012) Learning Style Scales and Studies used with Students of Health
Departments of Universities between 1998 – 2008, ISSN: 1877-0428 [1998-2008 Yılları Arasında Sağlık
Alanında Yapılan Öğrenme Stil Çalışmalarında Kullanılan Ölçekler] World Conference on Educational
Sciences WCES 2012 02-05 February, Barcelona, Spain
Budakoğlu, I., E. Erdemli, C.Babadoğan, C. (2012) Learning Styles of Term 1 Students of Turkish and
English Departments of a Medical Faculty, ISSN: 1877-0428 [Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Bölümü 1.
Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri.] World Conference on Educational Sciences WCES 2012 02-05
February, Barcelona, Spain
Babadoğan, C., Ç. Toraman, F. Acar. (2012) Türkiye’de Öğretme Kuramları ve Stratejileriyle İlgili
C54
Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ait Bir İnceleme. [A Study on the Scientific Studies about Theories and
Strategies of Instruction in Turkey.] II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 27-29 Eylül, Bolu
Bajramaga, E, C.Babadoğan, C. (2013) Comparison of Turkey, Kosovo, Bosnia and Herzegovina,
C55
Macedonia and Serbia Primary Teacher Training Programs [Türkiye, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya ve
Sırbistan Sınıf Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması] World Conference on Educational Sciences
WCES 2013 05-08 February, Rome, Italy
Babadoğan, C. (2014) What We Seek for Hidden in the Rural Schools Curricula Applied in the Past?
C56
[Aradıklarımız Acaba Geçmişte Uygulanan Köy Okulları Programlarında Mı Gizli?] World Conference on
Educational Sciences WCES 2014 05-08 February, Valetta, Malta
C53
Sayfa/Page 12/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
C57
Avrupa Birliği
Projeleri
Babadoğan, C. (2014) Öğretmenlik Meslek Bilgisi Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenme Biçemleri ve
Akademik Başarıları Arasındaki Etkileşim. [The Interaction of Teaching Profession Education Area Students'
Learning Styles Between Academic Achievement] 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi EPÖK
14, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep
R1
Historical Recreation as a Pedagogical Project: From Training to Action [Bir Pedagoji Projesi Olarak
Tarihsel Canlandırma: Eğitimden Eyleme Eğitim] (Comenius 2.1. Project-Transversal Project) 128770-CP-12006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates, 2007-2010 (Advisor)
R2
MILES: Migration Learning in European Schools [ Avrupa Okullarında Göçün Öğrenilmesi]
Comenius Project, Action 2.1 )2007-2009 (Advisor)
R3
REFLECT: Using Reflective Practice To Integrate Improved Professional Development For Tutors
Within Adult Education Services Working within and Intercultural Context [Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde
EU Projects
(Socrates-
Çalışan Eğitmenlerin Çalışmalarında ve Kültürlerarası Bağlamında Mesleki Gelişimlerinin İyileştirilmesine Yönelik
Yansıtıcı Uygulamaların Kullanımı] (Socrates-Grundtvig-2 Learning Partnership Project) 2007-2009.
(Advisor)
R4
Learning for Europe-Curriculum Development and Counseling in Education Module 3: Teaching and
learning about Europe through new and traditional media [Avrupa için öğrenme –Eğitimde Program
Geliştirme ve Danışmanlık Modülü 3: Öğrenme: yeni ve geleneksel medya yoluyla Avrupa’da Öğretme ve
Öğrenme] Ankara University ATAUM (TEMPUS JEP 40 109 2005 (Members of the TEMPUS working
group)) 2005-2008, Germany (Instructor)
Diğer Projeler
R5
Liselerde Şiddetin Saptanması ve Okul Temelli Şiddeti Önleme Programının Geliştirilmesi Projesi
[Determining Peer Violence in High Schools and Developing a School Based Prevention Program] (TUBİTAK
1001 SOBAG Project 108K305) 2007-2011 (Advisor)
R6
Risky Business? HIV Knowledge, Attitudes and Behavior among At-Risk Mobile Workers in Turkey
(World Bank/UNAIDS Project) [Riskli meslek? Türkiyedeki Yüksek Risk Altındaki Gezici İşci Gruplarında HIV
Bilgisi, Tutumu ve Davranışları] 2009-2010 (Researcher)
R7
Okul Öncesinde Kaynaştırma - Öğretmen Eğitimi Programının Öğretmen Çıktıları Üzerindeki Etkilerinin
Değerlendirilmesi [Preschool (Mainstreamıng - Evaluation of the Effectıveness Of The Teacher Training]
(TUBİTAK 1001 SOBAG Projesi 111K184) 2011-2013 (Curriculum Development Advisor)
R8
Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi [The Project of Development on Health Awareness in
Adolescents] Milli Eğitim Bakanlığı-İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı-Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA) TUR/03/01/07-01/P07) 2003-2007 (Curriculum Designer)
R9
Avrupa'da Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi [The European Network of Health Promoting Schools
R10
0-6 Yaş Grubu Çocuklarının Ev Kazalarından Korunması ve Temel İlkyardım Konusunda Ebeveyn
Eğitiminde Farklı Modellerin Etkinliği 1998-2000 [Protection of Children Aged 0-6 in Home Accident and Basic
First Aid Effectiveness of Different Models in the Parent Education -1998-2000] (Subject Matter Expert))
R11
İlköğretim Telafi Eğitimi (Yetiştirici Sınıflar) Programı Geliştirme Projesi. [The Project of Development of
Elementary Catch up Training Program] Milli Eğitim Bakanlığı –Birleşmiş Milletler 2006-2008 (Program
Geliştirme Koordinatörü))
R12
HIV/AIDS Konusunda Üniversite Gençliğini Bilgilendirme Amaçlı Akran Eğitimi Programı Projesi [The
Project of HIV / AIDS Peer Coaching Program “The Disclosure on University Youth”.] UNICEF-Ankara AIDS
Savaşım Derneği” Ankara 2002-2004 (Öğretim - Program Tasarımcısı ve Öğretici)
R15
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi [.Changes in Adolescence Period Project] Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık
Dairesi Başkanlığı-Procter & Gamble-Toprak Holding 2000-2004 (Öğretim ve Program Tasarımcısı)
R16
Seks İşçilerinde HIV/AIDS Araştırması ve HIV Testi Projesi [HIV/AIDS Research and Testing Among Sex
Workers] (Pembe Hayat Derneği-UNAIDS) 2009 (Researcher)
R17
Karayolu Trafiği Polis Okulu Programının Geliştirilmesi [Development of Highway Traffic Police School
Program] 1997-1998 (Öğretim - Program Tasarımcısı ve Öğretici)
R19
Vergibilir: Training Program For Developing Tax Awareness In Children [Vergibilir: Çocuklarda Vergi
