T.C.
MUT KAYIIAKAMLIĞI
Ilçc Nlilli trğitinl Miidürlüğü
Sıyı
: 794444461100l57
46856
26/11/2011
Konu: Den,ıokıasive İnsan Hakları Dersi
N{üDüRLi'rĞiINE
2013_2014 ve 20],1-20l5 eğitim öğretin ylllnda ilçen]izde bulunan tüm lesmi/özel
ortaöğretim kurumlaıında "Demokrasi \e Insan Hekla11' dersnıj seuen öğrcnci sayılaılna
ihtiyaç duyulmaktadür.
Bu neden]e yazlünü7 ekindc göndelilcn tablonun excel tbrınatünda 01/12/2014
Paza.tesi giinü mesai biliminc kadar muln]eün][email protected]].coıll adresine gönderi]nesi
lrususunda;
Bilgilerinizi ve geı.eğini rica ederiın.
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
1-TabIo
DAĞITIM:
Tıim Resmi/Özel oılaöğİetim KurLüm Müd.
Hükümet Konağı Kat]2 3] 600 MUT/]\4ERSiN
Ehkilo.ikAğ
a_Dosta
tsu
:
Bilei için iEııiş YURGLI\J Şef
Tcl
faks
hlıp://mul,neb.gov,tl
:rıut3]@meb.gov.tr
evak eüvonl]elekt onikimZaile İızalanmDtir hlrpr/cyr]kso.Pu
Jnob qor tr id.c5
indcn9592_h.]:1ı_.ı
(0324)
:
771l0 30
|a324J171I'1a7
daa_ılı;;ı;
ı^,,
,
,
_ . _. ,. .
,
, ,
...
,
,
,
_
T.c.
MErrsiN VALiLİĞi
iı Mııi Egitim Mtitıtırıtıpti
GüNLüDüR
sa"1l : 68,145147/100/5689327
Konu: Demokrasi ve iİsan HakIar,ü Dersi
(
25l1112011
TELEFON ZİNCiRi
)
...,.... Ii{YMAKAN{LIĞINA
( ilçc Miui Eğitim Müdürlüğii )
20]]-2014 eğitinr öğİetim yr]rnda ve 20],1-20l5 eğitim öğretim yılılrda ilçenizde
bulunan tüm resmi/özel oılaöğretim kurrımlarrnda "Demokrasi ve İnsan Iiak]arı" dersjni
seçen öğIenci sayllaİına ihtiyaç duyLılmlıştur.
Bu neden]e yazlmrz ekinde gönderilen tablonlln ilçe mi]]i eğitim müdürlüklerince
dolduı,ularak 02/I2D0I4 Salı günii ııesai bitimiııc kadar [email protected]
adlesine exce] fomlatrnda, ayrıoa Müdiirliiğümiizün 327 35 18-19 numaralı faksına iınza]ı
ol. |Jk qö ]de,:Ine.i ,]u§Lı(unJı.
Bilgilerinizi ve gereiini rica ederim.
Melımet -{KYOL
vİli ı.
Şube NIiidürii
EKLER
:
1-TabJo (1 sayfh)
DAGITIN{
l3 Ilçe Kaymakamlıklığına
(
ilçe N4illi Eğitim Mi]dürli]ğü
Adr.s:NIcsiD ]l IVIilli Eğjlnn Müdiırlüğiı
Duır]upınn Nlıh, CMK. Buhın
]]l](l Yen]ie]li NfERSiN
)
oİıı
A}nntr]ı bilei i9ır:
N!.i R,\\4AZ,\N Şel
lelelo |0 (]24) ]2914 81 34(l24)
f.],s: 0 (]2,1) j2]jj l8 ]9
wcb: htlp ]/ıncrsır.neb,go\.tl
Bu.,r.k_qüvenl]eLektronikimza,leİn7ı]].İllttrhtltl/rvnls.reudjcbgovlrxdresndcİja58_3df1_353d-95lt_l3a3kodui]eteyiledrebiln
Download

MUT KAYIIAKAMLIĞI - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü