Prvákovská
příručka OU 2012
Studentská
komora
Akademického
senátu OU
Milí prváci!
Obsah
Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které
již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.
To, co právě máte před sebou, je příručka, která vám má
pomoci zorientovat se v univerzitním světě. Snažili jsme se
pro vás utřídit všechny podstatné informace na jedno místo,
najdete zde základní údaje o univerzitě, o samotném studiu,
o studentských organizacích i o tom, kam se vydat v Ostravě
na dobr ý oběd nebo s kamarády na pivo.
Ostrava možná není univerzitním městem největším, ale má
skvělou studentskou atmosféru. O Ostravácích je známo, že
mají přirozený talent domluvit se a platí to i pro studenty.
Přejeme vám proto do pr vního roku hodně elánu, ať se vám
studium v Ostravě líbí a hlavně ať je úspěšné!;-)
Jaroslava Kořená
prezidentka Stavovské unie
studentů Ostrava
Adam Soustružník
předseda Studentské komory
Akademického senátu OU
Milí prváci! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Akademický svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Orgány OU aneb Kdo je kdo a Co je co . . . . . . . . . . . . . . 4
Součásti univerzity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Co dál vědět... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Harmonogram pro zimní semestr OU . . . . . . . . . . . . . . 12
Všechno o studiu na OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
První dny na univerzitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trocha nut(d)né teorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Honba za studijními povinnostmi . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nezabloudit v Portálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Stipendia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
První pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fakulty Ostravské univerzity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fakulta sociálních studií (FSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fakulta umění (FU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Filozofická fakulta (FF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lékařská fakulta (LF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pedagogická fakulta (PdF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Přírodovědecké fakulta (PřF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Knihovny a studijní materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Studentské organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Koleje (Hladnov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kam na jídlo, kafe nebo pivko? . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Na co nezapomenout... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
P.S.: Pokud byste zde v příručce něco nenašli, jsme vám k dispozici online
na facebookovém fóru První pomoc pro prváky OU
(http://www.facebook.com/PrvniPomocPrvakumOu), po celý rok pak
na webových stránkách www.sus.osu.cz, [email protected]
2
3
Ostravská univerzita v Ostravě
Adresa OU
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Kontakt
e-mail: [email protected]
tel.: 597 091 111, 553 461 111
web: http://www.osu.cz/
Vedení OU
Rektor
V čele univerzity stojí rektor, který je jmenován (na návrh Akademického senátu, kterému se také zodpovídá) prezidentem republiky. Rektor
univerzitu navenek reprezentuje, předkládá např. finanční plán univerzity, jmenuje své zástupce - prorektory, dále např. kvestora, na návrhy
fakultních senátů jmenuje také děkany. Funkční období je na čtyři roky
a tuto funkci smí zastávat stejná osoba nejvýše dvakrát za sebou
jdoucí období. Současným rektorem OU je prof. RNDr. Jiří Močkoř,
DrSc.
Prorektor
Akademický svět
Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou
obec. Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické
obce Ostravské univerzity stáváš i ty.
Z historie OU
Přestože u státnic se nás na historii univerzity ptát asi nebudou,
není od věci vědět alespoň tolik, že datum, kdy vznikla Ostravská
univerzita v Ostravě je 28. září 1991. Základy pro její vznik ale
můžeme najít už v 50. letech, neboť navázala na původní Pedagogickou fakultu, která vznikla z Pedagogického institutu v Ostravě,
který měl vazbu na Univerzitu opavskou. Více o historii si můžeš
přečíst zde: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=55
Osobou, která může v jistých záležitostech zastoupit rektora
univerzity je prorektor. Ty jmenuje i odvolává sám rektor. Obvykle
má prorektor na starost konkrétní oblast. V současné době má
OU tři prorektory: prorektora pro řízení vědy a vnějších vztahů
(prof. MUDr. Jan Lata, CSc.), prorektorku pro studium a celoživotní
vzdělávání (doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.) a prorektora pro rozvoj
a informatizaci (doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.).
Kvestor
Kvestor je jmenován rektorem, řídí vnitřní správu univerzity a jejím
jménem vystupuje např. v oblasti obchodní či finančně-právní, zajišťuje hospodaření s finančními prostředky školy. Tuto funkci zastává
Ing. Jana Poloková.
Orgány OU aneb Kdo je kdo a Co je co
Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než
střední školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto
by měl každý správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univerzity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání univerzity.
4
Obsah
Obsah
5
Rektor
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
([email protected])
Prorektoři
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
([email protected])
([email protected])
([email protected])
Kvestor
Ing. Jana Poloková
([email protected])
Předseda AS
Mgr. Monika Šumberová
([email protected])
Místopředseda AS
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
([email protected])
Správní rada
([email protected])
Orgán, jehož hlavní působnost tvoří schvalování zásadních majetkoprávních rozhodnutí univerzity.
Členy správní rady najdeš na stránkách OU: http://www.osu.cz/index.
php?kategorie=53 .
Předseda SK AS
Bc. Adam Soustružník
Termíny zasedání AS OU v zimním semestru ak. roku 2012/2013
(vždy od 14:00 v Aule):
17. září 2012, 15. říjen 2012, 19. listopad 2012, 17. prosinec 2012
Akademický senát OU
Akademický senát je důležitým samosprávným zastupitelským orgánem univerzity. Mezi jeho pravomoce patří například předkládání návrhu
na jmenování rektora univerzity, schvalování rozpočtu univerzity, vnitřních
předpisů, dlouhodobého záměru vysoké školy, kontroluje hospodaření
s finančními prostředky a další. Má dvě části - Studentskou komoru (tvořena dvěma zástupci z každé fakulty, tj. 12 studenty) a Komoru vědeckých pracovníků (tvořena čtyřmi zástupci z každé fakulty, tj. 24). Funkční
období je na tři roky a v čele stojí předseda (Mgr. Monika Šumberová).
Vědecká rada
Vysokoškolský orgán, který je zřizován jak na úrovni VŠ, tak jednotlivých fakult. Schvaluje dlouhodobý plán univerzity, studijní obory, jmenování profesorů atp. Předsedou univerzitní Vědecké rady je rektor,
fakultní pak děkan, a alespoň třetina členů by měla být mimo akademickou obec OU.
Členy Vědecké rady OU najdeš zde: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=52
nebo na Portále OU: Orgány OU > Vědecká rada.
Součásti univerzity
Fakulty
Ostravská univerzita má v současné době celkem šest fakult. Každou
fakultu dále tvoří katedry a odborná pracoviště. Více o jednotlivých
fakultách se dočteš v části Fakulty OU této příručky, nebo se můžeš
podívat na web OU: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=8 a podrobné informace včetně aktualit a dokumentů samozřejmě najdeš
na Portále OU v části Fakulty a ústavy.
Kompletní přehled zástupců, i z tvé fakulty, najdeš na: http://www.
osu.cz/index.php?kategorie=51 nebo na Portálu OU, kde najdeš také
veškeré dokumenty týkající se AS včetně zpráv z jednotlivých zasedání: Portál OU > Orgány OU > Akademický senát > Dokumenty.
Zasedání AS jsou veřejná, na jednání se tedy můžeš přijít podívat i ty.
6
Obsah
Obsah
7
Fakulta
Děkan
web
Fakulta sociálních studií (FSS) doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
http://fss.osu.cz/
Fakulta umění (FU)
doc. PhDr. Zbyněk Janáček http://fu.osu.cz/
Filozofická fakulta (FF)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
http://ff.osu.cz/
Lékařská fakulta (LF)
MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
http://lf.osu.cz/
Pedagogická fakulta (PdF)
Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
http://pdf.osu.cz/
Přírodovědecká fakulta (PřF)
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. http://prf.osu.cz/
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Ústav s pro laiky nic moc neříkajícím názvem se zabývá odvětvím logiky (tzv. fuzzy logika) a jejím teoretickým prohlubováním, ale také
konkrétní aplikací, např. v sémantice přirozeného jazyka. Více o tomto ústavu se můžeš dozvědět na: http://ifm.osu.cz/ nebo vlastních
stránkách ÚVAFM: http://irafm.osu.cz/ .
Evropský výzkumný institut sociální práce
ERIS vznikl jako výsledek snahy o prohloubení výzkumu v oblasti sociální práce. Založilo jej celkem sedm evropských vysokých škol včetně
OU, na které má také své sídlo. Podrobné informace najdeš na webu
univerzity: http://evis.osu.cz/index.php?kategorie=35152 .
Univerzitní knihovna
UK Ostravské univerzity je veřejnou knihovnou s množstvím služeb.
Veškeré informace najdeš na webu http://knihovna.osu.cz/ nebo
v části Knihovny a studijní materiály této příručky.
Prodejna skript
V prodejně skript najdeš tituly nejen vydané naší univerzitou, ale
i další odborné publikace. Na webu http://prodejna.osu.cz/ najdeš
on-line katalog nabízených titulů. Sídlí v přízemí budovy Pedagogické
fakulty na ulici Mlýnská: http://prodejna.osu.cz/index.php?kategorie=42&id=2900&budova=21 .
Vysokoškolské koleje Jana Opletala
Více v části Koleje a na webu http://koleje.osu.cz/.
Důležité odkazy
Oficiální webová stránka OU:
Rozmístění a označení budov OU:
Úřední deska OU
Portál OU
Univerzitní knihovna
http://www.osu.cz/
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1106
https://portal.osu.cz/wps/portal
http://knihovna.osu.cz/
Institut zahraničních studií
Jeho hlavním cílem je připravovat a zajišťovat činnost zahraničních
pracovišť naší univerzity. Mezi takové patří pracoviště ve Švýcarsku,
kde je od loňského ak. roku realizován bakalářský studijní program
Specializace ve zdravotnictví/Fyzioterapie v italštině.
http://izs.osu.cz/
Centrum informačních technologií
Tzv. „CITko“ zajišťuje veškerou správu informačních technologií na univerzitě.
http://cit.osu.cz/
Menza
Zajišťuje stravovací služby. Více o ní v části Kam na jídlo, kafe nebo
pivko? nebo na http://menza.osu.cz/
8
Obsah
Co dál vědět...
Rada vysokých škol (RVŠ)
Rada vysokých škol představuje orgán reprezentace vysokých škol
v České republice. Jedná se tedy o celorepublikový senát, jehož členové jsou reprezentanty všech vysokých škol u nás a je dán zákonem
o vysokých školách. Členové jsou delegováni Akademickými senáty
jednotlivých VŠ.
Jeho součástí je také Studentská komora (SK RVŠ), která má za úkol
mimo jiné hájit zájmy nás studentů. Za studenty naší univerzity je
členem SK RVŠ Daniel Kunz, e-mail: [email protected]
http://www.radavs.cz/
Obsah
9
Ministerstvo školství
Tituly a oslovování
Úředním orgánem státní správy mimo jiné také
pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Pamatovat
by sis měl/a rozhodně jméno ministra školství, kterým je od května
2012 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
http://www.msmt.cz/
K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci.
V případě akademických titulů pak volíme ten, který stojí před jménem, nikoli vědecké hodnosti stojící za jménem.
Univerzitní periodika
Na Ostravské univerzitě vycházejí pravidelně Listy OU. Jedná se o oficiální periodikum naší školy. Listy poskytují informace nejen z dění
na jednotlivých fakultách, ale také z celouniverzitních záležitostí.
Všechna čísla najdeš na stránkách OU: http://www.osu.cz/index.
php?kategorie=34509&id=19 a také na Portále hned na v Úvodu.
Tištěnou podobu si můžeš přečíst například ve fakultních studovnách.
Vedle Listů má OU také Newsletter, elektronický měsíčník, který rovněž najdeš na stránkách univerzity: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=3477 .
Jedna z fakult, filozofická, vydává také pravidelně každý měsíc své periodikum – Listy FF. Kromě zajímavých rozhovorů v nich najdeš detailní informace z dění na této fakultě nebo například pozvánky na blížící
se akce. Všechna čísla na http://www.osu.cz/index.php?id=7244
nebo na Portálu pod Filozofickou fakultou.
Také studenti vydávají svůj čistě studentský časopis – Underground.
Všechna čísla najdeš v jeho kiosku na stránkách SUS Ostrava: http://
sus.osu.cz/?page_id=495 a během začátku semestru se můžeš těšit také na nový studentský portál, který ti nabídne ve studentském
kabátě všechny aktuality nejen z univerzitního dění. Už brzy jej najdeš
na stránkách SUS Ostrava v sekci Časopis Underground.
Periodika OU
Listy OU: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=19
Info OU/ Newsletter: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=3477
Listy FF: http://www.osu.cz/index.php?id=7244
Underground – Studenti studentům: http://sus.osu.cz/?page_id=495
10
Obsah
Titul
Bc./BcA. Mgr./ MgA.
Ing.
RNDr./PhDr./MUDr./JUDr.
Ph.D.
CSc.
DrSc.
doc.
prof.
Oslovení
Pane bakaláři, paní bakalářko
Pane magistře, paní magistro Pane inženýre, paní inženýrko
Pane doktore, paní doktorko
Pane doktore, paní doktorko
Kandidát věd (titul za jménem)
Doktor věd (titul za jménem)
Pane docente, paní docentko
Pane profesore, paní profesorko
Akademický rok
Zatímco na středních školách se používá označení školní rok, na univerzitách se jedná o rok akademický. Začíná k 1. září 2012 a končí
31. srpna 2013. Dělí se na zimní a letní semestr. Každý z nich má
několik výukových týdnu, kdy probíhají přednášky, semináře či cvičení,
a kam spadá také tzv. „zápočťák“, a po nich následuje zkouškové
období. Poslední den zkouškového období v zimním semestru také
bývá mezním termínem pro splnění studijních povinností pro tento
semestr. U letního je to pak poslední den akademického roku, tedy
poslední srpnový den.
