BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
Orman Fakültesi
SUNUŞ
Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit
Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın
Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Orman Fakültesinde halen üç
bölüm bulunmaktadır.
1. Orman Mühendisliği
2. Orman Endüstri Mühendisliği
3. Peyzaj Mimarlığı
(Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır).
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2013 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere
ilişkin hazırlanan “2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu” kamuoyuna sunulmaktadır.
Saygılarımla.
Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU
Dekan V.
2
Orman Fakültesi
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ............................................................................................................................................................... 2
1.GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................. 4
1.1.Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz ....................... 4
2. PERSONEL DURUMU........................................................................................................................... 5
2.1.Bartın Orman Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması………..……………………………... 5
2.2.Akademik - İdari Personel Durumu-Görev tanımları ...................................................................... 6-8
3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI ..................................................................................................... 8
3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu .............................................................. 9-12
3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ................................................................ 13-18
3.3. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ............................................ 19-26
4. ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU .................................................................................. 27
5. BÜTÇE ÖDENEKLERİ ....................................................................................................................... 28
5.1. Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu………………………………………29
6. TESİSLER .............................................................................................................................................. 30
7. ÖNERİLER ............................................................................................................................................ 30
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ...................................................................................................... 31
3
Orman Fakültesi
ORMAN FAKÜLTESİ
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım)
Bartın Orman Fakültesi 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas
Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, 1993-1994 yılında eğitim-öğretim
faaliyetine başlamış ve 1997’de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve
5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini
devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin halen üç bölümü
bulunmaktadır:
1. Orman Mühendisliği, 1993-1994
2. Orman Endüstri Mühendisliği, 1995-1996
3. Peyzaj Mimarlığı, 1994-1995
MİSYONUMUZ
Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve
lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen,
bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş,
paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel,
ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel
nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman
kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri
mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler
gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır.
4
Orman Fakültesi
2. PERSONEL DURUMU
2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL
TEŞKİLAT ŞEMASI
DEKAN
Prof.Dr. Selman
KAYAYILMAZLAR
DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. Nedim
SARAÇOĞLU
Fakülte Sekreteri
BÖLÜMLER
Orman Mühendisliği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İsmet
DAŞDEMİR
Mustafa KAYA
7 Prof.Dr.
15 Yrd.Doç.Dr.
İdari ve Mali İşler
1 Öğr. Gör.
3 Araş.Gör.
1 Prof.Dr.
Dekan Sekreterliği
2 Doç.Dr.
Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanı
9 Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr. Mehmet SABAZ
1 Öğr.Gör.
6 Araş.Gör.
3 Prof.Dr.
Orman Endüstri
Mühendisliği Bölüm
Başkan V. Doç.Dr.
Bülent KAYGIN
Personel İşleri
4 Doç.Dr.
6 Doç.Dr.
Öğrenci İşleri
Evrak Kayıt
Bölüm
Sekreterlikleri
5 Yrd.Doç.Dr.
1 Öğr.Gör.
6 Araş.gör.
5
Kat Görevlileri ve
Temizlik
Görevlileri
Orman Fakültesi
BÖLÜM
Prof.
Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Orman Mühendisliği
7
4
15
1
2+1*
Orman Endüstri Mühendisliği
3
6
5
1
6
Peyzaj Mimarlığı
1
2
9
1
5+1*
TOPLAM
11
12
29
3
15
GENEL TOPLAM= 70 Öğretim Elemanı
2.2. Akademik Personel Durumu
*35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar.
Fakültemizde 11 Profesör, 12 Doçent, 29 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15
Araştırma Görevlisi toplam 70 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerinin
yürütülmesine devam edilmektedir.
2.2. İdari Personel Durumu
1 Fakülte Sekreteri
1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD’ de 13/ b-4’e göre görevlendirme)
1 Şef
7 Bilgisayar İşletmeni
2 Memur
3 Yardımcı Hizmetli
TOPLAM=15 kişi
1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 7 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 3 Yardımcı
hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari
hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2
Memur) bölüm sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek
lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması
gereken yazışmalar yürütülmektedir.
AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI
DEKAN
6
Orman Fakültesi
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri
arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel
durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi
ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da
görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli genel
gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel
bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,
öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve
yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak.
Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde bulundurmak.
Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama
yetkilileri ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine
talimat vermek. Tasarruf ilkelerine uygun davranmak. Bağlı olduğu süreç ile üst
yönetici/yöneticileri diğer işleri ve işlemleri yapmak.
DEKAN YARDIMCISI
Dekanın verdiği görevleri yapmak. Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek.
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak saklamak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti
sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Fakültenin yürüteceği tüm
organizasyonlarda (Kongre, Seminer, Panel) fakülte sekreteri ile koordineli çalışarak
organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek.
Fakültenin satın alma komisyonunda görev yapmak. Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek. Fakültenin
eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak. Ulusal
alanda atölyeleri düzenlemek. .Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici (leri) tarafından verilen diğer
işleri ve işlemleri yapmak.
BÖLÜM BAŞKANI
Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü
faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yükseköğretim Kurumlarında ve kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans lisans ve
lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve ders vermek, bölümünde
hazırlanan proje hazırlıklarını yapmak ve seminer, panel ve konferansları yönetmek, Yükseköğretim
kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek
programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu
kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi
bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler,
süreli veya ders saati ücretiyle görevlendirilen öğretim elemanıdır.
7
Orman Fakültesi
FAKÜLTE SEKRETERİ
Fakülte idari teşkilatında buluna birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını
sağlamak, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi
yapmak, bu kurallarda alınan kararların yazılması, üyelere imzalatıldıktan sonra korunması ve
saklanmasını sağlamak, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu
kararlarını ilgili şahıs ve birimlere iletmek, dosyalayıp muhafazasını sağlamak, Fakülte idari
teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın
yazışmalarını yürütmek, Dekanlığın protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Dekan
tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar,
fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak, bu
makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, İdari personelin
kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline
getirmek, İdari akademik personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Fakülte
bütçesinin yapılmasını sağlamak, idari teşkilat için kurulan ofislerde yapılması gereken resmi işleri
zamanında eksiksiz ve yasa ve yönetmelik yönergelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol
ve takibini yapmak.
PERSONEL İŞLERİ
Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin özlük İşleri, öğrenci işleri, idari ve mali
işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum ve
kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak, Fakülte Sekreteri
izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek.
DEKAN SEKRETERİ
Dekanlığa gelen konukların karşılaması ve ağırlanması., Dekan telefon görüşmelerinin yapılmasını
sağlamak ve randevularını organize etmek. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik
mesajları hazırlamak. Dekanın maillerini kontrol edip ivedi ve önemli olanların çıktısını almak ve
sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri
sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri
sunmak. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak. Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını
oluşturmak.
EVRAK – KAYIT
Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak, posta, kurye veya
kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye
iletmek. Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
İDARİ VE MALİ İŞLER
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre
sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları
sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve Kabul işlemi hemen yapılmayan
taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini
önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini
konsolide görevlilerine göndermek. Satın Alma , Doğrudan Temin, Ek ders ücretleri ve yolluk
ödemelerinin hazırlanması, hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk
işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek. Fakülte Bütçesini Hazırlamak , Hazırlanan
8
Orman Fakültesi
Bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve
takip etmek, personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile yapılan
personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması. Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri
yapmak.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek, öğrencilerin
kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak, öğrenci kimlik
belgelerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak,
öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak,
öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak ,öğrencilerin sağlık ile ilgili
işlemlerini yapmak ve dosyalamak, erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip
etmek, öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak, öğrencilerle
ilgili transkript belgelerini hazırlamak, öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları
hazırlamak, Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI
3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğr.Gör.:1
Arş.Gör.:3
Prof: 7
Doçent :4
Yrd.Doç.: 15
1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar
Yıllar
Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s
1. ATMİŞ, E., ÇİL, A. (2013), Sustainable Forestry in Turkey. (Journal of Sustainable
Forestry tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir)
2. ATMİŞ E., GÜNŞEN H.B., YÜCEDAĞ C. ve LİSE W. (2013), Status, Use and
2013
Management of Urban Forestry in Turkey. Journal of South-East European Forestry.
(Scientific Journal for Forestry of South Eastern Europe-SEEFOR tarafından yayınlanmak
üzere kabul edilmiştir)
9
Orman Fakültesi
3.
Yaman, B., Köse, N. ve Ü. Akkemik, “Changes in Stem Growth Rates and Root Wood
Anatomy of Oriental Beech after a Landslide Event in Hanyeri-Bartın, Turkey”, Turkish
Journal of Agriculture and Forestry, in press (2013).
4.
Durkaya, B., A. Durkaya, E. Makineci ve T. Karabürk. “Estimating above-ground biomass
and carbon stock of individual trees in uneven-aged Uludag fir stands", Fresenius
Environmental Bulletin, Vol. 22; No. 2 (2013)
2) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları
Yıllar
Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s
2013
1.
3) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ,
BAP, v.s)
Yıllar
Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje
Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi
2013
1.
N. SARAÇOĞLU BAP. Yürütücü: Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU Proje Adı: Söğüt
Çelikleriyle tesis edilen enerji plantasyonlarının birinci yıl başarı düzeylerinin belirlenmesi
Proje No: 2012-2-67 Toplam Bütçesi: 2000 TL
2.
E. ATMIŞ BAP. Yürütücü: Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ Proje Adı: Batı Karadeniz
Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi
Üzerine Araştırmalar Proje No: 2013.1.89 Toplam Bütçesi: 6000 TL
3.
A. TOPER KAYGIN BAP. Yürütücü: Azize TOPER KAYGIN Proje Adı: Karabük İli
Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri (Rhopalocera:Lepidoptera) Faunası Proje No: 2012-2-71
Toplam Bütçesi: 3000 TL
4.
B. YAMAN BAP. Yürütücü: Doç. Dr. Barbaros YAMAN Proje Adı: Anadolunun Bazı Doğal
Odunsu Türlerinde Yıllık Halka Anatomisine Ekstrem Kuraklıkların Etkisi Proje No: 2013-178 Toplam Bütçesi: 6000 TL
5.
H. Barış ÖZEL BAP. Yürütücü: Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL Proje Adı: Kastamonu-Araç
yöresi Sarıçam (Pinussylvestris L.) meşcerelerinde doğal gençleştirme uygulamalarının
başarısını etkileyen faktörler Proje No: 2012-2-70 Toplam Bütçesi: 2000 TL
6.
N. Kaan ÖZKAZANÇ TÜBİTAK. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Proje
Adı: Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkının Bartın İli Sınırlarında Kalan Çekirge
(Insecta-Orthoptera) Türleri Proje No: 113O734 Toplam Bütçe: 29444 TL
7.
Ş. PALTA BAP. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA Proje Adı: Farklı Arazi Kullanım
Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların
Belirlenmesi Proje No: 2013-1-92 Toplam Bütçe: 6000 TL
4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri
Yıllar
Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer
1. MELEMEZ K., TUNAY M., EMİR T. (2013) The Role of Seat Suspension in Whole-Body
Vibration Affecting Skidding TractorOperators, Journal of Food, Agriculture&Environment
Vol.11(1):1211-1215, 2013.
2013
2. MELEMEZ K., TUNAY M., EMİR T. (2013) A Comparison of Productivity in Five SmallScale Harvesting Systems, Small-scale Forestry, DOI 10.1007/s.11842-013-9239-1.
5) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri
Yıllar
Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer
2013
1.
EKİCİ B. (2013) Endüstri tesisleri ve yakın çevresindeki flora_ Kurucaşile örneği (Bartın).
Ekoloji Kongresi, 2- 4 Mayıs 2013, Tekirdağ.
6) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri
Yıllar
Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer
2013
1. DAŞDEMİR, İ. 2013. Ormancılık İşletme Ekonomisi (2. Baskı). Bartın Üniversitesi Yayın
10
Orman Fakültesi
No: 10, Orman Fakültesi Yayın No: 6, ISBN 978-605-60882-8-5, 407 s., Bartın.
7) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri
Yıllar
Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz)
1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi (A. U.
Güvenli)
2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi
(G. Güvenli)
3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler
(Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (E. Albas)
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
1. Yüksek Lisans Tezi- Quercus robur L. (Saplı Meşe) ve Laurocerasus officinale Roemer (Karayemiş)
Fidanı Yetiştiriciliğinde Asitbarik ve Beroksitin Etkileri Üzerinde Araştırma (A. Karabek)
Prof. Dr. Metin SARIBAŞ
1. Yüksek Lisans Tezi – Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinde Biyokütle
Araştırmaları. (H. Yağcı)
2. Yüksek Lisans Tezi – Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü
Sarıçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi. (E. Çarkacı)
3. Yüksek Lisans Tezi – Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sahil Çamı Meşcerelerinin Biyokütle
Tablolarının Düzenlenmesi (G. Özçelik)
Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU
1. Yüksek Lisans Tezi-Amasra Yöresinde Orman İçi Yolların Rekreasyon Amaçlı Kullanımının
İncelenmesi (B. Yücel)
2. Yüksek Lisans Tezi – Orman Ürünü İşleyen Tesislerde Risk Yönetim Prosesi (Kontrplak Fabrikası
Örneği) (E. Calay)
Prof. Dr. Metin TUNAY
2013
1. Doktora Tezi - Yarı Kurak ve Tuzlu Topraklarda Etkili Doğal Mikroorganizmaların Fidan Gelişimi
Üzerindeki Etkisi (N. Demir)
2. Yüksek Lisans Tezi – Kayında 0,2–0,7 Kapalılık Derecelerindeki Meşcerelerde İşlem Görmüş
Tohumlarla Yapılan Ekimlerin Gençleştirme Başarısı Üzerine Olan Etkisi (Bartın Yöresi Örneği) (R.
Kalmaz Kaptan)
Prof. Dr. Erol KIRDAR
1. Yüksek Lisans Tezi – Karabük İli Safranbolu İlçesinin Kelebek (Lepidoptera) Türleri (Z. Kavaklı)
2. Yüksek Lisans Tezi –Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın İli Sınırlarında Kalan
Bölümünün Çekirge (Insecta: Ortheptera) Türleri (M. Özkaynak)
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
1.Yüksek Lisans Tezi - Mor Çiçekli Ormangülü Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (G. Önal)
2. Yüksek Lisans Tezi - Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Maki Alanlarının Biyokütle Depolama
