VŠB-TUO 2013
PRVÁKOVSKÁ
PŘÍRUČKA
3
4
4
10
12
13
15
17
21
23
27
32
34
37
42
46
49
54
58
62
Úvodní slovo
Milí prváci!
Vítejte na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava,
ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.
To, co právě máte před sebou, je příručka, která vám má pomoci zorientovat
se v univerzitním světě. Snažili jsme se pro vás utřídit všechny podstatné
informace na jedno místo, najdete zde základní údaje o univerzitě, o samotném studiu, o studentských organizacích i o tom, kam se vydat v Ostravě
na dobrý oběd nebo s kamarády na pivo.
Ostrava možná není univerzitním městem největším, ale má skvělou studentskou atmosféru. O Ostravácích je známo, že mají přirozený talent domluvit se a platí to i pro studenty.
Přejeme vám proto do prvního roku hodně elánu, ať se vám studium v Ostravě líbí a hlavně ať je úspěšné!;-)
Jaroslava Kořená
prezidentka Stavovské unie
studentů Ostrava
P.S.: Pokud byste zde v příručce něco nenašli, jsme vám k dispozici online
na facebookovém fóru První pomoc prvákům VŠB-TUO
https://www.facebook.com/prvnipomocprvakumvsbtuo,
po celý rok pak na webových stránkách www.susostrava.cz.
3
Akademický svět
Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou obec.
Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické obce Ostravské univerzity stáváte i vy.
Rektor
VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Adresa:
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
Kontakt
fax: +420 596 918 507
tel.: +420 59 732 1111
web: http://www.vsb.cz
Z historie
Vysoká škola báňská se může pochlubit opravdu dlouholetou historií. Navazuje na učiliště v Příbrami, které vzniklo v polovině 19. století. Později
se z něj stala Báňská akademie a nakonec vysoká škola. Do Ostravy byla
přestěhována v roce 1945 a postupně se člení na jednotlivé fakulty. Roku
1989 přibírá do názvu Technická univerzita a rozšiřuje se o technické a ekonomické obory.
Kdo je kdo a Co je co
Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než střední
školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto by měl každý
správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univerzity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání
univerzity.
4
obsah
V čele univerzity stojí rektor, který je jmenován (na návrh Akademického senátu, kterému se také zodpovídá) prezidentem republiky. Rektor univerzitu navenek
reprezentuje, předkládá např. finanční plán univerzity,
jmenuje své zástupce - prorektory, dále např. kvestora, na návrhy fakultních senátů jmenuje také děkany.
Funkční období je na čtyři roky a tuto funkci smí zastávat stejná osoba nejvýše dvakrát za sebou jdoucí
období.
Současným rektorem VŠB-TUO je prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Nejbližší rektorské volby proběhnou na podzim 2013.
Blog rektora: http://www.vsb.cz/blog/cs/von05/
Akademický senát (AS)
Dlouhodobý záměr školy, schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů, předkládání návrhu na jmenování rektora či kontrola hospodaření s finančními prostředky univerzity. To jsou některé z pravomocí AS, důležitého samosprávného zastupitelského orgánu univerzity. Tvoří jej dvě části - Studentská
komora (dva zástupci z každé fakulty, tj. 14 studentů) a Komora vědeckých
pracovníků (tvořena třemi zástupci z každé fakulty, tj. 21). Funkční období
je na tři roky. Jména zástupců na: http://www.vsb.cz/cs/univerzita/organizacni-struktura/akademicky-senat/
Rada vysokých škol (RVŠ)
Rada vysokých škol je oficiální reprezentaci všech vysokých škol v České
republice. Jedná se tedy o něco jako „celorepublikový senát“, jehož členové
jsou zástupci všech vysokých škol u nás. Členové jsou delegováni Akademickými senáty jednotlivých vysokých škol. RVŠ připomínkuje návrhy ministerstva školství.
5
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)
Součástí RVŠ je také SK RVŠ, která reprezentuje a hájí zájmy studentů
v celé ČR. V minulosti např. SK RVŠ pomohla prosadit ubytovací stipendia,
navýšení doktorských stipendií a dlouhodobě pracuje na vytváření moderního a efektivního školství. http://www.radavs.cz/, http://www.skrvs.cz
Ministerstvo školství
Úředním orgánem státní správy mimo jiné také pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Pamatovat
by jste si měli jméno ministra školství, kterým je od července 2013
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. http://www.msmt.cz/
Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě
V minulém roce se mluvilo o možnosti sloučit OU a VŠB-TUO do jedné
univerzity. K integraci prozatím nedojde, univerzity ale spolu budou úzce
spolupracovat a pokračovat v projektu Sbližování univerzit. Studentům to
může přinést např. společné studijní obory či možnost využívat stravovacích
a ubytovacích služeb obou univerzit.
Více informací na webu projektu www.vsbouspolu.cz
Univerzitní média a periodika
Underground – studentský univerzitní
časopisový portál. Zajímavé rozhovory,
reportáže, ty nejdůležitější informace
z dění na uni. Najdete jej na www.undg.cz.
V kiosku Undg jsou navíc ke stažení
tematicky zaměřena čísla časopisu
Underground a také tato příručka.
Akademik – oficiální periodikum
univerzity. Všechna čísla na
http://www.vsb.cz/akademik/cs/
6
obsah
Sokolská33 – webový magazín studentů EkF, se kterým budete v obraze.
Najdete jej na www.sokolska33.cz. Fakulta navíc vydává také tištěné periodikum Sokolská33.
Televize VŠB-TUO – pokud dáváte přednost zvukovým médiím, oceníte televizní záznamy o VŠB. http://www.vsb.cz/cs/media/televize/
Tituly a oslovování
K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci. Např.
je-li Mgr. Petr Novák, Ph.D., oslovíme ho jako „pane doktore“, vykonává-li
zároveň funkci proděkana, oslovíme jej „pane proděkane“. Obecně platí, že
od rektora přes prorektory, děkany až k proděkanům volíme u oslovování
akademickou funkci (pane rektore,...), od vedoucích kateder k asistentům
volíme titul akademický (pane docente, paní doktorko).
Titul (před jménem)
Oslovení
Bc./BcA. Pane bakaláři, paní bakalářko
Mgr./ MgA. Pane magistře, paní magistro
Ing. Pane inženýre, paní inženýrko
RNDr./PhDr./MUDr./JUDr.
Pane doktore, paní doktorko
doc. Pane docente, paní docentko
prof. Pane profesore, paní profesorko
Titul (za jménem)
Oslovení
Ph.D. Pane doktore, paní doktorko
CSc. Kandidát věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem)
DrSc. Doktor věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem)
RADA: Na významné univerzitní události, jako jsou imatrikulace či
promoce, je společenské oblečení nutností. Ani na zkoušky však není
vhodné přijít v pohorkách. Košile a dlouhé kalhoty u pánů a nevyzývavý společenský oděv u dám je standardem.
7
Studentská komora
Akademického senátu VŠB-TUO
(SK AS VŠB-TUO)
Zastupuje všechny studenty studující na naší univerzitě, tedy Vás
i nově přijaté studenty ke studiu. Prostřednictvím dvou zástupců z každé fakulty
máte možnost prosazovat svoje názory, připomínky či jakékoliv dotazy týkající
se studia, ubytování, stravování, či také vznášet různé podněty a dotazy
týkající se života v celém campusu naší univerzity.
Mezi naše stěžejní aktivity patří:
zastupování zájmů studentů (účastníme se zasedání kolegia rektorů a kolegií
děkanů, zasedání Akademických senátů, jednotlivých zasedání Rady vysokých
škol)
práce v Akademickém senátu (volba rektora a děkanů, schvalování rozpočtu na
fakultní a univerzitní úrovni a různých předpisů, které jsou předkládány, zasedání
Rady vysokých škol),
podpora kulturních a sportovních aktivit studentů (setkání studentů s vedením
univerzity, zejména s panem rektorem, pořádání fotosoutěže),
informování studentů o možnostech studia (pomoc v případech ohrožení studentských práv, nabídky studia),
ovlivňování věci, které se přímo dotýkají studentů (podmínky udělování stipendií,
finanční podpora studentských organizací, možnosti ubytování a stravování),
řešení aktuálních problémů univerzity včetně studijních záležitostí (jako zástupci
studentů můžeme účinně zasahovat do ovlivňování kvality výuky),
zveřejňování informací o přednáškách (cílem je shromáždění informací o pořádaných přednáškách, akcích, koncertech, konferencích na půdě VŠB-TUO nebo
útvarů a organizací působících na VŠB-TUO).
Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách SK AS VŠB
-TUO skas.vsb.cz nebo na facebooku facebook.com/skasvsb
Budeme rádi, když se na nás kdykoliv obrátíte nebo nás navštívíte v naší
kanceláři, která sídlí v budově C (kruhovka). V letošním akademickém
roce navíc máte možnost kandidovat do jednotlivých senátů fakult, ze kterých poté dva studenti z každé fakulty s nejvyšším počtem hlasů postoupí
do Akademického senátu VŠB-TUO a vykonávat tak dobrovolnou práci, kterou jsme v předchozím období vykonávali pro Vás my.
mapa kampusu
10
obsah
11
první dny na univerzitě
První dny na VŠB nepatří zrovna k nejzábavnějším, člověk se musí aklimatizovat na nové prostředí, zvyknout si na někdy náročný rozvrh a jiný způsob
výuky než byl zvyklý. Přesto se to dá zvládnout, na začátku ale nezapomeňte několik důležitých věcí.
První školní den
Hned první školní den se spouští zápis na tělocvik. Vybírat si můžete třeba
mezi badmintonem, tenisem, volejbalem, fotbalem, body balance, aerobikem, anebo veslováním. Platí, že kdo dřív přijde, ten má větší výběr. Vedle
tělocviku si volíte také jazyky, patří totiž do povinně volitelných předmětů.
Katedra jazyků, sídlící na Dr. Malého, si dělá buď rozřazovací testy (platí pro
EkF), anebo se zapíšete sami k učiteli.
Přednášky a cvičení
Rozvrh přednášek a cvičení si vytváří škola sama (s výjimkou FEI) a musíte se
mu přizpůsobit. Výhodou je, že se, krom tělocviku a jazyků, nikam nemusíte zapisovat. První den už se jede podle rozvrhu, pokud máte výuku v kampusu, doporučujeme si ho vytisknout spolu s mapkou areálu, kampus je opravdu veliký
a je jednoduché se v něm zpočátku ztratit.
Studentská karta
Důležitým bodem je vyřízení studentské karty. Na výběr máte buď ISIC,
nebo kartu VŠB. ISIC má spoustu výhod, uplatníte na něj řadu slev v mnoha obchodech i při cestování. Na ISIC i kartu VŠB se dostanete do menzy,
knihoven nebo k univerzitním počítačům.
Studentskou kartu si vyřídíte v Kartovém oddělení VŠB v Porubě, v přízemí.
ISIC stojí 150 korun, VŠB kartička nic. Platí se na místě.
Veškeré informace o využití i vyřízení karty studenta najdete po přihlášení
na InNET > Osobní agenda > Průkaz (Kartové centrum) nebo na http://innet.
vsb.cz/cs/uni/osobni-agenda-sluzby/kartove-centrum/info-pro-1-rocnik/
Kartové centrum: Po-Pá: 8:00-11:00, 12:00-16:00, místnost 148, 149
Osobní číslo
Při zápisu vám bylo přiděleno osobní číslo. Prvotní heslo je vaše rodné číslo
bez lomítka. Heslo si ovšem co nejdříve změňte. Své číslo si pamatujte,
12
obsah
budete se pod ním prezentovat celé tři
roky bakalářského studia, nemění se ani
při přestupu z fakulty na fakultu.
Imatrikulace
Dalším mezníkem v životě studenta VŠB
je imatrikulace. Účast je povinna, a přestože si nikdo nedělá čárky, zda tam
jste, je dobré na toto oficiální přijetí do akademické obce dorazit. Skládá se
mimo jiné také studentský slib a společenský oděv je víc než vhodný.
Trocha užitečné teorie
Kredity
Tvoří způsob kontroly studia. Zároveň udávají relativní zátěž, kterou bude
třeba vyvinout pro splnění daného předmětu. Kredity v rámci st. oboru se
sčítají a na konci studia musíte v bc. studiu získat min. 180 kreditů. Ideální
počet kreditů za jeden akademický rok je 60.
Studijní plán
Určuje obsah a rozsah studijního programu. Každý student si pak vytváří
osobní studijní plán pro daný semestr. V něm si zapisuje povinné, povinně
volitelné a volitelné předměty. Zapsaný předmět si můžete změnit v případě, že předmět nebyl otevřen nebo jste se nevešli do kapacity předmětu,
popř. jste nesplnili vstupní podmínky.
Individuální studijní plán
Na VŠB-TUO je možné zažádat o individuální studijní plán. Žádost schvaluje děkan fakulty. O IP si musíte zažádat písemně, a to obvykle do 14 dnů
od zahájení výuky. V žádosti uvedete důvod – lékařské potvrzení, potvrzení
zaměstnavatele apod. Díky tomuto plánu má student individuálně poskládanou organizaci studia, ale obsah i rozsah jsou zachovány.
Maximální doba studia
Tedy doba od prvního zápisu do studijního programu po jeho dokončení je
dvojnásobkem standardní doby studia. Tu najdete v Seznamu akreditovaných studijních programů na úřední desce (InNET > úřední deska > Předpisy
13
> Akreditované studijní obory). Pro bakalářské studium je standardní doba
obvykle tři roky. Do maximální doby studia se započítávají přerušení, a pokud tuto dobu překročíte, bude vám studium ukončeno.
Akademický rok (AR)
Trvá 12 měsíců a je rozdělen na zimní (ZS) a letní semestr (LS). Ty jsou
děleny na výukové týdny, zkoušková období a prázdniny.
Požadavky pro splnění předmětu
Pro získání kreditů za daný předmět musíte splnit všechny podmínky, které
stanovuje program předmětu. Ten najdete v systému Edison po rozkliknutí
vašich předmětů. Ukončení může být formou zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Pokud nesplníte povinný předmět, musíte si jej zapsat
v dalším ročníku. Možnost třetího zápisu předmětu určuje děkan fakulty.
Harmonogram
Najdete v něm důležitá data jako začátek výuky, kdy je zkouškové období
nebo kdy je mezní termín pro splnění studijních povinností. Aktuální harmonogram najdete po přihlášení do Edisonu (Informace > Harmonogram ak.
roku) nebo na InNET Studium a výuka > Harmonogram.
Zápočet
Jednodušší než zkouška, pokud podmínky zápočtu splníte, v systému Edison bude uvedeno „započteno“. Jste povinni si hlídat, zda výsledky vašeho
studia byly zapsány.
Zkouška
Může být ústní, písemná i kombinovaná. Na zkoušku se můžete přihlásit/odhlásit nejpozději 24 hod. před jejím konáním prostřednictvím Edisonu
Studium > Termíny zkoušek a úkolů. Pokud se přihlásíte a na zkoušku nepřijdete, můžete se nejpozději do pěti dnů omluvit a doložit závažný důvod.
V opačném případě jste klasifikování „nevyhověl“. Na zkoušku máte jeden
řádný pokus a dva opravné. Pokud ani u druhého opravného neuspějete,
předmět si musíte zapsat znovu. Předcházel-li zkoušce zápočet, můžete si
jej nechat uznat.
Zápis do studia
Provádí student prvního ročníku osobně na fakultě. Dnem zápisu se stává
studentem VŠB-TUO.
Zápis do dalšího ročníku
V následujících ročnících se do vyššího ročníku budete přihlašovat elektronicky, a to přes systém Edison Studium > Elektronický zápis – verifikace.
Součástí žádosti o zapsání do vyššího ročníku je povinné ověření dosavadních studijních výsledků. Pokud verifikaci nebo zápis student nevykoná
a včas se neomluví, je to důvod pro ukončení studia.
Jak se dostat do dalšího ročníku?
Kontrola studijních výsledků
U prezenčního studia je prováděna po prvním semestru, kdy musíte mít minimálně 16 kreditů, a na konci AR, kdy musíte mít splněno min. 40 kreditů.
Pokud ve vyšším ročníku nesplníte všechny povinnosti ve vašem studijním
plánu, musíte mít min. 40 kreditů a splněné všechny povinnosti z předchozího ročníku, abyste mohli být přihlášeni do dalšího ročníku. Nesplnění povinnosti si zapisujete do vyššího ročníku. Získané zápočty se vám uznávají.
Opakování ročníku
Pokud jste nesplnili podmínky pro zápis do dalšího ročníku, můžete ročník
opakovat. Stejný ročník lze opakovat nejvýše jednou, opakovat můžete max.
dva ročníky. Pokud budete opakovat první ročník, musíte v prvním semestru
splnit všechny povinné předměty pro ZS.
14
obsah
15
V opakovaném ročníku si můžete znovu zapsat i již absolvované předměty,
pokud si u nich chcete zlepšit klasifikaci. Ale pozor, v okamžiku zapsání takovéhoto předmětu se ruší dosažená klasifikace a vy jste povinni jej znovu
splnit. Pokud v opakovaném ročníku nemáte podle studijního plánu zapsáno
více jak 60 kreditů, můžete si zapsat předměty z vyššího ročníku, které vám
pak budou započteny.
Seznamte se, mé jméno je Edison
Je zcela zřejmé, že v souvislosti s touto prvákovskou příručkou nepůjde
o vynálezce žárovky Thomase Alvu Edisona, ale o informační systém, který
budete při svém studiu potřebovat. Stane se vašim přítelem i noční můrou.
Do začátku vašeho studia vám nabízíme krátké seznámení.
http://edison.vsb.cz/
Přerušení studia
Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia povoluje děkan na základě písemné žádosti studenta. S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů, lze studium přerušit nejdříve
po úspěšném ukončení prvního semestru.
Pamatujte si!
V prvním semestru musíte získat min. 16 kreditů.
Na konci AR musíte získat min. 40 kreditů.
Za celé studium musíte získat min. 180 kreditů (u bc.) a splnit všechny povinnosti dané vaším studijním plánem.
Do každého dalšího ročníku se musíte přihlásit prostřednictvím Edisonu
a verifikovat dosažené výsledky studia.
RADA: Projděte si Studijní a zkušební řád, kde jsou přesně
dány podmínky studia. InNET > Úřední deska > Předpisy > Studijní a zkušební řád NEBO Edison > Informace > Studijní řády
16
obsah
Informace
Osobní údaje – v této záložce najdete veškeré informace o sobě. Doporučujeme, abyste si do systému prostřednictvím tlačítka „upravit“ zadali telefonní číslo, ale také číslo účtu.
Finance – velmi atraktivní slovo, pod kterým si můžete rozkliknout svá stipendia. Budete moct nejen sledovat peníze, které vám na účet přišly (v případě, že na ně máte nárok a zažádali jste si o ně nárok), ale najdete tady
i harmonogram, kdy jsou ubytovací a sociální stipendia vyplácena.
Harmonogram akademického roku – samozřejmě si nikdo z nás nemůže
pamatovat všechna důležitá data, proto je tady na pomoc Edison, ve kterém najdete všechny podstatné termíny pro váš studijní život na VŠB-TUO.
