İL: BA LIK ESİR
TARİH: 08.08.2014
¿r^' ^
*^1 J l . . . . f J
JÎI& ¿ £
ve adetlerim izden sapm alar yaşanmaktadır. Allâh
ve Resulü ne der yerine, “el ne der, ben
arkadaşlarımı ve akrabalarım ı kıramam, herkes
böyle
yapıyor
veya
öm rüm de
bir
defa
evleniyorum ” düşüncesiyle hareket edilmektedir.
D üğünlerim iz dinimize, ö rf ve adetlerim ize uygun
olmalıdır. Dinim izin haram kıldığı hususlar eğlence
adı altında yapılmam alıdır. D üğünlerim izde gerek
yem ek verirken, gerekse eşya alım ında israfa
kaçılmamalıdır. Bu hususta yine örneğim iz
Peygam berim iz (sav) olmalıdır.
Hz. Peygam ber (sav) Abdurrahm an b. A vf
(ra)’a “Bir koyun
keserek
bile olsa
düğün
yem eği ver.”3 tavsiyesinde bulunm uştur. Yine
Peygam berim iz (sav)in “Düğün ilk gün hak,
NİK ÂH VE DÜĞ ÜNLERİM İZ
Değerli Kardeşlerim !
Allâh-u Teala okuduğum ayetlerde şöyle
buyurmuştur: “K aynaşm anız için size kendi
cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve
m erham et peyda etm esi de O ’nun varlığının
delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir
toplum için ibretler vardır.”1
Sevgili
peygam berim iz
(sav)
okuduğum
hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Nikah benim
sünnetim dir.
Benim
sünnetim i
uygulam ayan
benden değildir. Evleniniz, ben diğer üm m etlere
• ♦
2
karşı sizin çokluğunuzla övünürüm .”
M uhterem Kardeşlerim !
Toplumsal
hayatın
sağlam
tem ellere
dayanması için onun temelini oluşturan aile
kurum unun varlığı kaçınılm azdır. A ilenin sağlıklı
olm asının ilk şartı, beraberliğin nikâh esasına
dayanmasıdır. Akıl baliğ olan kadın ve erkeğin
sevgi ve saygı tem eline dayalı, nikâhlanm alarına
dinimiz büyük önem vermiştir.
K işinin m utlu bir hayat sürdürebilmesi için
Allah ve Rasûlünün em irlerine uygun bir aile
yuvası kurması gerekir. Aile yuvası meyveli bir
ağaç misalidir. Bu ağacın kökü atalar, gövdesi anababa, dalları çocuklar ve meyvesi torunlardır.
Atalarımız, “N ikahta keram et vardır.” demişlerdir.
Çünkü evlenm ek A llâh’ın emri, Peygam berim izin
sünneti,
insanlığın
devam ının
şartı,
her anne-
babanın muradı, her gencin özlemi, toplum un
neşesi, m utluluğun anahtarıdır.
M uhterem Cemaat!
Toplum um uzda birçok konuda olduğu gibi
düğün ve eğlence konusunda da dini esaslardan, örf
ikinci gün m aruf, üçüncü gün riya ve
gösteriştir.”4 buyurması, düğün yaparken israf ve
gösterişten uzak durm am ız gerektiğine delildir.
D eğerli Cemaatim!
H er konuda olduğu gibi düğün yaparken de
“insanlar ne der” diye değil, A llâh ne der diye
düşünmeliyiz. İsrafa kaçm adan, eğlence sınırlarını
aşmadan,
haram -günah
işlemeden;
A llâh’ın
emriyle, Peygam berim izin kavliyle başlayan
düğünlerimizi, A llâh’ın emrine, Peygam berim izin
sünnetine aykırı hale getirmem eliyiz.
Alıp
verdiğim iz nefesin, harcadığım ız her kuruşun
hesabını vereceğim izi asla unutm amalıyız.
Hutbem i
bitiriyorum
Hz.
Peygam ber’in
“Nikahın
en
şu
hayırlısı,
hadisiyle
kolay
ve
külfetsiz olanıdır.”5
1 Rûm, 30/21.
2 İbn Mace, Nikah, 1.
3 Buhari, Nikah, (el-velime, 4872).
4 İbn Mace, Nikah, (icâbetü’l-Velime,1915).
5Ebu Davudi Nikah,31.
Hazırlayan: Mustafa DÜNDAR Kınık Mah. Orta
Camii İmam Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

08.08.2014 Tarihli Hutbe : NİKAH VE DÜĞÜNLERİMİZ