TRABZON BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI GELİR TARİFESİ
2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
61 maddeden oluşan gelir tarifesi 19.11.2014 tarih ve 149 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.
Sayfa 1 / 35
1. BÖLÜM
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 1- İlan Ve Reklam Vergisi
A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri
B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.
C-) TARİFE:
a- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit
levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)
b- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)
c- Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair
maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için)
d- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık)
e- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin
her biri için
f- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi (5 gün için)
48,50 TL
21,50 TL
6,00 TL
70,00 TL
0,17 TL
0,30 TL
Madde 2- İlan Ve Reklam Tabelalarından Alınan Ücretler
A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak
ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
B -) AÇIKLAMA: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela
yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar
konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis İzin Ücreti" alınır.
Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren
bez afişlerden ücret alınmaz.
Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır.
Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz.
C-) TARİFE:
a- Belediye sınırları içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki
hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak
480,00 TL
alınacak yer tahsis izni ücreti
b- Belediye sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki
hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak izin
180,00 TL
ücreti
c- Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli
reklam gösterimlerinden alınacak izin ücreti (m2/yıl)
1- Kamuya ait yerler için
180,00 TL
2- Şahıslara ait yerler için
540,00 TL
d- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve
180,00 TL
takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık izin ücreti
e- Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak izin
bedeli (günlük)
1- Kamuya ait yerler için
420,00 TL
2- Şahsa ait yerler için
240,00 TL
f- Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret
1- Bir haftalık direk kirası
50,00 TL
2- Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için)
60,00 TL
g- Belediyeye ait otobüslerin dış yüzey reklam yeri kullanım ücreti (KDV dâhil)
1-) Küçük otobüs (3 aya kadar)
1.650,00 TL
2-) Küçük otobüs (6 aylık)
2.475,00 TL
3-) Küçük otobüs (12 aylık)
4.400,00 TL
4-) Büyük otobüs (3 aya kadar)
2.200,00 TL
5-) Büyük otobüs (6 aylık)
3.740,00 TL
Sayfa 2 / 35
6-) Büyük otobüs (12 aylık)
7-) Körüklü otobüs (3 aya kadar)
8-) Körüklü otobüs (6 aylık)
9-) Körüklü otobüs (12 aylık)
6.600,00 TL
2.695,00 TL
4.675,00 TL
8.745,00 TL
Madde 3- Eğlence Vergisi
A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22.Maddeleri,
B -) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan
eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini
işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.
C-)TARİFE:
a- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde
b- Biletle girilen eğlence yerlerinden:
1- Yerli film gösterimlerinden
2- Yabancı film gösterimlerinden
3- Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan
4- Spor müsabakalar, at yarışı ve konserlerden
5- Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden
6,00 TL
%10
%10
%0
%10
%20
Madde 4- Haberleşme Vergisi
A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri.
B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon,
teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
C-) TARİFE: Haberleşme vergisinin nispeti %1’dir.
Madde 5- Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri.
B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisine tabidir.
C- TARİFE:
a- İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin
satış bedeli üzerinden (% 1)
b- (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5)
c- Havagazının satış bedelinden (% 5)
Madde 6- Yangın Sigorta Vergisi
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 40, 41, 42, 43 ve 44. Maddeleri.
B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları
dolayısıyla alınan primler Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
C- TARİFE:
a-) Yangın sigorta vergisinin nispeti % 10 ‘dur.
Madde 7- İşgal Harcı
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri.
B- AÇIKLAMA:
a- Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi
birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal
Harcına tabidir.
Sayfa 3 / 35
b- Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta
olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddenin 1 ve 2 numaralı bendinde yazılı satıcıların işgalinden
beher m² sinden günlük
b- 52. maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgalinden günlük
1- Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan
2- Satışı yapılan büyük baş hayvanlardan
c- 52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı;
1- Her taşıttan beher saat için
2- Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher m² si için
1,65 TL
1,00 TL
2,00 TL
1,00 TL
1,50 TL
Madde 8- Tellallık Harcı
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri.
B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine
bağlı olarak Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa
olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık Harcına tabidir.
C- TARİFE: Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir
Madde 9- Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene Ve Denetleme Harcı Ve Diğer Ücretler
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun
97. Maddesi
B- AÇIKLAMA: Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması,
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.
C- TARİFE:
a- Tartı ağırlıklarının her birinden
b- Uzunluk ölçülerinin her birinden
c- Akıcı ve kuru taneli maddelerinin ölçeklerinin her birinden
d- El terazilerinden
e- Normal masa terazilerinden
f- Otomatik (ibreli) terazilerden
g- Elektronik terazilerden
h- Kantar ve basküllerden
i- Ayar beyannamelerinden alınacak ücret
j- Ölçü ve tartı aletleri kullanan ticaret erbabının işyerlerine asmak üzere matbaada bastırılıp kendilerine verilen
ve her iki yılda bir tasdik ettirilen ölçü ve tartı aletleri muayene ruhsatından alınacak ücret
1,50 TL
1,50 TL
3,00 TL
6,00 TL
9,00 TL
12,00 TL
15,00 TL
25,00 TL
4,00 TL
6,00 TL
Madde 10- Açık Pazar, Çeşitli Satış Reyonları Ve Standlardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B- AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Şehrimizin kenar mahallelerinde bulunan satış reyonlarından (aylık) alınacak ücret
33,00 TL
b- Şehrin çeşitli yerlerinde zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp Başkanlık Makamının oluru ile verilen seyyar el arabalarının;
1- Küçük el arabalarının her birinden alınacak ücret (1-2 m² arası dâhil, Aylık)
33,00 TL
2- Büyük el arabalarının her birinden alınacak ücret (3 m²’ye kadar, Aylık) yukarısına izin verilmez.
38,50 TL
3- Sahildeki balıkhane yanındaki sebzecilerin her birinden alınacak aylık ücret
100,00 TL
4- Avrasya pazarındaki tezgâhlardan alınacak aylık ücret
16,50 TL
c- Seyyar esnafa verilecek kimlik kartlarından alınacak ücret
11,00 TL
d- Simit satış büfe ve arabalarından alınacak ücret; (aylık)
Sayfa 4 / 35
1. BÖLGE (Atatürk alanı, Meydan civarı)
a- Meydan otobüs durak yanı
b- Atatürk Alanı Ocakbaşı Restorant yanı
c- Atatürk Alanı Tansa Market yanı
d- Atatürk Alanı Umut Eczanesi önü
360,00 TL
360,00 TL
360,00 TL
360,00 TL
2. BÖLGE (Kunduracılar Caddesi, Kahramanmaraş Caddesi, Uzun Sokak, Tanjant)
abcdefghijklmnopq-
Maraş Caddesi Garanti Bankası yanı
Tanjant Akyol boya önü
Uzun Sokak Kültür Müdürlüğü yanı
Kunduracılar Caddesi Collezione karşısı
Kemeraltı Ofluoğlu önü
Maraş Caddesi Sanat Sokak girişi
Maraş Caddesi Ongan Eczanesi önü
P.T.T önü
Kunduracılar Caddesi Nostalji Restoran önü
Uzun Sokak Konak Camii karşısı
Fatih Parkı girişi
Maraş Caddesi Kazazoğlu Sokak girişi
Uzun Sokak Ahmet Usta Lokantası yanı
Çarşı Camii yanı
Tanjant Kiler Market karşısı
Mumhane önü İşbankası yanı
Çömlekçi Mahallesi Çınaraltı (Taşbaşı yokuşu girişi)
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
240,00 TL
3. BÖLGE (1. ve 2. Bölge dışında kalanlar)
a) Moloz Akçaabat Minibüs peronları
150,00 TL
b) K.T.Ü. D kapısı girişi
150,00 TL
c)
Arafil Boyu Maçka Minibüs Durak yanı
150,00 TL
d) Ticaret Borsası önü
150,00 TL
e)
Moloz Şahinbaş Alt Geçit yanı (kuzey kısmı)
150,00 TL
f)
Moloz Pekşen Petrol yanı
150,00 TL
g) Moloz Şahinbaş Alt Geçit yanı (güney kısmı)
150,00 TL
h) Çömlekçi Çağlayan Dolmuş Durak yanı
150,00 TL
i)
Fatih Devlet Hastanesi yanı
150,00 TL
j)
Numune Hastanesi Diş Polikliniği yanı
150,00 TL
k) Ahi Evren Hastanesi yanı
l)
150,00 TL
Numune Hastanesi Acil önü
150,00 TL
m) Değirmendere Otogar içi
150,00 TL
n) Fatih Devlet Hastanesi Poliklinik girişi
150,00 TL
o) Maraş Caddesi Dereboyu Sokak girişi
150,00 TL
p) İmperial Hastanesi batı tarafı
150,00 TL
q) İnönü Mahallesi Yavuz Selim Camii önü
150,00 TL
r)
Kapalı Spor Salonu önü
150,00 TL
s)
Kalkınma Mahallesi Tansa Market karşısı
150,00 TL
t)
Moloz kavşağı Kılıçlar Fındık Ticaret yanı
150,00 TL
u) İnönü Mahallesi Avni Aker Stadyum büfe yanı
150,00 TL
v) Değirmendere Mahallesi Otogar girişi
150,00 TL
w) Kalkınma Mahallesi Farabi Caddesi Kalkınma Eczanesi önü
150,00 TL
x) Kalkınma Mahallesi Akif Saruhan Caddesi
150,00 TL
Sayfa 5 / 35
4. BÖLGE
a- Kunduracılar girişi Lozan Eczanesi karşısı
500,00 TL
b- Uzun Sokak Bağ-kur köşesi
500,00 TL
c- Semercilerin güney girişinde bulunan simit satış büfesinden aylık alınacak ücret
1.250,00 TL
Not: Mevcut simit yerleri dışında yeni verilecek simit işgallerinden tarifedeki yerler emsal alınarak bölgesine göre ücretlendirmesi
yapılacaktır.
e- Belediye sınırları dâhilinde uygun görülen yerlerde mevsimlik ticari faaliyette bulunan kestane ve mısır
175,00 TL
satıcılarından (aylık) alınacak ücret
f- Meydan parkındaki ayakkabı boyacılarına tahsis edilen yer için her boyacıda aylık alınacak ücret
175,00 TL
g- Belediye Zabıta Müdürlüğünce uygun görülen ve Belediye Başkanlığınca da onaylanan (yayaların geçişini
engellemeyecek şekilde )ticari amaçlı ara sokaklarda lokanta ve cafeler için geçici yer tahsisinin m²’sinden
3,50 TL
günlük alınacak ücret
h- Pazarkapı Mahallesi dam altında sebze pazarında çalışan kantarcılardan alınacak aylık tahsis ücreti
30,00 TL
i- Meydan, Atapark civarı ve Forum iş merkezi önü için;
1- 1 m² (dâhil) ile 3 m² arası stantlardan günlük (küçük tanıtıcı stant)
2- 4 m² (dâhil) ile 10 m² arsı stantlardan günlük
3- 11 m² (dâhil) ile 15 m² arası stantlardan günlük
4- 16 m² (dâhil) ile 20 m² arası stantlardan günlük
5- 21 m² (dâhil) ile 25 m² arası stantlardan günlük
6- 26 m² (dâhil) ile 30 m² arası stantlardan günlük
7- 31 m²(dâhil) ile 50m² arası stantlardan günlük
8- 50 m² den yukarı açılan stantlardan m² başı (günlük) ilave yapılacak
Bu yerlerin dışında açılan stantlar için %15 indirim uygulanır.
i-) Üretici pazarı (Dam altı) ücretleri
1- Dam altı ahşap bölüm m² başına
2- Dam altı kuzey bölüm m² başına
3- Dam altı üst koridor güney kısmı m² başına
4- Dam altı üst koridor kuzey kısmı m² başına (üretici satış yeri)
110,00
TL
2.750,00 TL
3.900,00 TL
5.000,00 TL
5.500,00 TL
6.600,00 TL
7.700,00 TL
110,00 TL
1,50 TL
1,25 TL
1,00 TL
0,50 TL
Madde 11- Belediye Hoparlöründen Yapılan İlan ve Reklamlardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B- AÇIKLAMA:
1- Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya
konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir.
2- Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3 deki tarifeden alınır.
3- Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir.
4- Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz.
5- 1.2.3.4.5 ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır.