Úplný harmonogram AR OU najdeš zde: http://rektorat.osu.cz/index.
php?id=9340
Každá fakulta si podle tohoto rámcového harmonogramu dále upravuje harmonogram roku a pro tebe je závazná verze tvé fakulty. Harmonogramy jednotlivých fakult najdeš na webu univerzity. Nejjednodušší
cesta je zadat do vyhledávání „harmonogram“ a najít si tu svou.
Obsah
11
Harmonogram pro zimní semestr OU
(13 výukových týdnů, LF a FSS 14 výukových týdnů – nelékařské
zdravotnické obory, *LF 15 výukových týdnů – všeobecné lékařství)
Zápis do prvního roku studia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . červenec – září 2012
Elektronický zápis do dalšího roku studia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 9. 2012 – 10. 9. 2012
Zápis na rozvrhové akce (2. a vyšší ročníky)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 9. - 10. 9. 2012
Pravidelná výuka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 9. 2012– 21. 12. 2012
Akademický senát
Akademický senát (zkratka: AS) je samosprávný zastupitelský orgán,
který zřizuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na každé
veřejné vysoké škole.
Členy AS volí vyučující a studenti dané fakulty. Univerzitní senát řeší
záležitosti univerzitního rozsahu. Mezi hlavní pravomoci senátů patří
např. volba rektora/děkana a schvalování rozpočtů.
Ve studentské komoře Akademického senátu Ostravské univerzity
v Ostravě (dále SK AS OU) jsou zastoupeni studenti vždy dvěma zástupci z každé fakulty.
Do SK AS OU může být zvolený jakýkoliv student z fakulty, který kandiduje a v rámci voleb dostane nejvíc hlasů. Volební období trvá 3 roky.
Pravidelná výuka LF a FSS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 9. 2012 – 14. 12. 2012
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *(10. 9. 2012 - 21. 12. 2012)
Pravomoce AS
Akademický den – Slavnostní zahájení AR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 10. 2012
–– usnáší se na návrhu jmenování rektora, případně jeho
odvolání z funkce
Imatrikulace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . září – říjen 2012
–– schvaluje rozpočet dané vysoké školy a kontroluje využívání
finančních prostředků této instituce
Registrace předmětů pro LS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 10. - 11. 11. 2012
–– schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí
(třeba Studijní a Stipendijní řády) a má také pravomoci vnitřní
předpisy za určitých podmínek rušit
Zadání témat vysokoškolských kvalifikačních prací
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 28. 11. 2012
Podání žádostí o sociální stipendia pro AR 2012/2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 19. 10. 2012
Podání žádosti o ubytovací stipendium pro AR 2012/2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 26. 10. 2012
Zimní prázdniny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 12. 2012 – 1. 1. 2013
Zkouškové období
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1. 2013 – 8. 2. 2013
–– schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu
o hospodaření
–– schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční
aktualizaci
–– rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
součástí vysoké školy
–– volí své zástupce do Rady vysokých škol a studentská část
volí zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol,
národní reprezentace studujících (www.skrvs.cz)
Státní závěrečné zkoušky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1. 2013 – 8. 2. 2013
12
Obsah
Obsah
13
Komunikace se studenty
Studentští senátoři pomáhají studentům řešit jejich studijní problémy,
navrhovat nová řešení a zlepšení. Vše řeší s vedením OU a obecně se
snaží zlepšovat podmínky studia na OU. Takže pokud si nebude vědět
s něčím rady, klidně nám napište, budeme se snažit vám pomoc J.
Kontakt: [email protected]
Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Akademický senát
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=51
Další aktivity
Děláme např. přednášky pro prváky, abychom jim pomohli úspěšně se
zorientovat ve studiu a úspěšně začít. Setkáváme se pravidelně s vámi
se studenty, pořádáme setkání studentských organizací a pořádáme
setkání studentů s rektorem. Studenty také informujeme o důležitých
změnách na univerzitě a nebojíme se ani zapojit do celorepublikových
aktivit, jako např. na jaře 2012 do Týdne neklidu, tedy protestu proti
reformám vysokých škol navrhovaných ministrem školství.
Členové SK AS
Bc. Adam Soustružník
Mgr. Tereza Hasíková
Linda Šustová
Olga Moravcová
Bc. Vladimír Mičulka
Bc. Kristýna Mžyková
Bc. Jakub Horák
Přemysl Verner
Bc. Kateřina Benková
Jiří Paleček
Mgr. Eva Nedomová
Mgr. Aneta Kozáková
Přírodovědecká fakulta [email protected] předseda
Přírodovědecká fakulta
[email protected]
Fakulta umění
[email protected]
Fakulta umění
[email protected]
Filozofická fakulta
[email protected]
Filozofická fakulta
[email protected]
Pedagogická fakulta
[email protected]
Pedagogická fakulta
[email protected]
Lékařská fakulta
[email protected]
Lékařská fakulta
[email protected]
Fakulta sociálních studií
[email protected]
Fakulta sociálních studií
[email protected]
Všechno o studiu na OU
První dny na univerzitě
První dny na univerzitě ti můžou zamotat hlavu. Je toho moc co musíš
pobrat a všechno se děje docela rychle. Ještě než usedneš na první
přednášku, měl by ses seznámit s několika věcmi.
1. Alespoň jednou bys měl proletět Studijní a zkušební řád. Pro většinu nuda, ale věř, že ti zodpoví řadu otázek a pomůže pochopit
to nejdůležitější o tvém studiu na OU. Najdeš jej na Portál>Dokumenty>Ostravská univerzita>Studium.
2. Seznám se s Portálem. Najdi si chvilku a proklikej se tímto systémem, který budeš během studia opravdu potřebovat. Zvlášť podrobně se seznam s části Moje stránka. A nauč se chodit na svůj
studentská e-mail, ne všechny hromadné maily jsou jen spamy;).
3. Vyřiď si Studentskou kartu, a popřípadě i studentský účet v bance. Číslo účtu vlož do Portálu.
4. Zapiš si předměty, které budeš v tomto semestru studovat.
5. Jdi na Imatrikulaci. Účast je povinná, i když „docházku“ nikdo obvykle nekontroluje. Ale podobnou slávu už zažiješ jen při Promoci.
Číslo účtu a specifický symbol
Na OU panuje bezhotovostní platební styk, vložení čísla účtu do systému je tedy nezbytné. Pokud si účet do portálu nevložíš, nebude ti
moct být vyplaceno případné stipendium. Číslo účtu vložíš přes Portál>Moje stránka>Studium. Zadáš číslo účtu a potvrdíš.
Na Portále si můžeš zjistit ještě jeden velmi důležitý údaj, a to specifický symbol pro platby. Při jakékoliv platbě jej musíš uvést, aby
ti mohla být platba připsaná. Bez tohoto čísla nebudou vědět, kdo
platbu poslal. Zjistíš jej Portál>Moje stránka>Personální informace.
Studentská karta
http://www.osu.cz/index.php?id=4546
Určitě budeš potřebovat kartu studenta. Ta je nezbytnou součástí tvého studentského života. Slouží jednak k otevírání dveří v některých
14
Obsah
Obsah
15
budovách, jako průkaz do studovny, knihovny, pro platby v rámci elektronické peněženky, průkaz totožnosti aj. (Jsi povinen se jí na vyzvání
vyučujícího během kontroly studia – zkoušky nebo zápočtu – prokázat).
Na výběr máš ze dvou karet. Jednak si můžeš vybrat kartu ISIC (pozor,
karta ISIC vydaná jinou společností nebude v rámci OU fungovat). Lze
na ní pobírat i různé slevy, stejně jako s klasickou ISIC kartou. Nevýhodou je, že se její prodlužování platí. Druhá možnost je klasická studentská karta, „modrá karta“. Tato je prodlužována zdarma. V rámci OU
má stejné funkce jako karta ISIC, avšak, většinou na ní nelze čerpat
slevy v obchodech. (I když i toto v některých obchodech lze.)
Tip: za prodloužení ISIC sice zaplatíš každý další rok studia, ale
většina bank ti při vedení studentského účtu připíše za ISIC každý
rok 200 Kč, pokud si tam tedy nezapomeneš zajít a prodlouženou
ISIC kartu ukázat.
Slevy ISIC: http://www.isic.cz/index.php/slevy/vyhledani-slev
Před vyřízením karty je potřeba nejdříve odeslat poplatek za její vystavení. Bez potvrzení o platbě ti nebude karta vydána. Platbu identifikační karty je možno provést pouze bezhotovostně. Je potřeba trochu
trpělivosti, jelikož někdy to trvá skoro až týden, než budou peníze
na účet připsané. Až potom ti kartu vydají. Nezapomeň uvést všechny
nezbytné údaje, včetně specifického symbolu pro platby. Jakmile budeš mít kartu zaplacenou, spolu s občanským průkazem a potvrzením
o platbě (útržek složenky, výpis z účtu aj.) můžeš do kartového centra.
Zde tě vyfotí a kartu vyrobí na počkání. Karta pak bude plně funkční
od následujícího dne.
16
Obsah
Platba Studentské identifikační karty „Modrá karta“
Účet: 931761
Kód banky: 0710
Variabilní symbol: 9275000712
Specifický symbol (příjemce)
Částka: 100 Kč.
Platba studentské identifikační karty ISIC:
Účet: 931761
Kód banky: 0710
Variabilní symbol: 9275000612
Specifický symbol (příjemce)
Částka: 220 Kč.
Kartové centrum se nachází v budově IT, hned vedle knihovny, na Bráfově ulici. http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57&id=2900&budova=17
V prvních dvou měsících (od 10. 9. 2012 do 26. 10. 2012) má kartové
centrum rozšířené úřední hodiny:
pondělí: 08:00-11:00 a 12:00-15:00
úterý:
08:00-11:00 a 12:00-15:00
středa: 08:00-11:00 a 12:00-15:00
čtvrtek: 08:00-11:00 a 12:00-15:00
pátek: 08:00-11:00 a 12:00-15:00
Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu se vydává na studijním oddělení. Máš dvě možnosti, buďto si dopředu vytiskneš potvrzení a na studijním si jej necháš
potvrdit (tisknout si jej můžeš přes Portál>Moje stránka>Studium),
anebo si příslušný formulář vyplníš přímo na studijním oddělení. Potvrzení je většinou vydávané při zápisu do studia, v dalších letech studia až po zápise do akademického roku. POZOR, na studijním nelze
koupit kartičku na MHD. Tu si musíš koupit u prodejce MHD, a poté ji
nechat na studijním potvrdit.
Obsah
17
Trocha nut(d)né teorie
Máme 3 druhy předmětů:
a) P
ovinný předmět (označován jako A) – absolvování je povinné,
musíš si jej zapsat a následně splnit.
b) P
ovinně volitelný předmět (označován jako B) – obvykle v určitých
blocích, ty si musíš vybrat tolik předmětů z daného bloku, abys získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. Konkrétní
volba je ale na tobě.
c) V
ýběrový předmět (označován jako C) – v Céčkách máš doporučené
předměty, zároveň si můžeš zvolit jakýkoli předmět vyučovaný na OU,
pokud není nějak omezen (např. kapacitou nebo podmíněn jiným).
Céčkami si doplňuješ potřebné množství kreditů, které musíš získat
za studium (v bak. programu 180). Za dobu studia nemusíš absolvovat žádné Céčko, pokud si kredity doplníš v rámci Béček.
Posloupnost výběru předmětů je téměř výhradně na tobě. V prvním
ročníku bys ale měl absolvovat předepsaná Áčka. Celkově je
doporučováno řídit se u Áček a Béček doporučeným rokem studia.
Na OU jsou 3 typy studijních programů:
a) Bakalářský
b) Magisterský (nenavazující nebo navazující)
c) Doktorský
Studium na OU může mít formu:
a) Prezenční – denní
b) D
istanční – „dálkové“, student se povinně dostaví jen k zápisu
a přezkoušení
c) Kombinovanou – kombinace a) a b), obvykle ve výukových blocích
Doba studia (v letech)
a) bakalářský program – 3 (max. 5)
b) magisterský čtyřletý – 4 (max. 6)
c) magisterský pětiletý – 5 (max. 7)
d) magisterský šestiletý – 6 (max. 8)
e) magisterský navazující – 2 (max. 4)
f) doktorský program – 3 nebo 4 (max. 4 nebo 5)
18
Obsah
Studijní plán
Každý studijní obor má určitý studijní plán. Na OU máš v některých věcech relativně volnou ruku, a vytváříš si svůj osobní studijní plán pro každý AR. Co musíš dodržet, je podmíněnost předmětů a podmínky zápisu.
Přednáška
Obvykle mluví učitel a ty jen posloucháš. Je nepovinná a je na tobě, zda
tam budeš nebo nebudeš chodit. Minimálně na první přednášku předmětu bys ale jít měl, dozvíš se podmínky udělení zápočtu či zkoušky.
