İL
: BA LIK ESİR
TARİH : 12.09.2014
m illetini seven, büyüklerine saygıyı, küçüklerine
A
merhameti öğrenen, kötü alışkanlıklardan uzak,
''yaratılanı yaratandan ötürü seven'' bir nesil
yetiştirm enin yolu önce aileden geçmektedir.
i
V j j j llj
(j j j J l ı^ j 'i >>ıj J a J
D eğerli Cemaat!
f İ Ltıj
^ l^ j
Jl®
¿y$
j l j a j j ^ - o ^ j j (J ^ J İ I
verildiği bir kurum olarak, çocuğun ailede aldığı
bilgi ve becerileri geliştirir. Yeni bir eğitim
İSLA M D A EĞ İTİM VE ÖNEM İ
Okuduğum
şöyle
ayet-i
buyurmaktadır:
kerim ede
"De
ki
hiç
Eğitim ve öğretimde etkili olan bir diğer unsur
da okuldur. Okul, eğitim in düzenli ve planlı
Rabbim iz
öğretim
bilenlerle
çocuklarım ızı hiç bir ayırım yapm adan okula
göndermeli,
eğitim
öğretim
im kanlarından
bilm eyenler bir olur mu?".[1]
yılının
başlayacağı
şu
günlerde,
faydalanm alarını sağlamalıyız. Ailesine, devletine
Okuduğum hadis-i şerifte Peygam berim iz
m illetine, toplum a yararlı nesiller yetiştirm ek için
(sav) şöyle buyuruyor: “H iç bir baba çocuğuna
üzerim ize
güzel terbiyeden daha
bulunmuş olam az.'' [2]
getirmeli, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız.
üstün
bir
bağışta
düşen
sorumluluklarımızı
yerine
Kardeşlerim !
K ıym etli M üslüm anlar
Eğitim
Eğitim, karşılıklı olarak iki insanın bilgi
alışverişidir.
dünyevi
çıkarlar
için
olm ak
olmamalıdır.
sadece
Eğitim in
öncelikli amacı insanın kendini bilmesi, kendini
öğrenenin bilgilerini birleştirmesidir. İslam a göre
eğitmesi; arzu ve eğilimlerini Rabbinin rızasına
ise eğitim; faydalı ve doğru bilgileri öğrenmek ve
Yüce
uygun bir şekilde yönlendirmesidir. Eğitim
sayesinde varlığım ızın ve yaratılışım ızın hikmetini
dinimiz İslam ’ın ilk emri “oku” (3)olmuştur.
anlar, kendim izi dünyada daha doğru biçim de
O kum a-yazm a
peygam berim iz H .z M uham m ed ( s.a.v ) e inen ilk
hazırlarız.H utbem e Yunus Em re'nin sözleriyle son
verm ek istiyorum: '' İlim ilim bilm ektir./ İlim
ayetlerin okumayı em retmesi çok dikkat çekicidir.
kendini bilmektir./ Sen kendini bilm ezsin./ Bu
davranışlar
bilmeyenin,
meşgul
öğretenle
iyi
Bilenle
öğretimle
melekesi
bilm eyen
kazanmaktır.
ümm i
olan
sevgili
nice okumaktır.''
M uhterem M ü’minler!
Eğitim ve öğretim ilk olarak ailede başlar.
Bu sebeple, çocuğun eğitim inde anne baba önemli
bir etkiye sahiptir. Ebeveynler, tem iz bir yaratılışa
sahip olan çocuklarını, maddi ve manevi yönden
en
güzel
şekilde
kendilerine
eğitmelidirler.
söylenilenlerden
Çocuklar,
daha
çok,
gördüklerine, yaşadıklarına ve şahit olduklarına
itibar ederler. Bu sebeple, anne babalar olarak
çocuklarım ıza
verebileceğim iz
en
iyi
kötü söz fiil ve davranışlardan uzak durmayan
anne babanın, çocuğa doğru şeyleri iletmesi zor
olur. Ağaç yaş iken eğilir atasözünde işret edildiği
gibi, hayatım ızın genelini etkileyen çocukluk
döneminin, en verimli şekilde geçirilm esine özen
anne
babanın
görevidir.
Hazırlayan: İsa K urt
K ayacıklar Mah. Camii İmam-Hatibi
eğitim
modeli, yaşayarak öğretm e olmalıdır. Kendisi,
göstermek,
[1] Züm er süresi 39/9.
[2] Tirmizi, B irr /33.
[3] A lak Suresi 96/1.
Vatanını,
R edaksiyon: İl İrşat K urulu
Download

12.09.2014 Tarihli Hutbe : İSLAMDA EĞİTİM VE ÖNEMİ