C- TARİFE; (KDV DÂHİL)
1- Belediye hoparlöründen günlük yapılan normal yayınların her kelimesinin bir defa okunuşundan alınacak ücret
2- Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinin okunuşundan alınacak
ücret
3- Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden alınacak ücret
4- Bantlı ilanların 5 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret
5- Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret
6- Bantlı ilanların 15 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret
7- Bantlı ilanların 15 dakikadan fazlası için her dakikadan alınacak ücret
Sayfa 6 / 35
0.35 TL
0,75 TL
0,75 TL
50,00 TL
100,00 TL
150,00 TL
11,00 TL
2. BÖLÜM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 12- Bina İnşaat Harcı
A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile
2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar
B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya
tadilat ruhsatının alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve
hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi
olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata
ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların
yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak
ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan
binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden
hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan
mahsup edilir.
İstisnalar:
Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.
a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,
c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina
inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı
ve tesis inşaatı,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler.
e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,
f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,
g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,
h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin
vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa
edilen binalar,
ı) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından,
afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde
inşa edilen binalar,
i) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10 uncu maddesi
gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.
Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere
inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve
İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye
ibraz etmeye mecburdurlar.
C-) TARİFE:
a-) Konut İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına)
1- 100 m²’ye kadar
2- 101-120 m²’ye kadar
3- 121-150 m²’ye kadar
4- 151-200 m²’ye kadar
5- 200 m²’den yukarı
0,75 TL
1,50 TL
2,25 TL
3,00 TL
3,75 TL
b-) İşyeri İnşaatı (İnşaat Alanı) (m² başına)
1- 25 m² ye kadar
2- 26-50 m² ye kadar
3- 51-100 m² ye kadar
4- 100 m² den yukarı
3,00 TL
4,50 TL
6,00 TL
7,50 TL
Madde 13- İmarla İlgili Harçlar (Çeşitli Harçlar)
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
B- AÇIKLAMA: İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar
Belediyece tahsil olunur.
C- TARİFE:
Sayfa 7 / 35
a- İlk parselasyon harcı (Beher m² için)
1- Konut
2- Ticaret
b- İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için)
1- Konut
2- Ticaret
0,09 TL
0,12 TL
0,09 TL
0,12 TL
c- Plan ve proje harcı (Beher m² için)
1- Konut
2- Ticaret
0,09 TL
0,12 TL
d-Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
1-) Konut
- Toprak (Beher m3 İçin)
- Kanal (Beher m² için)
2-) Ticaret
0,30 TL
1,10 TL
e- Yapı kullanma izin harcı
1- Konut (Beher m² için)
2- Ticaret (Beher m² için)
f- Muayene ruhsat ve rapor harcı
0,09 TL
0,11 TL
13,00 TL
Madde 14- Kayıt Ve Suret Harcı (Çeşitli Harçlar)
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
B- AÇIKLAMA: Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili
harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.
C- TARİFE:
a- Her sayfa başına
b- Harita plan ve krokilerden beher m²’sinden
0,75 TL
8,00 TL
Madde 15- Kapı Numaraları Plaka-Plankote Kroki Ücretleri
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 31.07.2006 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
B- AÇIKLAMA: Belediyenin yaptığı numarataj çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir
abcdefgh-
ij-
Muhtelif mahalle krokilerinden
1/5000 ölçekli mahalle krokilerinden
Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden)
Tespit ücreti ( inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge)
1/5000 bilgisayar çıktılı renkli kroki
A/4 renkli bilgisayar çıktısı
A/4 renksiz bilgisayar çıktısı
Belediyemiz imar palanı dâhilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamulaştırma, 18. madde ve her türlü
imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını
belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak isteyenlerden
Mükellefin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi
5000 krokili renkli çıktı
15,00 TL
70,00 TL
0,80 TL
150,00 TL
70,00 TL
13,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
95,00 TL
65,00 TL
Madde 16- İnşaatlara Konulacak Tabelalardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
Tabela Bedeli
175,00 TL
Sayfa 8 / 35
Madde 17- Özel İmar Durumu Çıkartılmasından Alınacak Ücret
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Özel İmar durumu çıkartılması ücrete tabidir.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Çıkarılacak olan özel imar durumu için
b- İmar durumu sureti için
50,00 TL
40,00 TL
Madde 18- Vaziyet Planı
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule
ait vaziyet planı ücrete tabidir.
C-) TARİFE: (KDV Dâhil)
Vaziyet plan ücreti.
45,00 TL
Madde 19-İmarla İlgili Çeşitli Ücretler
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A 4
95,00 TL
veya A 3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için
b- Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına
15,00 TL
c- İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına
esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten
170,00 TL
belge için hizmet karşılığı alınan ücret
d- Mükelleflerin talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş
200,00 TL
denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret
e- 2981 – 3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti
Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden:
1- 250 m² ye kadar olanlar
75,00 TL
2- 250 m² den yukarı olanlar için her 250 m2 den ilaveler için alınacak dosya ücreti
17,00 TL
f- 3194 sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden
1- 250 m²’ye kadar olanlar
90,00 TL
2
2- 250 m²’den yukarı olanlar için her 250 m ’den ilaveler için alınacak dosya ücreti
20,00 TL
g- Ev ve işyerlerine iskân izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonunda
verilecek iskân raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücret
1- Konutlardan (m²’sinden)
0,45 TL
2- İşyerlerinden (m²’sinden)
0,60 TL
3- Meclise sunulacak dosya (imar planı değişikliği ücreti)
90,00 TL
4- İmar yönetmeliğindeki beyannamelerinden
6,00 TL
h- Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m²’sinden
0,20 TL
Madde 20- Harfiyat Döküm Ve Temizleme Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökmek ücrete tabidir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan bir
kamyon için hafriyat bedeli (Maksimum 10 m3)
Sayfa 9 / 35
40,00 TL
b- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına boşaltılan 10
m3 ten yukarısı hafriyatlar için
c- Hafriyat çıkarılan yerlerden hafriyat taşınmasında ve diğer inşaat çalışmalarından dolayı kirlenen cadde ve
sokakların temizlenmesi ücreti olarak binaların yapı inşaat alanının beher m² sinden
d- Hafriyat getiren pikaplardan
60,00 TL
0,65 TL
10,00 TL
Madde 21- Yol Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86, 87, 88, 89. ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23.
maddesi
B- AÇIKLAMA:
1-) Belediye mücavir alanı içinde yapı ruhsatı verilen inşaatlar için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86, 87, 88,
89.Maddeleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23.Maddesi hükümleri doğrultusunda yol ve kanal ücreti alınır.
Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 172 sayılı kararına göre uygulama yapılır;
1- olların kaldırımlar da dâhil olmak üzere (15) metreye kadar genişliklere düşen giderlerin alınmasına,
2- ki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen payın tam, diğer yollara
ait payın ise % 50 alınmasına,
3- ol ücretlerinin belirlenmesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının her yıl yapacağı maliyet (TL/m²) hesabının esas alınmasına,
4- Harcamalara katılma payları "bina ve arsalarda vergi değerinin %2' sini geçemez." hükmüne riayet edilmesine, vergi
değerinin, gayrimenkulün asıl cephe olan yola ait arsa m² değerinin esas alınarak hesaplanmasına özellikle dikkat
edilmesine,
5- Geçici inşaatlar için de aynı hükümlerin uygulanmasına,
6- İbadet yerleri dışında kamu idarelerine ait gayrimenkullerden yol harcamaları katılım payı özel mülkiyete ait
taşınmazlardaki gibi alınmasına,
7- İbadet yerlerinden ( dini tesis) katılma payı alınmaması.
Sayfa 10 / 35
3. BÖLÜM
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 22- Baca Temizleme Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü tarafından baca temizlenmesi ücrete tabidir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Her kattaki bir daire için (Daire başına)
b- 20 daireden fazla olan konutlarda (Daire başına)
c- Ticari müesseselerde her kat için
d- Resmi kurumlar için daire ve kat karşılığı
12,00 TL
10,00 TL
24,00 TL
12,00 TL
Madde 23- Arazözlü Sutaşıma Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA:
1- Dilekçe ile müracaat edilerek, onay aldıktan sonra ücreti peşin ödenmek kaydıyla hizmet verilir.
2- Ücret alınır ancak herhangi bir nedenle hizmet verilemezse kişinin müracaatı üzerine ilgili kısımların mütalaası alınarak ücret
geri verilir.
3- Şehir harici su verilme ve çukur boşaltmalarda km. mesafeleri tespit edilir ve ücreti alınır.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- 0-5 km arası mesafeye bir tanker içme suyu ücreti
5 km’den sonra Km başına 6,00 TL ek ücret alınır.
b- İnşaatlara verilen 0-5 km arası bir tanker su ücreti (5 km
den sonra km başına 13,00 TL ek ücret alınır.)
c- Ticari müesseselere verilecek bir tanker su ücreti (5 km
den sonra km başına 13,00 TL ek ücret alınır)
d- Kendi tankerleri ile su alanlardan bir tanker başına
alınacak ücret (1 tanker 6000 LT)
e- Gemiler, yatlar ve benzeri maksatla kullanılan her türlü
deniz araçlarına verilecek bir tanker sudan alınacak ücret
35.00 TL
100.00 TL
65.00 TL
30,00 TL
110,00 TL
Madde 24- İtfaiye Tarafından Kiraya Verileck Olan Araçlardan Alınacak Ücret
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: İtfaiye Dairesi Başkanlığından hizmet karşılığı kiralanan araçlar ücrete tabiidir.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
1-)Araçların kiralama ücretleri;
a) Motopomp ile su çekme (1 saat)
30,00 TL
b) Motopomp taşıma
25,00 TL
c)
İtfaiye merdivenli aracı kiralama (1 saat)
200.00 TL
d) İtfaiye merdivenli aracı ile kapı açma
e)
50,00 TL
İtfaiye merdivenli aracının 5 km den sonra km başına
6,00 TL
Madde 25- Yangın Söndürme Tüplerinin Muyaenesinden Alınacak Ücret
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Muayene edilecek tüplerin ücretinin Gelir Şefliğine yatırıldığına dair makbuz ibraz edildikten sonra, tüplerin
muayene işlemleri İtfaiye Müdürlüğünce yapılır. Periyodik kontrollerden ücret alınmaz. (Talep üzerine yapılan kontroller hariç)
Umuma açık yerler imalathaneler, fabrikalar ve her türlü iskân ile motorlu taşıt araçlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin
söndürme etkinliklerini kayıp edip etmediklerinin bilinmesi için talep üzerine İtfaiye Müdürlüğünce yapılan muayenelerden
Sayfa 11 / 35
C-) TARİFE:(KDV DÂHİL)
22,00 TL
a- Kamu kuruluşlarından
b- Ticari müesseselerden;
1- 0-50 m² arasındaki işyerlerinden
35,00 TL
2- 51-100 m² arasındaki işyerlerinden
50,00 TL
3- 101-250 m² arasındaki işyerlerinden
85,00 TL
4- 251-1000 m² arasındaki işyerlerinden
165,00 TL
5- 1001 m² ve yukarısındaki işyerlerinden
365,00 TL
c- İnşaatı bitmiş binaların yangın güvenliği yönünden İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevlilerince yapı kullanma izni alma aşamasında
mahalline gidilerek yapılan kontrol hizmeti karşılığında her bağımsız bölüm için (daire ve işyeri) 50 bağımsız bölüme kadar
1- Her bağımsız bölüm başına
10,00 TL
2- 50 bağımsız(50 dâhil)bölümden yukarısı için her bağımsız
9,00 TL
bölüm başına
Sayfa 12 / 35
4. BÖLÜM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 26- Kültür Merkezleri Kiralama Ücreti
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait salon ve kültür merkezleri kullanımı ücrete tabidir. Okullara % 50
indirim uygulanır.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi; (510 koltuklu büyük salon)
1- Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)
2- Provalardan (bir seans)
3- Nikâh merasimlerinden (bir seans)
4- Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)
5- Ticari amaçlı toplantılardan (bir saat)
1.000,00 TL
100,00 TL
700,00 TL
500,00 TL
900,00 TL
c- Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi; (310 koltuklu büyük salon)
1- Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)
3- Provalardan (bir seans)
4- Nikâh merasimlerinden (bir seans)
5- Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)
6- Ticari amaçlı toplantılardan (bir saat)
800,00 TL
75,00 TL
500,00 TL
350,00 TL
700,00 TL
d- Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi; (110 koltuklu büyük salon)
1- Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)
6- Provalardan (bir seans)
7- Nikâh merasimlerinden (bir seans)
8- Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)
7- Ticari amaçlı toplantılardan (1 saat)
350,00 TL
40,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
350,00 TL
e- Belediyenin tiyatro faaliyetlerinin izlenmesi için seyircilerden;
1- Öğrencilerden
2- Sivillerden
0,30 TL
0,75 TL
Madde 27- Evlenme Akti Nikâh Akti Ve Salon Ücreti
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
B-) AÇIKLAMA:
1- Evlendirme memurluğu dairesinde yapılan nikâh akitlerinden ücret alınmaz.
2- Düğün toplantı merasimlerinde salon, masa ve anfi haricinde hiçbir şeyin belediye tarafından temin edilmesi mecburi değildir.
3- Belediyede çalışan işçi statüsündeki personelin toplu iş sözleşmesinin 10.maddesi gereğince sosyal haklara dayalı olarak
memurlarda yükümlü oldukları kişilerin nişan ve evlenme törenleri için yazılı müracaatları üzerine salon ücreti alınmaz.
4- Düğün ve toplantı esnasında belediye salonunda vuku bulabilecek hasarlar yapılacak olan keşif sonucunda tutulacak rapora
göre ilgiliden alınır.
5- Başkanlık müsaadesi ile ilmi ve kamu yararına yapılacak olan toplantı ve konferanslardan ücret alınmaz
6- Salon ücretlerinde Okullara % 50 indirim uygulanır.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Belediyemize ait otogar evlendirme salonunda mesai saatleri dışında yapılacak panel konferans ve
seminerlerden alınacak ücret (bir saate kadar)
b- Belediyemize ait otogar evlendirme salonunda mesai saatleri içi ve dışında yapılacak olan düğün
törenlerinden alınacak ücret(4 saate kadar)
c- Belediye lokalinin kiralanması halinde alınacak ücret (4 saate kadar)
d- a,b ve c maddelerde belirlenen saatin aşılması durumunda her saat için
e- Atapark Belediye Hizmet binası çok amaçlı salon (220 koltuklu)
1- Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)
2- Provalardan (bir seans)
3- Nikâh merasimlerinden (bir seans)
4- Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)
Sayfa 13 / 35
280,00 TL
300,00 TL
230,00 TL
38,00 TL
560,00 TL
60,00 TL
400,00 TL
280,00 TL
5- Ticari amaçlı toplantılardan (1 saat)
f- Zağnos vadisi Kültür Sarayı çok amaçlı salon (110 koltuklu)
1- Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)
2- Provalardan (bir seans)
3- Nikâh merasimlerinden (bir seans)
4- Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)
5- Ticari amaçlı toplantılardan
g- Belediyemiz evlendirme memurluğunca nikâh akti yapılanlara verilen evlenme dosyasından kıymetli evrak
bedeli olarak alınacak ücret
460,00 TL
230,00 TL
24,00 TL
180,00 TL
240,00 TL
290,00 TL
22,00 TL
Madde 28- Mehter Ve Bando Takımı Faaliyetleri Ücretleri
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Bu maddede belirtilen mehter ücretleri bir gösteri için olup ikinci bir gösteri yapılacaksa % 50, müteakip her
bir gösteri için de % 25 oranında artış uygulanır.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
Yol Ücreti
1- Trabzon Büyükşehir sınırları için
2- Trabzon dışı;
- Doğu Karadeniz Bölgesi iller (yol masrafları hariç)
- Diğer iller (yol masrafları hariç)
500.00 TL
1.000,00 TL
1.500,00 TL
Bando ücreti
1- Trabzon Büyükşehir sınırları için
2- Trabzon dışı;
- Doğu Karadeniz Bölgesi iller (yol masrafları hariç)
- Diğer iller (yol masrafları hariç)
500.00 TL
1.000.00 TL
1.000.00 TL
Madde 29- Atatürk Köşküne Ve Diğer Müzelere Giriş Ücreti
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Atatürk köşküne ve diğer müzelere giriş ücreti belediyece bastırılan seri numaralı ve damgalı biletle tahsil edilir
ve toplam bilet bedelleri bir makbuzla Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefiğine yatırılır.
Öğrencilerden fotoğraf makinesi için ücret alınmaz. 15 kişi ve daha fazla sayıda ziyaretçiden oluşan gruplara %50 indirim
uygulanır.
C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)
abcd-
Sivillerden
Öğrencilerden
Köşk içerisinde çekim yapan amatör fotoğrafçılardan (bilet karşılığı)
Video ve Film çekimlerinden (bilet karşılığı)
3.00 TL
1.50 TL
10,00 TL
50,00 TL
Madde 30 Boztepe Verici İstasyonu Yer Kullanım Ücreti
A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
B-) AÇIKLAMA: Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan Boztepe mevkiinde kurulmuş olan yerel, bölgesel, ulusal radyo
ve televizyon yayın istasyon yerlerinin ilgililerin talebi ve belediyemizin izni mukabilinde yapılacak yer kullanımı karşılığı alınacak
yıllık ücret.
Belediyemizle ilgili yayın kuruluşu arasında yapılacak yer kullanım protokolü sonrası yayıncı kuruluş müteakip zamanda
kullanımından vazgeçmesi durumunda protokolle belirlenen yer kullanım bedeli iade edilmeyip yıllık olarak tahsil edilir.
C-) TARİFE (KDV DÂHİL)(YILLIK):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ulusal Televizyon
Ulusal Radyo
Bölgesel Televizyon
Bölgesel Radyo
Yerel Televizyon
Yerel Radyo
Eğitim Amaçlı Radyo ve Televizyon yayınları
İstasyon alanını geçici olarak kullanma bedeli (aylık)
10.000,00 TL
4.000,00 TL
3.500,00 TL
1.500,00 TL
2.500,00 TL
1.000,00 TL
600,00 TL
500,00 TL
Sayfa 14 / 35
5. BÖLÜM
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 31- Belediyece İmal Edilecek Çelik Eşyalardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediyemizin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen çeşitli malzemeler ücrete tabidir.
C- TARİFE:(KDV HARİÇ)
Malzemenin Cinsi
1. Ahşap bank oturak
2. Ahşap düz kapı (200x90)
3. Ahşap tenis masası
4. Altıgen şemsiye
5. Aralıksız bank (Ahşap)
6. Atlıkarınca
7. Baba direği
8. Baba direği (anahtarlı)
9. Bank oturak (kıvırma boru)
10. Bariyer korkuluk
11. Brandalı otobüs durağı
12. Brandalı taksi durağı
13. Büro masası
14. Büyük çadırın kurulup sökülmesi (şehir dışı)
15. Büyük tip çelik dolap
16. Çiftli basket potası
17. Çiftli kale direği
18. Çiftli kaydırak
19. Çiftli lamba direği
20. Çiftli salıncak
21. Çiftli Taheteravelli
22. Çiftli tırmanma kafesi
23. Çiftli verzalit koltuk
24. Çöp kutusu (silindrik-Küllüklü)
25. Çöp kutusu (Yeni tip galvenizli)
26. Çöp kutusu diktörtgen
27. Çöp tipi el arabası
28. Daire şemsiye
29. Dönerli tahteravelli
30. 4’lü park tipi lamba direği
31. 4’lü salıncak
32. Ekmek reyonları
33. Etejer
34. Faraşlı çöp arabası
35. Fiberglas otobüs durağı
36. Fiberli sehpa
37. Forklit (saat ücreti)
38. 2’li barfiks
39. 2’li tırmanma
40. İlan panosu (eski tip)
41. İlan panosu (yeni tip)
Fiyatı
150,00 TL
400,00 TL
600,00 TL
800,00 TL
150,00 TL
600,00 TL
70,00 TL
80,00 TL
500,00 TL
100,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
700,00 TL
2.500,00 TL
600,00 TL
500,00 TL
500,00 TL
400,00 TL
500,00 TL
500,00 TL
500,00 TL
400,00 TL
800,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
200,00 TL
500,00 TL
800,00 TL
850,00 TL
800,00 TL
850,00 TL
4.000,00 TL
300,00 TL
650,00 TL
4.000,00 TL
350,00 TL
150,00 TL
170,00 TL
250,00 TL
400,00 TL
800,00 TL
Sayfa 15 / 35
42. Kare piramit büfe
43. Kare piramit otobüs durağı
44. Kaynak jeneratörü
45. Kuleli kaykay
46. Küçük çadırın kurulup sökülmesi
47. Küçük tip çelik dolap
48. L koltuk
49. L tipi otobüs durağı
50. Lamba direği (tekli)
51. Levha direği (ışıklı)
52. Oyun aletleri (Kuleli-komple)
53. Platformun kurulup sökülmesi (günlük şehir dışı)
54. Platformun kurulup sökülmesi (günlük şehir içi)
55. Sahne (konser)
56. Sahne kurulup sökülmesi (günlük şehir dışı)
57. Sahne kurulup sökülmesi (günlük şehir içi)
58. Salıncak (dönerli)
59. Sandalye
60. Sehpa
61. Silindirik çöp kutusu
62. Suntalam dolap (150x200 cm)
63. Suntalam masa (120x100 cm)
64. Şikâyet kutusu
65. Tahterevalli (döner büyük)
66. Taksi durağı büfesi
67. Tekli kaydırak
68. Tekli tahterevalli
69. Tekli tırmanma
70. Tekli verzalit koltuk
71. Tel kafes (Çerçeveli)
72. Tören takımının kurulup sökülmesi (günlük)
73. Üçgen piramit büfe
74. Üçlü barfiks
75. Üçlü park tipi lamba direği
76. Üçlü salıncak
77. Yeni tip kovalı çöp kutusu
78. Sepetli araç ( saat ücreti)
79. Çöp konteynırı
80. Şef tipi koltuk
81. Altılı sokak lamba direği
82. Direğe monteli çöp kutusu
83. Masa arkalık panosu
84. Hentbol kale direği
85. Bayrak direği
86. Tekli salıncak
87. Platform
88. Ses düzenin kurulup sökülmesi (günlük)
89. Ferforje korkuluk imalatı (100x30 cm)
90. Saat kulesi imalatı
4.000,00 TL
3.000,00 TL
200,00 TL
6.000,00 TL
1.500,00 TL
400,00 TL
350,00 TL
1.000,00 TL
250,00 TL
500,00 TL
5.000,00 TL
3.000,00 TL
2.000,00 TL
8.500,00 TL
2.000,00 TL
1.000,00 TL
900,00 TL
85,00 TL
100,00 TL
200,00 TL
800,00 TL
500,00 TL
200,00 TL
1.000,00 TL
3.500,00 TL
300,00 TL
200,00 TL
150,00 TL
350,00 TL
100,00 TL
650,00 TL
3.500,00 TL
170,00 TL
650,00 TL
700,00 TL
250,00 TL
150,00 TL
500,00 TL
170,00 TL
350,00 TL
150,00 TL
150,00 TL
350,00 TL
100,00 TL
150,00 TL
15.000,00 TL
85,00 TL
100,00 TL
30.000,00 TL
Sayfa 16 / 35
6. BÖLÜM
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 32- Kıymetli Evrak Ve Benzerlerinden Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 82, 83 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.
B- AÇIKLAMA:
1- Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından
düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına"
tabidir.
2- Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak
mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına"
tabidir
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- İşyeri ruhsatlarını kayıp eden veya yenilemek isteyenlerden ruhsat yenileme ücreti için alınacak ücret
b- GSM (gayrı sıhhi müessese) deneme izin belgesinden alınacak ücret
c- GSM’ler (gayrı sıhhi müessese) için yer seçim ve tesis kurma izin belgesinden (ek yer seçimi ve tesis kurma
izin belgesi dâhil)alınacak ücret
d- GSM’lerin(gayrı sıhhi müessese) sağlık koruma bandı onayı için alınacak ücret
e- Akaryakıt, LPG ve benzeri istasyonları için sağlık koruma bandı onay ücreti(pompa başı)
f- GSM (gayrı sıhhi müessese), Akaryakıt, LPG ve benzeri Tesiste yapılan ekler için sağlık koruma bandı onay
ücreti
g- Sağlık belgesi harcı
50,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL
3.000,00 TL
500.00 TL
1.000,00 TL
2,25 TL
Madde 33- İşyeri Açma İzni Harcı (Çeşitli Harçlar)
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar
B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. Her m²
sinden işin mahiyetine göre ücret alınır. Ancak bu miktar hiçbir sebeple 5000 m² ye isabet eden tutarı aşamaz.
