DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Müzik -2
Dersin Kodu
Haftalık Ders Saati T+U+L
Dersin Kredisi
Dersin AKTS Kredisi
MÜZ-1801105
1+0+0
0
1
Bölüm Adı
Müzik
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Dili
Türkçe
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Sistemi
Örgün eğitim
Dersin Ön Koşulu
Yok
Olan Ders(ler)
Ders İçin
Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Dersi veren
Öğretim Elemanı Okutman Emre SOYLU
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Yok
Staj Durumu
Yok
Öğretim
Metotları
Gösterim, benzetim, tartışmalı ders ve beyin fırtınası metotları uygulanır.
Dersin Amacı
Türk Halk Müziği tarihi, teorisi, ezgisel, makamsal, ritm(usûl) yapısı, çalgıları ve diğer müzik türleri ile
ilişkisini anlamak, temel Türk Halk Müziği örneklerini duyma-işitme-söyleme uygulamaları yoluyla
kavramak.
Dersin Öğrenme İslamiyet öncesi – sonrası dönemler, Anadolu’ya geliş, aşıklık geleneği ve Cumhuriyet dönemi halk müziğini
bilir. Ana ve birleşik usulleri tanır. Teke, karşılama, zeybek ve Karadeniz tavırlarını tanır.
Çıktıları
Dersin İçeriği
İslamiyet öncesi – sonrası dönemler, Anadolu’ya geliş, aşıklık geleneği ve Cumhuriyet dönemi halk müziği.
Halk müziği oluşumunu etkileyen disiplinler. Makamsal ve ritimsel özellikler ile yöresel çalma-söyleme ile
ilgili yöresel özellikler. Çeşitli halk müziği örnekleri uygulamaları.
DERSİN AKIŞI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Türk Halk Müziği’nin Tanımı, oluşumu ve T.H.M.’ni oluşturan temel öğeler.
-
2
Türk Halk Müziği’nin İslâmiyet öncesi tarihi gelişimi
-
3
İslamiyet’in kabulü ve Anadolu’ya gelişle beraber halk müziğimizdeki
değişimler.
-
4
Âşıklık geleneği ve halk müziği örnekleri.
-
5
Türk Halk müziğinde 2, 3 ve 4 zamanlı usûller.
-
6
Türk Halk Müziği’nde 5, 6 .7.8.9 zamanlı usûller
-
7
Tasavvufi Halk müziği
-
8
Vize Sınavı
-
9
Türk Halk Müziği’nde çalgılar
-
10
Türk Halk Müziği’nde 5, 6 .7.8.9 9 zamanlı usûller ve halk müziği örnekleri
-
11
Türk Halk Müziği’nde çalgılar ve yöresel çalım stilleri ( Zeybek, Konya,
Karadeniz, Teke-Karşılama)
-
12
Türk Halk Müziğindeki Türler (Sözlü ve Sözsüz Ezgiler)
-
13
Türk Halk Müziği’nde yöresel ağızlar
-
14
Türk Halk müziği türlerinden örnek eser çalışmaları
-
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Müzik-2 ders notları
Türk musikisi nazariyatı ve usûlleri, Özkan İsmail Hakkı, Ötüken neşriyat,İstanbul 1990
Türk müziğinde türler ve biçimler, Akdoğ Onur, Ege Üniversitesi Basımevi, 1998, İzmir.
Emnalar, Atınç. Türk Hlak Müziği ve Nazariyatı, Ege Üniversitesi Basımevi, 1998, İzmir.
Önerilen Kaynaklar
Ulusal Türk Müziği , Büyükyıldız H. Zeki
Türk musikisi dersleri, Yılmaz Zeki
Müzik Ansiklopedisi, Say Ahmet
Diğer Kaynaklar
Dökümanlar
MATERYAL PAYLAŞIMI
- Konuyla ilgili sanatçıların çalışmaları, örnek eserlerin dinletilmesi, çalınıp söylenmesi.
Ödevler
- Derse hazırlık amacıyla, işlenecek konularla ilgili araştırmaların yapılması.
Sınavlar
- Sınavlar yazılı ve uygulamalı yapılır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ SINAVLAR
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Yıl İçi Sınavının (Ara Sınav) Başarıya Oranı
1
40
Yarıyıl /Yıl Sonu Sınavının (Final) Başarıya Oranı
1
60
Toplam
2
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
KATKI YÜZDESİ
Program Öğrenme Çıktıları
No
1
2
3
1
Müzik Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.
2
Müzik bilimleri alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, karşılaştığı sorunları mantıksal, sezgisel ve
yaratıcı gücünü kullanarak aşar.
4
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
5
Alanı ile ilgili gerek kamunun gerekse özel sektörün gereksinim duyduğu becerilere ve yeterli
seviyede müzik yetkinliğine sahiptir.
6
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini benimser.
X
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini
sürekli yeniler.
X
8
Sözlü ve yazılı etkili iletişim kurar.
9
Müziği bir iletişim aracı olarak kullanır.
10
Alanı ile ilgili araştırmalar yaparken toplumsal değerlerini ve geleneklerini aktarmada
sorumluluk taşır.
11
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgiye sahiptir.
X
12
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgiye sahiptir.
X
13
Müzik Bilimleri konusunda araştırmaları inceler ve yenilikleri takip eder.
X
14
Müzik sanatı ve müzik bilimleri alanının yöntem ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir.
X
15
Uygarlık, sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Sayısı
Süresi(saat)
Toplam İş Yükü(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati)
14
1
14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
5
2
10
Ödevler
2
2
4
Sunum / Seminer Hazırlama
0
0
0
Yarıyıl İçi Sınav (Ara Sınav)
1
1
1
Yarıyıl Sonu Sınav (Final)
1
1
1
Toplam İş Yükü
30
Toplam İş Yükü / 30 (s)
1
Dersin AKTS Kredisi
1
5
Download

seçmeli müzik-2 ders içerikleri