Připomenete si tady, kdy začíná zkouškové, kdy je kontrola studia, nebo
i příjemnější informace jako je například rektorské volno.
Seznam studentů – nemůžete najít kontakt na některého ze svých spolužáků? Snadno si ho můžete prostřednictvím tohoto chytrého vyhledávání najít.
Stačí znát třeba jen studijní skupinu nebo jméno dotyčného.
Studijní řády – v této záložce si dohledáte řád platný pro bakalářské, magisterské i doktorské studium.
17
Studium
Aktuální výsledky – na tomto odkaze můžete sledovat předměty, které
v daném akademickém roce studujete. Přesněji řečeno sledujete své úspěšné či neúspěšné zápočty a zkoušky. Uvidíte zde, kolik jste dostali bodů
a zda jste splnili potřebné minimum. Pokud je výsledek červeně, podmínky
jste nesplnili.
Termín zkoušek a úkolů – tahle položka v Edisonu vás bude hodně zajímat!
Předtím, než se rozhodnete jít na některý zápočet nebo zkoušku, musíte se
přihlásit právě prostřednictvím tohoto odkazu. Po kliknutí na tlačítko „vyhledat“ se rozbalí seznam všech možných termínů, na které se můžete přihlásit
(v případě, že není kapacita termínu už plná).
Elektronický zápis, verifikace údajů – prostřednictvím této části systému potvrzujete dosažené výsledky (body a známky), kterých jste dosáhli
v prvním semestru studia. Ve chvíli, kdy tyto výsledky verifikujete, přijde vám
potvrzení e-mailem. Pokud jste všechny podmínky splnili, budete moct pokračovat i v dalším semestru.
Průběh studia – v této záložce můžete dohledat své studijní úspěchy, například průměr studia, pokud byste chtěli třeba aspirovat na prospěchové
stipendium.
Rozvrh
Rozvrh – v případě, že se vám nepodaří najít váš rozvrh zde, stačí zadat
adresu http://rozvrh.vsb.cz/, kam zadáte číslo vaší studijní skupiny.
Osobní studijní plán
Předměty – v této záložce se můžete podívat na předměty, které vás čekají
za celé období studia. Když si rozkliknete jednotlivé předměty, dozvíte se,
kdo předmět vyučuje, jaký je jeho rozsah, co musíte pro úspěšné ukončení
udělat, kolik vám za něj náleží kreditů a tak dále. V této záložce taky zjistíte, kolik kreditů můžete za semestr maximálně získat a kolik kreditů už jste
získali.
Volba předmětů – v letním semestru vás čeká volba předmětů do druháku.
Pořádně si jednotlivé předměty projděte a prokalkulujte si kredity, ať vám to
dá všechno dohromady ideálních 60 kreditů. Termín volby najdete v harmonogramu, ale určitě vám přijde informativní e-mail. Až si všechny ty jazyky,
matematiky, analýzy navolíte, stačí jen dát „uložit“ a vše je zpečetěno.
Volba oboru – tahle položka se netýká všech, protože někteří studenti nastupují rovnou na obor, jiní ale nastupují na jeden ze studijních programů.
O nutnosti výběru budete určitě informováni mailem, přesto už teď najdete
18
obsah
tenhle termín v harmonogramu pro akademický rok. V případě, že příležitost
výběru propásnete, bude vám některý z oborů přidělen.
Žádosti a stipendia
Jednotlivé žádosti jsou vypsány v levé straně obrazovky. Dle potřeby si je
můžete rozkliknout a vytisknout si formuláře potřebné pro podání žádostí
o stipendia. Více se dočtete v sekci „stipendia“.
Kontakty
V poslední sekci, která se nabízí, si dohledáte veškeré potřebné kontakty
na studijní referentky. Zjistíte, kde mají kancelář, na jakou e-mailovou adresu
jim máte napsat a jaké jsou jejich úřední hodiny.
InNET http://innet.vsb.cz
Zvláště na začátku studia jej jistě oceníte. Rozcestník, přes který se můžete
dostat k důležitým informacím, formulářům a dalším systémům. Po přihlášení vás mohou zajímat především některé záložky a naleznete zde také
Úřední desku univerzity.
Osobní agenda a služby – zde najdete vše o vyřízení a využití vaší studentské karty, odkazy na ubytovací či stravovací služby, FAQ, HelpDesk, nebo
třeba informace, na kterých místech můžete využívat univerzitní kopírky.
Studium a výuka – rozvrhy, harmonogramy, studijní předpisy či poplatky. To
je jen výběr z toho, co můžete nalézt na této záložce. Určitě doporučujeme
projít, fakulty zde zveřejňují i některé důležité aktuality.
Dokumenty – Stipendijní řád, Studijní a zkušební řád, popř. formuláře žádostí o stipendia.
Školní e-mail
Spolu s přístupem do Edisonu získáváte také přístup do vaší školní e-mailové schránky. Najdete ji na adrese https://posta.vsb.cz. Přihlásíte se stejně
jako do Edisonu vaší zkratkou a zvoleným heslem. Na tento školní mail vám
budou chodit veškerá důležitá upozornění od studijního oddělení a taky výsledky zkoušek a zápočtů. Je povinností si e-mailovou schránku kontrolovat!
Kromě toho většina pedagogů upřednostňuje, když s nimi komunikujete především tímto kanálem. Na vaši soukromou adresu nejsou povinni odpovídat.
19
TIP: Nechte si zprávy přeposílat na váš soukromý e-mail. Stačí
si kliknout na záložku Filtr, kde najdete možnost „přeposlat“. Ale
pozor, v případě, že chcete na mail odpovědět, musíte odpovědět z oficiální studentské adresy. Alternativu nabízí např. gmail,
kde si v Nastavení > Účty můžete zvolit přidání mailové adresy,
ze které chcete odpovídat. Je to praktické a šetří to času.
Stipendia
Studium je náročné nejen na čas, ale i na peníze. S tím vám alespoň částečně může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek lze studentovi
na VŠB-TUO přiznat různé druhy stipendií. Aby vám stipendium mohlo být
přiznáno, musíte si v Edisonu vyplnit číslo účtu.
Formuláře žádostí o ubytovací, sociální a prospěchová stipendia je nezbytné
vytisknout v IS Edison > Žádosti a formuláře, podepsat a doručit na studijní
oddělení vaší fakulty. Základním dokumentem týkající se stipendií je Stipendijní řád VŠB-TUO, který najdete na InNET > Dokumenty > Předpisy. Pokud
si nebudete jisti, zda máte na některé ze stipendií nárok, zajděte na studijní
oddělení, kde vám poradí.
Jaké druhy stipendií se na VŠB-TUO vyplácí a za co?
Moodle http://lms.vsb.cz
Cvičení, přednášky, podmínky zápočtů a zkoušek, většinu potřebných materiálů a informací, které v rámci svých zvolených kurzů potřebujete, můžete
získat v Elektronickém výukovém systému LMS alias Moodlu. Systém slouží
zároveň jako prostor pro odevzdávání některých úkolů nebo pro komunikaci
s pedagogy.
Prospěchové stipendium – přiznává děkan příslušné fakulty studentům
prezenční formy studia na základě studijních výsledků v předcházejícím
akademickém roce hodnocených pomocí váženého studijního průměru vypočítaného pomocí bodového hodnocení z vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. Studentům se prospěchové stipendium nepřizná v případě
opakování nebo opětovného absolvování téhož ročníku na téže fakultě a při
nesplnění studijních povinností absolvovaného ročníku.
Mimořádné stipendium – můžete získat např. za vynikající výsledky ve vrcholovém sportu, v odůvodněných případech na úhradu nákladů spojených
s exkurzí nebo praxí, nebo v případech hodných zvláštního zřetele.
Rektor může přiznat mimořádné stipendium i na základě doporučení děkana
fakulty, na které je student zapsán.
Děkan může přiznat mimořádné stipendium také za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, za aktivní práci studenta v Akademickém senátu fakulty
nebo Akademickém senátu VŠB-TUO.
Ubytovací stipendium – pokud studujete v prezenční formě studia, nepřesáhli jste standardní dobu studia, nemáte trvalé bydliště v okrese, kde studujete ani v oblasti stanovené rozhodnutím rektora zohledňujícím dojezdové podmínky. Ubytovací stipendia se přiznávají na akademický rok. Žádost
o stipendium musíte podat nejpozději do 31. října. Doplňující podmínky najdete v Stipendijním řádu VŠB-TUO.
20
obsah
21
Sociální stipendium – nárok na sociální stipendium má student, který má
nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu. Tento nárok
prokáže student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory,
který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě
za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního
minima rodiny a koeficientu 1,5. Sociální stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, přičemž nárok
na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.
Žádost musíte na studijní oddělení podat začátkem každého akademického roku, nejpozději k 31. říjnu.
Další stipendia:
Mimořádné stipendium za dárcovství krve
Mimořádné stipendium za diplom s vyznamenáním („červený diplom“)
Mimořádné stipendium za vynikající BP/DP nebo za vynikající výsledky u SZZ
Poplatky na VŠB-TUO
Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 jsou stanoveny
příkazem rektora č.2/2013, který naleznete na InNET > Studium a výuka >
Poplatky za studium. Najdete zde i aktuální „ceník“, který je pravidelně aktualizován. http://innet.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-iso/dokumenty/rizene
-operativni-dokumenty/pri/PRI_13_002.pdf
Kampus VŠB-TUO
Kampus Vysoké školy báňské se nachází v Porubě a patří k jednomu z největších kampusů ve střední Evropě. Najdete zde nejen budovy některých
fakult, ale také novou Aulu, knihovnu, počítačový pavilon, potraviny, poštu,
pizzerii, koleje, menzu i sportovní haly.
Mapy všech fakult a kampusu VŠB-TUO najdete na:
http://www.vsb.cz/cs/kontakty-a-mapy/mapy-arealu/
Výuka
Většinu času strávíte v učebnách. Přednášky nejčastěji probíhají v areálech
B a C, tedy posluchárnách. Přednáší se většinou na „céčku“, cvičí se na K
nebo D, laboratoře se pak nachází na písmenkách E, F, G, H, J. Pokud budete mít předmět geologie, budete chodit do „Džipí“, tedy do geologického
pavilonu (GP). Ten se nachází asi pět minut od budovy A, a pokud jste leniví
chodit, můžete jet tramvají a vystoupit na zastávce Hlavní třída, odkud je to
kousek i do knihovny, anebo nové Auly. Na VŠB je skoro na každém kroku
počítač. U knihovny se nachází místnost s počítači, je tam ale skoro pořád
plno. Jídlo si ale objednáte i na „áčku“ či „céčku“, počítače jsou tam k dispozici. Dostanete se k nim pomocí ISIC karty nebo VŠB karty.
Ústřední knihovna http://knihovna.vsb.cz
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské se nachází právě v porubském
kampusu. Knihovna má i studovnu. Více v části „Knihy a studijní materiály“.
Pondělí - středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek
10:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 15:30
Stravování http://stravovani.vsb.cz
Pokud dostanete hlad, můžete si zajít do Menzy VŠB nebo pizzerie u kolejí.
Potraviny ale seženete i na „áčku“, je tam skvělý obchůdek s čerstvým pečivem, platí však, že kdo dřív přijde, ten má dříve plný žaludek. Na D, mezi
rektorátem a novou Aulou, je malá kavárnička, kde si krom kávy a čaje můžete dát i něco malého na zub. Více v části „Kam na dobré jídlo“.
Menza:
Čtvrtek
Pátek
22
obsah
10:45 - 14:15
10:45 - 13:45
17:00 - 19:00
23
Pizzerie Koleje: Pondělí - čtvrtek
Neděle
tel.: +420 597 32 6419
14:00 - 22:00
17:00 - 22:00
Sportoviště http://www.vsb.cz/713/cs/
Sportovní nadšenci mohou využít některou z široké nabídky dostupných možností. Připraveny
jsou vnitřní a venkovní tenisové a badmintonové kurty, umělá horolezecká stěna, hřiště pro
basketbal a volejbal, fotbalové hřiště s umělou
trávou nebo stále oblíbenější minigolf. Mimo to
si můžete přijít zahrát stolní tenis, vyzkoušet bojová umění, navštívit fitness centrum s kvalitními
cyklotrenažéry, nebo si v aerobním sále vybrat
z rychlých i pomalých forem aerobiku. Veškerá
sportoviště spadají pod správu „kátévésky“, tedy
Katedry tělesné výchovy a sportu.
„Více v části „Kam za sportem“.
Podnikatelský inkubátor http://inkubator.vsb.cz
Centrum pro podporu rozvíjejících se firem a inovativních projektů, to je Podnikatelský inkubátor
VŠB-TU Ostrava. Výhodný pronájem kancelářských prostor, poradenství, administrativní služby
a zejména kontakty, díky nimž můžete jednodušeji
překonat nástrahy a počáteční problémy podnikání.
Ubytovací služby
Třináctipatrové výškové budovy A a B v areálu Poruba, které v minulých letech prošly rozsáhlou rekonstrukcí, poskytují ubytování v celkem 21 patrech,
346 buňkách pro 1721 studentů. Jednu buňku tvoří dva pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový, které mají společné sociální zařízení a chodbičku
s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro.
http://www.vsb.cz/cs/univerzita/sluzby-univerzity/ubytovaci-sluzby/
24
obsah
Budovy C, D, E nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích
buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, se společným sociálním
zařízením a kuchyňkou (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě
mikrovlnná trouba. Pokoje na všech budovách nabízejí možnost připojení
k internetu. Více v části „Koleje VŠB-TUO“.
Galerie VŠB-TUO http://www.vsb.cz/cs/univerzita/sluzby-univerzity/galerie/
Součástí univerzity je také výstavní galerie, kterou můžete navštívit v prvním patře budovy rektorátu. Galerie je otevřena
od roku 1999a kromě představení úspěšných studentů – sportovců, kteří univerzitu reprezentují ve sportovních soutěžích
doma i v zahraničí, je jejím hlavním posláním prezentace uměleckých děl studentů, absolventů, zaměstnanců univerzity
i jiných zájemců.
Noční život
Pokud budete bydlet na kolejích, určitě nemusíte za večerní zábavou jezdit
až na Stodolní. V areálu školy se totiž nachází tři kluby, Vrtule a Wagon
a T2 Club, s docela příjemnými cenami piva a zajímavými akcemi.
Vrtule: https://www.facebook.com/vrtuleclub
Pondělí - středa
15:00 – 2:00
Čtvrtek
15:00 – 1:00
Pátek 18:00 – 3:00
Sobota - neděle
18:00 – 1:00
Wagon: https://www.facebook.com/wagonclub.vsb
Pondělí - sobota
Neděle:
14:00 – 2:00
16:00 – 0:00
T2 Club facebook.com/T2club
pondělí – čtvrtek
17:00 – 2:00
pátek – neděle: 19:00 – 2:00
25
Mateřská školka http://www.vsb.cz/skolka/cs/materska-skolka/
Vstřícné, tvořivé a bezpečné prostředí nabízí celoročně otevřená mateřská
školka, jejíž služby mohou využít jak zaměstnanci, tak studenti interního studia.
Fakulty VŠB-TUO
Adresa:
Univerzitní studijní programy
17. listopadu 2172/15
Ostrava-Poruba, 708 33
Wifi http://wifi.vsb.cz
V celém areálu univerzity i na jednotlivých fakultách můžete využít bezdrátový internet.
Návod jak se k síti VŠB-TUO připojit najdete na adrese wifi.vsb.cz
Studijní oddělení USP:
Pondělí: 8.30 - 11.00
Středa: 8.30 - 11.00
Čtvrtek:
12.30 - 14.00
Pátek: 8.30 - 11.00
Vysoká škola báňská se může pochlubit sedmi fakultami a dvěma univerzitními studijními programy – Mechatronikou a Nanotechnologií. Nejstarší fakultou je Hornicko-geologická, která má opravdu
dlouhou historii a je s tímto regionem úzce spjatá. Mezi nejmladší patří Fakulta elektrotechniky a informatiky, která se pyšní zcela novou budovou, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vše o fakultách VŠBTechnické univerzity Ostrava najdete na http://www.vsb.cz/cs/fakulty/
FAKulta bezpečnostního inženýrství (FBI)
Adresa:
Lumírova 13/630
Ostrava Výškovice, 700 30
Studijní oddělení FBI:
Pondělí: 8.00 - 11.00
Úterý: 12.30 - 14.00
Středa: 8.00 - 11.00
Čtvrtek: 12.30 - 14.00
Pátek: 8.00 - 12.00
Kontakt:
tel.:+420 597 322 802
+420 596 992 802
e-mail: [email protected]
Děkan: prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
26
obsah
27
FAKulta strojní (Fs)
ekonomická fakulta (ekf)
Adresa:
Sokolská třída 33
Ostrava 1, 701 21
Kontakt:
tel.:+420 597 322 421
+420 596 992 421
e-mail: [email protected]
Kontakt:
tel.:+420 597 323 152
+420 596 993 152
e-mail: [email protected]
Studijní oddělení EkF:
Pondělí: 8.30 - 11.00 a 12:00 - 14:30
Úterý:
12.00 - 13:30
Středa:
8.30 - 10.00 a 12.00 - 14.30
Studijní oddělení FS:
Pondělí: 8.00 - 11.00
Středa:
8.30 - 11.00 a 12.30 - 14.00
Pátek:
8.30 - 11.00 a 12.30 - 14.00
Děkanka
prof. Dr. Ing. Dluhošová Dana
Děkan:
doc. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.
FAKulta elektrotechniky a informatiky (Fei)
fakulta stavební (fast)
Adresa:
Ludvíka Podéště 1875
Ostrava Poruba, 708 33
Kontakt:
tel.:+420 597 321 318
+420 596 991 318
e-mail: [email protected]
Studijní oddělení FAST:
Pondělí: 8.30 - 11.00
Úterý:
12.30 - 14:30
Čtvrtek: 12.30 - 14.30
Pátek: 8.00 - 11.00
Děkanka:
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
28
Adresa:
17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba, 708 33
obsah
Adresa:
17. listopadu 15/2172
Ostrava Poruba, 708 33
Kontakt:
tel.:+420 596 919 353
+420 596 991 318
e-mail: [email protected]
Studijní oddělení FEI:
Pondělí: 8.00 - 11.00 a 13.00 - 14.30
Středa:
8.30 - 11.00 a 13.00 - 14.30
Pátek: 8.30 - 11.00 a 12.30 - 14.00
Děkan:
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
29
fakulta hornicko-geologická (hgf)
Adresa:
17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba, 708 33
Kontakt:
tel.:+420 597 325 456
+420 596 995 456
+420 596 916 752
e-mail: [email protected]
Kariérní centrum
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Studijní oddělení HGF:
Pondělí: 8.00 - 11.00
Úterý:
12.00 - 14:30
Středa:
8.00 - 11.00
Čtvrtek: 12.00 - 14.30
Pátek:
8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00
Děkan:
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
- Individuální konzultace
fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (fMMI)
- Tréninky
- Testování osobností
- Fotograe na CV
Adresa:
17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba, 708 33
Kontakt:
tel.:+420 596 915 552
+420 596 915 558
e-mail: [email protected]
- Videoživotopisy
- Soutěže
- Pracovní příležitosti
Studijní oddělení FMMI:
Pondělí: 8.00 - 11.00
Středa:
8.00 - 11.00
Pátek: 8.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 (dálkové studium)
Děkan:
prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.
www.vsb.cz/kariernicentrum
30
obsah
Erasmus... Není věda ale radost!