C- TARİFE:
İşyeri Açma İzin Harcı (Beher m² için)
1,00 TL
Madde 34- Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu 58, 59, 60, 61 ve 62. maddeleri
B- AÇIKLAMA: Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil
Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20,00 TL’den az; 800,00 TL’den çok olmamak üzere
Belediye Meclislerince tespit edilir.
C- TARİFE (KDV DÂHİL)
abcde-
0-50 m² arası Yıllık
51 (dâhil) - 150 m² arası Yıllık
151 (dâhil) - 250 m² arası Yıllık
251 (dâhil) - 500 m² arası Yıllık
501 m² (dâhil)’den yukarı Yıllık
35,00 TL
75,00 TL
145,00 TL
300,00 TL
600,00 TL
Sayfa 17 / 35
7. BÖLÜM
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 35- Taş Kırma ve Asfalt Tesislerinde İmal Edilen Hazır Beton ve Malzeme
Satış Ücretleri
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Taş kırma ve asfalt şantiyesinde imal edilen hazır beton, asfalt ve diğer malzemeler ücrete tabidir.
Hazır beton için 20 km ye kadar mesafeye nakliye DÂHİL olup 20 ile 40 km arasındaki fiyatlara %10 ilave yapılır. Beton pompası
idareye ait değildir. Bu tarifede bulunmayan kalemler için Bayındırlık ve Karayolları birim fiyatları (karlı fiyatlar) uygulanır.
C- TARİFE:(KDV hariç)
a- Konkasör malzemeleri
1- Kum (0-8 mm.) (Beher Tonundan)
2- Ocak taşı (kalker 1-12 mm filler) (Beher Tonundan)
3- Çakıl (8-25 mm.) (Beher Tonundan)
4- Kum ve çakıl karışık beton malzemesinin tonundan alınacak ücret
5- Elek üstü temel malzemesinin tonundan alınacak ücret
6- Killi filler (0-14 mm.)’den alınacak ücret (Beher Tonundan)
b- Hazır Asfalt malzemesi
1- (BSK) Bitümlü sıcak karışım aşınma tabakası (ton)
2- (BSK) Bitümlü sıcak karışım binder tabakası (ton)
3- Bitümlü temel malzemesi (ton)
4- Kırma Taş Temel malzemesi (ton)
c- Hazır beton bedelleri
1- C-12/15 betonu (TL/m3)
2- C-16 betonu (TL/m3)
3- C-20 betonu (TL/m3)
4- C-25 betonu (TL/m3)
5- C-30 betonu (TL/m3)
30,00 TL
30,00 TL
25,00 TL
30,00 TL
25,00 TL
25,00 TL
160,00 TL
150,00 TL
135,00 TL
20,00 TL
125,00 TL
130,00 TL
140,00 TL
150,00 TL
160,00 TL
Madde 36- Belediye Araçlarından Kiraya Verilecek Olanlardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi;
B- AÇIKLAMA: Talep sahipleri belediye başkanlığına vereceği dilekçesinde aracı çalıştıracağı saatleri belirtmek zorundadır.
Ücret peşin ödenecektir. Kiralama bitiminde aracı çalıştıranın ve ilgilinin raporu sonucunda varsa fazla çalışma ücreti ve zararziyan teminat olarak alınan tutardan tahsil edilecektir.
İl dışına verilen araçlardan (Faun ve Vidanjör hariç) km. başına alınır. Mesai saati bitiminden sonra, faun- kuka talep edildiğinde
fiyat iki kat olarak uygulanır.
C- TARİFE: (KDV hariç)
a- Paletli ekskavatör (TL/saat ücreti)
b- Greyder (TL/saat ücreti)
c- Kompresör (TL/saat ücreti)
d- Dozer (TL/saat ücreti)
e- Lastik tekerlekli loder (TL/saat ücreti)
f- Kamyonlar (10 teker) (TL/saat ücreti)
g- (4x4) kanal kazıyıcı loder (TL/saat ücreti)
h- Asfalt kemirici (120 cm lik) (TL/saat ücreti)
i- Lastik tekerlekli ekskavatör (TL/saat ücreti)
j- Yol silindiri
k- Kompresör taşıma bedeli ( Traktör çekici)
l- Asfalt kesme makinesi ücreti (TL/saat ücreti)
m- Kompaktör ücreti (TL/saat ücreti)
n- Silindir taşıma ücreti (TL/saat ücreti)
o- Vinç(TL/saat ücreti)
p- Finişer (TL/saat ücreti)
170,00 TL
190,00 TL
100,00 TL
220,00 TL
170,00 TL
170,00 TL
140,00 TL
220,00 TL
170,00 TL
160,00 TL
100,00 TL
90,00 TL
85,00 TL
170,00 TL
185,00 TL
220,00 TL
Sayfa 18 / 35
8. BÖLÜM
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 37- Mezarlıklar Hasılatı
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA:
1- Fakir kimsesiz ve huzurevi sakinleri için üçüncü sınıf mezar yeri ve cenaze levazımatı ücretsizdir.
2- Normal (sıra) mezarlıktan aile mezarlığı verilmez.
3- Mücavir alan içinde Belediyemiz İmar Planına göre yolda, park ve okul alanı içerisinde DOP alanında kalan mezarlar; Mezarlıklar
Müdürlüğünce alınarak ücretsiz kemik nakli yapılır.
4- Kamulaştırılması yapılan yol vs. alanlarda kalan mezarlar, ücreti mukabilinde nakil yapılır.
5- Her bir nakil mezar için 60x230 cm mezar yeri tahsis edilir.
6- Kabir nakillerinde sıra mezar yeri, aile mezar yeri olarak 2 çeşit mezar yeri tarifesi uygulanır.
7- Boş mezar yeri ölçüleri 120x230 cm olarak uygulanır.
8- Mezar yeri ücreti dışında, tüm defin hizmetleri( cenaze yıkama, kefenleme, tabut, mezar tahtası, morg hizmetleri, Trabzon
il sınırları dâhilinde cenaze nakli ) belediye tarafından karşılanacaktır.
9- Birinci sınıf aile mezar yeri olarak 5+5 (10 kişilik), ikinci sınıf mezarlarda (şahsa ait kabirlerde) ise ölen kişinin birinci
derece yakını için en çok bir adet mezar yeri tahsis edilmesi mümkündür. Birinci sınıf aile mezar yeri olarak ölüm vuku
bulunduğunda veya ölüm vuku bulmadan en az ikişer kişilik grup mezar yeri alınması zorunludur.
10- Alınan mezar yerinde kan hısımlığı, kayın (evlenme ) hısımlığı ve evlatlık ilişkisinden doğan hısımlık dışında mezar yeri
bir başkasına devir edilemez.
11- Mezar yeri tahsisinden sonra herhangi bir sebeple bu tahsis hakkından vazgeçenler mezar yerlerini belediyemizce tespit
edilen mevcut (devir yapıldığı gündeki) rayiç bedelinin yarısı değeri belediyemize devir edilebilir.
12- Birinci sınıf aile mezar yeri tahsisi alanlar, ayrılan kısmın etrafını muntazaman suretle çevirmeye mecburdurlar. Ancak
çevre duvarı yükseklik H-Max 25cm uygulamak zorundadırlar.
13- Define açık olan belediye mezarlılarında (Sülüklü, Bostancı, Boztepe)15 yıl süreçten sonra sahiplenilmeyen (çevrilmeyen,
baş ayağı olmaya vs.) mezarlıklar gerekli araştırmalar yapılıp, durumun ilanından sonra belediye tarafından üçüncü kişilere
tahsis edilebilir.
C- TARİFE:(KDV DÂHİL)
a- 1. Sınıf mezar (Aile Kabirleri) yeri;
1- Ölüm vuku bulması halinde bir kişilik mezar yeri ücreti
2- Ölen kişinin mezarı yanında birinci derecede yakını için bir kişilik mezar yeri ayrılması ücreti
3- Bu mezarların yanında veya farklı bir yerlerde ölüm vuku bulmadan boş olarak tahsisi talep edilecek her
bir mezar yeri için mezar yeri ücreti
4- Bir kişilik (0-12 yaş grubu) çocuk mezar yeri
500,00 TL
1.000,00 TL
2.500,00 TL
150,00 TL
Mülga; 06.06.2013 tarih ve 148 sayılı Belediye Meclis Kararı
b- 2. Sınıf mezar (şahsa ait kabir) yeri;
c- 3. Sınıf mezar yerleri;
1- Muhtarlıktan fakir belgesi alanlar ile huzur evi cenazeleri ve kimsesizler için tahsis edilen birer kişilik mezar yerleri
ücretsizdir.
2- Sülüklü (1 Nolu asri mezarlık), Bahçecik (2 Nolu asri mezarlık) ve Boztepe mezarlıklarında tahsise uygun mezar yeri
olduğunda verilecek mezar yerleri için Bostancı mezarlığı ücretleri emsal alınır
d- Kabir (Kemik) Nakilleri;
1- Sıra mezar yerinde nakil en fazla iki yer olarak tahsis yapılır. (Her biri için)
2- Şayet 3. boş mezar yeri istenmesi halinde sıra mezar yeri için
3- Aile mezarlığından mezar nakil talebinde bulunanlardan her bir mezar yeri için
(bunun yanında boş mezar yeri almak isteyenlerden mevcut ücret tarifesi uygulanır.)
250,00 TL
1.000,00 TL
500,00 TL
Madde 38- Çöp Cüruf Taşıma-Yıkama Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA;
1- Yaz ve kış sezonu boyunca devamlı cüruf üreten işyerlerinden yıllık iki misli ücret alınır.
2- Cüruf toplama ve yıkama hizmeti belediye mücavir alanları dışında yapılacak ise %50 fazlası ile tahsil edilir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
1- Limana gelen gemilerden 1 adet kamyon katı atığından (yükleme DÂHİL) alınacak ücret
2- Site, Apartman vb. yerlerden cürufların günlük alınmasını talep edenlerden kış sezonu boyunca alınacak ücret
a- 1-50 daireye kadar daire başına alınacak ücret
Sayfa 19 / 35
168,00 TL
12,00 TL
b- 51-100 daireye kadar daire başına alınacak ücret
11,00 TL
c- 101 den yukarı daire başına alınacak ücret
10,00 TL
3- İmalathane, fabrika vb. yerlerden imalat atıklarından alınacak bir adet kamyon (yükleme DÂHİL) ücreti
168,00 TL
4- İş merkezi, Banka, Resmi Kurumlar, Dershaneler, Öğrenci Yurtları, Oteller, Pansiyonlar, Hamamlar vb. yerlerden
cürufların kış sezonu boyunca günlük alınmasını talep edenlerden alınacak ücretler;
a- İş merkezlerinden her bir bağımsız bölüm için;
1- 1-50 bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret
12,00 TL
2- 51-100 arası bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret
11,00 TL
3- 101 (DÂHİL) den yukarı her bağımsız bölüm için bölüm başına alınacak ücret
10,00 TL
b- Bankalardan alınacak ücret;
346,00 TL
c- Resmi sağlık ve eğitim kurumları dışındaki resmi kurumlar, Özel sağlık kuruluşları, Özel eğitim kurumları,
245,00 TL
Öğrenci Yurtları, Pansiyonlar, Hamamlar vb. Yerlerden alınacak ücret;
d- Resmi eğitim ve sağlık kuruluşlarından alınacak ücret;
115,00 TL
136,00 TL
5- Özel yıkama taleplerinde bir tanker sudan (işçilik DÂHİL) alınacak ücret
2,00 TL
6- Çuval işi katı atık alımlarında çuval başına alınacak ücret
Madde 39- Kurbanlık Hayvanların Muhafazasından Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi
B- AÇIKLAMA: Kurbanlık hayvan sahiplerine belediyemizce verilen hizmetler ücrete tabidir.