Cvičení či seminář
Tady už po tobě obvykle budou chtít aktivitu. Vyučující ti na začátku
řekne, jakou procentní účast musíš ve cvičeních či na semináři splnit.
Konzultace
Vyučující mají své konzultační hodiny. Na nich můžeš individuálně probrat, čemu v látce nerozumíš. Najdeš je na dveřích vyučujícího nebo
Portál>Fakulty a ústavy>tvá fakulta>Katedry>tvá katedra>Konzultační hodiny. E-mailem se můžeš domluvit i na jiném termínu.
Honba za studijními povinnostmi
Kontrola studia
Výsledky studia jsou zaznamenávány především v tvém Indexu. Ten
najdeš na Portále a jsi POVINEN kontrolovat, zda ti vyučující tvůj výsledek zapsal (měl by tak učinit do pěti dnů ode dne vykonání). Předměty
jsou ukončovány buď zápočtem, nebo zkouškou.
Zápočet
Obvykle jednodušší než zkouška, někdy udělen za docházku, seminárku, úspěšné zvládnutí testu. Přesné podmínky udělení najdeš v Popisu předmětu a na začátku kurzu ti je sdělí obvykle vyučující. Hodnotí
se buďto „splněno“ nebo „nesplněno“.
Zkouška
Obvykle těžší, samotná zkouška může být podmíněna zápočtem či splněním dalších požadavků. Zkouška je písemná, ústní, praktická nebo
kombinovaná. Vše najdeš opět v Popisu předmětu nebo ti to sdělí
vyučující. Hodnotí se známkou 1, 2, 3, 4. Pokud máš 1-3, je to ještě
dobré, pokud dostaneš 4, zkoušku jsi neudělal a musíš ji opakovat.
Obsah
19
Kolik máš pokusů?
Zkouška – máš 1+1 (+3) tedy jeden pokus a jeden opravný. Během bakalářského studia je tento systém ještě doplněn třemi
děkanskými termíny. Můžeš tedy nejvýš třikrát písemně požádat
děkana o možnost vykonat zkoušku ještě jednou.
Zápočet – máš jeden pokus. Učitel není povinen vypsat další termín.
Ale většina to udělá a na udělení zápočtu se dá obvykle domluvit.
Studijní průměr
Vážený studijní průměr (VSP) je jedna z věcí, které by sis měl hlídat.
VSP je vypočítáván ze známek z předmětů ukončených zkouškou.
Na začátku semestru máš automaticky ze všech 4, tvůj VSP je tedy
4. Postupně, jak vykonáváš zkoušky, se snižuje. Na konci roku, tedy
k 31. srpnu NESMÍ být vyšší než 3,40!!! Můžeš si jej vypočítat sám
podle vzorce nebo jej najdeš v horní liště tvého Indexu.
(Kde k je počet kreditů za daný kurz, z je známka získaná při zkoušce daného
kurzu a n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou
ukončeny zkouškou.)
Kromě toho, že nesmíš překročit hranici 3,40, pokud budeš mít naopak VSP do 1,2 nebo 1,5 můžeš získat prospěchové stipendium.
A je-li libo na konci červený diplom, musíš ukončit studium jednak
ve standardní době, odstátnicovat s celkovým prospěch „výborně“
a samozřejmě, tvůj VSP nesmí za celou dobu studia přesáhnout 1,5.
Ukončení studia
Cílem je ukončit studium promocí:). Je ale několik dalších věcí, které
jsou důvodem pro ukončení tvého studia. Podrobně je najdeš ve Studijním řádu.
1) Nesplníš podmínky pro 1. semestr studia
2) Nesplníš podmínky pro první rok studia
3) Neprovedl jsi elektronický zápis do studia (2. vyšší ročník, přes
Portál)
4) Neprovedl jsi zápis předmětů ve všech krocích (registrace a zápis)
20
Obsah
5)
6)
7)
8)
Měl jsi za AR VSP horší než 3,40
Překročil jsi počet nesplněných B a C předmětů (u bak. studia 6)
Překročil jsi počet možností opravného termínu u A předmětů
Překročil jsi max. možnou délku studia nebo jsi v ní nesplnil studijní povinnosti
9) Nesplnils počet požadovaných kreditů (celkem za studium, u bloků B předmětů, min. 80 kreditů ve 4 po sobě jdoucích semestrech, min. 20 za 1. semestr, min. 40 za AR)
10)Přerušils studium a včas se znovu nepřihlásil a do 5 dnů se neomluvil
Za celé studium si můžeš dovolit neudělat (tedy zapsat a nedokončit) určitý počet B a C předmětů. Např. u bakalářského studia to je
celkem 6 předmětů, u navazujícího Mgr. 4. Neudělaný předmět si
můžeš zapsat v dalším roce nejvýše jednou, pokud jej neuděláš ani
tentokrát, stále se to počítá jako jeden nesplněný. Naopak, pokud
bys jej napodruhé splnil, anuluje se ti nesplnění z prvního roku.
Nutné minimum aneb Co musíš zvládnout
První semestr – musíš získat min. 20 kreditů
První rok studia – min. 40 kreditů, VSP nesmí být vyšší než 3,40,
počet zapsaných a neabsolvovaných B a C předmětů nesmí překročit
stanovené maximum
Další roky – na konci žádného AR nesmí být tvůj VSP vyšší než 3,40,
nesmíš si zapsat a nesplnit vyšší počet B a C předmětů, musíš
získat min. 80 kreditů ve 4 po sobě jsoucích semestrech, nesmíš si
podruhé zapsat A předmět a znovu jej nesplnit
Kreditní systém odráží evropský systém. Kredit je jednotka, která představuje průměrnou studijní zátěž měřenou časem. Např. u 2kreditového předmětu se až tak moc nenadřeš, u předmětu, za který získáš třeba 5 kreditů, už počítej s většími oběťmi. Kredity získáš, pokud splníš
VŠECHNY podmínky, které jsou u předmětu předepsány. Minimální počet kreditů za celé studium je šedesátinásobek standardní doby studia
(např. u bak. studia 60x3=180). Maximum kreditů za AR je 90. (Můžeš
požádat o navýšení děkana, který rozhodne, zda ti to povolí či ne).
Obsah
21
Co vše tedy hlídat?
Nezabloudit v Portálu
Kredity – kredity jsou základ, hlídej si všechna minima (za první semestr (20), za AR (40), za celé studium (60xstandardní délka studia))
Dobu studia – nesmíš překročit max. dobu studia (nezapočítává se
do ní přerušení)
Áčka – všechny A-čkové předměty musíš splnit
Béčka – v blocích musíš splnit předepsané minimum (např. 12kreditů)
Nesplněná B + C – počet zapsaných a neukončených B a C předmětů
nesmí překročit povolený limit (u Bc. 6)
VSP – nesmí být na konci AR vyšší než 3,40 a pokud chceš prospěchové stýpko, hlídej si, abys nepřekročil hranici 1,5
Zápis do studia – ve 2. a vyšším ročníku se budeš do AR zapisovat
přes Portál (Moje stránka > Studium > Elektronický zápis (objeví se to
pouze v době stanoveném harmonogramem))
Registraci předmětů – v harmonogramem stanovaném období si
musíš na Portálu (Předzápis) registrovat předměty pro další semestr
(letos pro LS od 30. 10. do 11. 11.)
Zápis předmětů – musíš přes Portál (Předzápis) provést zápis předmětů na konkrétní rozvrhové akce (pro LS 24. 1. – 9. 2. 2013)
Termíny zkoušek – vyučující na Portálu (Moje stránka – Studium –
Přihlašování na zkoušky) vypíše termíny zkoušek, ty si musíš hlídat,
abys je nepropásl a aby ses na termín přihlásil včas (mají omezenou
kapacitu)
Portál je zřejmě nejdůležitější webovou aplikací, se kterou budeš během studia pracovat. Najdeš zde téměř vše. Od aktualit, přes možnosti stravování a ubytování až po databázi vysokoškolských prací.
Hned první rada tedy zní: projdi si jej hned na začátku, ušetříš tím
později mnoho času.
Než se dostaneme k té nejdůležitější složce, proleťme v rychlosti několik dalších zajímavých složek, které můžeš potřebovat.
Úvod – zajímat by tě mohly zvlášť Listy OU, tedy oficiální periodikum univerzity, a Integrace OU a VŠB-TU, kde kromě dokumentů spojených se
slučováním univerzit najdeš také Fórum, do kterého se můžeš zapojit.
Na některé věci tě může e-mailem upozornit studijní (např. na zápis
do studia, registraci a zápis předmětů). Nikdo to za tebe ale hlídat
nebude. Pokud něco z toho nesplníš, porušíš Studijní řád, je to důvod pro ukončení studia. Např. u registrace předmětů, pokud přece
jen zapomeneš, můžeš za poplatek na studijním provést dodatečnou
registraci. Pokud ale „zapomeneš“ splnit podruhé zapsané Áčko,
máš smůlu.
22
Obsah
Informační systémy – zde najdeš databázi Vysokoškolských prací.
Až budeš zadávat téma své bakalářky, bude to právě zde. Také zde
najdeš informace o všech VŠKP na naší univerzitě.
Dokumenty – v této složce by tě měla zajímat zvláště část Ostravská
univerzita>Studium. Najdeš zde totiž nejdůležitější dokumenty týkající
se tvého studia, tedy Studijní a zkušební řád a také Stipendijní řád.
Vedle toho v této složce najdeš veškeré oficiální dokumenty vydávané
univerzitou – nařízení, vnitřní předpisy, normy, zápisy z jednání AS OU
apod.
Obsah
23
Fakulty a ústavy – tuto složku využiješ zvlášť pro získávání informací
o tvé fakultě. Pod tvou fakultou, a následně katedrou, najdeš například všechny konzultační hodiny vyučujících, důležité formuláře, tematické okruhy ke zkouškám i státnicím,...
Moje stránka – slibovaná nejdůležitější složka.
Prohlížení – najdeš zde rozvrhy vyučujících i tvých studentských kolegů, dají se zde dohledat předměty i programy a obory na OU.
Personální informace – v nich je uvedeno číslo tvého účtu a specifický
symbol pro veškeré platby. Kolonka Disponibilní zůstatek konta Centrálního úhradového systému je novinka. Váže se k zavedení systému
„Elektronické peněženky“, který byl spuštěn od prvního září loňského roku. Po zaslání peněz na univerzitní účet budeš moct platit ISIC
kartou, která by měla časem nahradit bezhotovostní platby na účet.
Změna hesla – provádí se minimálně co půl roku. Na studijní e-mail
dostaneš upozornění před vypršením doby, poté si jej musíš změnit,
jinak budeš mít zablokován přístup na Portál, e-mail,… Pokud se ti
přesto podaří zablokovat, na stránce https://student.osu.cz/src/login.php najedeš Řešení potíží s heslem.
Helpdesk – bude se ti snažit poradit s technickými problémy
Studium – můžeš zde požádat o ubytovací stipendium, nebo si vytisknout předem vyplněné potvrzení o studiu
Potřebnou záložkou je Elektronický index, který nahrazuje starý papírový a má tu výhodu, že nemusíte nikde nahánět vyučující. Na konci
semestru se zde objevují výsledky zkoušek a zápočtů. Že jsou tyto
výsledky v pořádku, jsi povinen kontrolovat ty sám!
Další pro tebe nutnou záložkou je Předzápis. Nabízí kompletní přehled studijního plánu. V každém Oboru/Aprobaci si volíš ze tří bloků.
Povinné předměty (A) si musíš zapsat a splnit. U Povinně volitelných
(B) máš stanovené minimum, musíš si během celé doby studia vybrat
tolik předmětů z tohoto bloku, abys toto minimum splnil. Ale můžeš
jich mít pochopitelně splněných víc. V tom případě doplňují Céčka.
Výběrové předměty (C) jsou nepovinné, slouží k doplnění kreditů (A+B)
do minima, které musíš splnit za celé studium. Pokud si nevybereš
z nabízených Céček, můžeš si zapsat i jiné (i z jiných oborů či fakult).
V tom případě se ti objeví v položce Předměty mimo studijní plán.
V době zkoušek budeš využívat Přihlašování na zkoušky – učitelé tam
vypíšou termíny a ty si některý z nich vybereš. Odhlásit se můžeš nejpozději 24 hodin před zkouškou. Pokud se neodhlásíš a na zkoušku
24
Obsah
nepřijdeš, jsi klasifikován „nevyhověl“, tedy 4. Další pokus už bude
brán jako opravný.
Dobré je zavítat čas od času do Studijních materiálů – najdeš zde
materiály, které k tvým zapsaným předmětům uložili tvé vyučující, ale
najdeš tam i další studijní materiály.
Hodnocení kvality – na konci každého semestru probíhá hodnocení
kvality. K hodnocení budeš vyzván i Portálem. Není povinné, ale svým
hodnocením dáváš zpětnou vazbu svým vyučujícím i své škole. Hodnotit můžeš i anonymně.
Na Portál je postupně přesouváno čím dál více věcí. Kdo správně
hledá, najde zde skoro vše potřebné, kontakty, dokumenty, materiály.
Ty si v něm především hlídej své studijní výsledky;-).
Adresa pro přihlášení na Portál: https://portal.osu.cz/wps/portal nebo přes http://osu.cz/
Adresa pro přihlášení na st. e-mail: https://student.osu.cz/src/
login.php nebo přes http://osu.cz/
Osobní číslo – tvé číslo, které je něco jako tvoje jméno a příjmení.
