T.e. MUS VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/821.0712195991
Konu: Vergi Bilincinin Geli~tirilmesi
Egitimleri
27/0212015
.......................................... KAYMAKMALIGINA
iIye Milli Egitim MUdtirlUgU
.......................................... MUDDRLDGUNE ilgi: MEB Temel Egitim Genel MUdUrIUgUnUn 25/0212015 tarih ve 2096495 saYlh yazlSI.
Ogrencilerimize kUyiik y~tan itibaren vergi bilincinin kazandmlmasl amaclyla vergi
haftasmm ye~itli etkinliklerle kutlanmasl onemlidir. Bu baglamda ekli yazl geregi ilkokul 3,
4. slmflar, ortaokul-imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. slmflar ile lise 9,10 ve 11. slmf
ogrencilerine vergi bilincini geli~tirme egitim sunumlannm http://www.vergibilir.gov.tr
veya f.eba.gov.tr/gib internet adresinden izletilmelerinin saglanmasl gerektigi ilgi saYlh
yazlda belirtilmektedir.
Soz konusu yazl ekte gonderilmi~ olup, egitim alan ogrenci sayIlanmn ekli forma
doldurularak 17 Nisan 2015 tarihine kadar MUdtirlUgUmUz Temel Egitim $ubesine
gonderilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MUdiirii
Ekler: 1- Yazl 2- Form (l ad.) DAGITIM: TUm ilye Kaymakmahklarma TUm Okul MUd. Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu,meb,gov,lr adresinden8d66~9157-3f42-86c1-884e kodu ile leyi! edilebilir,
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii Say. : 102302281200/2096495
Konu: Vergi Bilincinin Geli~tirilmesi
Egitimleri
25/02/2015
... VALiLidINE (il Mill! Egitim MUdUrlUgU) ilgi : Maliye Bakanhgl Gelir idaresi Ba~kanhgmm 13/02/2015 tarihli ve 13269 saYlh yazlSI.
Ulkelerin bUtge gelirlerinin onemli bir klsmml vergi gelirleri te~kil etmektedir.
Toplanan vergilerden vatanda~lann hayat standartlanmn yUkseltilmesi, temel alt yapl
sorunlannm giderilmesi, egitim ve saghk gibi alanlara yatmmlar yaptlmasl onem arz
etmektedir. Kalkmml~ ve geli~mi~ bir toplum, vergisini tam ve zamanmda odeyen bilin9li
vatanda~lann varhglyla olu~abilmektedir.
Bilindigi Uzere 23 Subat - 01 Mart 2015 tarihleri araSI 26. Vergi Haftasl olarak
kutlanacakttr. Ogrencilerimize kU9Uk y~tan itibaren vergi bilincinin kazandmlmasl, sorumlu
bireyler olarak yeti~tirilmesi amaclyla vergi haftasmm ge~itli etkinliklerle kutlanmasl
onemlidir. Bu baglamda ilgi yazl geregi ilkokul 3, 4. slmflar, ortaokul-imam hatip ortaokulu
5,6,7 ve 8. smlflar ile lise 9, lOve II. slmf ogrencilerine vergi bilincini geli~tirme egitim
sunumlanmn http://www.vergibilir.gov.trveyaf.eba.gov.tr/gib internet adresinden
izletilmelerinin saglanmasl, egitim alan ogrenci sayIlanmn ekteki formata uygun
doldurularak 21 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanhglmlza gonderilmesi hususunda geregini
rica ederim.
Funda KOCABIYIK Bakana. Genel MUdUr Ek : istatistik Tablosu (1 sayfa)
Dagltlm:
Geregi:
B Plant
Atatilrk Blv. 06648 Klzday!ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi: Maliye Bakanhgl Gelir idaresi B~kanhgl MUkellefHizmetleri Daire Ba~kanhgl
Ayrmtth bilgi i9in: E.BiR VHKi
Tel: (0312) 413 1587
Faks: (0312) 417 71 05
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmJ~tJr, http://evraksorgu.meb.gov,lr adresinden 7cd9-dc8a-3d2a-a8cf-04 f5 kodu ile leyil edilebilir.
3
4
5
6
SINIFLAR
7
8
9
10
11
rOM SINIFLAR
•
ILADI
IL~E ADI OKULADI Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
Erkek Klz
KIZ
ERKEK
Erkek TOPLAM TOPLAM
....
....
...
....
------­
GENEL
TOPLAM
Download

Yazı İçin Tıklayınız