1- Kurbanlık hayvanların muhafazası için belediyemizce oluşturulacak kurbanlık sahasının satıcılar tarafından
işgal edilmesi karşılığında işgal edilen yerin bir defaya mahsus olmak üzere beher m² sinden alınacak ücret
2- Küçükbaş havaların tartımı için alınacak ücret
3- Büyükbaş hayvanların tartımı için alınacak ücret
10,00 TL
3,00 TL
5,00 TL
Madde 40- Hayvan Kesim, Muayene Denetleme Harcı
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 72, 73,74 ve 75. Maddeleri
B- AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel
kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye
sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene
ve denetlenmesi, hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.
C- TARİFE:
a- Küçükbaş hayvan başına
b- Büyükbaş hayvan başına
3,00 TL
6,00 TL
Madde 41- Hayvan Kesim, Taşıma Soğukhava Tüm Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi
B- AÇIKLAMA: Belediye mezbahasında verilen hizmetler ücrete tabidir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Büyükbaş hayvanlardan kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı
b- Küçükbaş hayvanların kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı
c- Nakliye hizmeti verilmeyen büyükbaş hayvanlarda kg başına kesme, yüzme, parçalama hizmetleri karşılığı
d- Mezbaha harici kesilen hayvanların mezbahada soğuk hava deposunda muhafaza edilen karkas etlerin bir
adedinden (3 günlük)
e- Soğuk hava depo ücreti günlük büyükbaş hayvanlar için (+ 4 derece)
f- Soğuk hava depo ücreti günlük küçükbaş hayvanlar için (+ 4 derece)
g- Soğuk hava deposunun eksi -18 derecede dondurulması veteriner raporu ile belirlenen et gövdeleri için;
1- Büyükbaş hayvan gövdelerinden her biri için günlük
2- Küçükbaş hayvan gövdelerinden her biri için günlük
h- Mezbahadan canlı çıkış ücretleri
3- Mezbahadan küçükbaş hayvanların çıkış ücreti için
4- Mezbahadan büyükbaş hayvanların çıkış ücreti için
Mezbaha ünitesine girişler ücretsizdir.
i- Hayvan sevkiyat evrak ücreti (menşei şahadetnamesi) hayvan başına
Sayfa 20 / 35
0,30 TL
0,70 TL
0,25 TL
10,00 TL
7,00 TL
4,00 TL
20.00 TL
10.00 TL
0,50 TL
1,00 TL
1,00 TL
Madde 42- İlaçlama Ve Tasmalı Köpeklerden Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: İlaçlamalarda ilaç belediyece verildiği takdirde ilaç bedeli ayrıca peşin olarak tahsil edilir. (d-e ve f maddeleri)
Vatandaşların müracaatı sonunda sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşısı ve muayene gibi bazı İşlemleri talep etmeleri
sonucunda talep ettikleri hizmetin karşılığı alınacak ücretler veteriner odasının fiyatlarına endekslenerek alınır.
a- Köpek sahibi gerek yazılı ve gerekse şifai müracaatlarında köpeği muayene edilmeden önce kaydı yapılıp numara alınmadan
veterinerlikçe işlem yapılmaz.
b- Kuduz gibi acil vakalardan önce muayene ve gereği yapıldıktan sonra kayıt yapılır ve numara verilir.
c- Numaralar Veteriner İşleri Müdürlüğünden temin edilir.
d- Köpek kayıtları Veteriner İşleri Müdürlüğünde yürütülür.
e- Numaralar makbuz karşılığı verilir.
f- Alınan numaralar köpek sahipleri tarafından yaptırılarak tasmaya takılır ve köpeğin boynuna asılır. Aksi halde herhangi bir
olaydan köpek sahibi sorumlu tutulur.
g- Köpeğin muayenesinin yapıldığı belirtilen bir kartın Veteriner İşleri Müdürlüğünce tanzim edilerek verilmesi zorunludur.
h- Köpek sahipleri gerektiği hallerde belediyenin bu husustaki emir ve kararlarına uymak zorundadırlar.
C- TARİFE:(KDV DÂHİL)
a- Aşı ve muayene gibi hizmetlerden ve diğer salgın hastalıklar için yapılacak aşıdan (her aşı için) alınacak
ücret
b- Muayene gibi hizmetlerden alınacak ücret
c- Ötenazi için alınacak ücret
d- Gemiler vs. deniz araçları için yapılacak ilaçlamaların (ilaç hariç) her yüz metrekaresinden alınacak ücret
e- İşyerleri için yapılacak ilaçlamaların (ilaç hariç) her yüz metrekaresinden alınacak ücret
f- Evin çatı, bodrum merdiven boşlukları ve açık alanlarına yapılacak ilaçlamaların (ilaç hariç) her yüz
metrekaresinden alınacak ücret (imalathaneler ve faaliyete geçmemiş işyerlerinde olabilir)
Sayfa 21 / 35
44,00 TL
65,00 TL
65,00 TL
250,00 TL
80,00 TL
50,00 TL
9. BÖLÜM
İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 43- Belediyemize Ait Yerlerin Motorlu Araçlara İşgal Edilme Ücretleri
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Bu maddede tanımlanan yerlerde park eden resmi araçlardan ücret alınmaz. Engelli plakalı araçlar ve engelli
belgesi olanlar için 3 saati ücretsiz sonraki saatler için bölgesine göre normal tarife uygulanır.1. ve 2. Bölgede belirlenen yerlere
ticari araçların park etmesi yasaktır.
Otoparklara park eden otobüs, kamyon, kamyonet ve minibüslerden 50% zamlı ücret alınır.
C- TARİFE:
a- 1. Bölge; Gazipaşa Caddesi, İskenderpaşa Cami yanı, Hamamizade önü, Meydan Ertuğrul Fırını önü, Meydan Yavuz Selim
Bulvarı ve Fatih Parkı altı (Baro önü) yerlerinde park eden araçlardan alınacak park işgal ücreti;
1- 20 dakikaya kadar
Ücretsiz
2- 1saate kadar
5,00 TL
3- 2 saate kadar
7,00 TL
4- 3 saate kadar
10,00 TL
5- 3 saatten kapanışa kadar
15,00 TL
6- Resmi araçlar
Ücretsiz
b- 2. Bölge; Kemerkaya Mahallesi Balık Pazarı Sokak (eski İmar Müdürlüğü alanı), İskenderpaşa Dervişoğlu Sokak ve
Gülbaharhatun Mh. Kızılay önü
1- 1 saate kadar
4,00 TL
2- 2 saate kadar
5,00 TL
3- 3 saate kadar
6,00 TL
4- 6 saate kadar
7,00 TL
5- 6 saaten kapanışa kadar
10,00 TL
6- Resmi araçlar
Ücretsiz
c- 3. Bölge(1ve 2. Bölgenin dışında kalan yerler);
1- 20 dakikaya kadar
2- 1 saate kadar
3- 2saate kadar
4- 3saate kadar
5- 3 saatten 6 (DÂHİL) saat arası
6- 6 saatten sonra kapanışa kadar
7- Resmi Araçlar
a- 1 saate kadar
b- 1 saate ile 2 (DÂHİL) saat arası
c- 2 saat ile 4 (DÂHİL) saat arası
d- 4 saat ile 6 (DÂHİL) saat arası
e- 6 saat ile 10 (DÂHİL) saat arası
f- 10 saatten sonrası için (günlük)
g- Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde Bulunan otoparkta 4-24 saatleri arası
h- Resmi araçlar
Ücretsiz
3,00 TL
4,00 TL
5,00 TL
6,00 TL
8,00 TL
Ücretsiz
4,00 TL
5,00 TL
6,00 TL
7,00 TL
8,00 TL
11,00 TL
7,00 TL
Ücretsiz
Madde 44- Belediyeye Ait Açık Ve Kapalı Otoparklara Ait Ücretler
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Tüm otopark ve işgal alanları için geçerli olmak üzere gaziler, engelliler ile (engelli plakası ve engelli kartı
olanlar) Basın Mensuplarına (sarı basın kartı olanlar) ilk 3 saat ücretsiz sonraki saatler için normal tarife uygulanır.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
abcd-
1 saate kadar
1 saate ile 2 (DÂHİL) saat arası
2 saat ile 4 (DÂHİL) saat arası
4 saat ile 6 (DÂHİL) saat arası
4,00 TL
5,00 TL
6,00 TL
7,00 TL
Sayfa 22 / 35
e- 6 saat ile 10 (DÂHİL) saat arası
8,00 TL
f- 10 saatten sonrası için (günlük)
11,00 TL
g- Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde Bulunan otoparkta 4-24 saatleri arası
7,00 TL
h- Resmi araçlar
Ücretsiz
1- Aylık Abonman;
abcdef-
Devlet sahil yolu üzerindeki otoparklar
Yavuz Selim (Öğretmenevi), İskenderpaşa açık ve kapalı otoparkı
Pelitli otoparkı
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde bulunan kapalı otopark
Kızılay önü ve Baro önü (Fatih parkı altı)
Kemerkaya Balık pazarı Sok, İskenderpaşa Dervişoğlu Sok ve Meydan Ertuğrul fırını önü
100,00 TL
150,00 TL
80,00 TL
120,00 TL
130,00 TL
150,00 TL
Madde 45- Eyof Hatıra Parkı Çay Bahçesi Fiyat Tarifesi
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Eyof hatıra parkı çay bahçesindeki yiyecek ve içecekler ücrete tabiidir.
C- TARİFE:
a- Çay
b- Su (0,5)
c- Küçük semaver
d- Büyük semaver
e- Soda
f- Maden suyu
g- Tost
h- Ayran
i- Poğaça
j- Meyve suyu (tetra 200ml)
k- Teneke kola 8330 ml)
l- Teneke portakal (330 ml)
m- Teneke meyve suyu (330 ml)
n- Bitki çayları (poşet olmayanlar)
o- Japon çayı
Not: Diğer ürünlerin satış fiyatı maliyet durumu göz önüne alınarak idarece belirlenir.
0,75 TL
0,50 TL
7,50 TL
15,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
2,00 TL
1,00 TL
0,75 TL
0,75 TL
2,00 TL
2,00 TL
2,00 TL
1,50 TL
5,00 TL
Madde 46- Üniversiteye Hazırlık Kursu Kantin Fiyat Tarifesi
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Üniversiteye hazırlık kursu kantinindeki içecek ve yiyecekler ücrete tabiidir.
C- TARİFE:
a- Çay
b- Su (0,5)
c- Soda
d- Tost
e- Ayran
f- Poğaça
g- Meyve suyu (tetra 200ml)
h- Teneke kola 8330 ml)
i- Teneke portakal (330 ml)
j- Teneke meyve suyu (330 ml)
Not: Diğer ürünlerin satış fiyatı maliyet durumu göz önüne alınarak idarece belirlenir.
Sayfa 23 / 35
0,40 TL
0,40 TL
0,75 TL
2,00 TL
1,00 TL
0,75 TL
0,75 TL
1,50 TL
1,50 TL
1,50 TL
Madde 47- Otomatik Kantar Tartım Ücretleri
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Hal müdürlüğünde bulunan otomatik kantar tartımı ücrete tabidir.
C- TARİFE:(KDV DÂHİL)
a- Tartımı yapılan dolu TIR’lardan alınacak tartı ücreti
b- Tartımı yapılan boş TIR’lardan alınacak tartı ücreti
c- Tartımı yapılan dolu kamyonlardan alınacak tartı ücreti
d- Tartımı yapılan boş kamyonlardan alınacak tartı ücreti
e- Tartımı yapılan minibüs, taksi, pikaplardan vs. araçlardan alınacak tartı ücreti
15,00 TL
7,00 TL
10,00 TL
6,00 TL
5,00 TL
Madde 48- Hal Rüsumu
A- KANUNİ DAYANAK: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 8. Maddesi
B- AÇIKLAMA: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde Hal rüsumu, Malları satın alanlarca toptan satış
bedeli üzerinden ödenen meblağ olarak tanımlanmıştır.
C- TARİFE: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen oranlarda hal rüsumu alınır.
Toptancı halinde satılan mallardan %1 (yüzde bir), toptancı hali dışında satılan mallardan %2 (yüzde iki) oranında hal rüsumu
tahsil edilir.
Toptancı Sebze ve Meyve Halinde satılan mallardan tahsil edilen %1’lik rüsumun ve hal dışında satılan mallardan tahsil edilen
%2‘lik rüsumun %50’i üretim yeri halinin bulunduğu Belediye hesabına %50 ‘si tüketim yeri halinin bulunduğu Belediyenin
hesabına yatırılır.
