İLİ
TARİHİ
: BA LIK ESİR
:25.07.2014
AJtlj
—j&I
(J/â
JJâ j j j l^Jûj^l ^ JJ\ jLâc-YI ^ ^ ı
İBAD ETLER D E D EVA M LILIK
M uhterem M üslüm anlar!
Okuduğum ayet-i kerim ede Rabbim iz şöyle
buyuruyor: “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine
ibadet et” [1] Okuduğum hadis-i şerifte ise
Peygam ber Efendim iz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“A llah katında am ellerin en güzeli, az da olsa
devam lı olanıdır.” [2]
Kardeşlerim!
İbadet, Hz. A llah’a tazim ve saygı
göstermek, O ’nun bize verdiği sayısız nim etlere
karşı şükür borcunu yerine getirmektir. İnsanı
yoktan var eden ve ona hayat nimetini ihsan eden
A llah’tır. İnsanın kendisine lütfedilen sayısız
nim etlere karşılık, A llah’a m innet duyması, O ’na
bağlanması, O ’nun em ir ve yasaklarına riayet
etmesi, kulluğunun gereğidir. A llah’a kulluk,
süreklilik arz eder. O ’na kullukta kesinti yoktur.
İbadetler, akil baliğ olmuş, kadın erkek, her
M üslüm an için ölünceye kadar devam eden bir
süreçtir. Yüce Rabbim iz kadın erkek tüm
müm inleri buluğ çağından son nefesini verinceye
kadar kullukla yükümlü tutmuştur. İm andan sonra
bir M üslüm an’a düşen görev; düzenli ve dengeli bir
ibadet hayatı sürmektir.
Aziz Kardeşlerim !
Hz. Peygam ber (s.a.v) hadis-i şeriflerinde
“İtidal üzere olun ve böylece A llah’a yaklaşın.
Şunu iyi biliniz ki, A llah katında kabule en yakın
amel, az da olsa devam lı olanıdır.” [3] hakikatini
hatırlatarak bizleri ifrat ve tefritten uzak tutmuş,
bizlere istikam et sahibi bir m üm in olmanın yol
haritasını çizmiştir. H iç şüphe yok ki, devamlı eda
etmemiz gerekli olan ibadetlerden birisi ve en
önemlisi namazdır. Yüce Rabbim iz bir ayet-i
kerim ede
şöyle
buyurmuştur.
“(Gerçek
m üm inler) nam azlarını sürekli kılarlar .” [4]
Kardeşlerim!
İbadette devamlılık, kulluğun özünde vardır.
İbadet, sürekli olursa hayatın tamamı ibadete
dönüşebilir. Hayat, ibadete dönüşünce kul sürekli
A llah’ın koruması altında olur. İşte bu durum kişiyi
takva sahibi yapar. Ashabı K iram dan Hz. A lkam e
(r.a), R esulullah’ın ibadet hayatının nasıl olduğunu
Hz. Aişe validem ize sorunca o da şöyle cevap
vermişti: “R esulullah’ın am eli hafif ama sürekli
yağan yağm ur gibiydi.” [5]
Değerli Kardeşlerim !
Özellikle farz ibadetleri yerine getirm ek ve
haram lardan kaçınm ak hepim izin asli görevidir.
M üslüm anca yaşayışa, sabır ve sebat ile devam
edildiği takdirde, büyük birikim lerin meydana
geleceği muhakkaktır. Daim i nimetler, daimi şükür
ister. Unutm ayalım ki taşı delen suyun gücü değil
dam laların sürekliliğidir. B izler de Resulullah
Efendim izin
yolundan
giderek
hayatımızı
ibadetlerle süslemeye devam edelim.
A hlak bakım ından kişiyi kem ale erdiren,
nice güzellikleri kendisinde barındıran Ram azan
ayını geride bıraktığım ız şu günlerde m übarek ayda
ne yaptığım ızı ve hangi kazanımları elde ettiğimizi
düşünmeliyiz. Bu ayda, terk ettiğimiz kötü
huylarım ıza dönm em eye azimli olmalıyız. Elde
ettiğimiz
güzel
alışkanlıklarım ızı
devam
ettirmeliyiz. Az da olsa devamlı yapacağım ız
ibadetlerimizin,
günahlarım ızın bağışlanm asına
vesile olacağını da unutmayalım.
Yüce Rabbim iz bizleri son nefesim ize kadar
im andan ve kulluğundan ayırmasın.
12345-
Hicr, 15/99
Müslim, Fezâil,75
Buharî, Kitabu’r-Rikak, 18
Mearic, 23
Buhari, Savm 63
Hazırlayan: M ustafa K U TLU K urşunlu Camii İH .
Redaksiyon: İl İrşat K urulu
Download

25.07.2014 Tarihli Hutbe : İBADETLERDE DEVAMLILIK