Bilincinin Gelitirilmesi Eğitim Program.] MEB/GİB 2006-2012
R20
Sınırsız Mavi [İnfinited Blue] MEB/TURMEPA 2006-2009
Another Project
Sayfa/Page 13/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Project]1998-2001 (Curriculum Designer)
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
R21
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projesi [Project of Ministry of National Education, Teacher Employment Projections, Strategy and Systems
Development] (123912) (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, EDUSER, FASTCOM IT
Solutions)
Vergibilir: Training Program For Developing Tax Awareness In Children [Vergibilir: Çocuklarda Vergi
Bilincinin Gelitirilmesi Eğitim Program] MEB/GİB 2013 14 58 912, Ankara
Zabıt Kâtibi Eğitim İhtiyacının Saptanması Kurum ve Görev Analizlerinin Belirlenmesi [Determination of
R22
Clerk Training Needs Analysis and Determination of the Institutions and Task Analysis] Adalet Bakanlığı Eğitim
Dairesi Başkanlığı 2013, Ankara
Adalet Bakanlığı Strateji Dairesi Başkanlığı Hukuk ve Adalet Öğretim Programının Geliştirilmesi
R23
Projesi[Law and Justice Curriculum Development Project], 2013 Ankara
R24 Mavi Kuşak Hareketi-İstanbul Boğazı Projesi Eğitim Ve Materyal Geliştirme Çalışması (1-12) [Blue Belt
Movement Istanbul Bosphorus Project Training and Material Development Study[, DenizTemiz
Derneği/TURMEPA- MITSUİ CO. İstanbul Milli Eğitim Müfürlüğü, 2014, İstanbul
R13
Ders
Course
Lisans
1. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim [Instruction in Integrated Classrooms ]
2. Eğitim Bilimi [Educational Sciences]
3. Eğitim Bilimine Giriş [Introduction of Educational Science]
4. Eğitimde Program Geliştirme [Curriculum Development]
5. Ders Kitaplarının İncelenmesi [Course Books Investigation]
6. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi [Social Studies Instruction]
7. Hizmetiçi Eğitim Programları [In-Service Programs]
8. Karşılaştırmalı Eğitim [Comperative Education]
9. Modüler Eğtim Programları [Modular Curriculum]
10. Okul Deneyimi I -II [School Experience I-II]
11. Okullarda Uygulama [Practice in Schools]
12. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları [Learning & Teaching Theory and Approaches]
13. Öğrenme Öğretme Stilleri [Learning and Teaching Styles]
14. Öğretim İlke ve Yöntemleri [Instructional Principles and Methods]
15. Öğretim Kuramları [Instructional Theories]
16. Öğretim Uygulamaları [Instructional Practices]
17. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme [Instructional Planning and Evaluation]
18. Öğretim Kuram ve Yaklaşımları [Instrction Theory and Approaches]
19. Öğretme Kuram ve Stratejileri [Teaching Theory and Strategies]
20. Öğretmenlik Mesleğine Giriş [Introduction to Teaching Profession]
21. Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama [Special Instruction Methods and Application]
22. Program Geliştirme ve Öğretim [Curriculum Development and Instruction]
23. Program Geliştirmeye Giriş [Curriculum Development and Instruction]
24. Sınıf Yönetimi [Classroom Manegement]
Lisansüstü
Graduate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sayfa/Page 14/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
204
Undergraduate
Eğitim Bilimlerine Giriş [Introduction of Educational Sciences]
Eğitimde Program Geliştirme [Curriculum Development]
Okul Deneyimi I [School Experience I]
Öğretim Kuram ve Yaklaşımları [Instrction Theory and Approaches]
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları [Learning and Teaching Theory and Approaches]
Öğrenme Öğretme Stilleri [Learning and Teaching Styles]
Öğretim İlke ve Yöntemleri [Instructional Principles and Methods]
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme [Instructional Planning and Evaluation]
Öğretimsel Liderlik [Instructional Leadership]
Öğretme Öğrenme Stratejileri [Teaching and Learning Strategies]
Program Geliştirme ve Öğretim [Curriculum Development and Instruction]
Proje Tabanlı Öğrenme [Project Based Learning]
Sınıf Yönetimi [Classroom Management]
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
3
6
22
6
2
1
6
1
5
5
4
19
8
26
11
3
8
2
2
21
5
4
4
30
55
3
4
1
1
3
13
2
2
1
8
7
4
6
Seminer
Seminar
Açımlama Kuramı ve Öğretim Uygulamaları [EleborationTheory and Instructional Practice]
Aktif Öğrenme Stratejileri [Active Learning Strategies]
Aşamalı Bulduru Kuramı ve Öğretim Uygulamaları [Algo-HeuristicTheory and Instructional Practice]
Beyin Tabanlı Öğrenme [Brain-Based Learning]
Bilgiyi İşleme Kuramı ve Öğretim Uygulamaları [Information Processing Theory and Instructional Practice]
Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi [Evaluation of Textbooks]
Drama Eğitiminde Program Geliştirme [Curriculum Development in Drama Education]
Düşünce Atölyeleri [Workshops]
Eğitimde Hedef Yazımı [Objective Writing in Education]
Etkili Öğretim Stratejileri [Effective Instructional Strategies]
Etkili Öğretmenlik Becerileri [Effective Teaching Skills]
Güdüsel Tasarım Kuramı ve Öğretim Uygulamaları [Motivational DesignTheory and Instruction al Practice]
Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarlama ve Geliştirme [In-Service Training and Curriculum Development]
İletişim ve Öğrenme [Communication and Learning]
İş Yaşamında Öğrenme Stratejileri [Learning Strategies at Work]
İşbirlikli Öğrenme [Cooperative Learning]
Modüler Öğretim [Modular Instruction]
Mikro Öğretim [Micro Teaching]
Öge Sunum Kuramı ve Öğretim Uygulamaları [Component DisplayTheory and Instructional Practice]
Öğretimde Planlama ve Uygulama [Instructional Planning and Implementation]
Öğretimin Planlanması ve Eğitici Rolleri[Instruction Planning and Educational Roles]
Öğretme Öğrenme Stilleri [Teaching and Learning Styles]
Öğretme Öğrenme Stratejileri [Teaching and Learning Strategies]
Öğretme ve Öğrenme İlkeleri [Teaching and Learning Principles]
Öğretme Yaklaşımları [Teaching and Learning Approaches]
Öykü Tabanlı Öğrenme [Storyline]
Paylaşmalı Öğretme [Synergogy]
Problem Tabanlı Öğrenme [Problem-Based Learning]
Program Tasarısı Hazırlama ve Program Geliştirme [Preparation of Draft Curricula and Curriculum
Development]
Proje Tabanlı Öğrenme [Project-Based Learning]