Kapasitelerinin Araştırılması. (A. Sabancı)
3. Doktora Tezi – Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması
(S. Kaptan)
Doç. Dr. Ali DURKAYA
1. Yüksek Lisans Tezi – Bartın Yenihan Bölgesi Ormanlarında Vejetasyon Etütleri ve Meşcere
Kuruluş Özelliklerinin Belirlenmesi (S. Üzgün)
Doç. Dr. Murat ERTEKİN
1. Yüksek Lisans Tezi – Bartın İli Av ve Yaban Hayatı Potansiyeli ve Avvı Profilinin Belirlenmesi
(G. A. Keleş)
2. Yüksek Lisans Tezi –Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın İli Sınırlarında Kalan
Bölümünün Makrofungus Florası (Y. Yeşilbaş)
3. Yüksek Lisans Tezi –Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu İli Sınırlarında
Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (M. Yılmaz)
11
Orman Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ
1. Yüksek Lisans Tezi – Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerinin Biyokütle
Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi. (E. Okan)
2. Yüksek Lisans Tezi – Çerkeş Orman İşletme Şefliği Doğal ve Plantasyon Genç Sarıçam Bireylerinin
Toprak Üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. (Ş. Ulu)
Yrd. Doç. Dr. Birsen DURKAYA
1. Yüksek Lisans Tezi – Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Dinamik Bir Yapıya
Kavuşturulması (Ankara-Güvem İşletme Şefliği Örneği) (S. Saraçlı)
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU
1.Yüksek Lisans Tezi - Bartın’da Arazi Kullanımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
(F. E. Demir)
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL
1. Yüksek Lisans Tezi – Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında son 10 yılda gerçekleşmiş olan
yangınlar ve abiyotik afetler sonrasında yapılan çalışmaların incelenmesi. (Ö. Mersin)
2. Yüksek Lisans Tezi – Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarında Kullanılan Kara
Araçlarının ve İşçilerin Değişen Arazi Şartlarındaki Performansı. (M. Kol)
3. Yüksek Lisans Tezi – Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü’ne Ait Orman Yangını Risk Haritasının
Yapılması (S. Uysal)
Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL
1. Yüksek Lisans Tezi – Ovacuma Yöresi Kayın Meşcerelerinde Gençleştirme Çalışmalarının Yaprak
Alan İndeksi, Ölü Örtü ve Toprak Özelliklerine Etkisi (S. Sugeçti)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENSOY
1. Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale-Çan Yöresi Kazdağı Göknarı’na (Abies nordmanniana (Stev.)
Spach. subsp. equi-trojani) ait ibre, ölü örtü ve toprakların bazı bitki besin maddesi (C, N, P, K, Ca ve
Mg) konsantrasyonları (F. Özbek)
Yrd. Doç. Dr. İlyas BOLAT
1. Yüksek Lisans Tezi – Bartın Yöresinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler (İ. Aşık)
2. Yüksek Lisans Tezi – Ordu Yöresi Kabuk Böceği (Curculionidae: Scolytinae) Türleri (B.Yiğit)
Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ
1. Yüksek Lisans Tezi – Endemik Sideritis Dichotama Huter Türünün Palinolojik ve Anatomik
Özellikleri (İ. Yalçın)
Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ
12
Orman Fakültesi
3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Prof: BÖLÜMÜ
PEYZAJ MİMARLIĞI
1
Doç.:2
Arş.Gör: 6
Yrd.Doç.: 9
Öğr.Gör: 1
1. SCI / SSCI ve Alan Endeksi Kapsamındaki Yayınlar
 Hepcan, S., Hepcan, C.C, Kilicaslan, C., Ozkan, M.B., Kocan, N., Journal of Coastal Research,
Vol:29, No:2, Year:March 2013, Page:301-310, “Analyzing Landscape Change and Urban Sprawl in
a Mediterranean Coastal Landscape: A Case Study from Izmir, Turkey”.
 Görmüş S. Oğuz D. 2013. Kırsal Yerleşim ve Korunan Alan Arasındaki Etkileşimin
Değerlendirilmesinde Peyzaj Karakter Analizinin Rolü: Kapısuyu Havzası Örneği. AÜZF Tarım
Bilimleri Dergisi, 19 (310-322), Ankara.
 Tecimen, H.B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., (2013). Net Nitrogen Mineralization
and Nitrification Rates in Different Land Uses. Fresenius Environmental Bulletin, 22:1173-1178.
 Öztürk, M., Copty, N., Saysel, A.K., (2013). Modeling the Impact of Land Use Change on the
Hydrology of a Rural Watershed. Journal of Hydrology, 497:97-109.
 Öztürk, M., Bolat, İ., (2014). Transforming Pinus pinaster Forest to Recreation Site: Preliminary
Effects on LAI, Some Forest Floor, and Soil Properties. Environmental Monitoring and
Assessment, DOI 10.1007/s10661-013-3560-1.
2. SCI / SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlar
 Cengiz, B. 2013. Dünyadan Üniversite Yerleşkeleri: ABD ve Almanya Örnekleri. Bartın Üniversitesi
Yerleşkesi Brifingi. 18.Ocak.2013. Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Toplantı Salonu.
Bartın.
13
Orman Fakültesi
 Cengiz, B. 2013. ABD ve Almanya’dan Akarsu Peyzajları. 02.Nisan.2013. Bartın Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Salı Seminerleri. Amfi-A, Bartın.
 Cengiz, C., ‘‘Urban ecology’’, Advances in Landscape Architecture. (Ed. M. Ozyavuz), InTech Open
Access Publisher, ISBN 980-953-307-982-5, pp 677-696, Croatia, (2013).
 Cengiz, B., ‘‘Urban River Landscapes’’, Advances in Landscape Architecture. (Ed. M. Ozyavuz),
InTech Open Access Publisher, ISBN 980-953-307-982-5, pp 551-586, Croatia, (2013).
 Gökyer, E. 2013 Bartın Kenti ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi ve Parçalılık Üzerine Bir
Araştırma, Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, (10), 3 19-28.
 Kocan, N., African Journal of Agricultural Research, Vol:8(29), DOI:10.5897/AJAR 11.138, Year:1
August 2013, Page:3958-3966, ISSN:1991-637X, “Re-qualifying Historical Spaces:Usak Historical
Train Station”.
 Sarı Nayim, Y. (2013) Analysis of Landscape Elements Important for Coastal Geomorphology İn
Amasra Touristic Settlement And Evaluations on Their Sustainability, Tourism, Environment and
Ecology in the Mediterranean Region, Cambridge Scholars Publishing, UK.
 Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S. 2013. Mapping and modelling of village landscape character. Digital
LA. 2013. Connectivity and Collaboration in Planning and Design, 6-8 Haziran 2013 Almanya.
 Görmüş S., 2013. Peyzaj ekolojisi ve Doğa Toplum İlişkisi Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Sayı:20122013, Ankara
3. SCI
/
SSCI
Kapsamındaki
Uluslararası
Yayınlara
Yayın Yılı
Alınan Atıf Sayısı
2014
16
Yapılan
Atıf
Sayıları
4. Uluslararası Sözlü Bildiriler
 Gökyer, E., Dönmez Y. 2013 A Research on Ecological Effects of Land Use Changes (Case of Bartın
Province), International Caucasian Forestry Symposium.
 Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, ‘‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Peyzaj Onarım Süreci’’,
Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayın No: 21,
Bildiri Kitabı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul, 207-212, (2013).
 Cengiz, C., B. Cengiz, ‘‘The Environmental Impacts of Opencast Mining Areas in City of Bartın
(Turkey) and Its Landscape Restoration Strategies ’’, ISEEP 2013 - 7th International Symposium
on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey, (Abstract), pp
51, (2013).
 Nayim, B.N. (2013) Gelecek Alan Kullanımlarının Tahmininde LUCIS Yönteminin Kullanımı,
GEOMED 2013 3. Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Kemer-Antalya.
 Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S. 2013. Mapping and modelling of village landscape character. Digital
LA. 2013. Connectivity and Collaboration in Planning and Design, 6-8 Haziran 2013 Almanya
 Görmüş. S. 2013. Land use Effects on Landscape Diversity in Protected areas. ICOEST, 18-21
Haziran 2013, Nevşehir.
14
Orman Fakültesi
 Öztürk, M., Copty, N., Saysel, A.K., (2013). Sensitivity of the Hydrodynamics Model to
Different Land Uses. İstanbul International Solid Waste, Water and Wastewater (3W) Congress,
May 22-24, 2013, İstanbul.
 Öztürk, M., Bolat, İ., (2013). Seasonal Pattern of Leaf Area Index (LAI) for Pinus pinaster
Plantation in Bartın Urban Forest. International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26,
2013, Artvin.
5. Ulusal Sözlü Bildiriler
 Kaplan, A., Koçan, N., Balık, G., Malkoç True, E., Nurlu, E., Türkyılmaz Tahta, B., Hepcan, Ş., Peyzaj
Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım 2013, Adana. “Foça Yarımadası’nın ‘Bölge-Kent Yerleşimi’
İlişkisinde Okunması: Planlama ve Tasarım Stüdyoları Deneyimi”, Sözlü Bildiri, Sayfa:229-240.
 Açıksöz, S., Bollukcu P., Cengiz Gökçe G. 2013. Dönüşen Peyzaj ve Kentsel Tarım: Baix Llobregat
Tarım Parkı, Barselona, İspanya. “Dönüşen Peyzaj” Konulu Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Bildiriler
Kitabı, 14-17 Kasım 2013, s. 443-453, Adana.
 Bollukcu P., Açıksöz, S. 2013. Kalkınma Planlarının Kırsal kalkınma Açısından Değerlendirilmesi ve
Bartın-Arıt Çayı Havzasına Yansıma(ma)ları. “Dönüşen Peyzaj” Konulu Peyzaj Mimarlığı 5.
Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-17 Kasım 2013, s. 1028-1041, Adana.
 Cengiz S. Görmüş S, Çakır G. Toklu Ö. Ekolojik Ulaşım Planlaması: Bartın Örneği Peyzaj Mimarlığı
V. Kongresi, 14-17.11.2013, Adana
 Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S. Peyzaj Karakter Analizi Yaklaşımlarının Ekolojik Boyutu. Peyzaj
Mimarlığı V. Kongresi, 14-17.11.2013, Adana
 Öztürk, M., Ergün, A., (2013). Peyzaja Yeni Akademik Teşkilat Önerisi, 1107-1115, TMMOB Peyzaj
Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (Dönüşen Peyzaj), 14-17 Kasım 2013, Adana.
 Atmış, E., M. Artar, 2013. Türkiye’de Korumadan Kullanmaya Yönelen Doğa Koruma