Každý student má specifické číslo, je tvořeno písmenem (F, D, R,
S,…), dvěma posledními čísly roku začátku studia (12) a třemi dalšími čísly. (např. F12123, S12321,...). Své osobní číslo si musíš
pamatovat. Přihlásíš se přes něj na Portál, do univerzitní knihovny,
na e-mail, do sítě Novell,...
Studentský e-mail – ve tvaru tvého osobního čísla a @student.
osu.cz (např. [email protected]), na studentský e-mail ti budou chodit všechny důležité informace, a POUZE přes něj budeš
komunikovat se svými vyučujícími, studijním apod. Na soukromé
e-mailové adresy nejsou povinni odpovídat.
Heslo - je přednastaveno na „x“ a celé rodné číslo bez lomítka,
př. x89123456, heslo lze poté kdykoliv změnit a to na Portále.
Přihlásíš se přes něj na Portál, do univerzitní knihovny, na e-mail,
do sítě Novell,...
Obsah
25
Stipendia
Studium je náročné ne jen na čas, ale i na peníze. S tím ti alespoň
částečně může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek,
lze studentovi na OU přiznat různé druhy stipendií. Nezapomeň, nevyplníš-li na Portále číslo účtu, nebude ti moc být stipendium zaslané
a ztrácíš na něj nárok. Výše stipendií je různá, dle druhu stipendia
a také se různí dle fakult. Základním dokumentem týkající se stipendií
je Stipendijní řád OU, který nalezneš na Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium > Stipendijní řád.
Jaké druhy stipendií se na OU vyplácí a za co?
a) Prospěchové stipendium – je vypláceno nejdříve od druhého roku
studia, na základě jeho studijních výsledků. Pro výplatu tohoto stipendia musí student získat alespoň 50 kreditů za předchozí akademický rok a mít vážený studijní průměr (VSP) do 1,20 a 1,5.
Výše tohoto stipendia je různá na jednotlivých fakultách, některé
fakulty toto stipendium sice přiznají, ale nevyplácí. O prospěchové
stipendium student nemusí žádat, je mu zasláno na účet.
b) Výzkumné stipendium – může studentovi přiznat děkan dané
fakulty, na které student studuje. Je určen zejména studentům
podílejícím se na výzkumných aktivitách fakulty, zejména v rámci
projektu SGS (Studentská grantová soutěž).
c) Sociální stipendium – o toto stipendium může požádat student
na studijním oddělení. Krom žádosti musí student doložit i dokumenty, potřebné pro rozhodnutí. Zda máš na sociální stipendium
nárok, najdeš ve Stipendijním řáda, kde je přesně řečeno, za jakých podmínek je sociální stipendium uděleno. Stipendium činí podle zákona 1620 Kč měsíčně a zpravidla je vyplácen co tři měsíce.
Žádost musíš podat do 19. 10. 2012!
d) Sociální stipendium I (Zvláštní stipendium) – o toto stipendium
může v odůvodněných případech požádat student, který se ocitl
v tíživé finanční situaci. Spolu se žádosti musí na studijní oddělení doložit potřebná potvrzení, zejména příjem rodiny, zdravotní
potvrzení aj. Přesné podmínky ti sdělí na studijním oddělení. Toto
stipendium může být, ale také nemusí být přiznáno. O jeho přiznání
rozhoduje děkan, zpravidla po poradě se stipendijní komisí. Většinou se jedná o jednorázové stipendium.
26
Obsah
e) Mimořádné stipendium – toto stipendium může být vyplaceno
za mimořádné zásluhy studenta, většinou návrh na toto stipendium podává vedoucí katedry.
f) Zvláštní stipendium – je vypláceno studentovi za jeho činnost nad
rámec studia (př. Práce v různých studentských organizacích, práce pomocné vědecké síly aj.)
g) Ubytovací stipendium – na toto stipendium mají nárok pouze
prezenční studenti, kteří splnili podmínky stanovené stipendijním
řádem, a kteří nebydlí, respektive nemají trvalý pobyt v Ostravě
a vesnicích v okolí Ostravy, které jsou vyjmenované v příloze stipendijního řádu. Student musí o toto stipendium požádat prostřednictvím portálu > moje stránka > studium. Stejnou cestou si student může stáhnout rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia.
Toto stipendium se vyplácí zpětně za tři měsíce. Žádost musíš
podat do 26. 10. 2012!
h) Doktorské stipendium – na toto stipendium mají podle zákona
nárok studenti v prezenční formě doktorského programu.
Poplatky
Za nadstandardní úkony se platí. Např. když zapomeneš včas zaregistrovat předmět nebo se přihlásit do AR. Stejně tak se platí,
pokud přesáhneš standardní dobu studia. Aktuální ceny najdeš
vždy v „ceníku“, který je obvykle aktualizován. Portál>Dokumenty>Ostravská univerzita>Řídící normy>Směrnice rektora>Výše úhrad
za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (a Poplatky
spojené se studiem).
Obsah
27
Otázky a odpovědi
Koho mám kontaktovat v případě, že se mi kryjí dvě cvičení a na jiném
už je naplněna kapacita?
Tajemníka katedry můžeš požádat, aby navýšil kapacitu. Můžeš se také
zkusit domluvit s některým ze spolužáků, pokud jsou cvičení ve dvou či
více termínech, aby si s tebou termín přehodil. Jedná-li se o B nebo C
předmět, můžeš si jej zapsat v následujícím semestru, resp. roce. Áčka by
se ti krýt neměly nikdy (viz Studijní řád). Pokud si nebudeš vědět rady, zkus
se spojit s tajemníkem katedry nebo studijní referentkou.
Co se stane, když neudělám povinný „A-čkový“ předmět?
Všechny „A“ předměty musí být za studium absolvovány, pokud se stane,
že daný předmět neuděláš, musíš si jej zapsat v následujícím ročníku a již
ho splnit. Pokud jsi nesplnil povinný předmět v ZS, nemusíš čekat na další
ročník. Pokud se předmět vyučuje v obou semestrech, můžeš si jej zapsat
znovu ještě v tom roce. Pokud se standardně v obou semestrech nevyučuje, máš možnost podat si na studijním žádost o znovu zapsání daného
kurzu, a absolvovat v následujícím semestru pouze zkoušku. Budeš ale
potřebovat souhlas vyučujícího kurzu.
Kdy se dělají zápočty?
Zpravidla v zápočtovém týdnu, což je poslední výukový týden před vánočními prázdninami. Opravné termíny zápočtů (pokud jsou) bývají také zpravidla ve zkouškovém období.
Kolik mám pokusů na udělání zkoušky a úspěšné splnění předmětu?
Na Ostravské univerzitě platí tzv. systém 1+1, tedy jeden řádný termín
plus jeden opravný termín. Existují však ještě mimořádné, tzv. děkanské
termíny, ty jsou tři za celé bakalářské a dva za celé magisterské studium,
k tomuto pokusu je však nutná žádost adresovaná přímo děkanovi fakulty.
Jak se řeší, když za 5 minutovou pauzu mám přejet z jedné budovy
do druhé?
U sousedících budov se to za tuto kratinkou pauzu stihnout dá. Pokud se
stane, že potřebuješ přejet půlku města, nezbývá než se předem domluvit
s vyučujícími na dřívějších odchodech a opožděných příchodech. V drtivé
většině jsou pedagogové ochotni vyhovět.
Co znamená, když nemám u předmětu splněnu prerekvizitu?
Nesplnil jsi předmět, který zmiňovanému předchází. Předmět, který je podmíněn prerekvizitou si můžeš zapsat nejdříve ve stejném semestru jako
předmět podmiňující. Ideální je ale splnit takový předmět o rok dřív.
Můžu si požádat o ubytovací stipendium, i když do školy dojíždím a nejsem ubytovaný v Ostravě?
Ano, o ubytovací stipendium si mohou zažádat všichni studenti, kteří nemají trvalé bydliště v Ostravě a okolních obcích s dobrou dopravní dostupností. Seznam obcí, na které se ubytovací stipendium nevztahuje, je
vypsán ve Stipendijním řádu OU, který naleznete na Portále OU v sekci
Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium. Elektronická žádost musíš
podat nejpozději do 26. 10., nalezneš ji na Portále v sekci Moje stránka >
Studium – hned na úvodní stránce, která se ti zobrazí. Pokud si požádáš
v tomto termínu, tedy na začátku zimního semestru, žádost se ti automaticky převede i do semestru letního.
Kde se nabíjí ISIC?
ISIC si můžeš nabít bezhotovostně převodem peněz na účet univerzity
931761/0710 s variabilním symbolem 901088 a s tvým specifickým
symbolem pro platby, který najdeš na Portále > Moje stránka > Personální
informace. Druhá možnost je přijít s hotovostí k okýnku u menzy na Reální
ulici. Minimální vklad je 100,- Kč.
Můžu si vybírat předměty jen ze své fakulty?
Do „Céček“ si můžeš zapsat jakékoli předměty z kterékoli fakulty (až na výjimky – některé náročné a specifické předměty). Předměty, které nemáš
přímo v doporučených Céčkách, se ti v elektronickém indexu objeví jako
„C“ předměty mimo studijní plán, to však nic neznamená, mají stejnou
váhu jako „C“ předměty v rámci studijního plánu.
28
Obsah
Obsah
29
První pomoc
Problém se studiem
Během studia se můžeš setkat s řadou problémů. Ideální je se jím vyhýbat, pokud přesto na nějaký narazíš, zde je přehled, co můžeš udělat.
Pedagogický poradce – řeší problematiku týkající se oboru, který má
na starost; jména najdeš na webu
1)Poradit se s kolegy-studenty, vždy je možné, že budou znát řešení
nebo podobný problém sami řešili. Zeptat se můžeš i přes facebookové stránky:
http://www.facebook.com/PrvniPomocPrvakumOu
http://www.facebook.com/groups/studentou/
Studijní referentka – na studijním ti pomohou vyřešit běžné problémy
se studiem – přerušení, ukončení, opomenutí registrace předmětů
apod., obvykle ti poradí na koho se obrátit, pokud problém nespadá
pod st. referentku; úřední hodiny a kontakt najdeš zde: http://osu.
cz/index.php?kategorie=12
2)Většinu odpovědí na základní otázky spojené se studiem najdeš
ve Studijním a zkušebním řádu (např. kreditní systém, podmínky
ukončení studia apod.). Projdi jej, nebo jiný dokument týkající se
tvého problému, zda tam nenajdeš odpověď... Dokumenty najdeš
na Portálu>Dokumenty
Proděkan pro studium – řeší komplikovanější studijní problémy, které
nespadají pod st. referentku nebo ped. Poradce, vyhledat bys jej měl
až tehdy, když je tvůj problém natolik specifický, že jej nelze řešit předepsaným (obecným) postupem
3)Většina důležitých informací, aktualizací apod. ti přijde na tvůj studentský e-mail. Kontroluj jej.
Tajemník katedry – může ti pomoct při specifických problémech s rozvrhem, registrací či zápisem předmětů na konkrétní rozvrh
4)Pokud jsi stále nenašel odpověď, kontaktuj kompetentní osobu
podle typu problému.
Technický problém
5)Poradit se můžeš se studentskými senátory, a to jak „malého“,
fakultního senátu, tak „velkého“, celouniverzitního. Jména a kontakty najdeš na webu nebo Portálu.
Přehled důležitých odkazů
Ostravská univerzita v Ostravě (OU) http://osu.cz/
Studentský e-mail
https://student.osu.cz/src/login.php
Portál OU
https://portal.osu.cz/wps/portal/
Síť Novell http://soubory.osu.cz
Kontakt na technickou podporu
[email protected]
Moodle - E-learning http://moodle.osu.cz
Eduroam – bezdrátová síť
http://eduroam.osu.cz
30
Obsah
Helpdesk – nejjednodušší způsob řešení všech druhů technických
potíží (např. s Portálem, mailem apod.); najdeš jej na Portále>Moje
stránka>Helpdesk
CIT – Centrum informačních technologií zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií; na Portál>Součásti OU>Centrum
informačních technologií>Služby najdeš nejčastější problémy a jejich
řešení; kontakty a pomoc najdeš také na http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
Ztráta/změna hesla – změnu můžeš provést např. přes Portál, pokud
jsi jej zapomněl, zablokoval, postup řešení najdeš zde: https://student.osu.cz/src/login.php
Obsah
31
Fakulty Ostravské univerzity
32
Facultas Studiorum Socialium
Facultas Bonae Artis
Facultas Philosophica
Facultas Medicinae
Facultas Pedagogica
Facultas Rerum Naturalium
Obsah
33
Naše škola má celkem šest fakult. Je dobré je alespoň umět vyjmenovat a vzhledem k tvému titulu vysokoškoláka není zrovna vhodnou
vizitkou nepamatovat si jména představitelů tvé fakulty a nepoznat
třeba děkana na chodbě…
Jinak bys měl mít alespoň základní představu, jak vypadá struktura
tvé fakulty. Podrobně ji najdeš na Portále nebo webu školy, obvykle stojí na vrcholu hierarchie děkan, Vědecká (nebo Umělecká) rada
a Akademický senát fakulty. Všechna jména a členy najdeš na stránkách školy pod příslušnou fakultou.
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=8
Děkan
Stojí v čele fakulty, je volen fakultním Senátem a jmenován rektorem
univerzity. Sám jmenuje své proděkany a vymezí jim konkrétní oblasti,
které mají na starost a ve kterých mohou děkana zastoupit.
Akademický senát
Je volen akademickou obcí dané fakulty, jeho členy tvoří z části (min.
1/3) studenti, z části ak. pracovníci fakulty. Schvaluje například využití finančních prostředků či vnitřní předpisy. Tzv. „malý“ senát je
tedy důležitou složkou fakulty, proto, až budou volby na tvé fakultě,
nezapomeň jít volit!
Tajemník
Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.
Jak najít učebnu?
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57
Učebny mají na začátku označení budovy, ve které se nachází
a za ním následuje samotné číslo místnosti, např. E304.
Studijní oddělení
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=12
Co řeší?
Provádí kontrolu tvého studia, poradí ti postup např. při přerušení,
orazítkuje ti potvrzení o studiu, řeší zápis do studia a může ti pomoct,
pokud jsi při zápise předmětů udělal něco špatně...
Co neřeší?
Technické problémy, koleje, ISIC, menzu, exkurze, přístup na portál
nebo do e-mailu...
Tvar e-mailu
Tvar e-mailu všech pracovníků je stejný: [email protected]
Studovna
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35827
Obvykle místo, kde najdeš několik počítačů, internet, odborné knihy,
klidné prostředí ke studiu...
Fakultní knihovny
http://knihovna.osu.cz/index.php?id=1606
Vedle hlavní univerzitní knihovny mají některé fakulty a ústavy
vlastní knihovny.
Fakulty mívají obvykle své Studentské vědecké konference. Informace
o nich najdeš na nástěnkách kateder, v aktualitách na webu nebo
u tvých vyučujících. Během studia můžeš také využít některé z exkurzí,
které pro své studenty katedry pořádají.
34
Obsah
Obsah
35
Fakulta sociálních studií (FSS)
Kdo je kdo na FSS
http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=34995
Web:
http://fss.osu.cz/
Děkan
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Adresa:
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00, Ostrava - Mar. Hory
Proděkan
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D. – pro studium a celoživotní vzdělávání
Facultas Studiorum Socialium
Budovy:
http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35033&id=2900&budova=34
Budova je rozdělena na sekci SA (prostor kanceláří), nachází se zde
dvě učebny, malá zasedačka (místnost SA 109) a velká zasedačka
(místnost SA 107), část označená SB se nachází za části SA, v tomto
prostoru je situována studovna, počítačová učebna a učebna SB 111.
Poslední úsek je blok SC, kde se nachází učebny. Jedná se o dveře
naproti vstupním dveřím.
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
– pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Tajemnice
Ing. Ladislava Petrů
Kancelář děkana
Zdeňka Bystroňová
Akademický senát Fakulty sociálních studií
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Akademický senát.
http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35017
Studijní oddělení
Na studijním oddělení je velmi vhodné dodržovat úřední hodiny, jde-li však o akutní problém, obě studijní referentky jsou velmi ochotné
řešit problém i mimo úřední hodiny.
http://fss.osu.cz/index.php?id=4598
Rok vzniku: 2008
Počet kateder: 2
36
Obsah
Obsah
37
ÚŘEDNÍ HODINY:
Fakulta umění (FU)
Scarlet Mánková
Pro obory: Sociální práce – Bc. (prez. + kom.)
Sociální práce se zdravotnickým profilem
Sociální práce – Ph.D. (prez. + kom.)
Web:
Pondělí Středa
Čtvrtek
Pátek
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00 zavřeno
9:00 - 11:00 13:00 - 14:00
zavřeno
13:00 - 14:00
zavřeno
Monika Benianová Kührová
Pro obory:
Sociální práce – NMgr.
Management organizací služeb sociální práce – NMgr. (prez + kombi)
Zdravotně sociální pracovník – Bc.
Pondělí Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
zavřeno
zavřeno
9:00 - 11:00 zavřeno
9:00 - 11:00 www.fu.osu.cz
https://portal.osu.cz
> přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Fakulta umění
Adresa:
Fakulta umění
Ostravská univerzita v Ostravě
Podlahova 3
709 000 Ostrava – Mar. Hory
Facultas Bonae Artis
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 597 092 950
zavřeno
zavřeno
13:00 - 14:00
zavřeno
zavřeno
Studovna
http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35834
Harmonogram AR na FSS
http://fss.osu.cz/index.php?id=9642
Budovy:
http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34971
Rok vzniku: 2008
Počet kateder: 9
38
Obsah
Obsah
39
Kdo je kdo na FU
Studovna
http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34685&id=3316&rad=h#50900
Studovna se nachází v třetím patře budovy Fakulty umění na ul. Podlahova 3 v Mariánských Horách. Přístup k internetu umožňují 2 uživatelské PC, je možné připojit vlastní notebook přes bezdrátovou síť Wi-Fi
Eduroam. K dispozici pro tisk, kopírování a skenování je multifunkční
zařízení a tiskárna.
Provozní doba: http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=36039
Děkan
doc. PhDr. Zbyněk Janáček
Proděkan
Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D. - pro umění, vědu a zahraniční
vztahy
Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. pro studium
Harmonogram AR na FU
http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34694&id=9995
Tajemník
Ing. Jana Klimešová
Filozofická fakulta (FF)
Kancelář děkana
web:
Hana Koudelná
Akademický senát Fakulty umění
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu:
Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Akademický senát.
Složení: http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34697
Studijní oddělení
http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=12&id=1488
Studijní referent:
Mária Šolonková, e-mail: [email protected]
ÚŘEDNÍ HODINY:
úterý:
13:00 - 16:00
středa: 08:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
čtvrtek: 08:00 - 11:00 40
Obsah
http://ff.osu.cz/
https://portal.osu.cz
> přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Filozofická
fakulta
Adresa:
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5 701 03 Ostrava
Facultas Philosophica
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 597 091 800, 553 461 800
FF na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Filozofick%C3%A1-fakulta-Ostravsk%C3%A9-univerzity-v-Ostrav%C4%9B/189241807795290
Obsah
41
Děkan
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Proděkan
doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. – pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – pro zahraniční vztahy a rozvoj
Mgr. Richard Psík, Ph.D. – pro studium
Tajemník
PaedDr. Jaroslav Kozelský
Kancelář děkana
Mgr. Jana Bolková
Akademický senát Filozofické fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu:
Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Akademický senát.
Složení: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=35986
Aktuality
Budovy:
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=34991
Rok vzniku: 1991
Počet kateder: 10
Tato fakulta, která má zhruba 2700 studentů, patřila po roku 89 mezi
první filozofické fakulty u nás. Dá se říct, že se transformovala z tehdejší Pedagogické fakulty, která stála na začátku celé naší univerzity.
Její první děkankou a jedním z hlavních iniciátorů vzniku FF byla docentka Eva Mrhačová. V současné době má deset kateder a mimo
jiné se může pochlubit např. Ústavem pro regionální studia, tlumočnickou laboratoří či fungováním Univerzity třetího věku.
Kdo je kdo na FF OU
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=59&id=3316&rad=h#25900
42
Obsah
Aktuality z dění na FF najdeš na Portálu Fakulty a ústavy > Filozofická
fakulta > Aktuality, ale stále je ještě jistější sledovat především informace na http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=67 nebo nástěnkách.
A pokud opravdu nechceš, aby ti něco uniklo, každý měsíc vychází
Listy FF, které najdeš na webu univerzity i na Portále pod Filozofickou
fakultou.
Listy FF: http://cit.osu.cz/index.php?id=7244
Studijní oddělení
Studijní najdeš úplně nahoře v budově D.
Úřední hodiny:
po, st, čt: 8 – 11 a 13 – 15
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=75
Obsah
43
Internet, počítače, studovna
Na Ečku najdeš prostornou studovnu. Při vstupu budeš potřebovat
ISIC. K dispozici ti je především rozsáhlá sbírka studijního materiálu
(knih, skript, časopisů), který je možné vypůjčit si přes noc, víkend,
či prázdniny i domů. Studovna je rozdělena podle zaměření, pokud se
v ní nebudeš hned orientovat, neboj se zeptat kolegů nebo některé
z pracovnic, ochotně ti pomůžou najít přesně to, co potřebuješ. Vedle
toho najdeš ve studovně wi-fi, víc jak desítku počítačů, kopírky, skener, tiskárnu a klidné místo na tvé studijní hloubání.
Provozní doba: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=35830
Hned u vrátnice v budově E je počítačová učebna, která, pokud se v ní
zrovna nevyučuje (poznáš podle rozvrhu u vstupu), je ti plně k dispozici. A v celé budově je možné připojit se na síť osu.simple (přihlašovací
údaje jsou shodné s těmi, které používáš na Portál či e-mail) nebo
eduroam.
Lékařská fakulta (LF)
Web:
www.lf.osu.cz
https://portal.osu.cz
> přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Lékařská
fakulta
Adresa:
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19,
703 00 Ostrava 3
Facultas Medicinae
Kontakt:
e-mail: [email protected]
Může tě zajímat
Nejen studenti cizích jazyků se mohou zapsat do anglického či
německého studentského divadla, a příležitostí, jak ukázat své
jazykové schopnosti je také prestižní Den s překladem: http://
ff.osu.cz/index.php?id=8955. Oblíbeným Céčkem je pak Filmový
klub. Ujít by sis neměl ani cyklus Setkání s osobností, které pravidelně přednášejí v E304. Pozvánky najdeš na nástěnkách, webu
a přehledně i v Listech FF.
Přímo ve dvoře FF (vstup z ulice Reální) najdeš hospůdku Voliéra,
ve které můžeš potkat nejen své studentské kolegy. A uniknout by
ti neměla ani existence Student OFFu, který taktéž sídlí ve dvoře
(hned vedle Voliéry) a krom občasných akcí tam najdeš příjemné
prostředí k posezení.
Harmonogram AR na FF
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=62&id=9910
44
Obsah
Budovy:
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34976
Rok vzniku: 2010
Počet kateder: 8
Lékařská fakulta je nejmladší fakultou naší školy. Přesto je o studium
na ní rok od roku větší zájem. Vedle osmi kateder má Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ústav klinické farmakolofie a Ústav
epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.
Obsah
45
Kdo je kdo na LF
Studovna
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=192&id=3316&rad=h#11900
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=35835
Pondělí: 08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Úterý: 08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Středa: 08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Čtvrtek: 08.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
Pátek: 08.00 - 14.00
Děkan
MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Proděkan
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. - pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. - pro zahraniční styky
Mgr. Ivona Závacká - pro studijní a celoživotní vzdělávání
prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. - Proděkan pro lékařské obory
JUDr. Antonín Blahuta - pro výstavbu a strategii
Studovna je umístěna v budově Lékařské fakulty na Syllabově ul. 19
v Ostravě-Zábřehu. Přístup k internetu umožňuje 5 uživatelských PC.
K dispozici jsou 2 skenery, černobílá tiskárna a kopírka. Ve studovně
je 12 studijních míst.
Tajemník
Něco navíc
Ing. Iveta Nevludová
Semestr na LF má 14 výukových týdnů u nelékařských oborů a 15
u lékařských oborů, jiné fakulty mají jen 13 výukových týdnů.
V budově ZZ se nachází malý bufet.
Při psaní seminárních prací a závěrečných prací je doporučené
držet se manuálu vydaného LF.
Kancelář děkana
Zdeňka Měntielová
Akademický senát Lékařské fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu:
Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Akademický senát.
Složení: http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=149
Harmonogram AR na LF
http://lf.osu.cz/index.php?id=9987
Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení:
Bc. Lenka Kubinová, e-mail: [email protected],
tel.: 597 091 711
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=12&id=158
Úřední hodiny:
pondělí 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
středa 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
pátek
08:00 - 11:30 46
Obsah
Obsah
47
Pedagogická fakulta (PdF)
Web:
Kdo je kdo na PdF
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=190&id=3316&rad=h#45050
Děkan
http://pdf.osu.cz/
Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Adresa:
Proděkan
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Facultas Pedagogica
Kontakt:
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. – pro studium
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – pro vědu, výzkum a umění
RNDr. Martin Malčík, Ph.D. – pro rozvoj
Tajemnice
E-mail: [email protected]
Ing. Lenka Adamcová
Budovy:
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=34986
Kancelář děkana
Libuše Balcarová
Akademický senát
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=97
Studijní oddělení
Studijní oddělení Pedagogické fakulty je na budově G.
Úřední hodiny:
po, st: 8 – 11 a 13 – 15:00
pá:
8 – 11 a 13 – 14:30
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=101
Studovny
Rok vzniku: 1964
Počet kateder: 13
Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou OU. Kromě třinácti kateder je
její součástí také Centrum jazykové přípravy a Centrum dalšího vzdělávání. V budově na Mlýnské ulici najdeš prodejnu skript. Budova na ulici
Českobratrské zase skrývá Aulu Ostravské univerzity a Galerii Student,
která je relativně nová: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34519
48
Obsah
Studovna je na budově G (Mlýnská) v přízemí a je tam asi osm počítačů s internetem a jinak asi dohromady dvacet míst k sezení. Přímo
v učebně je návod, jak se připojit na internet.