Senaryo Tabanlı Öğrenme [Scenario-Based Learning]
Sınıf Yönetimi [Classroom Management]
Soru Sorma Stratejileri [Inquiry Teaching Strategies]
Sorumlu Davranış Geliştirme [Responsible Behavior Development]
Takım Çalışması [Teamwork]
Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası [Creative Thinking and Brainstorming]
Sayfa/Page 15/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Tez Danışmanlığı
Thesis Advisor
1
Aytül Ömeroğlu (1999) “Kız Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezun Olduktan Sonraki Beklentileri
[Expectations of Girls Vocational High School Last Year Students After Graduation]” Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
2
Ece Aydınoğulları (2001) “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı “Öğretim Tekniği ve
Program Geliştirme” Kurs Programı Etkililiğinin Değerlendirilmesi” [Evaluation of the Effectiveness of "Naval
Forces Command Department of Education Instruction Techniques and Curriculum Development Course
Program"]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
3
Fatma Özdemir Öncül (2002) “Ticaret Meslek Liseleri Meslek Dersi Öğretim Programlarının Meslek
Dersi Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) “[Evaluation of the Curricula of
Vocational Coursesof the Trade Vocational High Schools according to the Views of Vocational Course Teachers] ”
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Sayfa/Page 16/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
4
Abdullah Seki (2003) “Deniz Harp Okulu ‘Yönetici Personel Kursu’ Programının Değerlendirilmesi
“[Evaluation of Naval Academy's ''Staff Leadership Course'' Program]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
5
Levent Çelik (2004) “Teknoloji Yoğun Ortamların Öğrenme Stillerine Uygunluğu [Appropriateness of
Technology Rich Environments for Students' Learning Style Preferences]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
6
Özlem Aşkın (2006) “Öğrenme Stilleri İle İlgili Elektronik Ortamda Yapılan Çalışmalar İle İlgili Bir Meta
Analiz Çalışması” “Investigation of Studies on Learning Styles Published in the Electronic Environment”. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
7
Şahika Ünlü (2006) “Pilot Uygulamadaki Taslak Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İle İlgili Öğretmen
Görüşlerinin Değerlendirilmesi “The Evaluation of Teachers’ Opinions about the Draft Social Studies Course
Curriculum Implemented in Pilot Areas”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi,
Ankara
8
Funda Kuşakçı Ekim, (2007) İlköğretim Fen Öğretiminde Kavramsal Karikatürlerin Öğrencilerin Kavram
Yanılgılarını Gidermedeki Etkisi “The Effect of Concept Cartoons on Overcoming Students’ Misconceptions In
Elementary Science Teaching” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
9
Hülya Delibaş (2007) Türkiye, İngiltere, Almanya ve Finlandiya Biyoloji Öğretmeni Yetiştirme
Programlarının Karşılaştırılması“A Comparison of Biology Teacher Education Programmes in Germany, England,
Finland and Turkey” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
10
Hatice Kaval (2007) Öğretmenlerin Yöneticilerin ve Velilerin Okul-Aile Birliği ve İlköğretim Programına
İlişkin Görüşleri“Opinions of Teachers, Administrators and Parents about Parent-Teacher Association and Primary
Education Curriculum”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
11
Nilgün Can Gülbay (2007) Yetişkinler İçin İkinci Kademe Eğitim Deneme Programının
Değerlendirmesine Yönelik Öğretici ve Katılımcı Görüşleri “Teachers’ and Participants’ Views about the
Evaluation of the Second Grade Adult Education Test Programme”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
12
Elçin Turgut Top (2007) ”1980 Sonrası Yabancı Dil Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi [Evaluation of
Foreign Language Education Policies in Post-1980]”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
13
Ahmet Taylan Aydın (2008) Başkent Üniversitesi Hastanesi Hasta Danışmanları İletişim Eğitimi
Programlarının Değerlendirilmesi “Evaluation of the Communication Education Programme for Patient
Advisors at Başkent University Hospital”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
14
Canan Güney Mürsel (2009) Deyim ve Atasözlerinin Öğreniminde Karikatürün EtkisI “The Effect of
Cartoons on Idiom and Proverbs Teaching”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
15
Gülden Sarıkoç, (2010) Elektronik Ortamda Not Alma Stratejileriyle İlgili Yayımlanmış Çalışmaların
İncelenmesi 1999-2009” “The Review of the Studies Published in the Electronic Environment about Note Taking
Strategies”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
16
Işıl İrem Budakoğlu (2011) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Bölümü 1. Sınıf
Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. “Learning Styles of Freshman Medical Students in Turkish and English
Departments of Medical Faculty. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
17
Şule Mızrak Tok (2011) Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Öğretim Programının Etkililiğinin
Değerlendirilmesi “The Evaluation of Instructional Program of Vocational Guidance Lesson”. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
18
Tuba Kunduroğlu (2011) İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İle Bütünleştirilmiş Değerler
Eğitimi Programının Etkililiği “The Effectiveness of ‘Values Education’ Program Integrated with the 4th-5thGrade
Science and Technology Instructional Program. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
19
Gizem Kılıç (2011) İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle İlköğretim Okullarında
Görevli İngilizce Öğretmenlerinin Öğrenme ve Öğretme Biçemleri “Determination of the Learning Modalities
of Sixth Grade Students and the Learning and Teaching Modalities of the English Teachers at Primary Schools”.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
20
Seda Yeter Ataman (2012) İlköğretim Türkçe Öğretim Programında Yer Alan Ara Disiplin Kazanımlarına
Yönelik Uygulayıcı Görüşlerinin Belirlenmesi “Defining the Thought of the ones That Implement CrossCurrıculum Acquisition Which is Occurred in the Turkısh Language Instructıon Program of Prımary Educatıon”.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Sayfa/Page 17/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