Víš, že můžeš i několik let svého studia strávit v zahraničí? Díky stipendiu
z Evropské Unie si to může dovolit kdokoli! Stačí umět jakž-takž anglicky
(nebo i jiný cizí jazyk), přežít pár dní vyřizování a může začít the best time
of your life.
Vyjeď i ty!
Stačí se podívat na web své fakulty! Tam zjistíš, jaké máš
možnosti. Třeba máte partnerskou univerzitu v místě, kam
jsi vždycky chtěl!
Zkušenovst studenta:
Dva roky jsem snila o tom vyjet studovat do zahraničí, než jsem se přinutila
pro to něco udělat. Papírování pro mě bylo strašné, ale stonásobně se mi
to vrátilo: Za rok a půl ve Slovinsku jsem se naučila jazyk tak dobře, že teď
jezdím překládat obchodní jednání ve Slovinsku pro českou firmu – práce
mých snů!
Marta Ochmanová
Začni s Erasmem už v Ostravě!
Lidi z celého světa, multikulturní nádech, přátelská atmosféra, angličtina
všude kolem a hlavně nenahraditelný Erasmus Spirit – tak vypadají akce pořádané pro zahraniční i české studenty organizací Exchange Student Club
VŠB-TUO.
Našim cílem je obohatit životy Ostravanů, proměnit naše město v multikulturní místo, kde se lidé ze všech koutů světa budou cítit dobře. Chceme lidem
v tomto regionu otevřít mysl, rozvázat jejich jazyky a dát tak za vznik nové
generaci bez předsudků.
Pokud i ty chceš zažívat Erasmus
tady v Ostravě, kontaktuj nás!
[email protected]
www.escvsb.cz
Kontakty:
Marie Stonišová
ředitelka Ubytovacích služeb
tel.: +420 597 323 428
fax: +420 597 326 499
+420 733 627 899
e-mail: [email protected]
koleje VŠB-TUO
Adresa:
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby
Studentská 1770/1
700 32 Ostrava – Poruba
Kontakt:
e-mail: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/
Budovy A a B
Třináctipatrové výškové budovy v areálu Poruba poskytují ubytování v celkem 21 patrech, 346 buňkách pro 1721 studentů. Jednu buňku tvoří dva
pokoje, jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový. Tyto dva pokoje mají společné
sociální zařízení a chodbičku s lednicí. Kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnými konvicemi a mikrovlnnou troubou je vždy společná pro celé patro.
Budovy C, D a E
Budovy C, D, E nabízí ubytování ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích buňkového typu. Každou buňku tvoří dva pokoje, které mají společné
sociální zařízení a kuchyňku (lednice a vařič). V každém patře je pak na chodbě mikrovlnná trouba.
V současné době mají všechny pokoje možnost připojení k internetu. Více
na http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/tuonet/pripojeni/studenti/koleje/registrace/
index.html a http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit_katalog_sluzeb/ti_tuonet/pripoj_stud/
34
obsah
Ing. Andrea Husťáková
vedoucí provozu ubytování
tel.: +420 597 321 227
+420 733 627 862
e-mail: [email protected]
Recepce:
Recepce A-B:
tel.: +420 597 321 211
+420 733 627 863
Recepce D:
tel.: +420 597 326 390
Recepce C:
tel.: +420 597 326 401
+420 733 627 864
Recepce E:
tel.: +420 597 326 178
+420 733 627 866
Koleje nabízí řadu možností, které můžete využívat. Např. minigolf s možností grilování (https://www.facebook.com/groups/377012002321339/), dva
kluby (Wagon a Vrtule), Pizzerii s donáškou až na pokoj, hned vedle ní je
pošta. K dispozici jsou také nové kuchyňky, piána, kuřárny a další. Veškeré
informace najdete na stránkách kolejí, včetně prvních kroků jak se ubytovat
a aktuálního ceníku.
http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/prakticke/
http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/
Koleje ne Facebooku
Koleje VŠB-TUO: https://www.facebook.com/groups/32604513117
Budova A: https://www.facebook.com/groups/380074278728758/
Budova B: https://www.facebook.com/groups/159870727430154/
Budova C: https://www.facebook.com/groups/522846684408439/
Budova D: https://www.facebook.com/groups/262204370480612/
Budova E: https://www.facebook.com/groups/383119131702719/
35
studentské organizace na VŠB-TUO
IAESTE
Zkuste zahraniční stáž s IAESTE.
vsb.iaeste.cz
Sokolská33.cz
Buďte v obraze s S33!
sokolska33.cz
Vysokoškolské katolické hnutí
Prostor pro růst, vzdělání i vztahy.
vysokoskolaci.info
Báňská fotbalová liga
Je o co hrát.
banskaliga.cz
Studentská komora
Akademického senátu VŠB-TUO
Hájí studentské zájmy.
skas.vsb.cz
4Student.cz
Chcete mít přehled? Vědět o zajímavých přednáškách, o tom, jaké akce
chystají studentské organizace, co by vám nemělo uniknout? Nejen o tom je
informační portál pro studenty VŠB-TUO a OU s příznačným názvem 4student.
37
studentské organizace na VŠB-TUO
Stavovská unie studentů Ostrava
Jaké to je zorganizovat akci pro tisíce
lidí? Vyzkoušejte si to v SUS Ostrava.
susostrava.cz
Akademický pěvecký sbor
Zpíváte si ve sprše?
Zkuste to třeba v Mexiku.
http://sbor.vsb.cz/
Rádio Kolej
Studentské rádio, jehož DJem
se můžeš stát i ty.
http://susostrava.cz/radio-kolej/
In-Life Ostrava
Od diskuzí po outdoorové
akce. Buď u toho!
integritylife.org/ostrava
Časopis Underground
Průvodce univerzitním
podzemím.
www.undg.cz
iKnowClub VŠB-TUO
Zajímáte se o nakousnutá
jablka? Ochutnejte iKnowClub.
iknow.eu/vsb
AIESEC
Největší studenty řízená
organizace na světě.
ostrava.aiesec.cz
Exchange student club
Setkejte se se studenty
ze všech koutů světa.
www.escvsb.cz
Přidej se!
Že škola není jen učení, ví každý. Získejte zkušenosti ve studentských organizacích na pozicích jako je PR manager, viceprezident pro human resource,
redaktor v časopise, moderátor v rádiu nebo třeba objevte své marketingové
či leadership schopnosti. Ověřte si v praxi, jak zvládnete náročné situace
nebo zrealizovat projekt a dostaňte ze sebe víc, než jen titul!
38
obsah
39
knihy a studijní materiály
Knihy a studijní materiály
Začátek na vysoké škole může vypadat jednoduše, nikdo po vás nic nechce,
sem tam pár zápisků a je vystaráno. Na první pohled možná, ale jakmile
dorazíte k vyučujícímu na zápočet nebo zkoušku, zjistíte, že to zdaleka není
všechno. Jedním ze základů je totiž samostudium. A samostudium nebude
mít smysl, když si nebudete umět vybrat kvalitní a správné materiály k učení.
Ale není kniha jako kniha a není skriptum jako skriptum...
Ústřední knihovna VŠB-TUO http://knihovna.vsb.cz/
Ústřední knihovna, kterou najdete v hlavním kampusu univerzity na ulici
17. listopadu v Porubě, nabízí téměř vše, co by se vám během studia mohlo hodit. V prvé řadě se ale musíte zaregistrovat, ať už přímo v Ústřední
knihovně nebo na některém z dalších výpůjčních oddělení na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Fakultě stavební nebo Ekonomické fakultě. Není to
nic složitého, bude stačit občanka a studentský průkaz. Vybrané knihy si pak
můžete rezervovat taky online v rámci přehledného Katalogu http://tinweb.
vsb.cz/cgi-bin/k6.
Provozní doba Ústřední knihovny v Porubě:
Pondělí - Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek: 10:00 – 17:00
Pátek: 8:00 – 15:30
EkF:
Pondělí – Středa: Čtvrtek: Pátek: Městská knihovna http://kmo.cz/
Zatímco univerzitní knihovna je profilována potřebami studentů a vědecká
plní svou funkci pro celý kraj, Knihovna města Ostravy je vyloženě městská,
se zaměřením na běžného čtenáře. A kdo ji zná, ví, že patří mezi nejlepší
městské knihovny u nás. Velký výběr nejen knih, ale i dalších služeb patří
mezi její velké výhody. Najdete ji u Sýkorova mostu kousek od Masarykova
náměstí. On-line katalog vám umožní prohlédnout si knihy, které KMO nabízí, kdykoli přes internet, ale pokud si je budeš chtít objednat, můžete to
udělat až přímo v knihovně. Cena za rok je s ISICem 100Kč.
Prodejna skript
Nabídka knihoven je sice dostatečná, některé tituly a zejména pak skripta
se ale vyplatí mít po ruce. Cenově výhodné je odkoupit takové materiály od
starších spolužáků, pokud takovou možnost nemáte, je tady prodejna skript.
VŠB-TUO
Hlavní prodejnu skript VŠB najdete v Porubě v přízemí chodby spojující budovu D s NK (novou knihovnou), další skriptárna je pak například v centru na
Ekonomické fakultě nebo v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství.
8:00 – 17:00
10:00 – 17:00
8:00 – 15:30
Vědecká knihovna (http://svkos.cz/)
Pokud v některé z univerzitních knihoven nenajdete to, co jste hledali nebo
je to vypůjčeno, můžete zkusit Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě. Množství titulů, které nabízí, ocení nejen pohroužený student. Vedle
odborné literatury a beletrie zde najdete i obrovské množství časopisů, protože MSVK patří mezi knihovny, kam se zasílají tzv. povinné výtisky.
Taky zde využijte přehledného online Katalogu
http://katalog.svkos.cz/F?RN=273795597
42
Při registraci nezapomeňte ISIC, poslouží jako průkazka a poskytne vám
slevu. Cena za jedno pololetí je 100Kč, za rok pak 200Kč. Knihovnu najdete
na Prokešově náměstí u Nové radnice. A Stejně jako u Ústřední knihovny, i
tady je možné vrátit knihy mimo půjčovní dobu do tzv. biblioboxu.
obsah
Knihkupectví
Další možností, jak si opatřit nejen knihy k poctivému studiu jsou knihkupectví. V Ostravě jich najdete celou řadu, vybrali jsme ty nejzajímavější, které
kromě literárních kořistí nabízejí časté kulturní akce či autogramiády s autorským čtením.
www.undg.cz
43
Academia
O zachování pobočky v centru města se vedl dlouhý boj, který naštěstí skončil vítězstvím. Academia nabízí totiž řadu titulů, které stojí za to brát do rukou
a navíc je její součástí také Literární kavárna, která má sotva opakovatelné
kouzlo. A nezapomeňte používat ISIC, dostanete na něj slevu.
Librex
Druhým místem, ze kterého vůně knih přímo sálá, je Librex. V Ostravě najdete několik poboček, ale největší, Dům knihy Librex, se nachází vedle Dvořákova divadla na Černé louce. Nelze jej přehlédnout. Stejně tak je skoro
knižní hřích se tam občas nezastavit. Několika patrový dům je pro knihomily
skutečným chrámem. A ve čtvrtek má Librex slevu na všechny učebnice.
Knihy Dobrovský
Při toulkách nákupními centry v Třebovické OC Galerii nebo Forem Nová
Karolina můžete narazit na barvami hrající knihkupectví Dobrovský, které
nabízí široké spektrum titulů pro milovníky všech žánrů. I tady se vyplatí nosit u sebe kartu ISIC, která vám zajistí 10% slevu na všechno zboží.
Oxford Bookshop
http://www.knihyzezahranici.cz
Little bit of English? Ja bitte …de
nada. Jestli si rádi počtete v jiném, než
v mateřském jazyce, pak určitě neváhejte zavítat na Kuří rynek do příjemného Oxford Bookshop.
Úložiště materiálů
Pokud nenajdete potřebné materiály v knihovnách ani v knihkupectvích nebo se vám prostě
pro ně nikam nechce, máte naději, že je naleznete jako e-knihy nebo nějakou dobrou duší naskenované dokumenty někde na internetu.
Moodle http://lms.vsb.cz
Cvičení, přednášky, podmínky zápočtů a zkoušek, většinu potřebných materiálů a informací,
které v rámci svých zvolených kurzů potřebujete, můžete získat v Elektronickém výukovém
systému LMS alias Moodlu. Systém slouží zároveň jako prostor pro odevzdávání některých
úkolů nebo pro komunikaci s pedagogy.
Studijní materiály, hodnocení pedagogů a vybraných předmětů, to vše lze najít na portálu
VŠB sklad. http://www.vsbsklad.cz/
Mezi další stránky, kam není od věci
čas od času zamířit, pokud něco sháníte, patří http://www.ulozto.cz/
Informační portál Primát
http://www.primat.cz/
Antikvariáty
Obvykle levnější alternativou ke knihkupectvím jsou antikvariáty. I těch najdete v Ově celou řadu. Minout byste ale neměli antikvariát Fiducia, který
se nachází v centru kousek od Stodolní. Kromě toho, že nabízí řadu knih a
občas objevíte i skutečné skvosty za „šílené“ ceny, je Fiducia také kulturním
centrem a v jejich prostorách se můžete setkat se zajímavými akcemi či výstavami skoro pořád.
http://www.antikfiducia.com/czech/
44
obsah
www.undg.cz
45
Kam na dobré jídlo?
Ceny: od 50 kČ za kus dezertu
Poruba
Menza VŠB – Poruba
+ rychlé obsloužení, výhodné ceny, dobrá poloha
- atmosféra výdejny jídel, nižší kvalita některých pokrmů
Nejlepší jídla: zapékané těstoviny se sýrem, pečené kuře s dušenou rýží
Ceny: 30–50 kč za hlavní jídlo, 10–15 kč za polévku, kolem 15 kč za dezert
NÁŠ TIP: Je velmi těžké vybrat si ze skvělé nabídky, proto
s sebou vezměte co nejvíc přátel a každý se se svým dezertem
rozdělte, vaše chuťové buňky budou mít hotový ráj!
www.ollies.cz
NÁŠ TIP: Jídla si rezervujte den předem, ta nejlepší rychle
mizí. Na internetových stránkách si dejte pozor, ve které ze
sedmi jídelen si jídlo rezervujete!
stravovani.vsb.cz
Pizzerie na kolejích
+ příjemné a moderní prostředí, výhodné ceny, dovoz pizzy až na pokoj
- nižší kvalita jídel, menší porce
Nejlepší jídla: pizza Hawai, pizza Sorento
Ceny: od 50 kč za pizzu Margherita, 100 kč za pizzu s dary moře
Creperie u kávového zrnka
+ kvalitní pokrmy, dobrá atmosféra, v Porubě i v centru
- nenašli jsme
Nejlepší jídla: slané palačinky s rajčaty, pršutem a olivami, horký vanilkový
puding
Ceny: od 75 kč za palačinky, 79 kč za denní menu
NÁŠ TIP: Pokud přijdete do porubské Creperie po čtrnácté
hodině, dostanete v podzimní akci porci tří lahodných a velkých
palačinek jen za cenu dvou!
www.creperieuzrnka.cz
Sladký tip:
Cukrárna Ollies
+ velký výběr, kvalitní dezerty, příjemná atmosféra
- vzdálenější poloha, vyšší ceny
Nejlepší jídla: cheesecake, panna cotta
46
obsah
NÁŠ TIP: Na pokoji si s přáteli zapněte skvělý film a o občerstvení se nestarejte, donesou vám ho za desetikorunu až na
pokoj. stravovani.vsb.cz/Pizzerie.htm
Centrum
Menza OU – Reální
+ rychlé obsloužení, výhodné ceny, dobrá poloha,
- atmosféra výdejny jídel, nižší kvalita některých pokrmů
Nejlepší jídla: klasické vepřo knedlo zelo, smažák s opékanými brambory,
Caesar salát
Ceny: 30–50 kč za hlavní jídlo, 10–15 kč za polévku, kolem 15 kč za dezert
NÁŠ TIP: U okénka se zeptejte na trochu větší porci přílohy,
celá porce bude pak určitě asi
dvakrát větší. menza.osu.cz
www.undg.cz
47
Vegetariánská restaurace Rusticana a Burfi
+ zdravé a kvalitní potraviny, mezinárodní jídla, možnost bezplatného přidání
u velkého menu
- nemožnost výběru, jenom bezmasá jídla
Nejlepší jídla: bohatá rajčatová polévka, špenátové lasagne, indický dezert
zvaný halva
Ceny: 79 kčza velké menu
NÁŠ TIP: Před návštěvou si na internetové stránce ověřte,
zda vám bude jídlo vyhovovat, protože si můžete objednat jen
jedno menu. www.burfi.net
Café+
+ dobré ceny, příjemná atmosféra, možnost půjčení knížky z velké knihovny
- menší výběr jídel a ne tak vydatná kuchyně
Nejlepší jídla: kuskus se zeleninou a balkánským sýrem, palačinky s lesním
ovocem a šlehačkou
Ceny: od 20 do 30 kč za téměř všechny pokrmy
NÁŠ TIP: Vypůjčete si v podniku tablet a surfujte na internetu
u dobrého zákusku! www.cafeplus.cz
kam za sportem?
Sportovní vyžití na VŠB-TUO
Veškeré sportovní aktivity na Vysoké škole báňské zajišťuje celoškolská katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS). Ta se stará nejen o povinné hodiny
tělesné výchovy v prvním ročníku, ale organizuje také např. zimní a letní
výcvikové kurzy pro studenty. Ty jsou v případě studentů oboru Sportovní
management povinné a právě pro tento obor je tato katedra klíčová. Stejně
tak spadají pod KTVS různé vysokoškolské sportovní kluby.
Tělesná výchova v prvním ročníku bakalářského studia
Hodiny povinné tělesné výchovy v prvním ročníku a nepovinné tělesné výchovy v dalších ročnících jsou hlavním úkolem KTVS. V současné době je
povinná tělesná výchova pro první ročníky součástí studijních plánů všech
sedmi fakult. Obvykle bývá na výběr až ze sedmnácti sportovních odvětví
od badmintonu přes frisbee až po veslování. Každý student má tak na výběr
opravdu z širokého spektra sportovních aktivit a k tomu si ještě vybere hodinu a v některých případech i vyučujícího. Výběr probíhá na podzim přes
systém Edison v záložce Rozvrh > Volba sportu. Termíny volby sportu bývají
zveřejněny na začátku měsíce září.
Don Corleone
+ rozvoz pizzy do domu, velký výběr, kvalitní pokrmy
- vyšší ceny
Nejlepší jídla: pizza Prosciutto, těstoviny Bolognese
Ceny: od 100 kč za malou pizzu Margherita do 250 kč za velkou pizzu s
dary moře
NÁŠ TIP: Pizzu si vytvořte z nabízených ingrediencí sami, zapojíte svoji fantazii a na talíři (nebo spíš v krabici) budete mít
jenom to, co máte nejradši! www.pizzacorleone.cz
Více tipů kam na dobré jídlo na
www.undg.cz
(http://www.susostrava.cz/portal-underground-clanek/jak-jsme-v-ostrave-zvitezili
-nad-hladem-i-dil-183)
48
obsah
www.undg.cz
49
Letní a zimní výcvikové kurzy
Tyto kurzy jsou další velice důležitou činností KTVS. Nejčastěji bývají využívány studenty Sportovního managementu, na jehož chodu jakožto oboru
se KTVS podílí společně s Ekonomickou fakultou. Právě pro studenty tohoto
oboru jsou vybrané kurzy povinné. Neznamená to však, že se jich nemůže
zúčastnit i student z jiného oboru, naopak. Na výběr bývá ze široké škály
zimních i letních kurzů, ať již v Čechách nebo v zahraničí. A tak se v zimě s
KTVS můžete vydat na lyže, běžky či sněžnice, v létě zase na vodu, kolo,
ale třeba i na koně.
Vysokoškolský Sportovní Klub VŠB-TU Ostrava
Vysokoškolský sportovní klub (VSK) působící na Vysoké škole báňské zajišťuje sportovní vyžití ve třinácti sportovních odvětvích. Jeho členové převážně z řad vysokoškolských studentů pak reprezentují školu na mnoha celorepublikových závodech a akademických mistrovstvích. Výjimku však netvoří
ani účast na různých ligových kláních.
Horolezectví, futsal, karate?
12 aktivně fungujících oddílů můžete využít v rámci VSK a reprezentovat
třeba svou univerzitu. http://vsk.vsb.cz/
Další aktivity KTVS
Katedra tělesné výchovy a sportu však mimo již zmíněné aktivity zajišťuje i
mnoho dalších aktivit. Mezi ty patří například nejrůznější pohybové aktivity
během akademického roku, a to včetně zkouškového období. A tak si ve
volném čase můžete zajít do posilovny, zacvičit různé formy aerobiku nebo
třeba zahrát badminton a tenis. V případě aerobiku se můžete dokonce zapsat na školení, které je akreditováno MŠMT.
Kde KTVS a veškerá sportoviště najdete?
Katedra tělesné výchovy společně s posilovnou a aerobním sálem se nachází v areálu vysokoškolských kolejí v Ostravě-Porubě. Větší sportoviště, jako
jsou různé multifunkční haly, se nachází v blízkosti KTVS.
Báňská fotbalová liga
Báňská fotbalová liga je studentská organizace, která
působí na VŠB-TUO a zajišťuje fotbalovou ligu na kolejích. Informace o týmech společně s rozpisy zápasů najdete na webu BFL.
Kde najít veškeré podrobné a doplňující informace?
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS) http://www.vsb.cz/713/cs/
Zimní a letní výcvikové kurzy http://sportovnikurzy.vsb.cz/
Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU http://vsk.vsb.cz/
Báňská fotbalová liga http://www.banskaliga.cz/
Veškeré důležité a podstatné informace týkající se tělesné výchovy v prvním ročníku naleznete na webu KTVS. Volbu sportu provedete přes systém
Edison.
Kam za sportem v Ostravě?
Výše uvedenou otázku lze pochopit hned ze dvou hledisek. Záleží jen na
vás, zda chcete někam na zápas nebo hledáte aktivní sportovní vyžití. Ať už
je odpovědí cokoli, Ostrava je pro vás ideálním městem. Ještě aby ne, když
byla letos zvolena Evropským městem sportu 2014.
http://ostravamestosportu.cz/
Aktivní vyžití
Široký výběr adrenalinových sportů, nové cyklotrasy v Ostravě, hned několik
koupališť. Vodní areály, relaxaci i velké množství sportů, ale také například
vánoční koupaliště nabízí SAREZA. A kdo chce vyrazit na in-line bruslích,
Komenského sady nebo některé z cyklotras jsou ideálním místem. Pro lyžaře je kousek Vaňkův kopec nebo ski areál Skalka. Stačí si vybrat...
50
obsah
www.undg.cz
51
Několik tipů
SAREZA
http://www.sareza.cz/
Adrenalinové sporty
http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/adrenalin
Cykloturistika
http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika
Koupání
http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/koupani
Aktivní vyžití v Ostravě
http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/ostatni
Fitness Nová Karolina
http://pureczech.com/club/f/ostrava_forum_nova/
Hot city yoga Ostrava
http://www.hotcityyoga.cz/czostravastudio.html
Poledance Motýlek
http://www.poledance-motylek.cz/
Ski areál
http://www.skalkaostrava.com
Pasivní vyžití aneb Kam na zápas?
V této oblasti budou zřejmě u všech převládat dva sporty, a to tradičně fotbal
a hokej. Veškeré informace o zápasech Baníčku tedy najdete na jejich webu,
stejně tak je tomu u hokejových Vítkovic. Avšak po úspěších posledních let
ostravských volejbalistů, florbalistů a jiných sportovních týmů zřejmě naroste
i popularita těchto sportů. Proč tedy nevyrazit i tam. A jakožto správný sportovní fanda nemůžete minout ani celosvětové atletické klání na každoroční
Zlaté tretře.
Kde najít více informací?
FC Baník Ostrava
HC Vítkovice STEEL
VK Ostrava
1. SC WOOW Vítkovice
FBC Ostrava
Zlatá tretra
52
http://www.fcb.cz/
http://www.hc-vitkovice.cz/
http://www.vkostrava.cz/
http://www.florbalvitkovice.cz/
http://www.florbalvitkovice.cz/
http://www.zlatatretra.cz/
obsah
kam za kulturou v ostravě?
Ostrava se během posledních let stala pestrým kulturním centrem s nepřebernými možnostmi zábavy i poučení, takže když už tě nebude bavit sedět
v knihách a pilně studovat, ani sedět u internetu, vyraž se ven trochu zkulturnit!
Kam na film?
Cine Star, Cinema City – pokud šílíš po nejčerstvějších filmových peckách
a vůni popcornu, jsou zde dvě multikina, jedno v OC Futurum, druhé ve Forum Nová Karolina, lístky za studentských 139 Kč.
Minikino, Kino Art, Studio Karel ve Staré Aréně – preferuješ-li spíše komorní atmosféru menších kin, artové snímky a filmové festivaly, navštiv jedno z těchto příjemných kin v centru, vstupné okolo 90 Kč, u pana Karla za
50 Kč.
Kino Luna – zrenovované staré kino v Ostravě-Zábřehu se špičkovou technikou, programově i cenově na úrovni multikin.
TIP: Užij si některý z bohatých
ostravských filmových festivalů,
např. Ostrava Kamera Oko,
Severskou filmovou zimu nebo
Jeden svět!
Co ostravská divadla?
Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče – komorní scény, můžeš
zde zhlédnout činohru českých i zahraničních tvůrců, klasiku i hry zcela
nové; studentské vstupné 120 Kč, respektive 130 Kč, předplatné od 480 Kč.
Národní divadlo moravskoslezské (Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo Antonína Dvořáka) – činohry, výpravné opery, operety, muzikály i povznášející
balet na prknech NDM.
Divadlo loutek Ostrava – Ostrava jako jedno z mála českých měst má také
vlastní loutkovou scénu, návrat do dětství, ale třeba i zábava u představení
podle proslulého Deniku Ostravaka.
54
obsah
TIP: Využij výhodných studentských předplatných!
Např. s předplatným ABEND (více na www.abend.cz),
můžeš navštívit rovnou všechna výše zmíněná divadla.
Je libo trochu hudby?
Klub Parník – bude tě hýčkat příjemným jazzem.
Plan B – zahrne tě alternativou (i tvrdší) českou i světovou muzikou.
Hudební bazar – pohodový klub, který ti představí místní hudebníky i každoroční soutěž mladých kapel Boom cup.
Fabric, Marley a kluby na Stodolní ulici – Djs, elektro, disco i oldies, tohle
všechno najdeš v těchto tanečních klubech.
Garage – proslulý rockový klub v Ostravě-Martinově.
Gong – obří aula v Dolní oblasti Vítkovic, koncerty všeho druhu, od rocku
přes jazz až po klasiku.
Dům kultury města Ostravy – pravidelné koncerty vážné hudby nejen
v podání Janáčkovy filharmonie.
TIP: Nenech si ujít ostravské hudební festivaly! Colours of Ostrava – multižánrový festival se skvělou dramaturgií patří mezi
přední středoevropské festivaly, Majáles Ostrava – studentská
nejen hudební oslava studentského života (majalesostrava.cz),
výborné jsou rovněž festivaly vážné hudby: Janáčkův Máj, Ostravské dny nové hudby, Svatováclavský hudební festival.
Kam za uměním?
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) + Nová síň (Poruba) – najdeš
zde vždy jednu aktuální výstavu věnovanou konkrétnímu autorovi/určité
epoše/motivu výtvarného umění, dále Kabinet architektury i Kabinet grafiky.
Gong – nový velký výstavní prostor, vystavoval se zde smalt, fotografie Jindřicha Štreita i diplomky Fakulty umění OU.
Výstavní síň Sokolská 26, Galerie Dole, Galerie Jáma 10 – kurátoři se zde
zaměřují na mladou českou výtvarnou scénu.