Politikalarının Değerlendirilmesi. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu Bildiriler
Kitabı. 31 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya. Orman Mühendisleri Odası Yayını. S: 403-422
 Aktaş M.C., M.Artar, 2013. Atatürk Orman Çiftliği Üzerinden Dönüşüm. Peyzaj Mimarlığı 5.
Kongresi. 14-17 Kasım 2013 – Adana. Sf. 643-650
6. Uluslararası/Ulusal Posterler
 Keçecioğlu, P., Cengiz, G. “İyileştirme Bahçelerinde Tasarım Kriterleri ve Bitki Kullanımının
İrdelenmesi” konulu poster bildiri - V. Süs Bitkileri Kongresİ, 6-9 Mayıs 2013, 119, Yalova, (2013).
(Hakem değerlendirmesinde)
 Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, ‘‘Fidanlıklarda Doğal Bitki Materyalinin Saptanması: Bartın Örneği’’,
V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, 119, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde)
 Cengiz, B., B. Bekci, C. Cengiz, ‘‘Bartın Kent Kullanıcılarının Süs Bitkilerine Olan Talebinin
İrdelenmesi’’, V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, 148, Yalova, (2013). (Hakem
değerlendirmesinde)
 Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, ‘‘Rural Tourism Planning Strategies in Coastal Settlement of BartınGüzelcehisar (Turkey)’’, ISEEP 2013 - 7th International Symposium on Ecology and Environmental
Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey, (Abstract), pp 138, (2013). (poster)
 Görmüş S, Aydın T. Yücekaya G., Gökçek F.K. 2013. Çevre Okuryazarlığı Yaklaşımı İle Peyzaj
Mimarlığı Eğitiminin Değerlendirilmesi. Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, 14-17.11.2013, Adana
15
Orman Fakültesi
7. Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TÜBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v. s.)
 Türkyılmaz, Ş., Koçan, N., TÜBİTAK 4004, 113B031 Liseliler Doğa Eğitiminde 2013, 12-20 Ağustos
2013, Uşak, Proje Yürütücü Yardımcısı.
 Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi,
Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2011-019, Kapsamlı Araştırma Projesi, Proje
Yöneticisi Bülent CENGİZ, (2011-devam ediyor).
 Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde
Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP2011-2-28, Proje Yöneticisi Banu BEKCİ , (2012-devam ediyor).
 “Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği”. BAP-2012-2-21 Nolu
Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2011
(Devam ediyor).
 “Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü”. BAP-2012-1-41 Nolu Bartın
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2012 (Devam
ediyor).
 “Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği”. BAP-2012-1-49 Nolu Bartın
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2012
(Devam ediyor).
 Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi
Araştırmacı Sevgi GÖRMÜŞ (TÜBİTAK/ÇAYDAG)
 Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği Proje
Yürütücüsü Sevgi GÖRMÜŞ (TÜBİTAK/TOVAG)
 Kentsel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Tarımsal Peyzaj Karakterinin Rolü: Bartın Örneği Proje
Yürütücüsü Sevgi GÖRMÜŞ. (BÜ-BAP-COST)
 Bartın İli Güzelcehisar-Kızılkum Kıyı Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin
Belirlenmesi, 2014-2016, Proje Yürütücüsü Yeliz SARI NAYİM, Bartın Üniversitesi BAP Projesi.
 Tecimen, B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., “Farklı Ekosistem Birimlerinde
Azot Mineralizasyonu Üzerine İncelemeler”, 2008-2011, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2313).
 Öztürk, M., Kara, Ö., Bolat, İ., 2012-….., “Bartın Çayı Havzası’nda Arazi Kullanım Durumu ve
Uygunluk Sınıflandırması”, Kapsamlı Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP), BAP-2011-2-29.
 Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin
İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar (BAP Projesi)
8. Düzenlenen/Katılınan Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar
 ISEEP 2013 - 7th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December
18-21, 2013, Antalya, Turkey.
 Korunan Alanlar Çalıştayı. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü/ Kayseri Şube Müdürlüğü, 12-13 Haziran 2013, Kayseri.
 Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin 45. Yılı açılış etkinliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 4-5 Ekim 2013, Ankara.
 TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu, 26 Ekim 2013, Ankara.
 “Dönüşüm Atölyesi”. Bartın Üniversitesi Bartın PMOGenç, 30 Ekim 2013, Bartın.
16
Orman Fakültesi
 “Alan Koruma Metodolojisi ve Güncel Gelişmeler” Konulu TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parkler Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı, Eğitmen, 4-8 Kasım 2013,
Antalya.
 GEOMED 2013 3. Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, Kemer-Antalya.
 ICOEST, 18-21 Haziran 2013, Nevşehir.
 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (Dönüşen Peyzaj), 14-17 Kasım
2013, Adana.
 İstanbul International Solid Waste, Water and Wastewater (3W) Congress, May 22-24, 2013,
İstanbul.
 International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October 2013, Artvin/Turkey.
 V. Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs 2013, Yalova.
 Flower Show Süs Bitkileri Fuarı
 Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyonu
8-10 Kasım 2013, İstanbul.
 Desert Restoration Bites - six tales from six continents. University of Greenwich, London. 8th
January 2013.
 Dream Builders: Santiago Calatrava . RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 29 January 2013
 Tom Turner: Buddhist Gardens - and a Landscape Design for the Druk White Lotus School in
Ladakh. King William 315 Lecture Theatre (LT KW315).Old Royal Naval College London. SE10 9LS
London. United Kingdom 26 February 2013.
 Green Infrastructure & Designing for Biodiversity 73-81 Southwark Bridge RoadSE1 London
United Kingdom. 28 February 2013
 SCIBE PhD Conference 2013 | Within the Limits of Scarcity University of Westminster
Marylebone Campus .35 Marylebone RdNW1 5LS London. United Kingdom February 26, 2013February 28, 2013
 Ecobuild 2013 ExCeL, London. 5-7 March 2013.
 Dream Builders: Daniel Libeskind. RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 12 March 2013
 Dream Builders: Norman Foster .RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 09 April 2013
 Istanbul INN London.Victoria House. Bloomsbury Square. London, London WC1B 4DA
 Friday, 12 April 2013- 15 April 2013
 Landscape Institute CPD Day. Manchester.18 April 2013
 HUB Breakfast Talk- Environment, energy, landscape – a photographic journey . Hub
Westminster
 80 Haymarket. SW1Y 4TQ London. United Kingdom. April 23, 2013
 TALK: Raising the profile of community gardening through design The Library - 3Space Blackfriars.
58 Victoria Embankment. London, Gt Lon EC4Y 0DS. 3 May 2013
 GLVIA Masterclass London.15 May 2013
 Pathway to Chartership Exams. GLVIA Masterclass. London. 15th May 2013
 RHS Chelsea Flower Show 2013.London. 24 May 2013
 Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi / 14-17 Kasım 2013 – Adana ( Düzenleme Kurulu Bşk.)
 Dönüşen Peyzaj Atölyesi / 30 Ekim 2013 – Bartın (Danışman)
17
 Geçmiş, Şimdi ve Gelecekte Amasra Paneli / 25 Aralık 2013 (Danışman)
Orman Fakültesi
9. Doktora/Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları
 Temel Olğun, Bartın ve Ankara Kenti Parklarındaki Çocuk Oyun Alanlarının Peyzaj Kalitesi
Açısından Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi (2012- devam etmekte)
 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tez İzleme Komitesi
Üyesi. (2012-devam ediyor), Öğrenci: Derya Duran Gökalp / Danışman Prof.Dr. Murat Ertuğrul
Yazgan.
 İran-Merağa İli Peyzaj Özelliklerinin Turizm Potansiyeli ve Hareketliliği Açısından
Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tezi
(Nisan-2013), Öğrenci: Parvin Heydarzadegan / Danışman Prof. Dr. Mükerrem Arslan.
 Kurşun, S.N. “Fiziksel Engellilerin Kentsel mekânları Kullanım Olanaklarının İstanbul İli Kadıköy
İlçesi Örneği’nde İncelenmesi”. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı
Anabilim Dalı, Danışman: Doç.Dr. Sebahat Açıksöz (Devam ediyor).
 Bollukcu, P. “Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği”. Bartın
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Danışman: Doç.Dr. Sebahat
Açıksöz (Devam ediyor).
 Şule YILDIZ, Ekolojik Kıyı Planlaması; Bartın Güzelcehisar Örneği Yüksek Lisans Tezi (2012- devam
etmekte)
 Feride Kübra AŞKIN, Safranbolu Geleneksel Yerleşim Dokusunun Ekolojik Tasarıma Yönlendirici
Etkisi Yüksek Lisans Tezi (2013- devam etmekte)
 Ahmet Ergün (2013-Devam Ediyor). Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzası’nda Arazi Kullanım
Durumunun Su Verimi Açısından İrdelenmesi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 Çiğdem Bogenç (Devam ediyor). Sürdürülebilir Tarihi Kent Gelişimi için Peyzaj Planlama
Stratejileri, Safranbolu Örneği, Doktora Tezi.
 Onur Öztürk (Devam ediyor). Kocaeli ve Sabancı Üniversiteleri Merkez Yerleşkeleri Dış
mekanlarının Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi.
18
Orman Fakültesi
3.3. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu
ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğr.Gör.;
1190001900r1l
Prof.Dr.;
3190001900r1l
Arş.Gör.;
6190001900r1l
Doç.Dr.;
6190001900r1l
Yrd.Doç.Dr.;
5190001900r1l
1. SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar

Cabuk Y., Karayilmazlar S., Onat S. M. and Kurt R., (2013): Econometric modeling and projection
of production, import and export of particle board industry in Turkey, International Journal of Physical
Sciences Vol. 8(5), pp. 199-209, 9 February

N. Tankut, A.N.Tankut, M.Zor. “Mechanical Properties of Heat Treated Wooden Material Utilized in
the Construction of Outdoor Sitting Furniture” Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38(1):148158 (2014)

İstek, A; Aydemir, D; Eroglu, H.: Combustion properties of medium density fiberboard coated by a
mixture of calcite and various fire retardants. Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry. 37(5),
642-648 (2013)

Gunduz, G., Yaman, B., Ozden, S., Donmez, SC., Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite
Archery Bows, Sains Malaysiana 42(5)(2013):547–552.

Ibrahim Tumen, Fred J. Eller, Carol A. Clausen, Jeff Teel, “Antifungal Activity of Heartwood Extracts
from Three Juniperus Species”, Impact factor:1.41, Bioresources, 8 (1), 12-20, (2013). SCI-A

Ibrahim Tumen, Esra Küpeli Akkol, Fred J. Eller, Ipek Süntar, Hikmet Keleş, “Topical Wound
Healing Effect and Phytochemical Composition of Heartwood Essential Oils of Juniperus virginiana
19
Orman Fakültesi
L., J. occidentalis Hook. and J. ashei J. Buchholz”, Impact factor:1.40, Journal of Medicinal Food,
16(1): 48-55, (2013). SCI-B

Cabuk Y, Karayilmazlar S, Onat S,M and Kurt R (2013) Econometric Modeling and Projection of
Production, İmport and Export of Particle Board Industry in Turkey, International Journal of Physicial
Sciences, 8(5):199-209.

Gülsoy, S.K., Tufek, S. 2013. Effect of chip mixing ratio of Pinus pinaster and Populus tremula on
kraft pulp and paper properties. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(6), 2304-2308.

Gülsoy, S.K., Kustas,S., Erenturk, S. 2013. The Effect of Old Corrugated Container (OCC) Pulp
Addition on the Properties of Paper Made with Virgin Softwood Kraft Pulps. Bioresources, 8(4): 58425849.

Abdullah İstek, Deniz Aydemir ve Hüdaverdi Eroğlu (2013). Combustion properties of mediumdensity fiberboards coated by a mixture of calcite and various fire retardants. Turkish Journal of
Agriculture And Forestry, 37 (5): 642-648.
2. SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlar
-----3. SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı
Yayınızın Yılı
2013
Yayınınıza
Sayısı
9
Aldığınız
Atıf
4. Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz
 Aşkin, A, Çabuk Y., Karayilmaz,S., (2013): Forest Industry Engineering Education and Its
Importance In The World And In Turkey ,The Fifth International Congress of Educational Research,
6-9 June, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, TURKEY.
 Tankut, N., National Presentation about Forestry Faculties and Studies in Turkey. COST FP1303:
Performance of bio-based building materials, Paris, Fransa 2014.
 İstek, A., Sıradağ, H.: “The effect of Density on Particleboard Properties.” ICFS, International
Caucasion Forestry Symposıum. 24-26 October 2013 Artvin Turkey.
 COST FP1105 Aksiyonu İtalya WG3 Task Group toplantısı (2014): Principles of cell Wall assembly–
Understanding and Implementation. “Hemicelllulose” 27-28 January, Rome, ITALY
 İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben KILIÇ “ Effect of Altitue on the Main
Chemical composition of Scots pine ( Pinus sylvestris L).International Caucasian Forestry
Symposium, Artvin Çoruh Üniversitesi, 24-26 October 2013, pp.866-869.
 H. Sivrikaya, A. Can, Water repellent efficiency of wood treated with copper-azole combined with
silicone and paraffin emulsions. COST FP0904 & FP1006 International Workshop. Characterization of
20
Orman Fakültesi
modified wood in relation to wood bonding and coating performance. Rogla, Slovenia, October 16th –
18th , 2013
 Aşkın A, Çabuk Y ve Karayılmazlar S (2013) Forest Industry Engineering Education and Its
Importance in the World and in Turkey, 5. International Congress of Educational Research,
Çanakkkale, 2595-2602.
 Deniz Aydemir (2013). Foaming of Cellulosic Particle Filled Styrene Maleic Anhydride Composites.
Poznan University, Department of Life Science, 5-10 September 2013. Oral Presentation.
5. Ulusal Sözlü Bildirilerimiz
 Aşkın, A, Çabuk Y., Karayılmaz,S., (2013): Mobilya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir
Bakış, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, 27-28 Eylül, Balıkesir.
 Kurt R., Karayılmazlar S., Çabuk Y., (2013): Odun Dışı Orman Ürünlerinden Elde Edilen Uçucu
Yağların Dış Ticaret Analizi, 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Orman
Mühendisleri Odası, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya, s: 331-342.
 Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Performans Testleri; Sandalye
Örneği. II. Ulusal Mobilya Kongresi. 11-13 Nisan 2013. Denizli, s93-100
 Bülent Kaygın ve Deniz Aydemir (2013). Bartın Orman Fakültesi’nde Orman Endüstri Mühendisliği
Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını. 1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, 18-19
Kasım 2013, İstanbul.
 Kurt R., Karayılmazlar S., Çabuk Y., (2013): Odun Dışı Orman Ürünlerinden Elde Edilen Uçucu
Yağların Dış Ticaret Analizi, 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Orman
Mühendisleri Odası, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya, s: 331-342.
 Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Performans Testleri; Sandalye
Örneği. II. Ulusal Mobilya Kongresi. 11-13 Nisan 2013. DENİZLİ.
 Can, A., Yıldız, S. Endüstriyel Ölçekte Isıl İşlem Uygulanan Bazı Odun Örneklerinde Vida Tutma
Direnci Ve Mantar Çürüklük Testi Performansı. II.Ulusal Mobilya Kongresi 11-13 Nisan 2013 Denizli
6. Uluslararası/Ulusal Posterlerimiz

H. Sivrikaya, C. Duran, H. Hafızoğlu, İ. Tümen, A. Kılıç, İ. E. Dönmez Determination of inorganic
constituents in the cones-berries of coniferous species natively grown in Turkey. Final meeting of Cost
action FP0901 "Biorefinery analytics – Outcomes from FP0901" Åbo Akademi University,
Department of Chemical engineering17-18th of September, Åbo/Turku, Finland (2013)

Aşkın A, Çabuk Y ve Karayılmazlar S (2013) Mobilya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel
Bir Bakış, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, İş sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi, Bildiri Özetleri
Kitapçığı, Balıkesir,147 (Poster Bildiri).
21

Orman Fakültesi
7. Yürüttüğünüz/Görev Aldığınız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP,
v.s)
Gündoğan M., Karayılmazlar S., Küçükönder H., Apaydın F., Ceyhan M.S., Kırmacı V., (2013) Batı
Karadeniz Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Sektör Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA),
Sözleşme No: TR81/12/DFD/06, Bartin Üniversitesi Yayinlari No:9, 478 s.

Karayılmazlar S., (2013): Modelling Our Sailing Tradition , Lıfelong Learnıng Programme
Grundtvıg Workshops Projesi, AB Ulusal Ajansı.

Ali Naci TANKUT, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya
Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042 TÜBİTAK,
COST, Proje Araştırıcısı, Devam ediyor.

Nurgül TANKUT, Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi
ve Mobilyada Kullanılabilirliği, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, 2013-2015.

Nurgül TANKUT, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya
Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Proje Danışmanı,
TUBİTAK-COST Projesi, 2013-2016.

Nurgül TANKUT, TUBİTAK COST FP1303: Performance of bio-based building materials. Yönetim
Komitesi Üyesi

Gökhan GÜNDÜZ, Selüloz Nanofibril ve Nanokil ilaveli PVA Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve
Karekterizasyonu, BAP projesi, Proje Arastiricisi, 2013-2014.

Bülent KAYGIN, Yükselti Farkının Ağaç Türünün Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerine Etkisi, Proje
Yürütücüsü, BU. BAP, 2013-2014.

İbrahim TÜMEN, “Farklı Bölgelerden Alınan Sahil Çamının (Pinus pinaster Ait.) Fitokimyasal
Bileşimi, Antioksidan, Yara İyileştirici ve Antienflamatuar Aktivitesinin Değerlendirilmesi” Bartın
Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü, Proje Kod No:BAP-2012-1-40

Hüseyin SİVRİKAYA, Bakır Azol ve Su İtici Maddelerle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Dış
Ortam Performansının Araştırılması. Bartın Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü, Proje Kod No: BAP2012-1-38

Ayhan GENCER, Adi Fındık (Corlyus avellana L.)’ nın Kâğıt Hamuru Üretimine Uygunluğu, Proje
Yürütücüsü, BU. BAP, 2013-2014.

Deniz AYDEMİR, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya
Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Proje Yürütücüsü,
TUBİTAK-COST Projesi, 2013-2016.

Deniz AYDEMİR, Bazı Odun Özelliklerinin ANSYS Programıyla İncelenmesi, Proje Yürütücüsü, BU.
BAP, 2013-2015.
22
Orman Fakültesi

Sezgin Koray GÜLSOY, TÜBİTAK-COST-Kraft kağıt hamuru üretiminde bazı bor bileşiklerinin kağıt
hamuru verimi ve polisakkarit bileşimine etkileri, Araştırmacı.

Yıldız ÇABUK, Modelling Our Sailing Tradition başlıklı Grundtvig Projesi (EU Lifelong Learning
Programme)

Rıfat KURT, Batı Karadeniz Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Sektör Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı (BAKKA), Sözleşme No: TR81/12/DFD/06, Bartin Üniversitesi Yayinlari No:9, 478 s., 2013,
(Araştırmacı) (BAKKA PROJESİ)

Rıfat KURT, Modelling Our Sailing Tradition , lıfelong learnıng programme Grundtvıg Workshops
projesi, AB Ulusal Ajansı, (Araştırmacı) (GRUNDTVIG PROJESİ)

Ahmet CAN, Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dış ortam
performansının araştırılması. Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Kod No: 2012-1-38. Arastirmaci

Eser SÖZEN, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya
Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042. TÜBİTAK
COST Projesi. Bursiyer

Eser SÖZEN, Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve
Mobilyada Kullanılabilirliği BAP Projesi, Araştırmacı.
8.
Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar

Selman KARAYILMAZLAR, V. Havza Yönetimi Çalıştayı ,Ulusal,200 Kişi, Bilimsel Komisyon,
Bartın,2013

Nurgül TANKUT, Toplantı Katılımı ve sunumu, COST FP1303: Performance of bio-based building
materials, 27-28 Ocak, Paris, Fransa.