Madde 49- Hal İşgal, Kira, Teminat Ve Devir Ücretleri
A- KANUNİ DAYANAK: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının f bendi ile 2464
Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA; Trabzon Belediye Meclisince 27/10/2004 tarih ve 297 sayı ile kabul edilen yönetmeliğin 13. Maddesinde
belirtilen veraset yolu ile yapılan devirlerden ücret alınmaz.
Toptancı Sebze ve Meyve Halinde gerçek kişi olarak ticaret yapan kiracı mükellefler işyerlerini, sahibi veya ortağı oldukları
şirkete devrederlerse şirket paylarından kendi hisseleri ile (eş ve usul furuğdan oluşan ) kanuni mirasçılarının hisselerine tekabül
eden oranda devir ücreti alınmaz. Bunların dışındaki ortaklardan hisseleri oranında devir ücreti alınır.
Toptancı Balık Halinde gerçek kişi olarak ticaret yapan tahsis sahibi mükellefler işyerlerini, sahibi veya ortağı oldukları şirkete
devrederlerse şirket paylarından kendi hisseleri ile (eş ve usul furuğdan oluşan ) kanuni mirasçılarının hisselerine tekabül eden
oranda devir ücreti alınmaz. Bunların dışındaki ortaklardan hisseleri oranında devir ücreti alınır.
Yukarıda belirtilen işyerlerinde şirket olarak ticaret yapan mükellefler işyerlerini ortaklardan birine devrederlerse, devralanın
kendi hissesi ile (eş ve furuğdan oluşan ) kanuni mirasçılarının hisselerine isabet eden oranda devir ücreti alınmaz. Hissesini aldığı
diğer ortakların payları oranında devir ücreti alınır.
Şirket bünyesinde hisse devri yapılırsa, devir işleminin ticaret siciline tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde keyfiyet ( belge
ibraz edilmek suretiyle) Hal Müdürlüğüne bildirilir. Bu süre içerisinde bildirim yapmayanlara, durumun öğrenilmesi üzerine 6183
Sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanarak devir ücreti tahsil edilir.
Devir edilen işyerlerinden Belediye Meclisince belirlenen miktarda devir bedeli alınır.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Toptancı balık halinde komisyonculara tahsis edilen işyerlerinin beher m² sinden
b- Teminat ücretleri;
1- Kendilerine72 m² dükkân tahsis edilenlerden alınacak teminat ücreti
2- Kendilerine 126m² dükkân tahsis edilenlerden alınacak teminat ücreti
c- İşyeri devir bedeli;
1- Toptancı Sebze Halinde 72 m² dükkân kiralayanlardan alınacak devir bedeli
2- Toptancı Sebze Halinde 126 m² dükkân kiralayanlardan alınacak devir bedeli
3- Toptancı sebze halinde takas yolu ile işyerleri değiştiren mükelleflerin her birinden alınacak ücret
4- Toptancı balık halinde bulunan 41 m²lik işyerlerinin ilk tahsisinden ve sonradan yapılan devirlerinden
alınacak ücret
5- Toptancı Balık halinde takas yolu ile işyerlerini birbirlerine devir eden mükelleflerin her birinden alınacak
ücret
Sayfa 24 / 35
0,20 TL
6.000,00 TL
9.000,00 TL
25.000,00 TL
37.000,00 TL
1.000,00 TL
8.000,00 TL
500,00 TL
Madde 50- Toptancı Sebze Haline Mal Getiren Ve Mal Alıp Götüren Araçlardan
Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Toptancı haline mal getiren ve mal götüren araçların hale giriş çıkışları ücrete tabidir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Toptancı sebze ve meyve haline mal getirenlerden alınan giriş ücreti;
1- Kamyonlardan
2- Kamyonetlerden
3- TIR’lardan
b- Sebze Halinde mal yükleyip götüren araçlardan alınacak giriş ücret;
1- Küçük araçlardan (Taksi, Minibüs, Pikap vs.)
2- Büyük araçlardan (Kamyon ve emsali)
c- Belgeli olarak ihracat amacı ile hal içerisinde yükleme yapan büyük kamyonlardan
d- Hal dışındaki otoparkta yükleme yapan kamyonlardan alınacak ücret
e- Hal dışında park eden hal esnafı dışında kalan kişilere ait araçlardan otopark ücreti olarak alınacak ücret
(günlük)
f- Kamyonet durağına kayıtlı araçlardan alınacak otopark işgal ücreti (Aylık)
10,00 TL
5,00 TL
15,00 TL
2,00 TL
5,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
25,00 TL
Madde 51- Toptancı Balık Halinde Yapılan Satışlardan Alınacak Satış Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa
edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir ifade edildiğinden
C- TARİFE: (KDV DÂHİL) 1380 sayılı Su ürünleri kanununun 26.maddesini tadil eden 3288 sayılı kanunun 6.maddesi ile “
satılan deniz ürünlerinin toptancı balık halinde müzayede sonucu satıştan satış bedelinin % 3 balıkhane tellallık ücreti olarak
tahsil edilir.
Madde 52- Belediyeye Ait Gemi İle İlgili Ücretler
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
B- AÇIKLAMA: 5 saatten fazla kiralama yapılmayacaktır
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
A- Tur gezileri için;
1- 0-6 yaş çocuklar ve engelliler için
2- 65 yaş üstü vatandaşlar için
3- Öğrenciler ve Belediye personeli için
4- Yetişkinler için
B- Geminin seyir sefer halinde sunulacak hizmetler için (nişan, düğün, nikâh vs.)gibi
1- 1 saat için
2- 2 saat için
3- 3 saat için
4- 4 saat için
5- 5 saat için
C- Geminin limanda demirli iken sunulacak hizmetler için(nişan, düğün, nikâh vs.)gibi
1- 1 saat için
2- 2 saat için
3- 3 saat için
4- 4 saat için
5- 5 saat için
Madde 53- Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
Sayfa 25 / 35
Ücretsiz
Ücretsiz
2,50 TL
5,00 TL
2.000.00 TL
2.500.00 TL
3.000.00 TL
3.500.00 TL
4.000.00 TL
1.000,00 TL
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
B- AÇIKLAMA: Belediye Meclisinin 06.06.2011 tarih ve 199 sayılı kararına istinaden kabul edilen “Trabzon Büyükşehir
Belediyesi Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Yönetmeliği” gereğince;
1- Tarife düzenlemesinin referansları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve
Esaslarına İlişkin tebliğ ile Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik ve 5809
Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu esas alınarak hazırlanan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Elektronik
Haberleşme ve Geçiş Hakkı Yönetmeliğidir.
2- Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla,
Ülke kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkânlı ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak ilgili
tarafların katılımıyla serbestçe belirlenmiştir.
3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun tesis paylaşımı ve ortak yerleşime konu alanların diğer işletmecilerce kullanımı
ile ilgili çalışmaların maliyet esaslı belirlenmesi ilkesi doğrultusunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2010 fiyatlarına
göre yapmış olduğu çalışma esas alınmıştır.
4- Alt Yapı Katılım ve Güzergâh bakım Bedelleri Altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir.
5- Güzergahın Tesisi İşletmeci Tarafından yapılmış ise 1.1 ve 1.2 tarife pozundaki ücretler; mevcut altyapının kullanımını
talep eden 1. ve 2. işletmecinin, güzergahı tesis eden işletmeciye, mevcut altyapının kullanımını talep eden 3.4. ve diğer
işletmecilerin ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi ödeyeceği ücretlerdir.
6- Güzergâh Arıza Bakım Onarım Bedelleri, güzergâhta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 saat
içerisinde giderilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arıza bedeli hariçtir. Kablo arıza
müdahalesi her işletmenin kendi yükümlülüğündedir. Deplaseler altyapıyı tesis eden işletmeci tarafından güzergâh bakım
bedeline ilave ücret talep edilmeksizin yapılacaktır.
7- Yeni altyapı tesisi yapacak olan işletmeci Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda 3.1 Geçiş
Hakkı Ücreti tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutulacak olup 1 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletmeciden geçiş hakkı bedelini almayarak boş göz kullanır. İşletmeci imzaladığı
sözleşmeyle yapmış olduğu altyapının sözleşme süresince bakımını yapmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. İşletmeci
güzergâhın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Trabzon Büyükşehir Belediyesi güzergâhın bakımını yaptırır ve bakım
bedelini işletmeciden talep eder.
8- Mevcut altyapı tesisini kullanacak olan işletmeci öncelikle Alt Yapı Katılım Bedelinde belirtilen ilgili ücretleri altyapıyı
yapan işletmeci veya kuruma (Altyapının Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis edilmesi durumunda Alt Yapı
Katılım ve Güzergah bakım Sözleşmesi İmzalayarak) - (İlgili Firmaların Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiği hesap
numaralarına para yatırıp makbuz ile belgelemek kaydıyla veya muvafakat name getirerek) ödeyecek, daha sonra ise 3.2
Geçiş Hakkı Ücreti tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutularak 2 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır. Bakım
Bedeli Belediye / İlgili İşletmeciye ödenmediği takdirde 2 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesi fesh edilir.
9- Yeni Altyapı tesisi yapacak olan işletmeci Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Göz İhtiyacı olmaması durumunda 3.3 Geçiş
Hakkı Ücreti tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutulacak olup, 3 Nolu Geçiş hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır.
10- Tünel, Raylı Sistem, Metrobüs hatlarını kullanacak işletmeci 3.4 tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutulacak olup,2
Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır.
11- Belirtilen tüm ücretlere KDV Dâhildir.
12- I Nolu Katılım Bedeli 0 - 50 Km arasında imalat yaparak Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teslim eden işletmeler için,
II Nolu Katılım Bedeli 50 km - … Ve üzeri imalat yaparak Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne teslim eden işletmeler için
uygulanacaktır.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
1- Alt Yapı Katılım Bedeli (TL/Mt); Katılım Bedeli (Lisans Süresince Bir Defalık)
a) Boş göz veya göz içinde tek göz microduct (çalışma yapılacak oda)
b) İşletmecinin mevcut altyapıda iyileştirme yapması durumunda (Güzergâhta 3'lü göz çoklayıcı
veya microduct çekmesi, ilave ek odası, ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb. gibi güzergâhın
ortak kullanılabilir duruma getirilmesi işleri)
2- Arıza Bakım Onarım Bedeli (TL/m) ;
Güzergâh Arıza - Bakım - Onarım Ücreti (Yıllık)
3- Geçiş Hakkı Ücreti (TL/m-Güzergâh)
a- Geçiş Hakkı Ücreti - Ortak Elektronik Haberleşme Altyapı İhtiyacı Olan Yerler
b- Geçiş Hakkı Ücreti - Mevcut Altyapı Kullanımı
c- Geçiş Hakkı Ücreti - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Göz İhtiyacı Olmayan Yerler
d- Tünel, Raylı Sistem, Metrobüs
4- Haberleşme Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücreti
a- Bina İndoor ( iç mekân), (Seperasyon (sistem odası), Konteyner veya Oda ile İndoor
Antenleri)
Sayfa 26 / 35
* I Nolu
Katılım Bedeli
(1km – 50 km
arası)
* II Nolu Katılım
Bedeli (50 km ve
üzeri)
60,00 TL
40,00 TL
60,00 TL
40,00 TL
0,70 TL
1 yıl
5 yıl
Trabzon Büyükşehir
Belediyesi'nin
Kullanımı Karşılığı Ücret
Ödenmeyecektir.
2,50 TL
10,00 TL
0,50 TL
2,50 TL
10,00 TL
35,00 TL
1 yıl
6.500,00 TL
5 yıl
25.000,00 TL
b- Bina Outdoor (dışı) (Seperasyon, Konteyner veya Oda)
7.000,00 TL
c- İstasyon, Durak, Terminal ve İskeleler (Seperasyon, Konteyner veya Oda ile İndoor
12.500,00 TL
Antenleri)
d- RF (verici) Antenli / Radyo Link Anteni (TL/Adet)
2.000,00 TL
e- Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (kutukar) (TL/m²)
32,00 TL
f- Outdoor (yer üstü) Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL/m²)
60,00 TL
g- Ankesörlü Telefon (TL/Adet)
32,00 TL
5- GSM Baz İstasyonu kullanım bedeli
a) Bina, Kule v.b.