21
M.Emir Rüzgar(2014) Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Öğrenme Stil ve
Üst Okuma Stratejileri Bağlamında İncelenmesi.(Tez Aşamasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
22
Sema Yüzbaşığlu (2014) Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Ders Araştırması Modelinin
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi (Tez Aşamasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tezi, Ankara
23
Volkan Tuncay (2013) [AB Hayat Boyu Öğrenme Programları ve Türkiye Comenius Programı Üzerine
Bir Değerlendirme [The EU Lıfelong Learnıng Programmes and TURKEY An Evaluation on the
Comenius Programme]] Avrupa Birliği Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara
24
Duygu Yardımcı (2013) Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İdari Kapasitenin Güçlendirilmesine Katkı
Yapan Araçlar: Jean Monnet Burs Programı Üzerine Bir Değerlendirme [Admınıstratıve Capacıty Buıldıng
Instruments In The EU Accessıon Process:: An Evaluatıon On The Jean Monnet Scholarshıp Programme] Avrupa
Birliği Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara
25
Arzu Akar (2013) Avrupa Birliği’nin Lizbon ve AB 2020 Stratejileri Kapsamında Avrupa’da Eğitim
Reformu Eğilimleri [Education Reforms Trends in Europe within the Context of Lısbon and EU 2020 Strategies]
Avrupa Birliği Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara
26
Elmas BajramAga (….) “Türkiye, Kosava, Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan Sınıf Öğretmeni
Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması [Comparison of Turkey, Kosovo, Bosnia and Herzegovina,
Macedonia and Serbia Primary Teacher Training Programs]”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
27
Samal Kassenova (….) "Okuldaki Eğitsel Çalışmalar için Öğrencilerin Özel Hazırlıklarına Yönelik
Kuramsal ve Yöntembilimsel Temeller [Theoretical and Methodological Foundations of the Special Preparation
of Students For Educational Work in School]” Abay Kazakh National Pedagogical University, Doktora Tezi,
Almatı, Kazakhistan
28
Hale Tunç (….) (Tez Önerisi Aşamasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
29
Işıl Serbes (….).(Tez Önerisi Aşamasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
30
Şeref Bozkurt (….).(Tez Önerisi Aşamasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
31
Merve Arı (…..).(Tez Önerisi Aşamasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
1
Melek Gül Şahinel (1998) “İlköğretim Okullarının İkinci Kademe Sınıflarında Okutulan Milli Eğitim
Bakanlığı İngilizce Ders Kitaplarının Niteliklerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri” [Teachers and
Tez Jüri Üyeliği
Jury Member of the Thesis
Students’ Opinions on “Ministry of Education English Textbooks” Taught in Second Level Classes of Primary
Schools. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yükseklisans Tezi, Ankara
4
Aysun Deliktaş (1998) “Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye‘ye Yüksek Öğretim Görmek Amacıyla Gelen
Öğrencilerin Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar [Educational Problems Faced by the Students coming from the
Turkic Republics to Turkey in order to Attend Higher Education]” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
2
Filiz Koç (1999) “Yaratıcı Dramanın Öğrenmeye Etkisi”-Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem
Olarak”[The effects of creative drama to learning- As a method in social stuies educationy-]” Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
3
Neşe Demirel (1999) “İlköğretim Okulları 1, 2 ve 3. Sınıflar Programında Bireysel ve Toplu Etkinlikler
Saatlerinde Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar [The Problems of Teachers in Primary Schools 1, 2 and 3
Class Individual and Collective Activities Program]” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
5
Hasan Güleryüz (1999) “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri İle
Sözcük Bilgisi Düzeyleri Arasındaki İlişkiler [The relationship between elementary 5th Grade Students'
Reading Comprehension Levels and Vocabulary Knowledge Levels]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
6
Musa Kodal (2001) “Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba
Topluluklarından Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Eğitim Maliyeti ve Yaşadıkları Sorunlar [Cost of Education
and Problems Faced by the Students Coming to Turkey in order to attendHigher Education from Turkic Republics
and Relative Communities ]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
7
Gonca Seber
(2001)“Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
[Development of Self-Assesment Scale in Multiple-Intelligence Fields]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Sayfa/Page 18/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
8
Nadir Çeliköz (2001) “Bir Açık Uçlu Öğrenme Uygulaması Olarak Hypermedya (www) Ortamlarında
Öğrenci Etkinliklerinin İzlenmesi” [Monitoring Student Activities in Hypermedia (www) Environment as an
Implementation of Open-Ended Learning.] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi,
Ankara
9
Mete Akoğuz (2002) “İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi [The Impact of
Creative Drama in Improving Communication Skills] ” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
10
Murat Ertan (2002) “Öğretmen Yetiştirilmesi ve Atamalarının İncelenmesi (MEB, YÖK, ve DPT
Uygulamaları 1980-2000) [“Examination of Teacher Education and Teacher Appointments (Applications of MEB,
YÖK, DPT between1980-2000)] “ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
11
Cevdet Harun Böke (2002) “Türkiye ve İngiltere Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması”
[Comparison of the Mathematics Curricula of Turkey and the United Kingdom] Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü .Yükseklisans Tezi, Ankara
12
Alibey Uslu (2002)“Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Katkısı [The
Effects of the Classroom Climate on the Success of the Students in Yüzüncü Yıl University]” Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
13
Kasım Kıroğlu (2002) “Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi” [Effect of the
Meaningful Grouping Strategy on Reading Comprehension] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Doktora Tezi, Ankara
14
Mesude Ayan (2002) “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Öğretmenlerince Uygulanma Sıklığı” Frequency
of Applying “Active Learning Approach” by Classroom Teachers Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü .Yükseklisans Tezi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Sayfa/Page 19/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
15
Mine Gökçe (2002) “Kavramsal Değişim Metinlerinin Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki
Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkililiği [The Effectiveness of Conceptual Change Texts on Overcoming
Students' Misconceptions about Heat and Temperature.]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
16
İsmail Akbıyık (2002) “Milli Eğitim Bakanlığı’nda Uzmanlığın Yeri ve Uzmanlık Hizmetlerinden
Yararlanma Düzeyi [The Situation of Specialists at Ministry of National Education and of Level of Using Services
Provided by Specialists]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yükseklisans Tezi, Ankara
17
Gürcü Koç (2002) “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Erişiye, Kalıcılığa ve Problem Çözmeye
Etkisi” [Effects of the “Constructivist Learning Approach to “Access, Retention and Problem Solving] Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
18
Ali Sevinç (2003) “Emniyet Örgütü Yöneticilerinin Sürekli Eğitim Bağlamında Yönetici Yeterliklerinin
Belirlenmesi (İlçe Emniyet Müdürleri/Amirleri Örneği [The Determination of The Security Director's
Competencies in The Context of Continuing Education]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yükseklisans Tezi, Ankara
19
Osman Vaiz (2003) “Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların (Öğrenci Gelişim Dosyalarının) Kullanımı
ve Öğrenme Sürecine Yansımaları” [Using Portfolios (Student Development Files) and Reflection on “Process
of Learning “In Project-Based Learning.] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi
Ankara
20
Serkan Yaşar Güney (2003) “İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme
Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması” [A Case Study on Primary School 5th Social Studies Class Related
to “Storyline Approach”.] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
21
Makbule Yurtluk (2003) “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve
Öğrenci Tutumlarına Etkisi” [The Effect of The Project Based Learning Approach on the Mathematics Learning
Process and Student Attitudes] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
22
Filiz Yıldız Özkaran (2003) “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin
Öğretmen Görüşleri” [Teacher’s Views on Using “Active Learning Approach” in Turkish Language Teaching.]
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi Ankara
23
Şerife Karakoç (2003) “Öğretme Stratejilerinin Öğrenme Stratejileri Kullanımına Etkisi [The Effect of
Teaching Strategies on the Use of Learning Strategies]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Yükseklisans Tezi, Ankara
24
Derya Atik Kara (2003) “Hizmetiçi Eğitimde Öğrenme Öğretme Süreci” [Learning and Teaching Process in
in-service Education] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
25
Murat Aydoğdu (2003) “Ergenlerin İdeal Öğretmen ve Öğretmen Algılarının İncelenmesi (Manisa İli
Örneği)” [Investigation of Adolescents' Ideally Perceptions of Teachers and Teacher Evaluation (Case of
Manisa]”Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yükseklisans Tezi, Ankara
26
Mustafa Semerci (2004) “Polis Akademisinde “Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitim Araçlarını
Kullanmaya Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi [Determination of the Education Needs the Police Academy
Educators’ for Using Education Vehicle.]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi,
Ankara
27
Can Güldüren (2004) “Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımına Yönelik Bir Uzman Tasarım Sisteminin
Tasarlanması ve Geliştirilmesi [Designing and Developing an Expert System Related to Computer Assisted
Instructional Designi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
28
Gülgün Alpan Bangir (2004) “Ders Kitaplarındaki Grafik Tasarımın Öğrenci Başarısına ve Derse İlişkin
Tutumlarına Etkisi [Effect of the Graphic Design in Textbooks on the Achievement and Attitudes Toward the
Course of The Students]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
29
Nergiz Halilova (2004) Türkiye ve Azerbaycan İlköğretim Okulları Matematik Derslerinde Uygulanan
Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri. [Instructional Strategies, Methods and Techniques used in Turkey and
Azerbaijan Elementary Schools Mathematics Course] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
30
Ramin Aliyev (2004)“Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Liselerinde Çalışan
Öğretmenlerin İş Doyumu Açısından Karşılaştırılması [Comparison of Job Satisfaction of Teachers Employed
at State High Schools in the Republic of Turkey and the Republic of Azerbaijan] " Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
31
Adnan Yeşilay (2004) “Polis Memurlarının Öğrenim Görmekte Oldukları Açık Öğretim Programına
Yönelik Beklentilerinin Karşılanma Düzeyine İlişkin Görüşleri [Opinions of Police Officers on their
Expectation Levels that were Met by Open Instruction Programme”]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
32
Eylem Gökçe Cengiz “(2004) Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eleştirel Düşünme Etkinliklerinin Eleştirel
Düşünme Eğilimi ve Becerileri Açısından Değerlendirilmesi [Evaluation of the Critical Thinking Activities
towards University Students in terms of Critical Thinking Dispositions and Skills] ” Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
33
Nurhan Altın (2004) “Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Yükseklisans Tezlerinin Analizi
[Analysis of Masters Done in Curriculum and Instruction Program]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
34
Ezgi Önen (2004) “İlköğretim Fen Bilgisi 4.Ve 5. Sınıf Programlarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine
Göre Değerlendirilmesi [Evaluation of Teacher and Student Opinions of Elementary Science 4.ve 5 Class
Teacher Programmes]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
35
Serkan Çolak (2005) “Türk Kara Havacılığı İçin S-70 Helikopteri Mürettebat Koordinasyonu
Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Bir Eğitim Modeli Önerisi ["S-70 Helicopters" for the Turkish Army
Aviation Assessment of Crew Coordination Activities and Proposal for Model of Training”] Kara Harp Okulu
Savunma Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
36
Serap Değirmenci (2005)
Beyin Temelli Öğrenmeye Göre Düzenlenen Öğretimin Etkililiği
“Effectiveness of the Teaching Designed Based On Brain Based Learning” Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
37
Deniz Halıcı Çelik (2005)“Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi İnsan Hakları ve Kamu
Hürriyetleri Ders Programının Değerlendirilmesi [Evaluation of The Human Rights and Public Freedom Course
Curriculum in Police Academy Security Science Faculty] ” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
38
Gümrah Ballı Şahin (2005) “İlköğretimde Öğretmen ve Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlıklarının
Karşılaştırılması [Comparing the Computer Literacy of Primary and High School Teachers and Students] ” Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
39
Mine Veznedaroğlu (2005)“Senaryoya Dayalı Öğrenmenin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve
Özyeterlik Algısına Etkisi [The Effects of Scenario Based Learning on Attitudes and Self Efficacy Beliefs of
Teachers]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
40
Ömür Uysal (2005) “Bilgisayar Destekli Bilişsel Çıraklık Yönteminin Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme
Becerilerine Etkisi [The Effects of Computer-Assisted Cognitive Apprenticeship Method on Students Higher-Order
Thinking Skills]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
41
Çiğdem Özgen (2005) Avrupa Birliği’ne Üye 15 Ülkede ve Türkiye’de İlköğretim Birinci Kademe
Bilgisayar Ders Programlarının Karşılaştırılması ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi [A
Comparison of Primary School's Computer Curriculum in 15 European Countries and Turkey And Evaluation of
Turkey's Situation]“. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
42
Sultan Ördekçi (2005)“Öğretmen Yetiştirme Programlarındaki Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi [Evaluation of Instructional Technologies Ang Material Development
Course in Teacher Education]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
43
Hansa Aktaş (2006) Comenıus Programlarında İnsan Hakları Eğitimi Alanında Yapılmış On Projenin
İncelenmesi ve Türkiye İçin Bir Proje Önerisi Taslağı“The Analysis of Ten Projects on Human Rights
Education under the Comenius Programme and the Project Draft Proposal for Turkey” Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
44
Selda Omaçoğlu (2006) Gümrük Müsteşarlığı Aday Gümrük Muhafaza Memurlarına Uygulanan “Aday
Memur Yetiştirme Eğitim Programının Katılımcı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi “Evaluation of
“Candidate Officer Education Programme” Which is Applied to Customs Undersecretaries Candidate Customs
Enforcement Officers According to the Thoughts of Participants” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
Sayfa/Page 20/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
45
Esra Özdemir (2006) “An Investigation on the Effects of Project-Based Learning in Geometry on
Students’ Achievement, Attitude, and Academic Risk Taking” (Geometri Dersinde Öğrencilerin Akademik
Başarı, Tutum ve Akademik Risk Alma Davranışlarının Proje Tabanlı Öğrenme Üzerinde Etkilerine Yönelik Bir
İnceleme) The Graduate School of Natural And Applied Sciences of Middle East Technical University,
Master's Thesis, Ankara
46
Ece Özdemir (2006) Okulöncesi Dönem Çocuklarındaki Cinsiyet Özelliklerine İlişkin Kalıp yargıların
Analizi “The Analysis of Sexual Stereotypes of Preschool Children” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
47
Nazlı Atak (2006) “Hastaların Bilgi Düzeyi ve Kendini Yönetme Becerileri İle Hastalığa Yönelik
Tutumlarına, Hasta Eğitimine Etkisi (Tip 2 Diyabet Hastaları Örneği) [The Impact of Patient Education on
Knowledge Self-Management Skills and Attitudes of Patients with Type 2 Diabates]” Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
48
Eylem Toker Arıkan (2006) “Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre; Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi
Becerileri İle Okulda Dayak Uygulamaları Arasındaki İlişki (Ankara Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi
Örneği)[According to Teacher's and Student's Opinion's; The Relationship between Teachers' Classroom
Management's Abilities and their Using of Beating in School (Sample of Ankara Güvercinlik Industry Profession
High School)]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Sayfa/Page 21/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
49
Sevilay Atmaca (2006) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkin Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Bilgi
ve Becerilerinin Değerlendirilmesi “Evaluation of Science Teacher Candidates’ Knowledge and Skills about
Active Learning Approach”Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
50
Fikret Aslan (2006) Çoklu Ortam Tasarımında Paralellik Düzeyinin Öğrenme Süresi, Başarı ve Transfer
Becerilerine Etkisi“The Effect of Parallelism Level on Learning Process, Success and Transfer Skills in
Multimedia Design” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
51
Melih Engin (2006) Bağlaşık Öğretim Etkinliklerinde Bağlam Türünün Transfer Becerilerine Etkisi “The
Effect of Context Types on Transfer Abilities in Anchored Instruction Activities” Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
52
Şencan Gültutan (2007) İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Internet Kullanma Alişkanlıkları