Fotografická galerie Antikvariátu a klubu Fiducia, Galerie Opera (Divadlo Jiřího Myrona), Galerie 7 – fotografické galerie prezentující zejména
současnou českou fotografii.
www.undg.cz
55
TIP: Až do 4. 10. 2013 si můžeš ve Výstavní síni Sokolská 26
prohlédnout sochařskou tvorbu Davida Moješčíka, jehož sochu
levitující ženy potkáš na svinovském vlakovém nádraží.
Všehochuť v kulturních centrech
Cooltour – originální centrum na Výstavišti Černá louka zaměřené na tanec,
pohybové divadlo a koncerty, navíc s galerií a ShakespearOVOU kavárnou.
Stará Aréna – večery s mladým divadlem, filmové Studio Karel, koncerty
i kavárna plná mladých lidí, to je Stařena na Masarykáči.
Atlantik – přednášky, divadlo, a to včetně improvizačního, výstavy i kavárna
hned vedle FF OU, koná se zde také každoroční Měsíc autorského čtení!
Provoz Hlubina – nově vznikající centrum na Dole Hlubina, hostí divadelní
festival Dream Factory i kemp pro mladé umělce.
A když je chuť se trochu vzdělat?
Ostravské muzeum – kdo má zájem o historii města, měl by směřovat své
kroky právě sem
Landek Park, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic www.dolnioblastvitkovice.cz kde jinde poznat jednu z typičností Ostravy?
Pivovarské muzeum pivovaru Ostravar – povinné nejen pro milovníky tohoto lahodného moku!
TIP: Pro ty, co holdují verneovkám, je tady kavárna šitá
na míru – v DOV.
Další zajímavé tipy kam za kulturou najdete na Undg.cz.
http://www.susostrava.cz/portal-underground-clanek/vyrazte-se-zkulturnit-181
56
obsah
K
kam
po přednášce?
Na pivo?
Porubské hospůdky
V Ostravě-Porubě se nachází na 60 hospod a hospůdek, jež se přímo nabízejí k posezení s přáteli po náročném dni. Pár zajímavých míst, které stojí
za zkoušku, jsme pro vás vybrali. Je už na vás najít si to „své“.
Kurnik Šopa Hospoda: Snad nejdoporučovanější pivnice v Ostravě-Porubě nabízející nejširší nabídku točených
i lahvových piv, jejichž cena se pohybuje mezi 25–55 Kč.
http://www.kurniksopahospoda.cz/
Chlív: Klub s barem a prostorným pódiem pro indie kapelu nebo DJ je navštěvován především studenty. Pořádají se tu též turnaje v šipkách a wi-fi je
samozřejmostí. Čepuje se Radegast 12° za 26 Kč. http://www.chliv.cz
Boombay: Restaurace a vinárna Boombay je specifická svým umístěním na
Hlavní třídě, od které jsou stoly odděleny pouze vitrínou. Čepují zde Budvar
10° a 12° za 26 a 31 Kč. http://www.boombay.cz
58
TIP: Minigolf: Turnaj s přáteli v minigolfu s pivem v ruce
a k tomu maso na grilu? I to není problém. Vyzkoušejte Minigolf
přímo v areálu VŠB-TUO.
http://www.susostrava.cz/minigolf-hlavni-stranka/
Bar Čarodějky: Příjemnou atmosféru doplňuje i příznivá cena. Čepuje se
zde Ostravar 12° za 26 Kč, dále Stella Artois a Staropramen. Potěší i studentská nabídka denního menu. http://www.bar-carodejky.com/
Rusty Bell Pub: Ve výčtu nemůže chybět ani irská hospůdka s širokým
výběrem piv včetně nefiltrovaných (Ostravar, Staropramen). Cena za Radegast 12° je 29 Kč. A samozřejmostí je zajímavý výběr (nejen) irské whisky.
http://rustybellpub.cz/
TIP: Navštivte oblíbené kluby na kolejích v Porubě:
T2 Club https://www.facebook.com/T2club
Wagon https://www.facebook.com/wagonclub.vsb
Vrtule https://www.facebook.com/vrtuleclub?fref=ts
Co kdyby…: Nejen pivo (Hoegaarden, Stella Artois, Ostravar), ale především široký výběr koktejlů nebo whisky a otevírací doba do čtvrté ranní.
http://ostrava.cokdyby.cz/
A kam v centru?
El Amigo Muertas: Jediná mexická restaurace svého druhu v Porubě nabízí několik druhů piv, mezi nimi Stella Artois, Ostravar 12°, Desperados,
Staropramen aj. Cena se pohybuje mezi 28–34 Kč. http://www.lunchtime.cz/
el-amigo-muerto-poruba/
V okolí centra města se už tradičně pivnice hromadí okolo Stodolní ulice,
kde se na hospůdku, bar či putyku dá zakopnout doslova na každém rohu.
Krom této hlavní tepny je ale i spousta dalších míst, kam stojí za to zaskočit
(nejen) „na jedno“.
Pizzerie Kenny: Chcete-li zkombinovat večeři s posezením s přáteli, nebudete zklamáni. Plzeň 12°, Radegast 10° a 12° a Stella Artois, jejichž cena se
pohybuje mezi 20–35 Kč. http://www.pizzerie-keny.cz/
Bernie’s Irish Pub: Irská hospůdka, kde se hovoří anglicky, o víkendu se dá
posedět až do 4 ráno, čepuje se Guiness, cider Stowford, z českých piv pak
Plzeň a Radegast. Cena se pohybuje mezi 28–47 Kč.
http://www.stodolni.cz/klub/berniesirish/
obsah
www.undg.cz
59
Bogota: Klub s nově otevřenou střešní terasou je jedním z nejnavštěvovanějších. Scházejí se tu fandové místního fotbalového klubu, z piva čepují
Ostravar 10°, 12° a Bazal. Cena okolo 28 Kč. Mapa: http://www.rave.cz/klub/
bogota/
Rock & Roll Garrace club: Vyjma hudebních akcí s DJs nebo indie kapelami nabízí klub vlastní značku piva Garážmistr za 30 Kč. Čepuje se také
Plzeňský Prazdroj a Radegast, jejichž cena je okolo 16–32 Kč.
http://www.garageclub.cz/
TIP: A klub: Studentský klub přímo na hladnovských kolejích
Jana Opletala. Potěší každoměsíční zajímavé akce, fotbálek
zdarma, studentské ceny a nově rekonstruovaný interiér.
acko.osu.cz
Studentsky portal OU a VSB-TUO
Univerzitní podzemí
v šesti rubrikách:
Hobit: Hospůdka kousek od ulice Přívozské známá svým domácím pivem.
http://www.hobitclub.net/
U Zrzavé Mary: Proslulá hospůdka s příjemnou atmosférou, rozsáhlou sbírkou starých rádií a samozřejmě rozsáhlým nápojovým lístkem.
Mirror: Jeden z nejznámějších klubů mimo Stodolní ulici. Příjemné prostředí, rychlá obsluha a specifický sklepní design. Čepuje se Radegast 12°, Kozel10°, Svijany 13°, Hoegaarden. Cena se pohybuje mezi 18–43 Kč.
Mapa a další informace: http://www.mirror-pub.eu/
60
obsah
Naše univerzita
Studentský život
Zoomem
UndG
Kultura
Bo Ostrava
chytrá stránka
Mějte přehled!
Informační portál pro studenty: Studentský časopisový portál:
Webový magazín studentů EkF: www.4Student.cz
www.Undg.cz
http://www.sokolska33.cz/
Ostrava jinak? Zkus to s USE-IT mapou Ostrava!
http://ostrava.use-it.travel/ https://www.facebook.com/useitostrava
Užitečné odkazy
http://jizdnirady.idnes.cz
http://www.dpo.cz/
http://www.ostravainfo.cz/
http://www.fno.cz/
http://www.vsb.cz/karieraplus/cs/
Facebook
První pomoc prvákům VŠB-TUO:
https://www.facebook.com/prvnipomocprvakumvsbtuo
https://www.facebook.com/groups/34658247112/
http://facebook.com/SUSostrava
SK AS VŠB-TUO https://www.facebook.com/skasvsb
4Student: https://www.facebook.com/4student.cz
Underground: https://www.facebook.com/casopisunderground
Studenti VŠB: SUS Ostrava: nepropásni!
Imatrikulace září, říjen 2013 Aula VŠB-TUO
Podání žádosti o soc. stipendia do 31. 10. 13
Podání žádosti o ubyt. stipendia do 31. 10. 13
Kontrola studia za první semestr únor 2014 (dle fakult)
Kontrola studia za AR
červenec, srpen 2014 (dle fakult)
Více v harmonogramu vaší fakulty Edison > Informace > harmonogram AR
Prvákovská příručka VŠB-TUO 2013
zajímavé akce
Vydala:
Infoschůzky pro prváky 18. 9. 13 Klub Vrtule
Datum vydání:
Vítání prvňáčků 2. 10. 13
Hladnovská laťka 30. 10. 13
Stavovská unie studentů Ostrava
Miss Studentka 20. 11. 13
Plesy SUS
únor, březen 2014
University Band Contest
únor, březen 2014
Majáles Ostrava 2014
květen 2014
Místo:
Ostrava
Sazba a grafické zpracování:
Jakub Meričko
Michaela Dylová
Editor:
Více na www.susostrava.cz
62
září 2013
obsah
Agáta Vřeská
Korekce:
Gabriela Kantorová
Markéta Kročilová
Marek Ondruch
Foto:
Jan Pražák
Vojta Žižka
archív VŠB-TUO
Texty:
Ľubomíra Honíšková, Jana Nowaková, Andrea Podleśná, Petra Polesová, Kateřina Polínková, Daniel
Šácha, Denisa Tkačíková, Barbora Urbanovská, Lucie
Vavrečková, Agáta Vřeská, Andrea Wantulová
63
Download

Stáhnout PDF