26.000.00 TL
48.000,00 TL
7.000,00 TL
130,00 TL
220,00 TL
130,00 TL
25.000,00 TL
100,00 TL
70,00 TL
50,00 TL
1- 0-7 Gün
2- 7-30 Gün
3- 30-365 Gün
Madde 54- Belediye Mülklerine Konulacak Yazıhanelerden Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
B- AÇIKLAMA; Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksi ve dolmuş duraklarına ait
yazıhanelerin belediye mülkleri üzerinde yerleştirilmesi durumunda il trafik komisyonunca karara bağlanan belediye
tasarrufuna ait kamuya tahsisli tapusuz yerlerde kurulan ve kurulacak olan yazıhanelerden alınan ücrettir.
C- TARİFE; (KDV DÂHİL)
a- Belediye mülklerine konulacak yazıhanelerden alınacak aylık ücret
Sayfa 27 / 35
150,00 TL
10. BÖLÜM
YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 55- Fidanlıklar Hasılatı
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa
edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir ifade edildiğinden
C- TARİFE:
1- İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLAR
0,00–1,00 M
1,00–2,00 M
2,00-Yukarı
M
Juniperushorizentalis
7,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
1- Fıstık çamı
Pinuspinca
7,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
2- Sahil çamı
Pinuspinaster
7,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
3- Sarıçam
Pinussylvestris
7,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
4- Karaçam
Pinusnigra
7,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
5- Ağlayan çam
pinusgriffithii
7,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
c) Demir ağacı
Casuarinaequuisetifolia
8,00 TL
20,00 TL
57,00 TL
d) Göknar
Abiesnordmanniana
14,00 TL
63,00 TL
98,00 TL
e) Kriptomerya
CryptomariaJaponnica
12,00 TL
25,00 TL
52,00 TL
f) Kadife çamı
C. Japónica, var.elegans
12,00 TL
25,00 TL
52,00 TL
1- Doğu ladini
Picea orientalis
20,00 TL
57,00 TL
103,00 TL
2- Avrupa ladini
Picea abies
20,00 TL
57,00 TL
103,00 TL
3- Mavi Ladin
Piceapungens
34,00 TL
92,00 TL
150,00 TL
CupresocyparisLeylandi
14,00 TL
40,00 TL
63,00 TL
Doğu mazı
Batı mazı
Boylu mazı
Altuni Doğu mazı
Yeşil Top D.Mazı
Top Batı mazı
Sütün batı mazı
Altuni batı mazı
j) Porsuk
k) Sedik (Himalaya S.)
l) Sahil sekoyası
Thuja orientalis
Thuöaoccidentalis
Thuja pilicata
T.oriantalisAurea
T.orientalisCompecta
T.occidental is compacta
T.occidentalisFastigiata
T.occidentalisRheingold
Texusbaccata
Cedrusdeodora
Sequoia sempervirens
7,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
35,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
57,00
20,00
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
80,00 TL
92,00 TL
92,00 TL
92,00 TL
92,00 TL
98,00 TL
98,00 TL
112,00 TL
46,00 TL
109,00 TL
46,00 TL
m) Servi
Cupressussempervirens
1- Adi piramit servi
2- Mavi servi
3- Limon servi
n) Thujopsis
o) Elwodi selvi
C.sempervirensPiramidalis
C.arizonica
C.macrocarpaGold Crest.
Thujopsisdolaprata
Chameacyparislawsoniana
Elwoodispiller
C.pisiferaBoulward
5,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
35,00 TL
57,00 TL
98,00 TL
98,00 TL
63,00 TL
55,00 TL
63,00 TL
Türkçe Adı
a) Ardıç
Latince Adi
b) Çam
g) Ladin
h) Leylandi servi
i) Mazı
12345678-
Sayfa 28 / 35
46,00 TL
46,00 TL
40,00 TL
40,00 TL
2- GENİŞ YAPRAKLI AĞAÇLAR
0,00–1,00 m
1,00–2,00 m
5,00
10,00
2,00 m’den
Yukarı
35,00
R.PseudoacaciaUmbriculifera
12,00 TL
40,00 TL
63,00 TL
1- Dişbudak Y.A.
Acer negundo
6,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
2- Gümişi, Altuni Y.A.
A.negundoVerigiataAurea
7,00 TL
15,00 TL
46,00 TL
3- Çınar yapraklı A.
Acer platonoides
7,00 TL
17,00 TL
40,00 TL
Acer buergeranum
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
c-)Atkestanesi
Aesculushippocestanum
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
d-)Çınar
PlatanusOrientalis
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
e-)Dişbudak
Praxinus Excelsior
6,00 TL
14,00 TL
30,00 TL
f-)Dut
MorusalbaPendula
10,00 TL
30,00 TL
40,00 TL
g-)Fénix (hurma)
Phoenix cariensis
10,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
h-)Gülibrişim
AlbizziaJulibrissin
7,00 TL
20,00 TL
40,00 TL
I-)Güney Kandili
KoelreuteriaPaniculata
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
i-)Huş
BetulaPendula
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
k-)Gümişi Yapraklı I.
Tiliatomentosa
7,00 TL
14,00 TL
46,00 TL
l-)İğde
Elaeagnusangustifolisa
7,00 TL
20,00 TL
40,00 TL
1-)Kara Kavak
Populusnigra
5,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
2-)Akkavak
Populusalba
5,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
n-)Kata 1pa
Catalpabignonioides
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
1-)Beyaz Manolya
Mognoliagrandiflora
7,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
2-)Mor manolya
Mognolialiliiflora
7,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
ö-)Mimoza
Acacia dealbata
7,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
p-)Meşe (Kırmızı A.M.)
Quercusrubra
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
r-)Okaliptüs
Eucalyptuscamldulensis
7,00 TL
14,00 TL
40,00 TL
1-)Kara Palmiye
Chamaeropsexcelsa
9,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
2-)Telli Palmiye
Washintoniafilifera
9,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
ş-)Pavlonya
Paulowiniatomentosa
9,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
t-)Söğüt
Salixbobylonica
27,00 TL
20,00 TL
40,00 TL
u-)Sofora
SophoroJaponica
21,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
ü-)Süs elması
Malus sp.
7,00 TL
14,00 TL
35,00 TL
v-)Süs kirazı
Prunussp.
8,00 TL
28,00 TL
46,00 TL
y-)Süs Eriği
Prunussp.
8,00 TL
28,00 TL
46,00 TL
z-)Süs Şeftalisi
Prunuspersica
7,00 TL
28,00 TL
46,00 TL
a-)Tespih ağacı
Meliaazedarch
7,00 TL
14,00 TL
35,00 TL
Türkçe Adı
A- Akasya
1-)Top akasya
Latince Adi
Robiniapseudoacacia
B- Akçaağaç
J-)İhlamur
M-)Kavak
o-)Manolya
S-)Palmiye
Sayfa 29 / 35
3- AĞAÇÇIK VE ÇALILAR
A-) Ateş Dikeni
0 -2 Yaş
2 - 4 Yaş
4 Yaş ve
Yukarısı
1-)Kırmızı meyveli
Pyracanthacoccínea lalandi
5,00 TL
9,00
14,00
2-)Sarı meyveli
P.coccínea Yunnanensi
5,00 TL
9,00 TL
14,00 TL
b-)Altınçanak
Forsythiaintermedisa
6,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
c-)Ağaç hatmi
Hibiscus syriacus
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
d-)Ağaç mine
Lantana cámara
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
e-)Abelya
Abelia grandiflora
7,00 TL
9,00 TL
14,00 TL
f-)Akuba
Acubajanicia
7,00 TL
9,00 TL
14,00 TL
g-)Avize
Yucca Filamentosa
7,00 TL
20,00 TL
35,00 TL
h-)Abutilon
Abitilonauritum
5,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
I-)Babiriye
Rosmarinusofficinalis
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
i-)Bahardalı
Cydoniaoblonga
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
1-)Hardenı Yeşil B.
Berberis weitcihii
6,00 TL
9,00 TL
14,00 TL
2-)Kızaran Yapraklı
B.tuhumbergü atropurpúrea
6,00 TL
9,00 TL
14,00 TL
k-)Begonvil
Bougainvillea
20,00 TL
40,00 TL
98,00 TL
l-)Butlağan Defne
Lonicera sp.
5,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
m-)Defne
Laurus nobilis
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
n-)Erguvan
Cercis siliguasturm
14,00 TL
28,00 TL
57,00 TL
o-)Fırça Çalısı
Callistemon citrinus.
7,00 TL
14,00 TL
29,00 TL
ö-)Gül
Rosa sp.
4,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
1-)Sarmaşık gül
Rosa sp.
4,00 TL
7,00 TL
20,00 TL
p-)Havlu püssülü
Deutzia gracilis
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
r-)Ilgın
Tamarix sp.
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
1-)beyaz Çiçekli İ.
Spirea vanhouetti
7,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
2-)Pembe Çiçekli İ
Spirea bumalda
7,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
t-)İnci Çalısı
Symphoricarpos albus
6,00 TL
8,00 TL
17,00 TL
u-)Kurtbağrı
Ligusturm japónica
5,00 TL
8,00 TL
20,00 TL
1-)Küçük Y.Alacalı
L.ovalifolium Aureum
8,00 TL
11,00 TL
20,00 TL
ü-)Karayemiş
Lausrocerasusofficinalis
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
1-)Defne Yapraklı K.
Viburnum tinus
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
2-)Yaprağını döken K.
Viburnum opulus
7,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
y-)Kısmet ağacı
Clerodendron bungei
6,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
z-)Kanarya gülü
Kerria japónica
7,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
a-)Katır Tırnağı
Spartium junceum
5,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
b-)Kelebek çalısı
Buddleia davidi
6,00 TL
9,00 TL
20,00 TL
c-)Kızılcık
Cornus alba
5,00 TL
8,00 TL
14,00 TL
J-)Berberis
S-)İspirya
V-)Kartopu
Sayfa 30 / 35
D-) Kotonaster
1-)Büyük Yapraklı K.
2-)Parlak Küçük Y.K.
3-)Küçük Yapraklı K.
e-)Leylak
f-)Limon Çiçeği
g-)Mahonya (Sarı B.A)
h-)Ortanca
I-)Oya
i-)pitosporum
j-)Bodur Pitosporum
k-)Peruka çalısı
l-)saz
m-)Süs narı
n-)San sabır (yeşil aga)
o-)San salkım
ö-)Şimşir
p-)Taflan
1-)Gümüşi yapraklı
2-)Altuni yapraklı
r-)Vejelya
Cotoneaster franchetii
Cotonoaster horizontal is
Cotoneaster micrphyllus
Syringa vulgaris
Philadelphus coronnarius
Mahonia aquifolun
Hydrangea macrophylla
Lagerstroemria indica
Pittospromum tobira
Pittosporum tobira nana
Cootinus coggygria
Cortaderia argéntea
Púnica granatum
Agave americana
Laburnumalpinum
Buxussempervirens
EuonymusJaponnica
E.japonicaargentea
E.J.elgantissimaeurea
WeigelaFlorida
6,00 TL
6,00 TL
6,00 TL
8,00 TL
6,00 TL
7,00 TL
4,00 TL
14,00 TL
7,00 TL
14,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
7,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
6,00 TL
29,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
28,00 TL
14,00 TL
20,00 TL
14,00 TL
14,00 TL
8,00 TL
9,00 TL
14,00
17,00
14,00
20,00
20,00
20,00
10,00
57,00
46,00
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
20,00
20,00
20,00
40,00
20,00
TL
TL
TL
TL
TL
20,00
20,00
20,00
20,00
TL
TL
TL
TL
Jasminumfruticans
Jasminumafficinale
Neruumolecander
NeriumoleanderAurea
6,00
6,00
6,00
8,00
TL
TL
TL
TL
9,00 TL
9,00 TL
10,00 TL
11,00 TL
14,00
14,00
20,00
30,00
TL
TL
TL
TL
Ampélopsis weitchii
Binnoniaradicans
Hederahélix sp.
Wisteriachinensis
Lonicera sp.
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
TL
TL
TL
TL
TL
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
TL
TL
TL
TL
TL
S-)Yasemin
1-)Sarı çiçekli Y.
2-)Beyaz Çiçekli Y.
ş-)Zakkum
1-)Alacalı Zakkum.