“Internet Usage Addiction of 6th, 7th and 8th Grade Students in Elementary School” Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
53
Muhsine Türker (2007) Proje Tabanlı Öğrenmenin İkinci Dil Kullanımında Konuşma Yeterliliğine
Etkisinin Değerlendirilmesi “Evaluation of the Effects of Project Based Learning to Speaking Proficiency in
Second Language Use” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
54
Özlem Çakır Balta (2007) “Bilgisayar ve Sınıf Ortamında Kişiselleştirilmiş Sözel Matematik
Problemlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi ”The Effect of Computer And Classroom Based Personalized
Mathematical Word Problems on Students’ Achievement” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tezi Ankara
55
Erdem Aksoy (2008) İngilizce Öğretiminde Leksikal Yaklaşımın Öğrencilerin Konuşma Becerileri
Üzerindeki Etkisi “The Effects of Lexical Approach on Speaking Skills of Students Who Learn English as a
Foreign Language” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
56
Elif Kılıç (2009) İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısını Etkileyen
Öğrenci Özellikleri Kastamonu İli Örneği “Primary 7th Class Students’ Characteristics Affecting Success of
Determining Level Exam Kastamonu Province Case Study”. Uzmanlık Tezi. Milli Prodüktivite Merkezi
57
Ali Elçevik (2009) Ankara İli Meslek Liselerinde Çalışan Eğitimci Olmayan Personelin Yaşadığı Sorunlar
ve Çözüm Önerileri” “The Problems Which Non-Teaching Staff of Vocational Schools Have Experienced and the
Solutions to These Problems in Ankara “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi,
Ankara
58
Aysun Çalışkan (2009) Türkiye’de ve Amerika’da Görev Yapan İlköğretim Öğretmenlerinin Portfolyo
Hakkındaki Görüşleri “Turkish and American Primary School and Field Teachers’ Views on Portfolio Use”.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
59
Müge Taçman (2009) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının
Öğretim Becerilerini Kazandırma Yönünden Değerlendirilmesi “Evaluation of Classroom Teaching
Curriculum Related to the Attainment of Teaching Skills: Sample of Turkish Republic of Northern Cyprus ”. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
60
Dürdane Polat (2010) Türkiye İle ABD, Japonya, İngiltere ve Avustralya’da Fizik ve Fen Bilgisi
Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Karşılaştırılması. “The Comparison of Professional
Development Programs for Physics and Science Teachers in The USA, Japan, England and Australia with Turkey”.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
61
Emel Duru (2010) “6. Sınıf Öğrencilerinin, Öğretmenlerinin ve Velilerinin Performans Görevleri
Hakkındaki Görüşleri [Opinions of the 6th Graders, Teachers and Parents on Performance Tasks ]” Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
62
Elçin Öztürk (2010) İlköğretim ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin
Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Görüşleri “The Views of Primary Schools Class Teachers Working in
Primary Schools and Boarding Primary District Schools on The New Primary School Curriculum (The Sample of
Çankırı City)” . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
63
Fahriye Hayırsever (2010) Sosyal Bilgiler Ders, Öğretmen Kılavuz ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının
Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Göre Kazandırılması Hedeflenen Temel Beceriler Açısından
Değerlendirilmesi “Evaluation of Social Studies Textbooks, Teachers’ Books and Workbooks in Terms of the
Basic Skills to be Instilled in Students According to The Social Studies Curriculum” . Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
64
İlkay Doğan Taş (2010) 2005 İlköğretim Programının Hazırlanmasında Görev Alan Ara Disiplinler
Komisyonu Üyelerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Ara Disiplin Yaklaşımı Konusundaki Görüşlerinin ve Ara
Disiplin Yaklaşımını Bilme Durumunun Belirlenmesi “Identification of State of Knowledge and Viewpoints
about Intermediary Disciplines of Classrooms Teachers and Intermediary Disciplines Committee Members Staffed
In Preparing 2005 Primary Education Curricula”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
65
Saadet Açıkgöz Ayrancı (2011) “8. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileriyle Matematik
Başarıları Arasındaki İlişki [Relationship between the Critical Thinking Skills and Mathematics Achievements of
the 8th Graders]” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
66
Handan Kocabatmaz (2011) “İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim
Programının Değerlendirilmesi “The Evaluation of the Technology and Design Course Curriculum at the 6th, 7th
and 8th Grades of Primary School”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
67
Seda Aydın (2011) İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak
Verilen Geribildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi “Student Achievement Effect of the Feedback Through The
Use Of Scoring Rubric at the Primary Education Fifth Grade Mathematics Course” Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
68
Şeyda Keleşoğlu (2011) Öğrenme Stilleri, Akademik Öz yeterlik ,Seviye Belirleme Sınavı Puanları ve
Öğrenci Özellikleri Değişkenlerinin Lise 1.Sınıf Akademik Başarısını Yordama Gücü Üzerine Bir
Araştırma “A Study on The Predictive Power of The Variables of Learning Styles, Academic Self- Efficacy, The
Scores of Level Determination Exams and Student Characteristics in Predicting The Academic Success of 1st
Grade of High School” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
Sayfa/Page 22/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
69
Celal Deha Doğan (2011) Öğretmen Adaylarının Başarıları Belirlenirken Tercih Ettikleri Durum
Belirleme Yöntemlerini Etkileyen Faktörler ve Bu Yöntemlere İlişkin Görüşleri “Factors Affecting
Assessment Preference of Pre-Service Teachers and Their Views About Assessment Methods”. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
70
Pınar Kızılhan (2011) Sınıf Atmosferinin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Başarısına Etkisinin