Další studovna PdF je přímo v knihovně OU na Bráfově ulici: http://
knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35831
Harmonogram AR na PdF
http://knihovna.osu.cz/index.php?id=9567
Obsah
49
Přírodovědecké fakulta (PřF)
web:
www.prf.osu.cz
https://portal.osu.cz
> přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta byla spolu s FF a PdF jednou z prvních fakult
nově vzniklé Ostravské univerzity. V současné době má sedm kateder,
Environmentální centrum, Centrum celoživotního vzdělávání, Oddělení
cizích jazyků a Institut ekonomie a managementu.
Kdo je kdo na PřF
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=191&id=3316&rad=h#31900
Děkan
Adresa:
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
Ostrava 701 03
Proděkan
Facultas Pedagogica
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 597 092 100
MUDr. doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. - pro vědu a vnější vztahy
RNDr. Petra Konečná, Ph.D. - pro studijní a celoživotní vzdělávání
Tajemník
Ing. Lenka Káňová
Budovy:
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34981
Kancelář děkana
Monika Javorská
Akademický senát Přírodovědecké fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu:
Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Akademický senát.
Složení: http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123
Studijní oddělení
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=12&id=180
Vedoucí studijního oddělení:
Natálie Šimonková, e-mail: [email protected],
tel.: 597 092 108 – doktorské studium, rigorózní řízení
Úřední hodiny:
pondělí: 09:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
středa: 09:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
pátek: 09:00 - 11:00 Rok vzniku: 1991
Počet kateder: 7
50
Obsah
Obsah
51
Studovna
Provozní doba: http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=35833
Studovna se nachází v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty v Ostravě na ul. Chittussiho v Ostravě-Hladnově. Přístup k internetu umožňuje 7 PC. Taktéž je možné připojit vlastní notebook přes bezdrátovou
síť Wi-Fi Eduroam. Dále je k dispozici skener, kopírka, černobílá a barevná tiskárna.
Harmonogram AR na PřF
http://prf.osu.cz/index.php?id=9881
Knihovny a studijní materiály
Už od začátku bys měl znát jeden ze základních pilířů vysokoškolského studia – samostudium. Jestliže ti ještě na střední stačily zápisky z hodin, na výšce to platit zaručeně nebude u většiny vyučujících
a předmětů, se kterými se setkáš. A samostudium nebude mít smysl,
když si nebudeš umět vybrat kvalitní a správné materiály k učení. Ale
není kniha jako kniha a není skriptum jako skriptum...
Univerzitní knihovna
http://knihovna.osu.cz/
V univerzitní knihovně (ulice Bráfová) najdeš skoro vše, s čím se během
studia setkáš. Jde sice o veřejnou knihovnu, ale je profilována tak, aby
vyhověla studovaným oborům na naší univerzitě. K registraci budeš
potřebovat svůj ISIC a dvacku. Poté už jsou všechny služby knihovny po celou dobu studia zdarma. Tedy – pokud nebudeš podporovat
knihovnu ze svých prohřešků při pozdním vrácení knih. Výběr knih probíhá výhradně on-line. V Katalogu zadáš hledaný výraz a vybereš si
z nabízených titulů. http://aleph.osu.cz/F?RN=71421289?func=find-b
Po kliknutí na políčko „Exempláře (celkem/půjčeno)“ u tvé knihy můžeš ověřit, zda je momentálně volná v knihovně, anebo zda se na ni
můžeš podívat v některé ze studoven univerzity, a pokud není vypůjčena, dáš „objednat“. Jestli ses nepřihlásil svým studentským číslem
a heslem hned na začátku, systém ti tuto možnost sám nabídne. Tebou vybrané knihy, pokud si je vybereš přímo na počítači v knihovně,
ti přijdou za zhruba 5 – 15 minut, pokud si ji budeš objednávat doma
či jinde, přijde ti na studentský mail upozornění, že kniha je už připravena a do kdy nejpozději si ji máš vyzvednout. V políčku „Moje konto“
pak doporučujeme sledovat tvé výpůjčky. Doba vypůjčení je obvykle
jeden měsíc, u skript to bývá tři měsíce. Pokud na to ale není rezervace, můžeš si je prodloužit. Knihovna ti vždy před koncem výpůjční doby
tvé knihy pošle na mail upozornění.
Vědecká knihovna
http://svkos.cz/
Pokud nenajdeš v univerzitní knihovně to, cos hledal nebo je to vypůjčeno, můžeš zkusit Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě.
52
Obsah
Obsah
53
Množství titulů, které nabízí, ocení nejen pohroužený student. Vedle
odborné literatury a beletrie zde najdeš i obrovské množství časopisů,
protože MSVK patří mezi knihovny, kam se zasílají tzv. povinné výtisky.
Katalog knihovny funguje stejně jako u knihovny univerzitní. http://
katalog.svkos.cz/F?RN=273795597
Při registraci nezapomeň ISIC, kvůli slevě. Cena za jedno pololetí je
100Kč, za rok pak 200Kč. Knihovnu najdeš na Prokešově náměstí
u Nové radnice, což je od té univerzitní co by kamenem dohodil.
Městská knihovna
http://kmo.cz/
Zatímco univerzitní knihovna je profilována potřebami studentů a vědecká plní svou funkci pro celý kraj, Knihovna města Ostravy je vyloženě městská, se zaměřením na běžného čtenáře. A kdo ji zná, ví, že
patří mezi nejlepší městské knihovny u nás. Velký výběr nejen knih,
ale i dalších služeb patří mezi její velké výhody. Najdeš ji u Sýkorova
mostu kousek od Masarykova náměstí. On-line katalog ti umožní prohlédnout si knihy, které KMO nabízí, kdykoli přes internet, ale pokud
si je budeš chtít objednat, můžeš to udělat až přímo v knihovně. Vedle počítačů najdeš lístečky, kam zapíšeš signaturu knihy a lísteček
dáš do přihrádky na protějším stole. Ale neboj, příliš mnoho času tím
neztratíš, knihy „zdola“ dorazí asi do deseti minut. Cena za rok je
s ISICem 100Kč.
Prodejna skript
http://prodejna.osu.cz/
Některé tituly budeš během studia využívat opravdu často a vyplatí se
je mít po ruce. Cenově výhodné je odkoupit takové materiály od starších spolužáků, pokud takovou možnost nemáš, je tady prodejna
skript. Sídlí na ulici Mlýnské v přízemí Pedagogické budovy. Nabízené
tituly najdeš v jejich E-shopu na stránkách, ale občas se stane, že
některé v systému nemají a přece je v prodejně najdeš. Za zeptání
nic nedáš.
54
Obsah
Knihkupectví
Dalšími možnostmi, jak si opatřit nejen knihy k tvému poctivému studiu:) jsou knihkupectví. V Ostravě jich najdeš celou řadu, za zmínku
stojí minimálně dvě, které kromě literárních kořistí nabízejí časté kulturní akce či autogramiády a s autorským čtením.
První je Academia. O zachování pobočky v centru města se vedl dlouhý boj, který naštěstí skončil vítězstvím. Academia nabízí totiž řadu
titulů, které stojí za to brát do rukou a navíc je její součástí také
Literární kavárna, která má sotva opakovatelné kouzlo. A nezapomeň
používat ISIC, dostaneš na něj slevu;-).
http://www.academia.cz/knihkupectvi/kulturne-literarni-centrum-academia-ostrava.html
Druhým místem, ze kterého vůně knih přímo sálá, je Librex. V Ostravě
najdeš několik poboček, ale největší, Dům knihy Librex, se nachází
vedle Dvořákova divadla na Černé louce. Nelze jej přehlédnout. Stejně
tak je skoro knižní hřích se tam občas nezastavit. Několika patrový
dům je pro knihomily skutečným chrámem. A ve čtvrtek má Librex
slevu na všechny učebnice.
http://www.librex.cz/dumknihy/
Obvykle levnější alternativou ke knihkupectvím jsou antikvariáty.
I těch najdeš v Ově celou řadu. Minout bys ale neměl antikvariát Fiducia, který se nachází v centru kousek od Stodolní. Kromě toho,
že nabízí řadu knih a občas objevíš i skutečné skvosty za „šílené“
ceny, je Fiducia také kulturním centrem a v jejich prostorách se
můžeš setkat se zajímavými akcemi či výstavami skoro pořád.
http://www.antikfiducia.com/czech/
Úložiště materiálů
Pokud nenajdeš potřebné materiály v knihovnách nebo jsou vypůjčeny
nebo se ti prostě pro ně nikam nechce, máš naději, že je nalezneš
jako e-knihy nebo nějakou dobrou duší naskenované někde na internetu.
Obsah
55
Materiály v oblacích
http://soubory.osu.cz
Univerzita nabízí úložiště materiálů, někdy označováno jako T-Disk. Dřív
byl název v adrese „cumulus“, teď je to „cirrus“. Najdeš tam především
materiály, se kterými budou chtít pracovat tví vyučující, pokud ti tedy
v hodině řeknou, aby sis pročetl něco z T-Disku, je to právě tato stránka. Přístup máš k materiálům z celé univerzity, a tak si můžeš stáhnout
dokumenty nejen ze své katedry, pokud tě samozřejmě zaujmou...
– Studentský časopis vycházející na OU a VŠB-TUO
– Aktuality, informace, zábava,...
– Studentský život, celouniverzitní dění
Mezi další stránky, kam není od věci čas od času zamířit, pokud něco
sháníš, patří např. http://www.ulozto.cz/
systém Kramerius http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=D16FB508E2F9FCBD756ADEC350303EE1
česká poezie http://www.ceska-poezie.cz/cek/
Informační portál Primát http://www.primat.cz/
Především klasickou literaturu v e-knihách nabízí také české knihovny,
např. pražská e-knihovna http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/
Během studia zjistíš, že každá oblast má své „kouzelné“ stránky, kde
najdeš mnoho materiálů a které ti ušetří spoustu času a nervů. Stačí
nebýt k těmto informacím slepý;-). A dobré je sledovat také Portál:
Moje stránka > Studium > Studijní materiály.
56
Obsah
NEPROPÁSNI!
ký Portál
Připravujeme zcela nový students
ě října
lovin
v po
Underground! Spouštíme jej
.cz!
osu
sus.
na www.
tika?
žurnalis
ochu jiné
Zajímá tě ového? Získat tr
n
o
o
c
tv říš?
naučit ně
š či jinak poluvytvářej
Chceš se osti? Píšeš, fotí
s
a
rgound
ě!
zkušen
ce Unde
k
univerzit
a
í
d
š
a
re
n
m
a
e
n
n
is
le
p
č
o
ký čas
Staň se
students
největší
Kontakt:
[email protected]
.cz
www.sus.osu.cz
Stáhni si čísla na http://sus.osu.cz/?page_id=495
57
Studentské organizace
Stavovská unie studentů Ostrava (SUS Ostrava)
INFORMOVANOST
Informace hledat a předávat dál – i to je jeden z bodů SUS Ostrava.
Snaží se pomáhat studentům, kteří tápou ve svém studijním životě,
na začátku každého akademického roku radí prvňáčkům co a jak
a spolupracuje s oběma univerzitami. Navíc má i svá vlastní média –
Rádio Kolej a časopis Underground.
ZÁBAVA
... dotváříme studentský život
Stavovská unie studentů Ostrava je nezisková organizace, která působí v rámci dvou ostravských vysokých škol – Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a jejím
hlavním cílem je dotvářet vysokoškolský studentský život v Ostravě.
SUS je:
STUDENTSKOST
Kdyby zábava nebyla jedním z cílů, asi by to byla dost nuda. To se ale
Susky netýká, a tak o zábavu na akcích ani v rámci SUS Týmu není
nikdy nouze.
TRADICE
SUS Ostrava vznikala spojením dvou stavovských unií (SUS OU a SUS
VŠB-TUO) na podzim 2011. Přestože je tedy nová, navazuje na dlouholetou tradici obou předchozích organizací, kterou se snaží zachovávat a zároveň rozšiřovat potenciál, který ze spojení vzniká.
Studenti studentům – i tak by se dala SUS Ostrava označit. V jejich
řadách totiž najdeme vyloženě studenty, a akce, které pořádá, jsou
určeny jak jinak než opět studentům.
SUS Akce
aneb O co by byl ostravský studentský život chudší...
AKČNOST
Vítání prvňáčků (3. 10., Hladnovské koleje)
SUS Ostrava nezapomíná na velmi podstatnou věc – naučit prváky
hned zezačátku, že vysokoškolský život není jen o učení a počítání
kreditů – čas od času je třeba pořádná pařba!
Bez práce nejsou koláče – a Susáci to ví. Proto jim nikdy nechybí energie, nápady a do všeho jdou naplno. Jedině tak totiž mohou vznikat ty
nej akce, které jsou pro „Susku“ typické.
SPOLUPRÁCE
V současné době působí v „Susce“ jak studenti Ostravské, tak Báňské univerzity a naplno využívají silných stránek této koncentrace sil
a schopností studentů. Rozvíjí schopnosti svých členů a každý, kdo se
chce zapojit, zde najde své uplatnění.
DOBROVOLNOST
Cílem „Susky“ není vytvořit organizaci řízenou „shora“. Naopak – podnětem pro působení v této organizaci jsou obvykle dvě slova – chuť
a iniciativa.
58
Obsah
Hladnovská laťka (konec listopadu, Hladnovské koleje)
Sportu a zábavě třikrát hurá! Hladnovská laťka alias Hlaďka, je nejstarší akce bývalé SUS OU. Kombinuje sportovní výkony skokanů přes
laťku spolu s mega párty.
