İLİ
:BALIKESİR
TARİH
: 15.08.2014
kazancını helal yoldan elde etmesi islami
kurallara uygun olarak ticari faaliyette
bulunm ası da ibadettir. D iğer bir ifadeyle
hayatın bütün alanlarını ibadet kapsam ına alan
dinimiz; ticaret hayatınıda ibadet olarak
değerlendirmiştir.
flİjj ^ jLj jC ££ VJ S j U j
VJ b - J
(lıjJâJt 4 j | ¿ l İSjj UJj jjâtLi ŞlLjJt ?/Îı)J
l_L4 ( J j L l l â
LuiC' £)•<*
TİCARET AH LAK I
M uhterem M ü’m inler !
İnsan toplum içinde yaşayan bir
varlıktır. Toplu halde yaşayan insanlar arasında
huzur ve m utluluğun sağlanabilmesi için
bireylerin, hak ve yüküm lülüklerini bilmeleri
ve sorum luluk bilinci içerisinde bunun gereğini
yerine getirebilmeleri gerekir.
İnsanların karakter yapılarının farklı
oluşu, şahsi çıkarlar, nefsani ihtiraslar, arzu ve
istekler söz konusu olunca başkalarının
haklarını rahatlıkla ihlal edebilm eleri, ahlakın
vazgeçilm ezliğini ortaya koymaktadır.
Değerli K ardeşlerim !
Yine
insanlar
arasındaki
sosyal
m ünasebetlerin devamı, birlik, beraberlik,
kardeşlik ve barış ortam ının oluşturulabilmesi
için hukuk kuralları kadar ahlak kurallarının da
toplum da
yaşanılır
hale
getirilmesi
gerekm ektedir. Toplum hayatında ahlakın
düzenleyici rolü inkar edilemez.
Bu yüzden özünde,
sözünde ve
davranışlarında
doğru olan,
iyilik
ve
güzelliklerde yarışıp yardım laşan, düşm anlık
ve kötülüklerden uzaklaşan bir toplum
yapısının oluşturlm asına katkıda bulunm ak
hepim izin ortak sorumluluğudur. Dinim izin
ticaret hayatına getirdiği ahlaki prensipleri
öğrenip uygulam ak da yine bu görev ve
sorum luluklarım ız arasındadır.
İslam ’da ibadetler namaz, oruç, zekat ve
hacla sınırlı değildir. Yüce A llah’ın hoşnut ve
razı olduğu bütün söz, fiil ve davranışlar geniş
anlam da ibadet sayılır. Bu bağlam da kişinin
yoldan bir taşı kaldırm ası veya yoldaki çukuru
onarması, yükünü sırtına alamayan birine
destek olması, araca binem eyen hasta, yaşlı ve
özürlülere yardımcı olması ibadet olduğu gibi;
Değerli Cem aatim !
Yüce Allah (c.c) K ur’anı-ı Kerim de
“Alış verişi helal kıldığını”1, “M ü’minlerin
Cum a
N am azlarını
kıldıktan sonra
rızıklarını kazanm ak üzere yeryüzüne
dağılıp
A llah’ın
lütfundan talep
etm elerini”2,
“Ticari
faaliyetlerde
bulunurken
A llah ’ı
zikretm ek, namaz
kılm ak ve zekat verm ek gibi dini ve
toplum sal görevlerini aksatm am alarını”,
“ Birbirlerinin m allarını haksız yollarla alıp
yem em elerini, bunun helal olmayacağını;
ancak karşılıklı rıza ile yapacakları ticaretin
m eşrı ve helal olacağını”4 bildirir.
Allah Rasulü (s.a.v.) ise yaşayışı ve
ticaretindeki dürüstlüğü ile (el-emin) “en
güvenilir kişi” diye anılm ıştır.Tüccarın ahlakını
tanım larken dürüst, güvenilir, yalan yere yem in
etmeyen, malını gereğinden fazla övmeyen,
ölçü ve tartıda hile yapm ayan, ihtikar (kara
borsacılık)
yapm ayan,
m üşterisine
iyi
davranan, müşteri kızıştırm adan ticaret yapan
olarak tanım lam ış ve “Bizi aldatan bizden
değildir” 5buyurmuştur.
D ürüst ticaret yapanları da birçok
hadislerinde müjdelem iştir. Bu m üjdelerden
biri ile hutbem e son veriyorum. “Doğru sözlü
ve güvenilir tüccar, ahirette peygam berler,
sıddıklar ve şehitlerle beraberdir”.6
Hazırlayan: Hutbe Kom isyonu/BANDIRM A
1 Bakara; 2/275
2 Cum'a; 62/10-11
3 Nur; 24/37
4 Nisa,; 4/29
5 Üslim,man,164
6 Tirmizi, Buyu,4
Download

2014-2015 taekwondo gençler (erkek-kız)