,
Pa"Io ,lq
<5ı ll\
T.C.
SOSYAL GÜVENL1K KURUMU BAŞKANLIĞI
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Koıdon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
Sayı
: 10120608/iNCELEME
vE, ÖDEMEBİRİMİ_/3134147
17/06l2014
Konu : Majisüral İlaç Formülasyonlarında
Alkol Derecesi Hk.
i,
.|
TEB 30.Bölge Balıkesir Eczacı Odası
Atalar Cad. Nazar İş Hanı K:5 No: 22
BALIKESiR
Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanhğıırın 13.05.20|4 taril,ı,7'179025
sayılı yazılarında, Kurumumuz ile Türk Eczacı|arı Birliği arasıırda iıızalanarak 0I.02.2012
tarihinde yürürlüğe giren ",Sosya/ Güı,enlik Kurunıu Kapsamuıdaki Kşilerin Türk Eczacıları Biı,liği
Üyesi Eczanelerdeıı İlaç Tenıiııine İlişkiıı Protoko1" kapsamında sağlık yardımları karşılanan
kişilerin seıbest eczanelerden temin ettikleri reçetelerin koııtrolleri esnasında reçetelere yazılan
ınajistı,al forınüller içerisiııde bulunan alkol derecesinin.doktor tarafından yanında özellikle
beliılilmediği durumlarda hesaplamaların hangi alkol derecesi üzerindeıı yapılacağı lrususunda
tereddÜte düşüldüğünün anlaşıldığı, söz koırusı.ı durum ile ilgili olarak Eczacılık Fakültelerinin
görüşlerine başvurulduğu, alınan görüşlerde reçetelerde;
-Sadece alkol yazıldığında
o/o9
6'1ık,
-Diltle aİkol yada seyreltik alkol yazıldığıırda %68-69'luk,
, .Absolü alkol yada dehidrate alkoi yazıldığında %99,5'lik aikolün esas alınacağı
bildirilmiş olmakla birlikte; alkol derecesi belirlenirken reççtenin içeıiği, pıeparatııı endikasyonu
ve kullanılacağı bölgeniır de öııem taşıdığının; alkolün topikal preparatlaıda %60-90 arasında
kullanılnıası gerektiğinin, bu ııedenle reçetedeki alkol dereceleri belirlenirken faımakopeler ve
belirtilen spesifikasyoırlar göz öııüııde buluırdurularak lıasta güvenliği bakımından reçetenin
kullanılış anacıffn dışında bir alkoi derecesi kul|anılmış ise reçeteyi yazan doktora danışılması
gerektiğinin bildi riIdiği,
,
Yine 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanrınuır 25. nraddesi "Eczaneye iııal
edilnıek iizere bırakılaıı reçeteleriıı tadil ve tagıir edilıııeden yapıInıası meşrut olup ilaçların ıe
reçeteler;iıı (Fiyatları iizeriııe yazıInıak suretiyle) alıcıya verilnıesi Sağlık ve Sosyal Yardını
I/ekaletince tesbit ve ilaıı olunacak esaslaı,a göre yapılır. Eczanelerde lıazırlanaıı reçetelereiıı
il.açIarında görülecek lıafg _ve saireden doğ,udaıı doğ,uya _eczaııeııin nıesul nıüdürü soruınltıdur.
Eczacıltır nııılıteıiyatıııda janlışlık oldıığundaı,ı şı|iphe eltikleri reçetelerle kodeksle yazılı
nıiktarlardan fazla eczalı ihtiva edip akı iki çizgi ile çizilerek ayrıca iıııza etlilıııiş olııııyaıı
reçeteleri nıtidcİııi rabip ile tenıas etıııeden iıııal edenıezler. Aııcak nıüdavi tabip ile tenıas iıııkaııı
lıulunınayaıı hallerdi reçeteyi kodekste yazılı azanıi niiktarlara göre yapnıokla beralıer keYJiYeli
nırılıallin eıı yiiksek sağlık aıııiriııe bildirirler." lrükınünüır amİr olduğu, uygulamaların bu
doğrultuda yapılnıası gerektiği bildirilıniştir.
Bölgenize bağlı sözleşnreli eczaııelerce reçete karşılanırken, majistral
forındasyonlarıııda yukarıda açıklanan hüküınlere dikkat edilınesi hususunda,
Bilgiııizi ve gereğiıri önemle rica ederim.
Ecz. A.Pınar ARIKAN
Kordoır SSGM lvlüdür V.
Güvenli Elektronik lmzglı
Aılı
ha Aynıdır"
jlS,ı,,9{*ızo""J^!ı
1oal?vq
ilaÇ
Download

1oal?vq - Balıkesir Eczacı Odası