Nurgül TANKUT, Toplantı Katılım ve sunumu, COST FP1303: Performance of bio-based building
materials, Aksiyon başlangıç Toplantısı, Brüksel, Belçika

Bülent KAYGIN, 1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, 18-19 Kasım 2013,
İstanbul.

İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1203 grubu Portekiz Working Group toplantısı
(2013): European non-wood forest products (NWFPs) network, 21-22 June, Lisbon, Portugal.

İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP0901 grubu Finlandiya “Final Workshop”
toplantısı (2013): Analytical techniques for biorefineries, 17-18 September, Turku, FINLAND
23
Orman Fakültesi

İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1105 grubu Trabzon Working Group toplantısı
(2013): Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications
for current products and new material innovation, 08-09 October, Trabzon, TURKEY

İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1105 grubu İtalya WG3 Task Group toplantısı
(2014): Principles of cell Wall assembly–Understanding and Implementation, 27-28 January, Rome,
ITALY

Hüseyin SİVRİKAYA, ESF Exploratory Workshops, Marine woodborers : new frontiers for European
waters. Venice (Italy), 14-16 April 2013.

Hüseyin SİVRİKAYA, COST FP1006 Workshop: Process and Service life modelling. Ghent, 17-19
April 2013, Het Pand, Ghent University, Onderbergen 1, 9000 Ghent – Belgium.

Hüseyin SİVRİKAYA, Joint COST FP1006 Parallel Session: Surface Modification of Wood-based and
Lignocellulosic Materials by Irradiation. 18 September 2013, Kuşadası, Turkey. The 18th International
Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (September 15-20, 2013).

Hüseyin SİVRİKAYA, Characterization of modified wood in relation to wood bonding and coating
performance. Joint focus workshop of COST Action FP1006 & FP0904 16 - 18 October, 2013 Rogla,
SLOVENIA
9. Danışmanlığını Yaptığınız Doktora/Yüksek Lisans Tezleri

Gülay Şener (Doktora): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR

Rıfat Kurt (Doktora): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR

Ünal Farsak (Yüksek Lisans): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR

Emrah Başak (Yüksek Lisans): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR

Timuçin BARDAK (Doktora 2013) Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile
Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Ali Naci
Tankut, Bartın

Hasan KURBAN (Yüksek Lisans 2013) Bartın ilinde mobilya üretimi yapan küçük ve orta ölçekli
işletmelerin ergonomik açıdan gürültü, titreşim ve ortamdaki partikül miktarı analizlerinin yapılması ve
olası etkilerinin incelenmesi, Ali Naci TANKUT, Bartın

Murat KAHVECİ (Yüksek Lisans 2013) Zonguldak ilinde mobilya üretimi yapan küçük ve orta
ölçekli işletmelerin ergonomik açıdan gürültü, titreşim ve ortamdaki partikül miktarı analizlerinin
yapılması ve olası etkilerinin incelenmesi, Ali Naci TANKUT, Bartın

Gökhan Yalçınkaya, “Yonga Levhaların Yanmaya Dayanım Özelliklerinin İyileştirilmesi”, Abdullah
İSTEK
24
Orman Fakültesi

İsmail ÖZLÜSOYLU yüksek lisans, tez konusu belli değil, Abdullah İSTEK

Soner AKSU Doktora, tez konusu belli değil, Abdullah İSTEK

Kılıç, N. Yüksek Lisans Tez Aşamasında, Bartın Üniversitesi, 2012,Gökhan GÜNDÜZ

Kılıç, A. Yüksek Lisans Ders Aşamasında, Bartın Üniversitesi, 2013, Gökhan GÜNDÜZ

Sanli,T., Doktora Tez Asamasinda (devam ediyor), Bartın Üniversitesi, Bartın, Gökhan GÜNDÜZ

Süheyla Esin Köksal, Doktora Tez Öneri Asamasinda (devam ediyor), Bartın Üniversitesi, Bartın,
Gökhan GÜNDÜZ

Farklı Kurutma Yöntemlerinin Ihlamur Çiçeği (Tilia tomentosa Moelch.)Uçucu Bileşiklerine Etkisi.
2011-2013. Pınar TAMTÜRK, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ

Semih ESNAF (Y. Lisans) : Yükselti Farkının Ağaç Türünün Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerine
Etkisi, B.KAYGIN, Bartın.

Fatih TEMİZEL (Y. Lisans) : Orman Endüstri İşletmesinde İş Etüdünün Verimliliğe Etkisi ve Bir
Orman Endüstri Fabrikasında Uygulamalı Çalışma, B.KAYGIN, Bartın.

Fatih BARIŞ ÖKTEM (Y. Lisans) : Açık Ceza İnfaz Kurumlarında üretilen mobilyalarda kullanılan
hammadde ve malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekaniksel, ve biyolojik açıdan incelenmesi,
B.KAYGIN, Bartın.

Ufuk Özgül ( Y.L 2013) : Adi Fındık (Corlyus avellana L.) Odununun Kâğıt Hamuru Üretimine
Uygunluğu, A. Gençer, Bartın.

Hülya Gül (Y.L 2013) : Bartın Yöresinde Yetişen Yabani kiraz(Cerasus avium (L.) Monech) Odununun
Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi, A. Gençer, Bartın.

Göksu ŞİRİN( Doktora 2013) : Ağaç Özelliklerinin ANSYS Kullanılarak İncelenmesi, D.Aydemir,
Bartın.

Mersin (Myrtus communis L.) Bitkisinin Fitokimyasal Bileşimi ve Yara İyileştirici Antienflamatuar
Aktivite Yönünden Değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İ. TÜMEN,Bartın.

Ayşin Aşkın (Doktora Tez Önerisi Aşaması),Y. ÇABUK,Bartın.

Murat Yeşilkaya (Y.Lisans Tez, devam ediyor),Y.ÇABUK,Bartın.
25
Orman Fakültesi


Süleyman KUŞTAŞ (Yüksek Lisans) : Pinus sylvestris yongalarından elde edilen kraft kağıt hamuru ve
kağıt özellikleri üzerine KBH4 ve NaBH4’ün etkileri,S. Koray GÜLSOY
Şaduman ERENTÜRK (Yüksek Lisans) Eğrelti otu saplarından kraft, kraft-NaBH4 ve Kraft-AQ
yöntemleri ile kağıt hamuru üretimi, S. Koray GÜLSOY

Vedat Hekimoğlu(YL) Göknar ve Kavak Odunlarından Nanokil İlaveli Çapraz Lamine Ahşap Kereste
Üretim Olanaklarının İncelenmesi, S.Murat ONAT

Gülcan Kalaycı(YL) Kutu mobilyalarda kullanılan silan ile emprenye edilmiş masif mobilya köşe
birleştiricilerin mekanik performansının araştırılması, S. Murat ONAT

Hilmi AKSOY ( Yüksek Lisans, Ders döneminde), Hüseyin SİVRİKAYA

Ahmet CAN (Doktora, Tez ,devam ediyor),Hüseyin SİVRİKAYA
26
Orman Fakültesi
4. ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU
2012-2013 Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı,
Mezun Öğrenci Sayısı- Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı
BÖLÜMÜ
ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
TOPLAM
MEVCUT
ÖĞRENCİ
SAYISI
KAYDI
SİLİNEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
MEZUN
ÖĞRENCİ
SAYISI
478
275
9
9
84
41
273
1026
10
28
68
193
Disiplin Cezalarının Dağılımı (2012-2013 Öğretim Yılı)
BÖLÜM
ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ
VERİLEN CEZALAR VE SAYILARI
UYARI
~~
~~
~~
~~
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
KISA SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
KINAMA
~~
~~
~~
2
~~
~~
~~
~~
YÜK.
ÖĞR.
UZUN SÜRELİ
KUR.
UZAKLAŞTIRMA ÇIKARMA TOPLAM
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
2
Disiplin Cezalarının Dağılımı (2012-2013 Öğretim Yılı)
BÖLÜM
PEYZAJ MİMARLIĞI
VERİLEN CEZALAR VE SAYILARI
UYARI
~~
~~
~~
~~
~~
YB. DİL. HAZIRLIK SINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
KISA SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
KINAMA
1
~~
~~
2
~~
~~
~~
~~
~~
~~
YÜK.
ÖĞR.
UZUN SÜRELİ
KUR.
UZAKLAŞTIRMA ÇIKARMA TOPLAM
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
1
~~
~~
2
~~
Disiplin Cezalarının Dağılımı (2012-2013 Öğretim Yılı)
BÖLÜM
ORMAN ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
VERİLEN CEZALAR VE SAYILARI
UYARI
KISA SÜRELİ
UZAKLAŞTIRMA
KINAMA
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
27
YÜK.
ÖĞR.
UZUN SÜRELİ
KUR.
UZAKLAŞTIRMA ÇIKARMA TOPLAM
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
Orman Fakültesi
2012-2013 Eğitim -öğretim yılında Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi 30 (otuz) gün süreyle
uzaklaştırma cezası almış olup, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinden disiplin cezası alan olmamıştır.
5. BÜTÇE ÖDENEKLERİ
2013 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yapılan Harcamalar
ORMAN FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇE HARCAMALARI
ÖDENEK FASILI
03.1
ÖDENEK GÖNDERME
10.000.00
EK ÖDENEK
YAPILAN HARCAMA
00
KALAN
00
32.982.21
17.79
18.860.17
2139.83
1.714.25
285.75
26.472.69
27.31
2.558.60
2441.40
03.7 ye aktarılan
10.000.00
03.2.
30.000.00
3.000.00
03.3.
27.000.00
Merkeze Aktarılan
6.000.00
03.5.
5.000.00
Merkeze aktarılan
3.000.00
03.7.
16.500.00
03.1 kaleminden
Aktarılan
10.000.00
03.8.
5.000.00
* 03.1 Harcama kaleminden 10.000 TL.03.7 Harcama Kalemine aktarılmıştır.
** 03.2 Harcama Kalemine 3.000 TL Ek Ödenek aktarılmıştır.
*** 03.3 Harcama kaleminden 6.000 TL . 03.5 Harcama Kaleminden 3.000 TL Rektörlük Bütçesine
devredilmiştir
BİRİMİN ADI
SATINALMA
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
2013 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Temizlik malzemesi,Laboratuar malzemesi,Kırtasiye malzemesi,Yazıcı ve Fotokopi Toner
kimyasal temrinlik malzemesi alımları bedeli olarak .32.982,21 TL ödeme yapıldı.
Laboratuar malzemesi ,Elektironik Eşya ve Makine Techizat bakım
ve onarım gideri olarak 26.472,69 TL ödeme yapıldı
Sürekli görev yollugu,Yurtiçi geçici görev yollugu, gideri olarak 18.860,17 TL ödeme yapıldı
Haberleşme ve posta gideri olarak 1.714,25 TL ödeme yapıldı
Bina bakım onarım gideri olarak 2.558,60 TL ödeme yapıldı
28
Orman Fakültesi
5.1. Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
1-2013 Yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 oranında artırılacaktır.
2-2013 Yılında yürütülen araştırma ve proje sayısı bir önceki yıla göre % 10 oranında artırılacaktır.
3-2013 Yılında yürütülen araştırma ve proje sayısı bir önceki yıla göre % 10 oranında artırılacaktır.
4-2013 Yılında yürütülen araştırma ve proje sayısı bir önceki yıla göre % 10 oranında artırılacaktır
Gerçekleşme
Sıra
1
2
3
4
5
Performans
Göstergeleri
Eğitim amaçlı
kullanılan
bilgisayar ,
projeksiyon vb.
araç-gereç
alımı ve derslik
alanlarının
iyileştirilmesi(
masa.sıra.kürsü
vb. alımların
yapılması
Üniversitemizd
e Yapılan
Araştırmaların
sayısını ve
niteliğini
toplam
bütçeden
araştırma ve
projeye ayrlan
miktarın yıllık
artış oranı
Üniversştemizd
e
disiplinlerarası
araştırma ve
çalışmalar
yapma sayısını
artırma
BAP Projeleri
için ayrılan
kaynakları ve
sayıları artırms
Basımı yapılan
katalog ve
Kitap sayısı
Hedeflenen
Gösterge Düzeyi
Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Kümülatif
0
………… …………
1
% 20
…………
% 90
0
………
% 10
………… …………
…………
% 90
0
………
% 10
………… …………
…………
% 90
0
………
% 10
% 90
% 10
% 90
………… …………
…………
1
29
2
Gerçekleşme
Durumu
Değerlendirme
Orman Fakültesi
1-Eğitim amaçlı kullanılmak üzere Fakültemize 944,00 TL değerinde HASSAS TERAZİ alınmıştır.(1.3 Aylık Dönemde)
2- Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 20 adetlik basımı için 1309,00 Tl ve Mazuniyet töreni için 118 Tl pankart basımı için ödeme
gerçekleştirilmiştir.(IV. 3 Aylık Dönem)
6. TESİSLER
Fakültemiz 28.087 m2 kapalı alana sahiptir. Orman Fakültesi Binasında, Orman
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve Dekanlık
genel idari hizmetlerinin yürütülmesi için 100 adet oda mevcuttur. Öğretim Üyeleri ofisleri,
derslikler ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bilgisayar sınıfı, kimya ve botanik
laboratuvarlarından Üniversitemizde bulunan tüm akademik birimler yararlanmakta,
Binamızda ayrıca Uzaktan Eğitim Uygulama Merkezi, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Uzaktan Eğitim Merkezi ve Dış İlişkiler ve Erasmus Birim Koordinatörlükleri
bulunmaktadır. Ayrıca Rektörlüğümüze bağlı diğer akademik birimlerde görev yapan
öğretim elemanlarının kullanımı için 8 adet oda tahsis edilmiştir.
Bölümü
ORM
Bölümü
PEM
Bölümü
ORE
Bölümü
Toplam
Amfi
Laboratuar
4
10
2
Bilgisayar
Sınıfı
Proje
Çizim
Salonu
1
4
8
10
18
Herbaryum
Yeterlik
Derecesi
Kul.Süresi
1
Yeterli
Tam
Yeterli
Tam
Yeterli
Tam
Yeterli
Tam
3
1
3
1
ÖNERİLER
1. Fakültemiz Akademik-İdari Personel giriş kapısının düzenlenmesi.
2. Fakülte binasının dış cephe boyasının yaptırılması.
3. Fakülte içerisindeki akademik personel ofislerinin öğrenci koridorlarından ayrılması için
koridorlara alüminyum doğrama kapı yaptırılması.
4. Amfi duvarlarının tabandan itibaren 1,5 veya 2 metre yağlı boya ile boyanması.
30
Orman Fakültesi
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari
ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim 26/02/2014.
Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU
Dekan V.
31
Orman Fakültesi
32
Download

2013 Yılı Faaliyet Raporu - Orman Fakültesi