4. Sarılıcılar
a-) Amerikan sarmaşığı
b-)Acem Borusu
c-)Hedera
d-)Mor salkım
e-)Hanımeli
TL
TL
TL
TL
TL
5-MEVSİMLİK ÇİÇEKLER
Aslan ağzı, Petunya, Cam güzeli, Hercai, Yıldız, Ateş çiçeği, Hüsnü Yusuf, Saray pati, Mine, Kadife, Alev çiçeği,
İpek, Horozibiği, Papatya, Bahçe karanfili, Şebboy, Kağıt, Alisyum, Portokal nergisi mevsimlik çiçek fidelerinin;
1-) Tüplü fiyatı
0,75 TL
2-)Söküm fiyatı
0,25 TL
Madde 56- Özel Kişi Ve Kurumlar İçin Bakım Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
B- AÇIKLAMA: Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa
edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir ifade edildiğinden
C- TARİFE:(KDV DÂHİL)
1- Çim veya çayırın makine ile biçilmesi 1 saat
25,00 TL
2- Ağaç ve bitki artıklarının yüklenmesi, nakledilmesi ve boşaltı lması (1 kamyon)
92,00 TL
3- Harfiyat yüklemek için kepçeye ihtiyaç duyulması haline 1 saatlik ücret
115,00 TL
4- Ağaç budanması hafriyatın yüklenmesi nakledilmesi ve boşaltılması (1 adet)
110,00 TL
5- Ağacın budanması için sepetli araca ihtiyaç duyulması halin de
170,00 TL
6- Makasla çimlerin biçilmesi ve toplanması (100 m²)
56,00 TL
7- Sırt pülverizatörü ile ilaçlama (1 saat)
30,00 TL
17,00 TL
8- Çim tohumu (1 kg)
9- Ağaç kesim ücreti; Araçlı ağaç kesiminde, kesim ücretine belediyemize ait aracın (Merdivenli,sepetli) saat
ücreti ayrıca alınır.
a- 5 metre den küçük 1adet
35,00 TL
b- 5 metre-10 metre (DÂHİL) 1 adet
70,00 TL
c- 10 metre ve üzeri
80,00 TL
Sayfa 31 / 35
11. BÖLÜM
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 57- Terminaldeki Tali Firmalardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B- AÇIKLAMA: Belediyeye ait terminaldeki acentelerin tali firma ile anlaşmaları veya devir hallerinde alınacak ücrettir.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a- Belediyeye ait terminaldeki yolcu taşıma acentelerinin alacakları her tali yolcu taşıma firması için bir
defaya mahsus olmak üzere alınması gereken ücret
b- Tali firmaların her değiştirdikleri acente için ödemeleri gereken ayrı ayrı ücret
660,00 TL
190,00 TL
Madde 58- Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Araçlardan Alınacak Ücret
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B- AÇIKLAMA:
1- Otobüsler park yerinde 48 saatten fazla kalamaz.
2- Terminal içerisinde daha önce park edip yolcu ile çıkış yapacak otobüslerden alınacak park ücreti aynı kurallara tabidir.
3- Otobüsler çıkış ücretini ödemekte imtina etmeleri veya ödemedikleri takdirde Belediyeye karşı acenteler muhatap ve
sorumlu olup ücretlerini ödemekle mükelleftirler.
C- TARİFE: (KDV DÂHİL)
a) Rize, Artvin, Gümüşhane, Hopa, Erzurum, Erzincan ve Samsun istikametine direk kalkan küçük
otobüslerden alınacak ücret (25-34 Koltuk)
b) Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Samsun istikametine giden büyük otobüslerden alınacak
ücret (45 Koltuk ve Üzeri)
c) Yukarıda belirtilen iller dışına çalışan büyük otobüslerden alınacak ücret (100 km. Üstü 45 Koltuk ve Üzeri)
d) Otogarda acenteleri olup da komşu illerden gelen ve otogardan transit geçen araçlardan
e) Terminalde bulunan yazıhanelerle mevzuata uygun olarak sözleşme yapıp yetki belgelerinin kaydını
yaptırmış tali firmalara ait otobüsler ile diğer bağımsız otobüslerden terminal kapısından her girişte alınacak
ücret
f) Terminaldeki park yerlerinden alınacak ücret:
1- Yolcu indirmek maksadı ile otobüslerin terminale girişlerinden itibaren ilk yarım saat park eden
araçlardan ücret alınmaz. Müteakip her saat için:
2- İlk kalkış yeri Terminalimiz olan ve park amaçlı Terminalimize giren otobüslerden ilk dört saat için
ücret alınmaz. Bu süreyi aşanlardan her saat için:
3- İlk kalkış yeri terminalimiz olan park amaçlı terminalimize giren araçlardan ilk iki saat için ücret
alınmayacak olup, sonraki her saat için alınacak ücret
4- 100 km altında taşımacılık yapan Minibüslerinden alınacak terminal dışı park yeri ücreti (aylık 0-20 araç
için)
g- Terminal Otopark Ücreti;
1- Oluşturulan park yerinde terminal esnafı ve yazıhane sahipleri için servis araçlarından aylık abone olarak
alınacak ücret
3- Terminalde esnaf olup, aylık abone olmak isteyenlerin özel araçlarından alınacak ücret (Belediye
tarafından izin verilmesi halinde)
4- Otobüslerin terminalde bir gecelik park edecek araçlardan alınacak ücret
12,00 TL
30,00 TL
40,00 TL
15,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
2.860,00 TL
20,00 TL
40,00 TL
10,00 TL
Madde 59- Sahildeki Minibüs Peronlarından Alınacak Çıkış Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.
B- AÇIKLAMA: Sahildeki minibüs peronlarına girerek çıkış yapan araçlar ücrete tabidir
C- TARİFE:(KDV DÂHİL)
a-)Merkez köyler, Akçaabat ve Mersin Minibüslerinden alınacak çıkış ücreti
b-)Vakfıkebir ve Beşikdüzü minibüslerinden alınacak çıkış ücreti
c-)Görele, Tirebolu, Espiye güzergâhlı minibüslerden alınacak çıkış ücreti
Sayfa 32 / 35
2,50 TL
4,00 TL
7,50 TL
Madde 60- Servis Araçları Uygunluk Belgesi Ücreti
A- KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve Meclisinin 09/10/2009 tarih ve 362 sayılı
kararı ile yürürlüğe konulan (S) Servis Araçları Yönetmeliği
B- 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması
Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
C- AÇIKLAMA:
1-Belediye Meclisinin 09/10/2009 tarih ve 362 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Trabzon Belediyesi (S) servis araçları
yönetmeliğinin 21. Maddesinin son fıkrasında belirtilen ‘’bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler
alınır’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’birinci dereceden akrabalarına ve eşine (S) plakalı araçların devrinde %10 devir ücreti
alınır.’’ ibaresi eklenmiştir.
2-5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesi (p) bendine "Karadeniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile karayolu, yol, cadde, sokak meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektiği bütün işleri yürütmek"
belediyelerin yetki Dâhilindedir. Bu nedenle 14/06/2003-25138 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren okul servis
araçları yönetmeliği çerçevesinde, okul servis aracı işletenlerin belediyemizden alacak oldukları özel izin belgesi ve okul servis
aracı bakım ve onarım belgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına servis yapmak isteyen araç sahiplerinin müracaatı halinde yıllık
olarak aşağıdaki ücretler alınır.
Bu ücret tarifesi hükümleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç
olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil
cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkları kapsar.
Belediye sınırları Dâhilinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine göre belediyelerce veya
belediyelerin iştirak edeceği şirketlerce işletilen yada kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce
işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar; mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar Dâhilinde
ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu
belgeler Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek verilir. Bu tarifede yazılmayan hususlar için Ticari Araçlarda Reklam
Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ticari araç reklam izin belgesiyle ticari araç reklam yetki belgesi almadan uygulama yapanlara mevzuat hükümlerinde öngörülen
tutar kadar, eğer mevzuatta herhangi bir tutar öngörülmemişse ödeyecekleri ücretin 2 katına kadar para cezası kesmeye belediye
encümeni yetkilidir.
Personel servis aracı özel izin belgesinden devir ücreti alınmayacaktır.
D- TARİFE:
1- Servis araçları için uygunluk belgesi (Öğrenci-personel-otogar firmaları- market servisleri turizm-sağlık
merkezi v.b.)
a) Öğrenci servis araçları özel izin belgesi
300,00 TL
1- Grup (15-20 koltuk kapasitesi)
140,00 TL
2- Grup (21-25 koltuk kapasitesi)
160,00 TL
3- Grup (26-30 koltuk kapasitesi)
200,00 TL
4- Grup (31 ve üstü koltuk kapasitesi)
250,00 TL
b) Trabzon büyükşehir belediyesinden ilk kez belge alacaklar için güzergâh izin belgesi ücreti
5.000.00 TL
c) Öğrenci servis aracı devir ücreti
6.500,00 TL
d) Personel servis aracı devir ücreti
1.650,00 TL
e) Öğrenci servis izin belgesi değişim ücreti
50,00 TL
f) Personel servis izin belgesi değişim ücreti
25,00 TL
g) Güzergâh hat belgesinden alınacak ücret (M-D-S hat değişikliklerinde)
1.000.00 TL
h) Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (M-D satışlarda)
1.500.00 TL
i) Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (taksiler için) (KY -SY-PY-LY-RY-FY vb.)
400,00 TL
j) Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (T plakalı taksiler)
800.00 TL
k) Servis araçları için izin belgesi (otogar-sağlık merkezi vb. servisler için)
150,00 TL
l) Turizm amaçlı taşımacılık yapan araçlar için izin belgesi
500,00 TL
2- Personel servis aracı özel izin belgesi;
a- 1. Grup (15-25 koltuk kapasitesi)
b- 2. Grup (26 ve üstü koltuk kapasitesi)
100,00 TL
150,00 TL
3- Ticari araç reklam izin belgesi ücreti (Her reklam için ayrı ayrı)
abcde-
1 Günlük
1 Haftalık
1 aylık
3 aylık
6 aylık
7,50
15,00
30,00
75,00
120,00
Sayfa 33 / 35
TL
TL
TL
TL
TL
f- 12 aylık
g- Reklam değişim ücreti
h- Ticari araç reklam yetki belgesi (yıllık)
200,00 TL
30,00 TL
7.500,00 TL
4- Özel yük taşıma izin belgesi ücreti
a- 1 haftalık
b- 15 günlük
c- 1 aylık
d- 3 aylık
e- 6 aylık
f- 1 yıllık
100,00
150,00
250,00
500,00
750,00
1.000,00
TL
TL
TL
TL
TL
TL
5- Ağır tonajlı araçlar için verilecek izin belgesi ücreti
1- 1 haftalık ücretler
a- 25-26 ton (3 dingil)
b- 32 ton (4 dingil)
c- 40 ton (5 ve üzeri dingil)
30,00 TL
40,00 TL
50,00 TL
6- 1 aylık ücretler
a- 25-26 ton (3 dingil)
b- 32 ton (4 dingil)
c- 40 ton (5 ve üzeri dingil)
50,00 TL
70,00 TL
90,00 TL
7- 3 aylık ücretler
a- 25-26 ton (3 dingil)
b- 32 ton (4 dingil)
c- 40 ton (5 ve üzeri dingil)
75,00 TL
100,00 TL
125,00 TL
8- 6 aylık ücretler
a- 25-26 ton (3 dingil)
b- 32 ton (4 dingil)
c- 40 ton (5 ve üzeri dingil)
125,00 TL
150,00 TL
200,00 TL
9- 1 yıllık ücretler
a- 25-26 ton (3 dingil)
b- 32 ton (4 dingil)
c- 40 ton (5 ve üzeri dingil)
250,00 TL
300,00 TL
350,00 TL
Sayfa 34 / 35
12. BÖLÜM
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 61- Numarataj Ücretleri
A -) KANUNİ DAYANAK: 5216 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve 1003 Sayılı Kanununun 5. Maddesi
B-) AÇIKLAMA: Numarataj işlemleri ücrete tabiidir
C-) TARİFE:
b- Dubleks, tripleks ve ticari işletmeler
50,00 TL
+ m2 0,40
100 ,00 TL
+m 2 0,40
c- Numarataj adres belgesi (ticari işletmeler)
50,00 TL
a- Büyükşehir Belediye sınırları içinde takılan kapı numaralarından
Sayfa 35 / 35
Download

2015 Gelir Tarifesi - Trabzon Belediyesi