İncelenmesi “The Analysis for the Effect of Classroom Climate on the Students of Primary Teaching” Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
71
Banu Özdemir (2011) İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Okuduğunu Anlama
Sorularının İncelenmesi “Examination of Reading Comprehension Questions Used In Primary School (1-5 th
Grades) Turkish Language Arts Textbooks”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans
Tezi, Ankara
72
Ozan Eren (2011) İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Fen ve
Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişki “Relationships between Academic Achievement of Science Lesson
and Studying Habits of Secondary School Students”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
73
Çiğdem Kılıç (2012) Yetişkin Eğitimi Programlarını Planlama Süreci Açısından Benim Ailem Kurs
Programının Değerlendirilmesi. “Evaluation of “My Family” Programme in Terms of Planning Process of Adult
Training Programs”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara
74
Banu Şaldırdak (2012) Matematik Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Öğrenme
Başarısına Etkisi “The Effects of Differentiated Instruction Practices on Mathematics Achievement”. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
75
Derya Gülünay Sivri (2012) İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Eğilimlerinin Belirlenmesi
[Determining Classroom Management Tendencies of Primary School Teachers] Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
76
Sevilay Atmaca (2012) Derslik Dışı Fen Etkinlikleri ve Bu Etkinliklere Dayalı Öğretimin Öğretmen
Adayları Üzerindeki Etkileri. [Effect of “Out of Classroom Activities Based On Science Activities” and Teaching
Based on Those Activities in Teacher Education] Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora
Tezi, Ankara
77
Eren Özer (2012) Türkiye, Singapur ve Amerika Ders ve Çalışma Kitaplarındaki Sorularının
Karşılaştırmalı Analizi [Comparative Analysis of Questions Course Books and Workbooks' in Turkey, Singapore
and the United States] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Tezi, Ankara
78
Asuman Fulya Soğuksu (2013) Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programındaki İletişimsel
Yaklaşımın Sınıf İçi Uygulamalara Yansıması. [Reflection Of The Communicative Approach Adopted In The
Secondary English Curriculum In The Classroom] Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yükseklisans Tezi, Ankara
79
Mesut Bedir (2013) İlköğretim I. Sınıf Programının İl Milli Eğitim Raporlarına Göre Değerlendirilmesi.
[The Evaluation of First Grade Elementary School Curriculum According to The Provincial Ministry of Education
Repos] Yükseklisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
80
Fatma Büyükgenç (2014) Uluslararası Bakalorya Diploma Programına İlişkin Mezun Görüşleri
[Graduates Opinions About International Baccalaureate Diploma Program] Yükseklisans Tezi. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Medya
Media
“Okullar Açılıyor”, Günle Gelen,TRT Radyo 1, 1993
“Verimli Ders Çalışma Yolları”, Günle Gelen , TRT Radyo , 1994
“İşbirliği ve Verimlilik”, Gökkuşağı, TRT 1, 1995
“Ders Çalışma Stratejileri”, Açıköğretim Lisesi, İletişim, TRT 4, 1998
“Yaratıcı Düşünce ve Beyin Fırtınası Tekniği”, Gecenin İçinden, TRT Radyo 1, 1998
“Beyin Fırtınası Tekniği”, Ankara Üniversitesi Haberler Dergisi, 1998
“Özel Okulların Eğitim Sistemine Katkısı”, Tartışa Tartışa, TRT Radyo 1, 2000
“Sorgulayıcı Öğretim Yaklaşımı, EĞITEK, /Öğretmenler İçin Öğretmenlerle İletişim, TRT 4, 2002
“Yaratıcı Düşünce ve Beyin Fırtınası ”, Güne Başlarken, TRT Çukurova Radyosu, 2002
“Yeni İlköğretim Programları“, Güne Başlarken, Kanal a, 2005
“Eğitimde Okuma Stratejileri”, Sabah Kuşağı Başkent TV, 2005
“Telafi Eğitimi”, Güne Başlarken, Kanal a, 2006 (9 Şubat)
“Kanser ve Eğitim “, Gündem, Ata TV, 2008 (4 Nisan)
“Eğitim Kuşağı” (13 Program), Dün Bugün Yarın“, TRT TSR , 2009
“Eğitim Kuşağı” (43 Program), Dünya Hali”, TRT TSR, 2010
“Eğitim Kuşağı” (35 Program), Dünya Hali”,TRT TSR, 2011
“Eğitim Kuşağı” (19 Program), Dünya Hali”,TRT TSR, 2012
“Üniversiteli-12” TRT AVAZ, 2012(15 Mart)
“Ana Haber Kuşağı” (1 Program) Yaz Tatilinin Kısaltılması Tv8,2012 (13 Haziran)
“Ünsal Ünlü ile Masa” (1 Program) Dershanelerin Kapatılması TRT4, 2012 (13 Eylül)
“Özet Nasıl Hazırlanmalıdır?” Bir Bilene Sorun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Bilişim Ağı (eba)
Sayfa/Page 23/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
”Nasıl Not Tutulur?” Bir Bilene Sorun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Bilişim Ağı (eba)
“Stil ve Biçem Nedir?” Bir Bilene Sorun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Bilişim Ağı (eba)
Üyelikler
Memberships
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunlar Derneği ( Ankara University Faculty of Educational
Alumni Association) (….-….)
Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği (Ankara University Alumni Association)
Ü1
17. Milli Eğitim Şurası Müşahit Üye (Ankara University Continuing Educational Center) (13.11.2006-17.11.
2006)
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ankara University Continuing Educational Center) (11.05.200710.11. 2013)
Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Merkezi (Ankara University, Distance Education Center) (06.02.2007….)
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (Ankara University Research Center for Children's Culture)
(….-….)
JTET (Journal of Teacher Education and Training) (Öğretmen Eğitimi ve Yetiştirme Derneği) (….-….)
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği (Association of Educational Sciences and Applications) (….-….)
Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (Turkish Curriculum and
Instruction Association -TCIA-) (02.11.2009-….)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası [Education and Science Workers' Union] (….-….)
Sayfa/Page 24/24 – Özgeçmiş/
Curriculum vitae of
Babadoğan, Mustafa Cem,
Monday, April 14, 2014
Ayrıntılı bilgi için / For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© Avrupa Birliği / European Union, 2002-2013
Download

Europass Curriculum Vitae - Kişisel CV Sayfası Erişim bilgil