28/2/2014
6 Mart 2014 Perşembe Günü Saat 9:30'da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
Başvuru
No
2013/4439
2013/5250
2013/1436
2013/394
2013/2507
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Bölüm
Başvuru Konusu
Komisyon
İnceleme
Evresi
1. Bölüm
1.Komisyon
Başvurucu, evli kadının kızlık
soyadını tek başına kullanmasına engel
olan 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun 187. maddesine istinaden
yapılan
uygulama
neticesinde,
Anayasa’nın 10., 12., 17. ve 90.
maddelerinde tanımlanan haklarının
ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin
tespitiyle, uğradığı zararın tazminine
karar verilmesini talep etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
2. Komisyon
Başvurucu 1991 yılında açılan
tespite itiraz davasının henüz karara
bağlanmamış
olması,
yargılama
süresince taşınmazdan yararlanamaması
ve taşınmaz üzerindeki mülkiyet
hakkının kesinleşmemesi nedeniyle adil
yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal
edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle
uğradığı manevi zararın tazminine karar
verilmesini talep etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu,
maliki
olduğu
taşınmazın İzmir Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)
tarafından kanal haline dönüştürülmesi
üzerine oluşan zararın tahsil edilmesi
talebiyle açtığı davada, davanın
taraflarının
talebi
olmadan
kamulaştırmasız el atma şeklinde ele
alınması ve tarımsal net gelir yöntemi
esas alınarak daha düşük tazminat
belirlenmesi ile taşınmazın yol olarak
terkinine karar verilmesi sonucu adil
yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal
edildiğini ileri sürerek el atılan
taşınmazının iadesi ve tazminat
talebinde bulunmuştur.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu,
yargılandığı
ceza
davasında, emniyette işkence altında
yaptığı
ikrara
dayalı
olarak
mahkumiyetine
hükmedildiğini,
yargılama sırasında usule aykırılıklar
yapıldığını bu nedenle Anayasa’nın 17.,
36. ve 38. maddelerinde düzenlenen
haklarının
ihlal
edildiğini
ileri
sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
2. Komisyon
Başvurucu,
Türk
Silahlı
Kuvvetlerinden (TSK) dini inançları
nedeniyle ilişiğinin kesildiğini, 926
sayılı Kanun’a eklenen geçici 32.
maddenin
sağladığı
haklardan
yararlanmak üzere yaptığı başvurunun
kabul edildiğini, ancak statü dışında
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
olduğu döneme ait aylık ve özlük
haklarının
ödenmesi
talebinin
reddedildiğini, Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin (AYİM) tek dereceli ve
son karar mercii olduğunu, yapısının
yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu,
karar düzeltme başvurusunun aynı
heyetçe incelendiğini, bu talebin
reddedilmesi halinde ayrıca para
cezasına hükmedildiğini, bu nedenlerle
Anayasa’nın 2., 10., 17., 19., 20., 24.,
25., 26., 36., 38. ve 60. maddelerinin
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
6.
7.
8.
9.
2012/1254
2013/19
2013/849
2013/4784
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu, 1/2/2007 tarihinde
Ankara
4.
Asliye
Hukuk
Mahkemesinde aleyhine açılan manevi
tazminat davasının kısmen kabulüne
karar verildiğini ve hükmün 8/11/2012
tarihinde kesinleştiğini, yargılamanın
makul
sürede
sonuçlanmadığını
belirterek, adil yargılanma hakkının
ihlal edildiğini ileri sürmüş, tazminat
talep etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucular, oğullarının askerlik
görevini yerine getirdiği sırada idarenin
kusuru sonucu intihar ettiğini, olay
hakkında
yürütülen
ceza
soruşturmasından sonuç alınamadığını,
idare aleyhine açtıkları maddi ve
manevi
tazminat
davasının
reddedildiğini belirterek Anayasa’da
düzenlenen yaşam hakkı ve adil
yargılanma hakkının ihlal edildiğini
ileri sürmüşler, maddi ve manevi
tazminat talebinde bulunmuşlardır.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu, yönetmeliğe aykırı
olarak
çıkarılmış
takograf
uygulamasına
ilişkin
genelgeye
dayanılarak hakkında uygulanan idari
para cezasına karşı başvurusunun
reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma
hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
1. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu,
yargılandığı
ceza
davasında
savunma
hakkının
kısıtlanması nedeniyle adil yargılanma
hakkının
ihlal
edildiğini
ileri
sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
Download

6 Mart 2014 gündemi