Kolejáles (ke Dni studentů 17. 11., areál VŠB-TUO v Porubě)
I bývalá SUS VŠB-TUO má své tradiční zábavy, která nová SUS Ostrava
zachovává – jednou z nich je i Kolejáles. Spousta kapel, zábavy a jak
jinak dobrého pití. A to vše hned vedle kolejí!
Obsah
59
Miss University !!! (5. 12., Plynojem Gong)
Krása spojuje. Toto je heslo prvního ročníků unikátní soutěže krásy
studentek OU a VŠB-TUO. Přihlaste se i vy.
SUS Plesy (únor, březen)
I SUS se umí bavit s noblesou. A v současné době organizuje hned dva plesy –
Studentský ples v KD Akord a Studentský
ples v KD Michálkovicích.
University Band Contest (březen, duben)
V několika večerech se studentské kapely utkávají v nekompromisních bojích, a ve finále zůstane jen jedna – ta, která si zahraje na Majálesu Ostrava!
Majáles Ostrava
Také v Ostravě je každoročně majáles tou největší studentskou akcí
v celém roce. Tady ji ovšem pořádá právě SUS. Hned několik stage,
obrovský areál, skupiny zvučných jmen a spousta zábavy, kterou si
bude moct Ostrava naplno vychutnat. (www.majales.osu.cz)
International Student Club (ISC OU)
Jsme studentský klub, jehož cílem je zjednodušit a zpříjemnit pobyt
přijíždějících zahraničních studentů a jejich integraci do nového prostředí. Pořádáme spoustu zábavních, poznávacích, sportovních a kulturních aktivit. Mezi akce, kterých se můžete zúčastnit, patří Buddy
program, tematické párty na Stodolní, národní prezentace Nation
4 Nation, Erasmus Day, jazykové konverzační večery, sportovní turnaje a spousta dalších. Sledujte naše webové stránky a náš facebook.
Jestli vás zajímáme z té druhé stránky, přijďte za námi do naší kanceláře a přidejte se k nám.
Kontakt:
Mlýnská 5 (Pedagogická fakulta)
www.isc.osu.cz
[email protected]
facebook: ISC Ostrava
http://www.facebook.com/isc.ostrava
Chcete vědět více? www.sus.osu.cz
Chceš se účastnit příprav těchto akcí, vysílat v rádiu nebo psát
do časopisu? Přidej se k našemu týmu, hledáme nové členy! Napiš
na [email protected]
60
Obsah
Obsah
61
AIESEC Ostrava
In-Life
Rozvinout svůj potenciál, prolomit hranice možného, způsobit změnu! To je to, co nás baví a inspiruje. Můžeš být u toho, když budeš
chtít! Poznat nové přátele, něco prožít, chytit inspiraci, inspirovat
druhé, prostě zažít in-life!
Integrity Life je studentská neziskovka, která kromě Ostravy působí
v Praze, Brně, Hradci Králové a v Bratislavě. Zájemcům nabízíme přednášky, setkání se zajímavými lidmi, kreativní workshopy, outdoorové
akce, jazykové a sportovní kempy, párty a jiné, občas zcela spontánně vymyšlené akce, kde se výborně pobavíš (a někdy i najíš).
AIESEC je největší studentská organizace
působící ve více než 110 zemích. Členskou základnu
tvoří více než 60 tisíc studentů ze všech koutů
světa. Vznikla jako reakce na druhou světovou
válku. Zprostředkováváme zahraniční stáže pro
vysokoškolské studenty.
Jednou z prvních je přednáška s diskusí s názvem Super pár, která
bude 9. října 2012: Jak mít kvalitní vztah, co pro to můžu udělat?
Chceme být také k dispozici nově příchozím studentům při orientaci
v novém prostředí a pomoci jim v efektivním studiu.
Proto připravujeme tradiční Infotour - zajímavé informace, zážitky, soutěže a nějaké bonusy navíc - 25. září, čas a místo upřesníme.
Sledujte web!
www.integritylife.org
www.facebook.com/inlifebudutoho
• Členové mají možnost získat praxi v řízení týmu,
projektů, marketingu, financích, prezentačních
a obchodních dovednostech.
• Být v kontaktu se zástupci
firem, škol a převážně se
studenty z celého světa …
AIESEC Ostrava
www.aiesec.cz/ostrava
62
Obsah
Obsah
63
iKnow Club
IFMSA
http://www.iknow.eu/
iKnow Club spojuje studenty, kteří jsou fanoušky nebo uživateli produktů společnosti Apple. Cílem organizace je sdílet znalosti a zkušenosti s těmito produkty. iKnow Club pak svým členům nabízí řadu
výhod, pořádá neformální setkání se zajímavými hosty, přednášky
a workshopy, a nezapomíná na osobní podporu a konzultace.
http://www.facebook.com/iKnowCZ
http://www.ifmsa.cz/ostrava/
Proč prosedět celé studium nad knihami, když se můžete bavit, přitom se vzdělávat, získávat zkušenosti a odměnou za odvedenou práci
přispět sám sobě k výjezdu na výměnnou stáž.
Máte spoustu času a nevíte co s ním, smysl pro dobrou věc a elán?
Chcete se dozvědět více o zásadních problémech společnosti v dnešní době a přispět k prevenci a osvětě? Máte rádi zábavu a dobrodružství? Pokud jste alespoň na některou z otázek odpověděli kladně, přidejte se k nám! To ostatní už přijde samo!! http://www.facebook.com/ifmsaostrava
IFMSA Česká republika (IFMSA CZ) je apolitickou studentskou organizací, která působí na všech lékařských fakultách v ČR. Členem IFMSA
CZ se může stát každý student lékařské fakulty v ČR, který o členství
požádá. Členství je dobrovolné a bezplatné. Mezi nejvýznamnější projekty patří Medvídková nemocnice (Teddy Bear Hospital), SmokeFreeParty, První pomoc a doprovodné akce u příležitosti světových dne
Diabetu, AIDS apod.
StudentOFF
Absolventský pěvecký sbor VŠB-TUO
http://studentoff.osu.cz/
StudentOFF je studentský klub sídlící ve dvoře Filozofické fakulty. Luxusní posezení, hospůdka Voliéra hned ve vedlejších dveřích, zajímavé akce a přímo v centru města – to je StudentOFF.
http://www.facebook.com/studentoff
64
Obsah
Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava vznikl z iniciativy studentů v roce 2007. Pokud rád/a zpíváš,
přijď mezi nás! Zkoušíme: každou středu od 17:30 do 20:30 v knihovně VŠB v Ostravě-Porubě (zastávka tramvaje Areál VŠB), místnost
NK325. Neboj se k nám připojit nebo se přijít jenom podívat na zkoušku, každého zpěváka/zpěvačku vítáme s otevřenou náručí! Pro více
informací koukni na sbor.vsb.cz,
kde si nás můžeš přímo poslechnout, nebo kontaktuj naši příjemnou slečnu prezidentku, Martinu
Hanelovou.
[email protected]
Obsah
65
Koleje (Hladnov)
Vysokoškolské koleje J. Opletala
Kranichova 1433/8
Ostrava 702 00
Vedoucí kolejí:
Nechceš jen sedět na přednáškách? Chceš získat nové zkušenosti?
Rád ovlivňuješ dění kolem sebe?
PŘIDEJ SE K NÁM!
SUS Ostrava hledá nové členy do:
SUS týmu
(členové organizačních týmů Majálesu, plesů a párty pro studenty,
členové týmů PR a fundraisingu)
časopisu Underground
(redaktoři, editoři, grafici)
Rádia Kolej
(redaktoři, DJs, moderátoři, technici)
Ing. Dagmar Navrátilová
[email protected]
Telefon: +420 734 423 978
Kancelář kolejí:
Dana Mamicová (ubytování studentů a hostů)
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 596 245 578
Web:
www.portal.osu.cz > Provoz a služby > Koleje a menzy
Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00-10:00 a 12:30-13:30
zavřeno
8:00-10:00 a 12:30-13:30
8:00-10:00 a 12:30-13:30
8:00-10:00
Ceny, poplatky
Napiš nám na [email protected] a staň se členem
největší studentské organizace v Ostravě.
Typ
ubytování
4 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
1 lůžkový pokoj
Krátkodobé (max. 3 noci)
Měsíční taxa
(Kč/os.)
1730
1835
2000
2290
Denní taxa
(Kč/os.)
58
61
67
77
125
Více informací o nás najdeš v sekci studentských organizací nebo na sus.osu.cz
66
Obsah
67
Ceník za povolené elektrické spotřebiče:
––Televize 40,-
––Přehrávače (DVD, CD, hudební věž) 30,-
––Počítač s příslušenstvím bez poplatku
––Kulma , fén, holící stroje
bez poplatku
––Ceník škod nalezneš na
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=43&id=4110
––Více informací:
Portál OU –> Dokumenty –> Ostravská univerzita –> Koleje
a menzy –> Řídící normy
www.osu.cz (dále jen OU) –> Součásti OU –> Koleje a menzy
tibulu kuřárna, v prvním patře pokoje a studovna, ve druhém patře
vedle pokojů také společenskou místnost s TV.
V suterénu křídla B se nachází A klub s kuřárnou a místnost sloužící
k výměně ložního prádla. V přízemí je další kuřárna a pokoje. V prvním patře kromě pokojů počítačová místnost (vstup povolen pouze
s platnou ISIC kartou), ve druhém patře pak společenská místnost
s TV. Půjčování studovny nebo TV místnosti je oproti kolejnímu průkazu, který se odevzdá na vrátnici. Prádelny se půjčují za vratnou zálohu 50 Kč, která se odevzdá na vrátnici. Klíč od prádelny je vypůjčen
na dobu 12 hodin. Po uplynutí 12 hodin se musí klíč vrátit zpátky
na vrátnici. Pokud někdo neodevzdá klíč od prádelny včas, záloha
propadá kolejím.
Mezi bloky A a B se nachází vrátnice, kancelář menzy Hladnov a jídelna. V prvním patře je kancelář p. Mamicové (ubytování studentů
a hostů) a kancelář SUS Ostrava.
Budovu obléhá zahrada, na které se nachází multifunkční sportovní
hřiště. Vchod na hřiště je v přízemí v chodbě do budovy A. Vstup
na hřiště se řídí provozním řádem hřiště, který je vyvěšen na dveřích
u vchodu. Na vrátnici je možnost zapůjčení sportovních potřeb i zapůjčení grilu.
Kolejní rada (KoR)
Kolejní rada je skupina 3 studentů, kteří řeší problémy mezi ubytovanými studenty a vedením kolejí. Hájí práva ubytovaných, snaží se
o maximální zpříjemnění studentského života všem ubytovaným.
Sociální zařízení
Budova
Vstupní prostranství je vybaveno vrátnicí, kde nalezneš paní vrátnou
24hod. denně.
Budova je dělena na pravé (značí se A) a levé křídlo (B).
V suterénu křídla A naleznete ping-pongový stůl, klavíry, posilovnu,
dvě pračky, šňůry na sušení prádla. V přízemí jsou pokoje a ve ves-
68
Obsah
Kuchyňka, WC a sprchy se nachází cca uprostřed každé chodby. V některých kuchyňkách najdete pro každý pokoj jednu lednici s mrazákem, jinde jsou lednice na pokojích studentů. Dále jsou v kuchyňkách
k dispozici skřínky na nádobí, potraviny, mycí prostředky apod. Tuto
skříňku můžete využívat po vyzvednutí klíčku (1 klíček/pokoj) v kanceláři kolejí. Na kolejích je zakázáno mít na pokoji vlastní živá zvířata,
kouřit kdekoli kromě tří kuřáren (zejména je zakázáno kouřit na pokoji), mít na pokoji mikrovlnku, varnou konvici a jiné el. spotřebiče
s výjimkou např. holícího strojku, vlastního počítače, mobilu, aj.
Obsah
69
A klub, kterému nikdo neřekne
jinak, než „ÁČKO“ je
nefalšovaným studentským
klubem, který provozují
studenti pro studenty, a tak není
divu, že se stal již kultovním místem!
Můžete si k nám přijít jen tak posedět na výborný
Budvar, Kofolu, víno či presso, zahrát si zdarma
stolní fotbálek, půjčit stolní hru od Albi, navštívit
nějakou z kulturních akcí nebo si u nás uspořádat
soukromou akci. Určitě mnohé potěší, že Áčko
je nekuřácké, ale pro tabákové labužníky máme
oddělenou útulnou kuřárnu.
KDE NÁS NAJDETE?!
• v suterénu budovy B kolejí Ostravské univerzity Jana
Opletala na Hladnově, přijít k nám může úplně každý,
na vrátnici se stačí prokázat ISICem nebo občankou.
• na netu: sus.osu.cz - A klub, facebook: ÁČKO Hladnov
http://sus.osu.cz/?page_id=880 qr kod
• email: [email protected]
v é a k crée !m najdete: zajímavé p, řefilmdnoávýškkly ub,
o
n
c
í
s
ě
m
ý
talentů
, ve kte
Ka ž d
mladých
í program
álostí
la
ud
měsíčn
kých kape
ortovních
.
Vydáváme
mných sp
y students
a
rt
acebooku
e
f
zn
c
a
n
vý
u
ko
b
sy
ašem we
a besedy,
ale, přeno
n
a
tb
n
fo
jte
ím
u
d
ln
sto
y - sle
turnaje ve
ntské párt
jmě stude
a samozře
CO SI U NÁS MŮŽETE DÁT?
čepujeme Budvar světlý a tmavý 12, Pardál 10 a Echt 11,
dále máme všechno nealko od Kofoly, a to včetně Kofoly
čepované, 13 druhů lahvových i čepovaných vín z Vinných
sklepů Lechovice, více než 30 druhů nejoblíbenějších druhů
tvrdého alkoholu, kvalitní presso a nechybí ani tyčinky,
chipsy a popcorn, ale především to vše za opravdu
studentské ceny!
Těšíme se na vás!
barmanský
„A tým“
70
OTEVÍRACÍ DOBA:
po - st: 18.00 až 24.00
čt - pá: 19.00 až 24.00
so: zavřeno
ne:
19.00 až 24.00
71
Kam na jídlo, kafe nebo pivko?
Menza OU a systém plateb ISICem
První možností pro studenty je Menza OU, která se nachází u „Kuřího
rynku“ v budově FF OU na ulici Reální. Menza vaří 3 jídla v rozmezí 35Kč a 50Kč a oběd si zde můžeš dát od 11h do 14h (v pátek
do 13:30). Veškeré informace o menze najdeš zde: Portál > Součásti
OU > Koleje a menzy > Informace o stravování. Jídla si můžeš objednat předem (nejpozději den před do 21h) zde: http://menzak.osu.cz/
webkredit/ .
Můžeš také objednávat až v den přímo na místě u terminálu v Menze
(funguje na ISIC), což je forma, kterou většina studentů preferuje.
V pozdějších hodinách již nemusí být k dispozici všechna jídla, ale
minimálně jedno vždy je.
Na ISIC (studentské kartě) musíš mít vložený dostatek peněz na oběd
(tzv. elektronická peněženka), vložit peníze do své elektronické peněženky je možné přímo v budově menzy u okýnka u šatny (v tzv. pokladně menzy), a to od pondělí do čtvrtka od 11 do 13:30h. Druhou
možností je peníze poslat na účet univerzity.
Elektronická peněženka (citace ze studijního řádu)
K „placení“ slouží karta studenta. Student však musí pro takové
„platby“ vložit dostatečný finanční obnos na účet univerzity.
Finance vkládá na účet univerzity vedený u České národní banky
v Ostravě č. ú. 931761/0710, s VS 901088, specifický symbol
pro platby je individuální, je uveden na osobní stránce každého
studenta na Portále (Moje stránka - Personální informace).
Na portálové osobní stránce najde každý student také informaci:
Aktuální zůstatek konta CUS (Kč), (Portál – Moje stránka –
Personální informace), kde může sledovat, kolik peněz má
k dispozici pro další poplatky.
V Menze si také můžete na večeři objednat bagetu, kterou lze vyzvednout mezi 15h a 17h.
72
Obsah
Kde se v centru Ostravy dobře najíš?
La Petite Conversation – vynikající
belgická restaurace v ulici Chelčického poblíž Husova sadu, kde při troše štěstí natrefíš přímo na majitele
Davida Girtena a pokud chceš, popovídáte si francouzsky. Zde si můžeš dát v poledním menu polévku
z čerstvé zeleniny a k tomu belgický
sendvič, panini nebo zeleninový salát. Domácí bramborové hranolky, belgická piva, typická belgická jídla. Polední menu mezi
90-130 Kč podle výběru.
http://www.lapeco.cz/
TIPY: salát La Chévre, čokoládový dortík Moelleux au Chocolat
Burfi, Rusticana – vegetariánská restaurace s výborným menu (vždy
jedna varianta po celý den) a velmi pohodovou atmosférou. Pokud
si chceš odpočinout a dát si něco zdravého, Burfi a Rusticana jsou
to pravé pro tebe. Burfi u zastávky tramvaje Výstaviště, Rusticana
na Sokolské třídě kousek od Ekonomické fakulty VŠB.
TIP: Menu má jednotnou cenu 80Kč a můžeš si přidávat, dokud nejsi
zcela zasycen. (Většinou ale úplně stačí původní porce.) Voda nebo
čaj zdarma k jídlu.
http://www.burfi.net/
Bufet Nový svět – nově otevřený bufet s hotovkami za dobré ceny
okolo 80Kč. Klasická jídla i saláty, příjemné prostředí. Kousek od FF
na Kuřím rynku (Jiráskovo náměstí).
Restaurace Rádiový klub u budovy Českého rozhlasu – chutná menu
za velmi dobré ceny, vždy možnost salátu jako hlavního jídla.
Sendvičárna na rohu Poštovní ulice – prosklený obchůdek, kde seženeš výborné pečivo se šunkou či sýrem a čerstvou zeleninou (ideální
na svačinu, cena okolo 20Kč), čerstvý džus (ale dražší), výbornou
kávu Tchibo s sebou (Capuccino za 29Kč).
TIP: Tmavá houska s hermelínem, káva Tchibo.
Obsah
73
Restaurace U Šneka -výborná italská restaurace s příjemnou hudbou, kousek od staré radnice na ulici Velká 14. Polední menu za 77 korun
a výběr za tří nebo ze čtyř druhů menu.
http://www.usnekaostrava.cz/
Televizní klub – restaurace v centru na Přívozské ulici. Restaurace,
kde se dobře najíš a skoro za 20 minut. Sotva si sedneš, tak ti donesou polívku a hned potom hlavní jídlo a k tomu si taky můžeš dát
výborné ostravské pivko.
Restaurace Mariana - dobře zavedená restaurace s příjemným personálem. Nachází se hned vedle italské restaurace U šneka na ulici Velká
18. Interiér je rozdělen na dvě patra. Překvapí tě širokým výběrem
specialit mezinárodní i domácí kuchyně, samozřejmostí je nabídka
sladkých desertů po jídle, to vše doplněno výběrem míchaných nápojů,
teplých nebo ledových káv a širokým sortimentem českých vín.
http://www.restauracemariana.cz/
Tělo-Energie-Pohyb
S jídlem roste nejen chuť... :-) Program aktivit určený pro studenty
a zaměstnance OU je ideální možností, jak si zlepšit kondičku a neutratit za to moc peněz. TEP nabízí celou řadu aktivit, od aerobiku přes
squash, spinning až po outdoor sporty. Je určen pro úplné začátečníky i dlouhodobé sportovní nadšence. https://tep.osu.cz/
Pizzeria Caruso – pizzerie na Českobratrské ulici, hned naproti budovy B Pedagogické fakulty, kde se dá dobře a rychle najíst. V menu
najdeš vždy jeden druh pizzy a další nějaké těstoviny nebo nějaké
české jídlo. http://www.pizzeriacaruso.net/
McDonalds, KFC – ne příliš zdravá, ale velmi rychlá varianta. KFC
přímo na Masarykově náměstí, McDonalds v ulici opodál směrem
k tramvajové zastávce Elektra.
TIP: Chuťovky za 20Kč u „Mekáče“, v KFC Be Smart za 39Kč.
Nová Karolina – fast foody všeho druhu.
http://www.nova-karolina.cz/
74
Obsah
Kam na kafe
Ostravanka - klasická kavárna s velmi příjemným interiérem a v Ostravě můžete naleznout hned tři Ostravanky.
http://ostravanka.cz/
Kavárna Daniel - příjemná kavárna v útulném prostředí s tradiční hudbou.
TIP: Triga - káva s medovníkem nebo kafe au Lait s medovníkem.
http://www.kavarnadaniel.com/
Literární kavárna - kavárna na Masarykově náměstí přímo v knihkupectví Academia. Výborná kavárna s pravou italskou kávou Vergnano
a spoustou dalších výborných specialit a nezaměnitelnou atmosférou.
http://www.literarni-kavarna-ostrava.cz/
Café no.10 na Kuřím rynku - kavárna s internetem, ve které mají
výborné moučníky a samozřejmě dobrou kávu.
http://www.kavarna-cafe10.com/kavarna_denni_menu_ostrava_informace.html
Výtopna Café – nová kavárna v Nové Karolině.
Pokud chceš, aby ti kafe přivezl vláček, zajdi
do Výtopny.
http://ostrava.vytopna.cz/
Kam na pivo
A klub na hladnovských kolejích – studentský klub přímo na hladnovských kolejích je pro studenty bydlící na Hladnově ta nejideálnější volba; dobré ceny, fotbálek zdarma a různé kulturní i tematické večery.
Áčko se otevírá 17. 9. a je otevřeno kromě soboty každý den.
Mirror pub / Bilbova nora - dvě hospůdky naproti sobě s podobným
sortimentem a WiFi internetem. Můžete posedět i venku na zahrádce.
Nachází se hned naproti budovy B PdF.
http://www.mirror-pub.eu/
Obsah
75
U Doktora - jedna z mála hospod, kde si můžeš sám načepovat pivko.
Nachází se v pasáži Vesmír a taky tam i dobře vaří.
http://www.u-doktora.cz/?pg=cont
Minigolf VŠB-TUO
Hobit – hospůdka kousek od ulice Přívozské, je známá svým domácím
pivem.
http://www.hobitclub.net/
odpočinku a zábavě. Nabízíme využití minigolfových drah, dvou
Naše zavedené sportovní centrum je určeno k aktivnímu
antukových kurtů nebo basketbalového hřiště a v neposlední
řadě baru, to vše v příjemném venkovním prostředí. Zveme
U Zrzavé Mary – hospůdka s příjemnou atmosférou, rozsáhlou sbírkou starých rádií a samozřejmě rozsáhlým nápojovým lístkem.
http://restaurace-pizzerie-kavarna.com/u_zrzave_mar y/index_
pruvodce.php
U Rady – restaurace, kde čepují vynikající Plzničku. Tato hospůdka
se nachází na ulici Poštovní a mají tam i příjemnou malou zahrádku.
Dílo – pivní bar Dílo se nachází hned naproti Menzy OU, na rohu Jiráskového náměstí. Pokud máš dlouhou chvilku mezi hodinami, můžeš
tam zajít třeba se spolužáky.
Vás do stylově zařízeného prostředí, které je pro volné chvíle
s rodinou nebo přáteli či k příležitosti konání oslav nebo
firemních večírků. Samozřejmostí je možnost rezervací.
Navštivte naše sportovní centrum na adrese:
Studentská 1770, Ostrava-Poruba (areál studentských kolejí).
Více zde: http://minigolf-vsb.webnode.cz/
Voliéra – Club Voliéra je přímo ve dvoře Filozofické fakulty Ostravské
univerzity, takže ideální volba nejen pro filozofy...
http://menza.osu.cz/index.php?kategorie=36026
Spolek – hospůdka přímo mezi zastávkou Elektra a Stodolní.
http://www.spolek-ostrava.cz/
Stodolní ulice – samozřejmě se nesmí zapomenout na ulici plnou
barů, hospod, tanečních klubů a spousty dalšího. Karaoke? Zajdi
do Koridy. Tanec? E99 nebo Bumerang je ta správná volba,...
http://www.stodolni.cz/
76
Obsah
77
Na co nezapomenout...
Září
Začátek AR 2012/2013
Infoschůzky pro prváky
Investment & Business
Forum 2012
Imatrikulace
Březen
1. 9.
19. a 20. 9.
25. - 26. 9.
Ples SUS Ostrava
Michálkovice
Velikonoční prázdniny
září – říjen
Duben
Doprovodný program
Majálesu Ostrava 2013
Majáles Ostrava 2013
Říjen
Akademický den
Podání žádosti
o sociální stipendium
Podání žádosti
o ubytovací stipendium
Registrace předmětů
pro LS
8. 10.
do 19. 10.
Květen
do 26. 10
30. 10. – 11.11.
Listopad
Setkání absolventů
Kolejáles
Hladnovská laťka
9. 11.
Registrace předmětů
pro ZS 2013
Zkouškové období
13. 5. – 21. 6.
Zkouškové období
20. 5. – 28. 6.
LF FSS
Zkouškové období obor 27. 5. – 5. 7.
Všeobecné lékařství
Červen
Konec zkouškového
Prosinec
Miss University !!!
Zimní prázdniny
5. 12.
24. 12. – 1. 1.
Leden
Zkouškové
2. 1. – 8. 2.
Zápis na rozvrhové akce 24. 1. – 9. 2.
University Band Contest
Červenec
Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8.
Srpen
Mezní termín splnění st. 30. 8.
povinnosti za AR
Únor
Více informací hledej na:
www.sus.osu.cz
www.osu.cz
a v Harmonogramu AR
Reprezentativní ples OU
Ples SUS Ostrava Akord 8. 2.
Mezní termín splnění st. 8. 2.
povinností
78
28. 3. – 1. 4.
Obsah
79
Tiráž
Prvákovská příručka OU 2012
Vydala: Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity v Ostravě
a Stavovská unie studentů Ostrava
Grafické zpracování, sazba, tisk: Upgrade CZ s.r.o., www.studio-upgrade.cz
Datum vydání: září 2012
Místo: Ostrava
Náklad: 500 výtisků
Na textech se podíleli: Nikol Dostálová, Radim Kateřiňák, Jaroslava Kořená,
Aneta Kozáková, Barbora Prátová, Petra Prouzová, Eva Nedomová, Adam Soustružník,
Aneta Vozňáková, Agáta Vřeská
Download

Prvákovská příručka OU 2012 - Ostravská univerzita v Ostravě