_.-s\
!LilJJ
T.C.
MUT KAYItrAKAMLIĞI
ilçe Mitli Eğitim MüdürIüğü
Sayı
4?33
ı6Za8sO08-|0Ol
YıL Mahalli Eizmetiçi Eğitim Planı
Konu
|2015
1>üo9ü2o14
MÜDÜRLÜĞİrNE
yfi
20t5
Mahalli Hialetjçi Eüitim Planlama çalışmaları başlamış
olup,yazrnın ol«,ılunuz öğetmen ve personeJJerine iınza kİrşıJıgında duyuruiması
al,ı ıca yaz7m|z
ekindeki ']:tandart Eğitim Prognmlan'' incelenerek 201j yİlı içeris;nde ilçemizİ.
.
İlçeınizde
seminere ilişkin bilgileri ekteki excell foımuna formatr "ç,r;;;,
bozmadan
9d9}ryry* en geç 03/10/2014 Cuma saat 12:00'a kadar [email protected],com adlesine
ivedilikle gönderilmesi hususunda;
istediğiniz
kuls ve
\
EKLER:
l
-Standart Eğitim Prcğram1
2-Form
DAĞITIM:
Tüm Oku] / Kurum Müd.
\üı_ıiri\ },ALtLiĞi
ll llilli ğgilt, }rüdiir|üdü
Acğıı
§a}r : §]4 ı89 l'ri:a1 l45_i§:ı
lioılu: ıi11 Fği.ıl] Öİrcliıı Yüı \,lrı]lli
'
]-'.irJnıü i. ]
L§iıi,ı
] eıa.]
\,E ajıı§Laı}L]lı
]_1i ıü,:i]
İ]
l]leİi.
........__.....-..........Kr,Yıl.{Ii§!l.tgI\ı
{tl.t ı|illi ğğiıi.n l{ndür]ügı}
..
llimize ai| .2cl5 ytıı Mahalli l}izıneti.çl
.tgiır]] PLı]| ..|]]tlır|ı.ı bi]ş]ıııl, (rıil
Yetı{ıın»( ıcG(ll5ıirıncC,,,e'\lııdirluiı.ı,.l,ı";"..:.İİ.,ınİlİ,,,"r.,'.
l)gı.ı,|üen
Jitli,
lı.j:]__Lgşr,,n],n " i.]clJ3:
.lııı._,.26ı5','
üstcı!ın,z kuri ve s.,n nerlcıe ]ljskrıı
hiltil€liı §ıeli ,"o1ııı' işlclır*l- r1;:;:İ0 i.ı
or',],,,
kJda. hirmetici]l(4nleb,go\.lr, n,^l]ı
t'li'§!ıc
§ii<lürliiğiiııilı iııııı l_(a5,nakiarı J
u
tü.J
ı,le
ırdçı]
>
lft e§ı ;ıcj.!ı&.i{cdir
ğö
''ij
,.;,.,,.r:'i:;,;il,*'
ili|gilcıiıiıi ıc !ı;rığıi ııı: çıltıiı.
llıııı ÇİL
1'ı'' ı,
ll \Iilll İİ,liln vüdıürn
lK,
_
rıı.p
ı. İ' ı
ı*k.i.i
Frr.ülıı
{
§igıı:lı}ş*tı* İiışi
l Ai]eü
1l|ıı i!n.! vri]t€; t]rıı}d, ıli]rılri
Eln.§ lıırı] ır]}ı,i...ıi jf{; ]:, lJ İ ı,
-..ı, ]'
..-. ,., {, " t!
j].,
iı.
.| \ .Lı
|ır.]üııı.
ııri ırıin }ılirırrrl!ݧ]n
ı] ıı,ll ı,ı: ıi i.Ç
,,.l
]r!,9.......r,o,,,ı..,,.
"
ii.,.,
8];g],rı jAıl;ı1.
iiiii'li :l; .-' -
ı.ıı "*--*i]i _*llii
J
b:,ll.(]{!] {ı!,,
ıia
ı ıı,.r,,.,
t]
n: i [r ]ııl|ır ıı ti]üilı'
]i|].ıı.i]ı
l
ri.]ıı !| l!l,j)l ] ıı]|t ır.İ]İ]l
.lh ].l,iılı.lnlr
l(
irtr.ı ıi!]ıı ı l1,:|ı 1}rı ı }lri rı ]ü,l;.l]]ıı*.rır.ııl.ıı[ını],a.ıı,,rır$i].|.i-ııı]..1r
r,][
!
Download

!LilJJ - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü