Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
PPP
první pomoc prváka
akademický rok
2011 - 2012
Milá studentko, milý studente,
blahopřejeme Vám k úspěšnému absolvování přijímacího řízení na Fakultu
sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU). Věříme, že studium na naší,
nyní již i Vaší fakultě bude pro Vás zdrojem radosti z poznání, získáním zajímavých a
potřebných dovedností i nových přátelství a že povede k úspěšnému absolutoriu oboru,
který jste si vybral/a k Vaší profesní dráze.
Stojíte na startovací čáře svého studia. Dovolte proto, abychom Vás na samém
začátku seznámili s některými záležitostmi, které Vám mohou pomoci v orientaci na
akademické půdě.
Všechny studijní obory otevírané v akademickém roce 2011/2012 jsou zaměřeny
na oblast sociální práce. Součástí intervencí sociální práce je dovednost „pomoci
k svépomoci“, tzn. pomoci lidem identifikovat a nacházet vlastní zdroje zvládání
obtížných, náročných životních situací.
Svým způsobem se dá říci, že jedna taková je nyní před Vámi a jmenuje se
PŘEDPISY. Jakkoliv k nim můžeme být vlažní, ignorovat je nebo k nim zaujímat aktivní
postoj (pozitivní či negativní), faktem zůstane, že existují a mají svoji funkci. Jejich
smyslem je vytvářet pravidla, aby bylo zřejmé, co, kdo, kdy, kde, jak, proč a za jakých
podmínek má udělat, aby na konci studia stál kvalitně vzdělaný a pro praxi připravený
absolvent. Prvním úkolem, který Vás tedy čeká, je seznámit s předpisy Ostravské
univerzity a Fakulty sociálních studií týkajících se studia. Nikdo Vás z nich nebude
zkoušet, nicméně se automaticky předpokládá, že je znáte a věta „já jsem to
nevěděl/a“ není v případě zveřejněné informace, omluvou… Že neznalost zákona
neomlouvá, je totiž věc obecně platná. To, do jaké míry pravidla nastudujete
(„nastudovat“ je něco jiného než „přečíst“), bude mít reálný vliv na úspěšnost Vašeho
studia. Může se totiž stát, a nepřáli bychom Vám to, že i když budete pečlivě
připraven/a ke všem zápočtům a zkouškám, ukončíte své studium nikoliv z důvodu
neznalosti studijní látky, nýbrž z neznalosti fungování systému a jeho pravidel. Znalost
předpisů je nástrojem pro předcházení studijním problémům a seriozního řešení
problémů případně vzniklých.
A tak… můžete toto svým způsobem první studium na FSS OU vzít buďto jako
nepříjemnou povinnost nebo naopak jako výzvu k porozumění systému, který vás bude
po celou dobu studia obklopovat. Ostatně - utéci před ním není kam.
Nejdůležitější studijní předpisy najdete v publikaci Informace o studiu FSS OU,
která vychází v aktualizované podobě vždy jedenkrát ročně. Poprvé jste si ji možná
zakoupil/a u zápisu do studia (POZOR! - platí vždy jen jeden rok!), v dalších letech
můžete bezplatně používat každoročně aktualizované elektronické verze na interním
Portálu OU.
Informace o studiu ani tato příručka však v žádném případě nenahrazují kompletní
verzi předpisů souvisejících se studiem. Cílem obou těchto publikací je usnadnit Vám
především v prvních týdnech studia orientaci ve studiu a v předpisech, vybrat
nejdůležitější pojmy a upozornit na nejzávažnější úskalí.
Zápisem do studia jste získal/a statut „student“ - v textu budeme zmiňovat tento
statut, a to jak pro mužský tak ženský slovesný rod.
Přistupme tedy k základním informacím o škole, možnostech, povinnostech
a zvyklostech, se kterými se budete od nynějška setkávat na každém kroku.
2
OBECNÉ INFORMACE
Struktura vysoké školy
Ostravská univerzita v Ostravě (takto zní celý oficiální název Vaší univerzity, zkratka
je OU) se skládá z fakult a dvou institutů. V čele univerzity stojí rektor. To je nejvyšší
představitel univerzity, je jmenován prezidentem republiky. Rektor má řadu
spolupracovníků. Má své prorektory, kteří řídí ucelený úsek své problematiky.
Hospodaření a vnitřní správu univerzity řídí kvestor.
Doporučujeme vám seznámit se s konkrétními jmény osob na výše uvedených
pozicích. Podrobnou strukturu si najdete na internetových stránkách www.osu.cz.
Pro vás je v tuto chvíli důležité, že jste se stali studenty Fakulty sociálních studií
Ostravské univerzity v Ostravě.
Fakulta sociálních studií
V čele každé fakulty stojí děkan, který zodpovídá za chod celé fakulty. Rovněž
děkan má své nejbližší spolupracovníky – proděkany, kteří jsou odpovědni za určitý
ucelený úsek fakulty. Prvním děkanem FSS OU je doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D..
Jména proděkanů, kteří jsou jmenováni pro jednotlivé oblasti, si najdete na
internetových stránkách FSS OU.
Velmi důležitý je tajemník fakulty, který má na starosti ekonomickou stránku celé
fakulty.
Mezi fakultní pracoviště patří studijní oddělení, které vede evidenci studentů a o
jehož práci si ještě řekneme dále.
Dalším fakultním oddělením je oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.
S tímto oddělením se setkáte, pokud budete úspěšní ve výběrovém řízení a během
studia se vám podaří vycestovat v rámci výměnného programu fakulty do zahraničí.
Základními pracovišti každé fakulty jsou katedry. Na katedrách probíhá výuka,
každé pracoviště se specializuje na svůj obor. Na katedrách probíhá nejtěsnější
kontakt se studenty. Každá katedra má svou zkratku názvu. V současné době má
fakulta dvě katedry, takže orientace v nich by pro vás měla být poměrně přehledná.
KAS je zkratka pro Katedru sociálních věd, KAM pro Katedru sociální práce. Tato
zkratka je uvedena i na začátku zkratky každého studijního předmětu, který pracoviště
garantuje. Např. zkratce KAS/TSPMG je potřebné porozumět takto: na katedře
sociálních věd / je spravován předmět TSPMG - Teorie sociální práce. Toto je velmi
důležitá informace, neboť pokud se vyskytne nějaký problém s určitým předmětem, je
vždy potřebné řešit jej na té katedře, jíž předmět náleží. Chodit na jinou katedru je
ztráta Vašeho času.
V čele katedry stojí vedoucí katedry, který odpovídá za její činnost. Vedoucí
katedry má tři pravé ruce – tajemníka katedry, pedagogického poradce a
sekretářku.
Sekretářka katedry je ta dobrá duše, která vám poradí, když nevíte kudy kam a
první osoba, kterou budete kontaktovat v případě problémů týkajících se příslušného
pracoviště (kontakt na vyučující, zadání známek, smlouvy na praxi apod.).
Tajemník katedry obvykle zastupuje vedoucího katedry a má na starosti řadu
činností na katedře, zejména organizačních.
Pedagogický poradce vám poradí v případě, že si nebudete vědět rady, jak
postupovat v případě problému v konkrétním studijním oboru. Na většině pracovišť na
OU je funkce tajemníka katedry a pedagogického poradce sloučena, nejinak je tomu i u
nás.
Dalšími členy kateder jsou pak především pedagogové, se kterými se budete
setkávat na přednáškách, cvičeních, seminářích a nakonec u zkoušek a zápočtů.
3
OSLOVOVÁNÍ
Pedagogové a další pracovníci vysokých škol mají různé akademické tituly.
Zvykněte si, prosím, své pedagogy hned od začátku oslovovat správně, předejdete
zbytečným trapasům. To, jakým způsobem vyučující a další pracovníky OU oslovujete,
je do značné míry také vaší osobní vizitkou, která mimo jiné informuje, nakolik zvládáte
etické minimum a kulturu akademického prostředí.
Oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem s výjimkou oslovování pedagogů
v akademických funkcích viz dále.
Tituly a hodnosti, s nimiž se setkáte nejčastěji:
Zkratka
Bc.
BcA
Mgr.
MgA.
Ing.
PhDr.
PaedDr.
JUDr.
RNDr.
MUDr.
PharmDr.
MVDr.
Ph.D.
doc.
CSc.
prof.
Co znamená
bakalář
bakalář umění
magistr
magistr umění
ukončené VŠ vzdělání ve
společenských vědách, titul je
na stejné úrovni jako Ing.)
inženýr
ukončené VŠ vzdělání
v technických vědách,
ekonomice, zemědělské VŠ,
vojenských VŠ, titul je na
stejné úrovni jako Mgr.)
doktor
ukončené rigorózní řízení*
Umístění
před
jménem
před
jménem
Oslovujeme
paní bakalářko
pane bakaláři
paní magistro
pane magistře
před
jménem
paní inženýrko
pane inženýre
před
jménem
paní doktorko
pane doktore
doktor
tzv. velký doktorát,
vědecká hodnost
docent
ukončené habilitační řízení,
vědecko-pedagogická hodnost
kandidát věd
starší titul před r. 1989, titul
je na stejné úrovni jako PhD.
profesor
jmenuje jej prezident
nejvyšší akademická hodnost
ukončené inaugurační řízení
za jménem
paní doktorko
pane doktore
před
jménem
paní docentko
pane docente
za jménem
paní doktorko
pane doktore
před
jménem
paní profesorko
pane profesore
*Titul MUDr. získávají automaticky absolventi lékařských oborů bez rigorozního řízení
4
Pedagogy, kteří byli zvoleni / jmenováni do akademických funkcí,
oslovujeme prioritně dle této vykonávané funkce:
Funkce
Rektor
Prorektor
Děkan
Proděkan
Vykonává
nejvyšší představitel VŠ
jmenuje jej prezident
volí jej akademický senát VŠ
má na starosti úsek prorektora
(např. prorektor pro studium)
jmenuje jej rektor
nejvyšší představitel fakulty
jmenuje jej rektor
volí jej akademický senát fakulty
má na starosti úsek děkana
(např. proděkan pro studium)
jmenuje jej děkan
Oslovení
paní rektorko
pane rektore
paní prorektorko
pane prorektore
paní děkanko
pane děkane
paní proděkanko
pane proděkane
Katedry
Byli jste přijati ke studiu studijního oboru, který je součástí větší skupiny –
studijního programu. Studujete tedy studijní obor, což neznamená, že nutně budete
studovat pouze na jedné katedře. Katedra je od toho, aby se specializovala na určitou
problematiku, nemůže se tedy specializovat na vše – tzn. na všechny studijní předměty
vašeho oboru.
Prezenční studium
Dříve se mu říkalo denní studium. Student dochází do školy denně (prezenčně) dle
daného rozvrhu hodin. Je určeno především pro studenty po maturitě, nejsou ovšem
výjimkou i starší studenti, kteří však mají podmínky pro studium v prezenční formě
studia, které vyžaduje denní docházku do výuky a studium je hlavním „zaměstnáním“
obvykle ztížené. Věkově tato forma studia omezena není.
Kombinované studium
Dříve nazývané dálkové, či večerní studium. Studium je realizováno ve výukových
blocích, které jsou u některých oborů jednou týdně, u jiných např. jednou za čtrnáct
dní, zpravidla v pátek nebo v sobotu. Pro studenty kombinované formy studia platí
stejné studijní předpisy (Studijní a zkušební řád, Zásady kreditního systému...), jako
pro studenty prezenční formy, případné odlišnosti jsou přesně vyjmenovány.
Distanční studium
Studium, které probíhá tzv. na dálku pomocí počítače. Povinností studenta je
dostavit se osobně pouze k zápisu do studia (v 1. roce studia), a poté k přezkoušení.
Výuka probíhá pomocí tzv. studijních opor, které jsou obvykle umístěny na internetu –
vnitřním Portálu OU. Přes internet je student v kontaktu se svým pedagogem i
spolužáky, plní úkoly, řeší testy. Distanční studium v současné době FSS OU nenabízí,
jsou však předměty, které prvky distančního studia v teoretické části výuky využívají,
zejména u kombinované formy studia.
Imatrikulace
Je slavnostní akt, při kterém jsou studenti uvedeni do stavu akademické obce
univerzity. Koná se zpravidla v září nebo říjnu každého roku v důstojném sále za
přítomnosti akademických funkcionářů univerzity a fakulty. Při tomto slavnostním aktu
5
složíte imatrikulační slib, jehož součástí je mj. slib pomlčení o skutečnostech, se
kterými se seznámíte při studiu sociálních věd, zejména v kontaktu s klienty a ve svém
jednání se budete řídit zásadami etiky a platnými zákony. Účast na imatrikulaci je pro
studenty prvního roku studia povinná a slib ztvrzujete svým podpisem. Vyžaduje se
společenský oděv - nikoliv tedy oblečení pro volný čas.
INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIA
Co je to IS Student
IS Student – Informační systém Student (totéž co Studijní agenda, STAG) se
musí naučit ovládat každý student - bez jeho znalosti jednoduše nepřežije ani první
semestr. Tento informační systém je jednou velikou databází, která obsahuje několik
vzájemně provázaných modulů. S tímto informačním systémem pracují všechny složky
univerzity, tj. všechny katedry, pedagogové, sekretářky, studijní referentky, studenti.
Všichni do něj mají svůj specifický přístup a každý subjekt vidí jen tu část databáze,
kterou vidět potřebuje. Pro vaši představu vám uvedeme nejdůležitější moduly, např.:
Modul přijímací řízení – s tímto modulem jste se setkali v elektronické přihlášce
na naši univerzitu. Během aktuálního studia se s ním již nesetkáte.
Modul Student – pro vás nejdůležitější – do tohoto modulu jsou převedeni
studenti, kteří byli přijati ke studiu a ke studiu se zapsali. Jsou tam tedy jejich osobní
data (přísně střežena), zapsané předměty pro absolvování, studijní výsledky (známky,
zápočty, data plnění) a další nezbytnosti. Je to nejdůležitější modul, během studia
s ním budete často komunikovat prostřednictvím tzv. Portálu, o kterém si povíme dále.
Modul studijní programy – obsahuje jednotlivé studijní programy, obory
a předměty, jejich hodinové dotace, popisy předmětů (sylaby), studijní literaturu, jména
vyučujících atd. V tomto modulu jsou uloženy všechny tyto důležité informace, které
se každoročně aktualizují. S modulem se nesetkáte přímo, ale informace obsažené
v něm jsou vám přístupné prostřednictvím modulu Student či Portál a využijete
je zpravidla při registraci a zápisu předmětů pro získání informací.
Modul Absolvent – do něj budete převedeni před státní závěrečnou zkouškou.
Z tohoto modulu vám bude v případě úspěšného ukončení studia vytištěn diplom
a tzv. Diploma Supplement, tj. přehled všech splněných předmětů za celou dobu studia
včetně jejich hodnocení v češtině a v angličtině. Prakticky se s tímto modulem osobně
rovněž nesetkáte, uvádíme jen pro představu.
S tímto systémem jste byli/budete seznámeni, pokud jste se zúčastnili nabízeného
kurzu ke studiu v rámci předmětu KIK/INPOG. Pokud jste se úvodního kurzu
nezúčastníte, bude pro vás orientace pravděpodobně o něco složitější, nicméně
v případě potřeby si můžete zaplatit individuální školení pro využívání informačních
systémů univerzity, a to přímo v Centru informačních technologií.
Centrum informačních technologií (CIT)
CIT je pracoviště, které svou působností spadá pod rektorát Ostravské univerzity a
spravuje veškeré informační a komunikační systémy na OU (např. telekomunikace,
e-maily, informační systémy Student, Portál, Internet, webové stránky OU, kamerové
systémy, atd.). Do kontaktu s těmito pracovníky přicházíte v rámci kurzu KIK/INPOG,
kde pro vás uskutečnili přednášku a dále se s nimi setkáte v případě řešení
technických problémů s přihlášením do systémů, s e-mailem, zapomenutím hesla,
vypršením doby a následnou nemožností se přihlásit do systému. Komunikovat
s pracovníky CITu budete výhradně přes váš univerzitní e-mail. E-mailová adresa –
komu máte napsat - je uvedena vždy na úvodní stránce, kde vám problém nastal.
6
Osobní identifikační číslo studenta
Hned po zápisu do studia vám systém přidělí jedinečné číslo, které vás bude
provázet až do ukončení studia. Toto jedinečné číslo bude mít pro studenty prvního
roku studia v akademickém roce 2011/2012 tvar S11xxx, kde S znamená, že jste
kmenově zapsáni na Fakultě sociálních studií, 11 znamená, že jste nastoupili do studia
v akademickém roce 2011/2012 a poslední trojčíslí odlišuje vaše osobní číslo od
osobních čísel ostatních studentů přijatých společně s vámi.
Doporučujeme vám, abyste si výše zmíněné jedinečné číslo poznačili nebo dobře
zapamatovali. Běžné elektronické databáze neumějí dosud spolehlivě pracovat
s tvářemi a osobnostmi, a tak je potřebné si v tuto chvíli dopomoci tím, že vás (stejně
jako všechny zaměstnance univerzity), bude – a pouze formálně pro účely evidence
studijních výsledků nebo plateb apod. – v databázích zastupovat vaše jedinečné
osobní číslo.
Existuje ještě jedno identifikační číslo studenta, a s tím se setkáte, pokud se na vás
bude vztahovat povinnost platby. Číslo se vám zobrazí po přihlášení do Portálu – viz
dále.
Identifikační číslo určené pro platby
Během studia budete nejednou potřebovat poukázat univerzitě určitou finanční
částku, např. budete se účastnit různých kurzů nebo se dostanete do
tzv. nadstandardní doby studia, která je již zpoplatněna nebo budete hradit další
možné platby viz např. Směrnice rektora o výši úhrad za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony. Při takovéto platbě (převodem či složenkou) musíte jako
specifický symbol uvést číslo, které se vám výrazně zobrazí po vašem přihlášení do
Portálu OU. Pokud toto vaše identifikační číslo při platbě jako specifický symbol
neuvedete, platba se stane neidentifikovatelnou, tedy jako byste nezaplatili,
samozřejmě se všemi důsledky.
Student a počítač
Co pro vás vyplývá za povinnosti v souvislosti s IS Studentem?
Předně bez počítače to už prostě nepůjde! Pokud jste se do dnešních dnů úspěšně
vyhýbali práci s elektronickým vetřelcem, již opravdu musíte vzít na vědomí, že existuje
a že se bez něj už neobejdete.
Na přednášce zástupce CITu jste byli/budete seznámeni s tím, jak se zapisují
předměty do akademického roku. Předměty, které si zapíšete, budete absolvovat.
Nelze absolvovat předmět, který jste si nezapsali. (Naopak to sice jde, ale jen za
určitých specifických podmínek – například vašeho studia v zahraničí apod.)
Co je to index – neboli Vysokoškolský průkaz studenta
Index je průkaz, který si můžete při zápisu do studia zakoupit – na OU není
povinným dokladem a záznamy v něm mají pouze informativní charakter. Pokud jste si
jej pořídili, nalepíte si do něj svou fotografii, vyplníte důležité údaje, dostanete tam
několik razítek (index se tím tomto de facto stává „úřední listinou“) a záznam o zápisu
do studia. Je to dokument, do kterého vám jsou či mohou být zaznamenávány údaje o
zápise do školy, přerušení studia a ukončení studia, změna příjmení, či jiné další
důležité údaje. V neposlední řadě je – po letech studia – mnohdy i cennou vzpomínkou
na doby studentské ☺
Známku nebo zápočet si do „papírového“ indexu necháváte zapsat pedagogem
bezprostředně po získání hodnocení, pak již pedagog není povinen vám známku do
indexu vepsat. Naopak, pedagog je povinen vám hodnocení do 5 pracovních dnů od
získání zápočtu nebo zkoušky zapsat do elektronického systému IS Student a do
tzv. katalogu. Katalog je vytištěný písemný dokument a je archivován na fakultě po
dobu 10 let – v případě nejasností má rozhodující význam.
7
Elektronický index
Hodnocení zapsané pedagogem do IS Student máte za povinnost! si osobně ověřit
v tzv. elektronickém indexu, což je váš virtuální index, který naleznete na Portálu –
viz dále. Elektronický index patří mezi tzv. on-line aplikace, to znamená, ihned, když je
vám hodnocení pedagogem zapsáno do IS Student, zobrazí se i ve vašem
elektronickém indexu. Pokud se do pěti pracovních dnů od vašeho přezkoušení, či
získání zápočtu neobjeví v elektronickém indexu záznam, máte právo tuto skutečnost
reklamovat u sekretářky příslušné katedry, či přímo u vyučujícího. Nejvhodnější je opět
elektronický kontakt e-mailem. Každou nesrovnalost je třeba řešit ihned na příslušné
katedře. Může se totiž stát, že pokud se nesrovnalost nepodaří dodatečně prokázat ve
váš prospěch, budete muset zkoušku nebo zápočet vykonat znovu se všemi
příslušnými důsledky opakovaného termínu.
Od roku 2005 dostávají absolventi OU kromě diplomu také tzv. Dodatek k diplomu,
tzv. Diploma Supplement, který obsahuje všechny vámi absolvované předměty a jejich
hodnocení. Je tedy důležité, aby záznamy byly vedeny správně. Zpětné dohledávání
rozdílů (např. až těsně před vytištěním závěrečných dokumentů o studiu) pak může být
problematické a pro vás i pro jiné časově i jinak komplikované.
Elektronická adresa
V okamžiku, kdy je vám systémem přiděleno jedinečné číslo studenta (S11xxx), je
také vytvořena univerzitní e-mailová schránka, kterou budete používat při
korespondenci s jednotlivými útvary univerzity a do které vám budou zasílány důležité
informace.
Vaše adresa má tvar:
Přístupová cesta:
Heslo:
[email protected]
http://student.osu.cz
přednastavené heslo je tvořeno písmenkem „x“ a celým
rodným číslem bez lomítka, tedy např. x8911111111
Heslo si můžete kdykoliv změnit, pokud si ho nezměníte, budete po určité době
vyzváni ke změně. Pokud ani tehdy změnu neprovedete, bude vám schránka
zablokována. Odblokovat si ji musíte nechat pracovníky CIT, případně pomocí své
platné ISIC karty na speciálním zařízení.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pokud se vám přidělená e-mailová adresa nelíbí, můžete si pro příjem své pošty
univerzitní schránku přesměrovat na svou oblíbenou e-mailovou schránku. Ale pokud
budete chtít korespondovat s kýmkoliv z univerzity, tzn. odesílat poštu, jste povinni pro
odeslání e-mailu použít univerzitní schránku (viz Příkaz rektora č. 68/2005). Není tedy
možné, abyste v případě, že vám přijde přesměrovaná pošta z OU, použili ve své
privátní poště pro odeslání ikonu „odeslat“. Použijete-li pro komunikaci se
zaměstnanci školy jinou, než vaši univerzitní elektronickou adresu, není povinen
nikdo z univerzity vám odpovědět. Na privátní elektronickou poštu se nelze
odvolávat! Používáním privátní pošty byste navíc porušovali bezpečnostní pravidla OU
pro používání elektronických systémů univerzity. Předejděte proto těmto problémům
tím, že si zvyknete od začátku pracovat s vaším univerzitním e-mailem.
8
Pravidelně čtěte zprávy ve své univerzitní e-mailové schránce,
jste zde upozorňováni na důležité termíny a změny v předpisech, o změnách ve
výuce (rušení a náhrady, přesuny apod.) a dalších aktivitách školy.
Odpovědnost za ne/znalost zveřejněných informací je na vás.
Internetové stránky OU
http://www.osu.cz
Na adrese http://www.osu.cz se vám otevře hlavní stránka univerzity, na které
najdete další odkazy. Z této hlavní stránky se dostanete na stránky jednotlivých fakult,
kateder apod. Stránky si určitě hned zpočátku pozorně prostudujte a naučte se v nich
orientovat – v případě potřeby budete vědět co a kde hledat. Stránky se průběžně
doplňují a aktualizují, doporučujeme jejich pravidelné sledování.
Portál OU
http://portal.osu.cz
Výše jsme se zmiňovali a odkazovali vás na Portál Ostravské univerzity. Teď vám
krátce vysvětlíme, proč je tak důležitý.
Na Portále naleznete například svůj elektronický index, který jste si povinni
kontrolovat. V případě nalezení nesrovnalostí kontaktujte příslušnou katedru či
vyučujícího, který vám hodnocení zapsal špatně nebo do 5 pracovních dnů od udělení
nezapsal vůbec. Na Portálu si můžete vytisknout i různé formuláře, např. potvrzení
o studiu, připravuje se i potvrzení o studiu v cizím jazyce. Také zde můžete vidět
veškeré aktuality, které se vás týkají.
Portál je bránou ke všem informačním systémům, které univerzita používá.
Dostanete se do něj z hlavní stránky univerzity odkazem Portál nebo zadáním adresy
http://portal.osu.cz. Portál OU má dvě části – autorizovanou a prohlížecí. Do prohlížecí
části může nahlížet kdokoliv. Do autorizované části (jinde nazývané „intranet“) se
musíte vždy přihlásit svým identifikačním číslem (S11xxx) a heslem stejným jako do
vaší univerzitní e-mailové pošty. V Portálu OU uvidíte kromě jiného i své základní
identifikační údaje – pokud nebudou souhlasit, kontaktujte ihned studijní oddělení!
Najdete zde i výše zmíněné identifikační číslo pro platby, které budete uvádět u každé
platby, kterou budete poukazovat univerzitě. Uvidíte zde také číselný údaj, který říká,
za kolik dnů vašeho studia vznikne univerzitě nárok na platbu za případnou
nadstandardní dobu studia. V Portálu budete provádět vše, co potřebujete ke svému
studiu, např.:
hlásit se na všechny zkoušky,
kontrolovat elektronický index,
tisknout formuláře (např. potvrzení o studiu),
registrovat a zapisovat si předměty,
provádět elektronický zápis do dalšího roku studia
zadávat a aktualizovat číslo svého bankovního účtu apod.
Číslo vašeho bankovního účtu
Posledně zmíněný bod předchozího odstavce – zadávat a aktualizovat číslo svého
bankovního účtu vám doporučujeme vyzkoušet hned jako první operaci, kterou na
Portále provedete. Proč je číslo vašeho bankovního účtu pro nás tak důležité? Nikoliv
pro nás, ale pro vás! Student se během studia může setkat s tím, že nejen univerzitě
bude posílat peníze, ale univerzita bude chtít peníze poslat studentovi! (Viz např.
informace o stipendiích.) Na základě příkazu rektora a platného Stipendijního řádu se
peníze vyplácejí pouze bezhotovostním převodem na studentův účet (pokud
nemáte svůj účet u bankovního domu v České republice, doporučujeme si ho
neprodleně zřídit, v krajním případě můžete uvést účet např. rodičů). Pokud vám bude
univerzita chtít poslat peníze, už vás znovu nikdo nebude upozorňovat, abyste číslo
9
účtu laskavě zadali, ale peníze vám prostě nepřijdou a ztratíte na ně nárok, protože
jste nesplnili jednu z podmínek pro jejich vyplacení. Pak nepomohou ani slzičky,
které se tu a tam vyskytnou. Nezapomeňte v případě změny čísla účtu tuto změnu
provést i ve vašich údajích na Portálu.
Matrika studentů
Matrika studentů je centrální databáze všech studentů v České republice. Do této
matriky je vysoká škola ze zákona povinna čtvrtletně odesílat údaje o svých
studentech. Jsou to údaje o začátku studia, konci studia, přerušení studia, důvodu
ukončení studia. Právě z této matriky získává vysoká škola zpětně informaci o
studentech, kterým vznikla povinnost platit za nadstandardní dobu studia či za další
vysokou školu. Proto vřele doporučujeme, pokud zjistíte, že vám studium nevyhovuje a
např. od listopadu už školu nebudete navštěvovat, abyste podali žádost o ukončení
studia sami. Studium vám bude ukončeno ke dni doručení žádosti. Pokud studium
neukončíte sami, nadále zůstáváte v evidenci studentů do nejbližší kontroly studia,
avšak zároveň se vám načítá doba studia a později, až se třeba přihlásíte k dalšímu
studiu, které vám bude lépe vyhovovat, budete se divit, proč je po vás požadována
platba za nadstandardní dobu studia.
PRŮBĚH STUDIA
Výuka
Organizace výuky se podstatně liší od střední školy. Akademický rok se dělí na
dva semestry – zimní a letní. Po každém semestru následuje zkouškové období.
Během semestru chodíte na přednášky, cvičení, semináře a plníte zadané úkoly. Ve
zkouškovém období plníte zápočty, absolvujete zkoušky a dostáváte
hodnocení/známky.
Podmínky pro udělení zápočtu či zkoušky najdete např. v odkazech do Studijní
agendy – Prohlížení na Portálu v tzv. Popisu předmětu (sylabus). Vyučující je povinen
je sdělit i osobně v prvním dni výuky předmětu. Bývá to zpravidla procento účasti na
seminářích a cvičeních, povinnost odevzdat seminární práce či splnit jiné seminární
úkoly, minimální bodová hranice v písemných testech, systém hodnocení u zkoušky.
Podstatné je, že vyučující nesmí podmínky uvedené v sylabu předmětu změnit (s
výjimkou mimořádných změn vzniklých v důsledku závažných okolností – o těchto vás
musí na začátku semestru nebo neprodleně po vzniku události prokazatelně
informovat).
Do 5 pracovních dnů od data zápočtu nebo zkoušky vyučující vloží do IS Student
hodnocení (datum zápočtu, známku ze zkoušky). Opakujeme, že máte povinnost
v elektronickém indexu ověřit, zda tak bylo provedeno.
Pamatujte si, že posledním dnem, kdy můžete získat zápočet nebo zkoušku, je
vždy den kontroly plnění studijních povinností (viz harmonogram akademického roku):
10
první semestr – do prvního nebo druhého týdne měsíce února
druhý semestr – 31. 8. (jen za předměty letního semestru daného
akademického roku),
třetí a vyšší semestr – 31. 8. (za předměty zimního i letního semestru daného
akademického roku),
poslední semestr – zkouškové období je dáno harmonogramem
akademického roku.
V tyto dny se IS Student uzavře a spustí se kontrola plnění vašich studijních
závazků. Co k tomuto datu není vloženo (nevidíte v elektronickém indexu), jako by
nebylo. Znovu proto opakujeme, kontrolujte si elektronický index včas a v případě
nesrovnalostí ihned řešte na příslušné katedře (sekretářka, vyučující).
Co je to zápočet
U některých předmětů po absolvování výuky a splnění všech předepsaných
podmínek nedostanete známku, ale tzv. zápočet. Zápočet nelze opakovat, ten buď
získáte, nebo ne. Zápočet uděluje učitel, který příslušný předmět vyučuje, pokud
výjimečně vedoucí příslušné katedry nestanoví jinak. V tištěném zkouškovém katalogu
a máte-li – ve výkaze o studiu (indexu) – se udělení zápočtu zaznamená datem udělení
a podpisem učitele, případně ještě slovem „započteno“. Neudělení zápočtu se do
katalogu ani do indexu nezapisuje. Termín udělování zápočtu stanoví vyučující.
V případě, že vyučující vypisuje více termínů (může zápočty udělovat v průběhu celého
zkouškového období), vypíše je prostřednictvím IS Student a student se
prostřednictvím tohoto systému na vybraný termín přihlásí. Zápočet nebo zkoušku
nemůže absolvovat student, který není na termín přihlášen, resp. vyučující není
povinen tomuto studentovi umožnit vykonání zkoušky nebo zápočtu v tomto termínu.
Zápočet není možné opakovat. Vyučující předmětu může umožnit opakování
některé jeho části, např. zápočtové písemné práce, zápočtového testu – uvede tak
výslovně v Popisu předmětu nebo zveřejní jinak na počátku semestru.
Co je to zkouška
Zkouška je zpravidla náročnější než zápočet, získáváte známku. Mnohdy je
podmínkou přistoupení ke zkoušce mít získaný zápočet z předmětu z předchozího
semestru, případně má zkouška více částí, jejichž pořadí je pevně dáno – vše byste
měli mít uvedeno v sylabu předmětu (např. praktická část zkoušky podmiňuje možnost
absolvovat část teoretickou nebo naopak).
Nejméně 2 týdny před zkouškovým obdobím vyučující elektronicky vypíše
prostřednictvím IS Student termíny zkoušek, ze kterých si jeden zvolíte a
prostřednictvím IS Student se elektronicky přihlásíte. Udělejte to včas, termíny mají
omezenou kapacitu.
Zkoušku je možné v rámci jednoho zápisu jednou opakovat. Za dobu studia si
můžete jeden a táž předmět zapsat maximálně dvakrát, tedy na splnění zkoušky
máte až čtyři možné pokusy! Kromě toho můžete v průběhu studia třikrát využít
možnosti opakovat zkoušku podruhé – jakýsi „žolík“, který můžete využít u zvlášť
obtížných zkoušek.
I při opakování zkoušky se ovšem musíte elektronicky přihlásit, tyto termíny bývají
v informačním systému označeny jako opravné a můžete se na ně zapsat teprve po
absolvování již jednoho nezdařeného pokusu. Pedagogové mají povinnost elektronické
přihlášení ke zkoušce vyžadovat. Ke zkoušce se můžete znovu přihlásit pouze
ve vypsaných termínech, student nemá právo požadovat na pedagogovi, aby kvůli
němu vypsal jiný termín.
Pokud si necháte obtížnou zkoušku na konec zkouškového období (na poslední
vypsané termíny) a napoprvé neuspějete, pedagog nemá povinnost kvůli vám
vypisovat další termín. Předmět neabsolvujete, promarníte opravný termín a musíte si
předmět zapsat znovu do dalšího roku nebo semestru.
Co je to kredit
Kredit si můžete představit jako bodové ohodnocení časové náročnosti předmětu.
Pro kreditní hodnocení jsou směrodatné Zásady kreditního systému na OU (viz
11
Směrnice rektora č. 081/2006). Kredity za daný předmět buď získáte všechny nebo
žádné, nelze získat jenom část kreditů.
Předměty jsou rozděleny do skupin A, B, C
Předmětem se rozumí jednosemestrální kurz.
A povinné – tyto předměty musíte splnit bez výjimky všechny
B povinně volitelné – znamená, že musíte splnit určitou část z nabídky předmětů
v této kategorii (zkontrolujte si, kolik kreditů nabízí studijní plán vašeho oboru
v této kategorii!!!)
C volitelné – jsou předměty, které si můžete z nabídky libovolně vybrat, abyste
dosáhli předepsaný celkový počtu kreditů pro vaše studium
Průchod studiem
Každý studijní program je nastaven tak, aby student mohl při doporučeném
průchodu studia získat asi 60 kreditů za jeden rok. Znamená to, že na konci studia
musíte získat šedesátinásobek počtu roků standardní doby studia.
Student si rovněž může do určité míry volit i tempo svého studia. Určení rychlosti
studia je limitováno těmito vymezenými podmínkami:
získat minimálně 20 kreditů za první semestr studia
získat minimálně 40 kreditů za první rok studia
získat minimálně 80 kreditů za každé 4 po sobě jdoucí semestry v posloupnosti
lichý – sudý – lichý – sudý.
Při volbě tempa studia je velmi důležité si ověřit vzájemně podmíněné
disciplíny, u kterých není možné přehodit pořadí absolvování. Je třeba si ověřit,
jaké předměty musíte mít před zápisem jiných předmětů splněny. Stejně tak např.
nástup na letní souvislou praxi může být podmíněn předchozím úspěšným ukončením
podmiňujícího teoretického či praktického předmětu nebo naopak absolvování letní
souvislé praxe podmiňuje možnost studovat některé další předměty ve vyšším ročníku.
Podmiňující předměty jsou uváděny v sylabech předmětů, ale je vhodné raději vždy
kontaktovat pedagogického poradce vašeho oboru.
Jak zvládnout první semestr
Na konci prvního semestru, po ukončení zkouškového období se provádí u studentů
prvního roku kontrola studia. Aby student mohl pokračovat ve studiu dále, musí
za tento první semestr získat alespoň 20 kreditů. Nezíská-li je, bude se muset se
studiem rozloučit a do vlastních rukou mu bude doručen dopis o ukončení studia.
Jak zvládnout první rok
Podobně se provádí kontrola studia po prvním roce, kdy student musí získat
nejméně 40 kreditů. Nezíská-li, postupuje se stejně, jako v odstavci výše.
Jak to zvládat dále?
U vyšších ročníků se provádí kontrola vždy po skončení zkouškového období
letního semestru, tj. ke dni 31. 8. akademického roku a student musí získat minimálně
80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry. Zároveň jeho tzv. vážený studijní průměr
(VSP, viz dále) nesmí překročit v daném semestru hodnotu 3,4. Pokud nejsou splněny
tyto základní podmínky, nemůže být student zapsán do následujícího akademického
roku studia. Kromě toho nesmíte překročit povolený počet zapsaných, ale
neabsolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů.
Vážený studijní průměr (VSP)
Co to je? Jak jsme si dříve řekli, každý předmět je ohodnocen určitým počtem
kreditů. Do VSP se počítají pouze známky, nikoliv zápočty. VSP se počítá tak, že se
známky, které jste získali z daného předmětu, násobí počtem kreditů příslušného
12
předmětu a součet těchto součinů za dané období se vydělí součtem kreditů za tyto
předměty. (Přesný vzoreček najdete ve Stipendijním řádu OU.) V praxi to tedy
znamená, že čím lepší známka za více kreditů, tím máte lepší VSP a naopak. VSP se
počítá za každý semestr, za každý akademický rok a za celou dobu studia.
Pozor! Za nesplněný předmět, který měl být zakončen zkouškou, se vám
automaticky počítá známka 4! A tedy VSP vám ve svém důsledku zhorší.
Stipendia
Výplata stipendií se vztahuje výlučně na studenty v prezenční formě studia.
Uvádíme zde proto jen základní informace. Existuje několik druhů možných stipendií:
Mimořádné stipendium – může být vyplaceno za mimořádné zásluhy studentů
zpravidla na doporučení katedry, např. mimořádný úspěch v soutěžích, reprezentace
studenta, práce pro katedru v daném semestru. Vyplácí se jedenkrát za semestr.
Zvláštní stipendium – může být vyplaceno za činnost studenta, kterou vykonává
nad rámec svých studijních povinností a zaslouží si zvláštního zřetele, a to na katedře
nebo jiném subjektu OU. Vyplácí se jednorázově zpravidla po ukončení semestru.
Žádost předkládá vedoucí katedry nebo jiného subjektu OU.
Prospěchové stipendium – je v případě schválení akademickým senátem fakulty
v rozpočtu fakulty pro příslušný rok vypláceno nejlepším studentům, nejdříve však od
druhého roku studia na základě studijních výsledků v předchozích letech studia, ale
pouze ve standardní době studia. Je odstupňováno zpravidla do dvou kategorií, VSP
do 1,2 a VSP do 1,5. V současné době prospěchové stipendium na FSS OU není
vypláceno, neboť dosud není naplněn studijní fond.
Sociální stipendium I. – student může zažádat v mimořádně tíživé sociální situaci,
do které se náhle dostal, zároveň s doložením potřebných dokladů (příjem rodiny,
zdravotní potvrzení…). Vyplácí se jednorázově, o nároku rozhoduje stipendijní komise.
Dále student žádá o pomoc v sociální nouzi příslušný úřad svého bydliště.
Sociální stipendium II. – má na něj nárok student, který pobírá přídavek na dítě a
doloží písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny
zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Žádost s dokumentem
„Sdělení pro účely přiznání stipendia“ předkládá student neprodleně na studijní
oddělení.
Ubytovací stipendium – je vypláceno studentům v prezenční formě studia, kteří
splnili podmínky (místo bydliště, doba studia, apod.) třikrát do roka, vždy na konci
příslušného čtvrtletí. Student má právo na výplatu ubytovacího stipendia za 9 měsíců
v roce, za měsíce červenec, srpen a září se stipendium nevyplácí. Žádost podává
student elektronicky prostřednictvím Portálu vždy na začátku akademického roku.
Výplata stipendia se provádí zásadně bezhotovostním převodem na osobní účet
studenta. Kdo má na výplatu stipendia nárok, upravuje Stipendijní řád OU a příloha
tohoto řádu.
Doba studia
Každý studijní program má ve své akreditaci uvedenou standardní dobu studia.
Student může zvolený studijní program studovat nejdéle standardní dobu studia
+ 2 roky.
Ale!
13
za druhý nadstandardní rok studia zaplatíte za každých dalších započatých
šest měsíců studia částku stanovenou vždy v aktuální vyhlášce rektora
(v akademickém roce 2011/2012 je částka stanovena na 18.500,- Kč u oboru
Sociální práce se zdravotnickým profilem, 15.000,- Kč u ostatních oborů mimo
doktorského). Tato platba je stanovena na základě Zákona o vysokých školách.
Proč?
Protože ministerstvo financovalo vaše působení na dřívější vysoké škole a je
ochotno financovat pouze standardní dobu vašeho studia v plné výši. Pokud ji
překročíte, není již vaše studium nikým financováno. A proto vysoká škola má
ze zákona povinnost nechat si určitou částku zaplatit samotným studentem. Tato
částka však není školné. Školné se dosud neplatí. Chápejte to jako jakousi ochranu
před tzv. věčnými studenty, kteří mimo jiné „zadržují místo“ dalším možným studentům,
kteří nemohli být z kapacitních důvodů přijati ke studiu.
Tempo studia
Z výše uvedeného vyplývá, že student si do jisté míry volí tempo studia sám. Musí
však splnit uvedené podmínky. Na druhou stranu, studium je možné i zkrátit. Zkrátí si
ho tak, že na další akademický rok si student zapíše ke splnění více kreditů, max. však
90 (víc systém neumožní). Pokud si chce student zapsat více než 90 kreditů, musí o to
písemně požádat děkana fakulty a žádost zdůvodnit.
Kontrola studia
Kontrolu studia provádí referentka studijního oddělení, a to pouze na základě
výsledků evidovaných v Informačním systému Student. Je tedy na vás, abyste
si kontrolovali svůj elektronický index, zda máte vše v pořádku a včas zapsáno.
Platby
Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola, což znamená, že provoz dotuje stát,
dosud se žádné školné neplatí. Což neznamená, že se s určitými poplatky nemůžete
během svého studia setkat.
V odstavci Doba studia jste se dozvěděli o možných platbách, které vás mohou
postihnout. Nutno ještě upozornit na jednu velmi důležitou věc – do vaší doby studia
se započítává veškeré (i kombinované) dřívější neukončené studium na vysoké
škole (viz Zákon o vysokých školách)!
Můžete se setkat za dobu studia s dalšími platbami?
Samozřejmě, že můžete. Každoročně je vydávána aktualizovaná Směrnice rektora
o výši úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (jakýsi „ceník“) a
jsou tam zpoplatněny mnohé věci – doporučujeme pečlivě prostudovat.
ORGANIZACE STUDIA
Zápisy
Na vysoké škole je potřebné se poměrně rychle zorientovat v typech a termínech
zápisů včetně způsobu jejich provádění. Existuje několik typů zápisů – zápis do
studia, zápis do dalšího roku studia, zápis ke zkoušce nebo k zápočtu, zápis předmětu.
a) Zápis do studia
Zápis do studia se provádí v prvním roce studia. Student se dostaví osobně
v určeném termínu a místě na fakultu. Studentům je současně nabídnuta účast na
Úvodním kurzu, jehož cílem je pomoci novým studentům zorientovat se v prostředí
univerzity a fakulty včetně elektronických informačních systémů a knihovních služeb,
které jsou vedle vlastního studia alfou a omegou úspěšného průběhu studia. Kurz je
14
placený, není povinný, ale dlouhodobě se ukazuje, že student, který jej neabsolvuje,
má vyšší míru potíží při studijním „rozjezdu“.
b) Zápis do akademického roku
Na vysoké škole nestačí se jednou – v prvním roce studia – zapsat, a pak
automaticky pokračovat, přecházet do dalšího roku jako tomu bylo na střední škole.
Student vysoké školy každoročně potvrzuje zápisem svůj zájem a připravenost
studovat dále a stvrzuje tím zároveň, že má vykonány všechny studijní povinnosti
příslušného akademického roku, které musí být splněny do max. 31. 8.
Od akademického roku 2009/2010 je na OU spuštěn on-line internetový zápis,
který se studentů prvního roku studia ovšem netýká. Spočívá v tom, že se student na
zápis již nedostavuje osobně a přihlašuje se do dalšího roku studia třeba z pohodlí
domova nebo ze zahraničí, což ocení zejména ti, kdo nejsou z blízkého okolí, anebo ti,
kdo si prodlužují prázdniny až do začátku výuky apod. Elektronicky se do studia
zapisují výhradně studenti vyšších ročníků a pro vás bude tento typ zápisu aktuální po
zvládnutí vašich prvních dvou semestrů, v optimálním případě následující akademický
rok.
Pro zápis je stanoven termín v intervalu několika dní, zpravidla do poloviny září.
Nezapíše-li se student ve stanovené době, znamená to, že o další studium nemá
zájem a následuje dopis o ukončení studia.
Dokud student není zapsán do příslušného akademického roku ke studiu,
nemůže dostat žádná potvrzení a je zcela zbytečné o ně žádat.
c) Registrace a zápis předmětů
Kromě výše uvedených zápisů existuje paralelní počítačová registrace a zápis
předmětů. Má dvě fáze. Znamená to, že ve vyhrazených dnech (každoročně je
upravuje směrnicí rektora a první část probíhá na jaře každého roku) si každý student
musí registrovat přes počítač předměty, které chce studovat v následujícím roce,
případně semestru. Registrace předmětů je velmi důležitý krok a každoročně jej někteří
studenti podcení, za což pak následně platí nemalé finanční částky, neboť dodatečný
zápis předmětů je směrnicí rektora zpoplatněn. Víte-li předem, že ze závažných
důvodů (například hospitalizace) nemůžete registraci provést, je potřebné tuto
skutečnost neprodleně oznámit na studijním oddělení. Na oznámení studenta po
termínu registrací nebude (kromě potvrzené hospitalizace) brán zřetel.
Na základě registrovaných předmětů a počtu studentů sestavují rozvrháři fakult
rozvrhy hodin na další období (zpravidla semestr) a poté (opět na základě směrnice
rektora, zpravidla 14 dnů před zahájením výuky) si studenti naostro přes Portál zapisují
předem registrované předměty na konkrétní rozvrhové akce. Registrací dává student
škole informaci, o které předměty má zájem, a v případě, že vše probíhá optimálně,
tzv. ostrým zápisem pak tento zájem definitivně potvrzuje.
Student nemůže navštěvovat předměty, které si nezaregistroval a do nichž se
nezapsal (pro které si nezvolil konkrétní rozvrhovou akci), nemůže tedy v těchto
předmětech získat ani hodnocení.
POZOR! Předměty, které jste si zaregistrovali, ale později jste si k nim
nezapsali v daném termínu konkrétní rozvrhovou akci, vám budou ze systému
automaticky smazány!!!! V případě zájmu o předmět musíte tedy provést OBA kroky
– registraci a vlastní zápis předmětu.
Některé předměty mají zvlášť jak přednášku, tak cvičení, a pokud si zapíšete jen
jednu akci (např. jen přednášku) a druhou ne (zapomenete si zapsat cvičení k
přednášce), opět dojde ke smazání předmětu.
Rozvrh hodin
Z výše uvedeného vyplývá, že do jisté míry si student tempo studia a rozvrh hodin
vytváří sám v rámci nabízených možností. Při ostrém zápise předem registrovaných
předmětů si student určuje konkrétní rozvrhovou akci dle nabídky, je tedy možné, že se
15
studentovi při zápise předmětů nabídne několik termínů, student si vybere ten, který
mu nejlépe vyhovuje.
Co tedy musíte udělat
Včas si opište ze Směrnice rektora k organizaci zápisu předmětů do příslušného
akademického roku do diáře termín registrace/zápisu předmětů a na tento termín
nezapomeňte! (Doporučujeme přečíst si Směrnici rektora o výši úhrad za mimořádné a
nadstandardní administrativní úkony, zapomenutý termín registrace vás může přijít i na
několik tisíc korun!)
S dostatečným předstihem před tímto termínem si projděte studijní plán svého
oboru a rozhodněte se, které předměty budete příští akademický rok studovat – pokud
si nejste jisti, obraťte se na pedagogického poradce oboru.
V termínu registrace si přes Portál OU tyto předměty zaregistrujte. Zde platí – kdo
dřív přijde… neboť zatímco v povinných předmětech máte dostatečné kapacity
předmětu garantovány, v předmětech povinně volitelných (B) a výběrových (C) nikoliv.
Necháte-li registraci na poslední chvíli, budete možná muset studovat jiné předměty,
než jste si přáli.
Upozorňujeme:
povinné předměty lze zaregistrovat vždy (nemají omezenou kapacitu), povinně
volitelné a výběrové předměty pouze do naplnění kapacity (mají omezenou
kapacitu studentů),
v případě, že se vám nedaří registrovat povinný předmět nebo povinně volitelný
či výběrový předmět, přesto, že kapacita není naplněna, neprodleně!
kontaktujte pedagogického poradce oboru nebo jeho zástupce a problém
vyřešte. Za dodatečnou registraci budete platit, resp. ji nebudete moci vůbec
provést.
Jak vybírat předměty
Musíte si zaregistrovat předměty na daný akademický rok, a to nejvýše za 90
kreditů. V prvním roce studia si musíte registrovat povinné předměty přesně podle
standardního studijního plánu, doporučujeme zaregistrovat i povinně volitelné
předměty, abyste se vyhnuli budoucím kolizím v rozvrhu. Výběrové předměty si můžete
registrovat libovolně, ale vždy pozor na podmiňující disciplíny! Pro bezproblémový
průchod studiem je dobré dodržet doporučené roky vždy u všech povinných a
povinně volitelných předmětů. Jedině tak vám můžeme zaručit rozvrh s minimálními
kolizemi. Studijní plán je sestaven ideálně – vyvážený počet týdenních hodin, zkoušek,
posloupnost vzájemně se podmiňujících předmětů apod. Jakmile si ho jednou
„rozhodíte“, můžete mít problém.
Zápis předmětů na konkrétní rozvrhovou akci
Každý předmět, který si zaregistrujete, si po vytvoření rozvrhu rozvrhářem zapíšete
na konkrétní rozvrhovou akci (potvrdíte místnost a čas) nebo v případě kolize registraci
zrušíte (může nastat pouze u výběrových předmětů). Vytvoříte si tak svůj rozvrh
předmětů.
Teprve teď si předmět zapisujete. Ten předmět, který jste si jen zaregistrovali
a nezapsali, vám bude smazán. Po zápisu do rozvrhu bude v IS Student vaše jméno
zařazeno na seznam studentů na rozvrhové akci předmětu (vyučující předmětu vás
uvidí v seznamu studentů na konkrétní učebně v konkrétním čase). Máte právo a
povinnost předmět v příštím roce na daném místě a v daném čase absolvovat. Budete
se moci přihlásit ke zkoušce, vyučující vám bude moci udělit zápočet nebo známku.
16
Včas si opište z ze Směrnice rektora k organizaci zápisu předmětů do příslušného
akademického roku do diáře termíny zápisů (tj. termíny registrací a termíny zápisů na
rozvrhové akce) a na tyto termíny nezapomeňte.
V termínu zápisu na konkrétní rozvrhové akce si prostřednictvím Portálu
zaregistrované předměty zapište (potvrďte danou rozvrhovou akci) nebo registraci
zrušte. Nezrušíte-li registraci, bude vám centrální zrušení registrace prostřednictvím
CIT zpoplatněno.
Upozorňujeme:
17
Některé předměty jsou vyučovány jen jednou, jiné na různých místech nebo
v různých časech. Často vám bude konkrétní místo a čas předem určen nebo
doporučen (studenti oboru jsou rozděleni do skupin a každá skupina má
vytvořen optimální rozvrh – bez kolizí). Systém vám umožní zapsat tento
předmět jinde a v jiném čase než bylo doporučeno, ale tímto zaberete místo
svému spolužákovi, s nímž je na danou rozvrhovou akci počítáno a dosud si ji
nezapsal. Způsobíte tím, že si váš spolužák nebude moci tento předmět zapsat
vůbec (protože v dalším termínu má už předměty jiné). Ačkoli by vám to mohlo
být jedno, apelujeme na vaši solidárnost – měňte doporučené rozvrhové akce
jen výjimečně v odůvodněných případech či po dohodě s konkrétním
spolužákem.
Zapsat na konkrétní rozvrhovou akci se vám podaří každý předmět, který jste si
zaregistrovali a který je rozvrhován (tzn. má rozvrh – nerozvrhované předměty
jsou jen některé specifické výjimky, např. kurzy, exkurze, souvislé praxe).
Někteří studenti se mylně domnívají, že hlášení, „Předmět nemá rozvrh“
znamená, že předmět zatím nemá rozvrh, nezapíší si jej a později se
odvolávají, že čekali, až u předmětu bude rozvrh vytvořen. Celý rozvrh je hotov
před prvním dnem zápisu na rozvrhové akce a toto hlášení upozorňuje
studenta, že si předmět nezařadil do svého osobního rozvrhu.
Po ukončení své práce na zápisu na rozvrhové akce důkladně ověřte, že jste si
všechny předměty, které chcete v příštím roce absolvovat, opravdu zapsali.
Nejlépe vytištěním svého osobního rozvrhu (uschovejte si ho!) – všechny
předměty s výjimkou výše uvedených exkurzí, kurzů, souvislých praxí
apod. (nerozvrhované předměty) zde musíte mít zařazeny na konkrétních
místech v konkrétních časech. U předmětů vypsaných s poznámkou, že nemají
rozvrh, mějte na paměti, že jste si je vy sami do rozvrhu nezařadili – ověřte
(např. v sylabu předmětu nebo u pedagogického poradce), že se skutečně
jedná o nerozvrhovaný předmět (nikoli vaši chybu).
Pokud si zaregistrovaný předmět na konkrétní rozvrhovou akci nezapíšete,
bude vám jeho registrace k předem danému dni smazána (viz příslušná
směrnice o organizaci předběžného zápisu). Nezapsaný předmět nemůžete
absolvovat.
Nezapomeňte, že většina předmětů má přednášku a cvičení, případně seminář
(týká se studentů kombinované formy studia) – musíte si zapisovat vše!
(studenti si někdy zapíší jen cvičení nebo jen přednášku a následně se diví,
proč je jim celá registrace smazána).
Vyučující není povinen ověřovat, zda máte jeho předmět zapsán. Může vás
nechat docházet do výuky, dokonce může sledovat docházku – ale zápočet ani
zkoušku udělit nemůže (studenti se domnívají, že pokud výuku navštěvují a plní
seminární úkoly, musí jim být zápočet či zkouška uděleny). Pozorní a vstřícní
vyučující vás na začátku výuky upozorní, že jejich předmět nemáte zapsán (vidí
to v seznamu studentů na předmětu v IS Student), ale spoléhat se na to nedá
a není to povinností vyučujícího.
Praktická výuka v průběhu studia
OU má sjednáno pojištění studentů za škodu vůči třetím osobám včetně školského
zařízení, které způsobí v době školního vyučování v budově či prostorách sloužících k
vyučování, a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných školským zařízením,
pokud je zajištěn dozor odpovědné osoby a pokud je dána odpovědnost pojištěného.
Toto pojištění se týká pouze materiálních škod a je limitováno poměrně nízkou
částkou. Pro praxe ve zdravotnických zařízeních platí, že student odpovídá nemocnici
za škodu, kterou způsobí při praktické výuce nebo v přímé souvislosti s ní. Student si
pro absolvování praktické výuky zajistí vlastní pojištění odpovědnosti za škody v
běžném občanském životě pro případ, že by při praktické výuce nebo v přímé
souvislosti s ní způsobil škodu v zařízení nebo jakékoli třetí osobě. Některá zařízení
bez tohoto pojištění neumožní studentovi praktickou výuku.
Problémy při studiu
Občas se vyskytne problém, který je nutno během studia řešit. Se studijními
problémy se zásadně obracejte na příslušnou katedru nebo na patřičného
pedagogického poradce. Každá katedra má svou sekretářku, tajemníka katedry,
vedoucího katedry, kteří by vám měli s vaším studijním problémem pomoci.
Pedagogický poradce je kompetentní osoba nikoliv pro katedru, ale pro daný
studijní obor, který jste si zvolili.
Studijní oddělení vám může poradit jen při řešení obecných problémů (potřebujete
přerušit studium, ukončit studium, či potřebujete potvrzení o studiu apod.).
Potvrzení o studiu
Během studia čas od času potřebuje každý student potvrzení o studiu. Toto
potvrzení může vyžadovat zaměstnavatel, rodiče, banka, dopravní podnik, budete ho
potřebovat při hledání brigády atd. Potvrzení o studiu je formulář, který si nejlépe
a nejjednodušeji můžete vyplnit a vytisknout opět přes Portál. Můžete si ho také
pracněji vyplnit přímo na studijním oddělení, kde se nacházejí příslušné formuláře.
S vytištěným a řádně vyplněným (nezapomínejte uvádět důvod vystavení
potvrzení!) formulářem dojdete v úředních hodinách na studijní oddělení pro razítko
a podpis.
Potvrzení o studiu se vydává pouze na příslušný akademický rok, nikdy ne dopředu.
V odůvodněných případech lze vystavit i zpětně.
Od kdy do kdy jsem studentem
… v prvním roce studia
Studentem/studentkou se stáváte dnem zápisu do studia. Akademický rok trvá od
1. 9. do 31. 8. roku příštího. V prvním roce jste tedy studentem/studentkou ode dne
zápisu, který může být např. i 1. 7. 2011 a jste jím do 31. 8. 2012. Potvrzení se vám
vydává s tímto datem. Pokud však přestanete být studentem dříve, protože např.
„nepřežijete“ první semestr, toto potvrzení ztrácí platnost dnem ukončení studia.
… v dalších letech studia
Studentem jste vždy od 1. 9. roku do 31. 8. roku příštího. Dokud student není
zapsán pro příslušný AR ke studiu, nemůže dostat žádná potvrzení.
… v posledním roce studia
Jste studentem od 1. 9. roku do data ukončení studia a tímto datem je den, kdy
vykonáte poslední část státní závěrečné zkoušky (SZZ). Protože však např. v září ještě
nikdo neví, kdy poslední část SZZ vykonáte, vypisuje se vám potvrzení o studiu
v posledním roce studia do 30. 6. příštího roku s tím, že pokud budete konat státní
závěrečnou zkoušku později, necháte si vystavit nové potvrzení o studiu, vykonáte-li ji
18
dříve, můžete si vyžádat potvrzení o ukončení studia se správným termínem ukončení
studia.
Informace o vašem studiu
Nemohou být a ani nejsou poskytovány komukoliv jinému, tedy např. ani vašim
rodičům. Jste dospělí a zodpovědní sami za sebe. Přesto mohou nastat situace, kdy
budou třeba vaši rodiče potřebovat potvrzení, že řádně studujete a vy budete zrovna
v zahraničí nebo na praxi. Pak máte možnost si při zápisu do studia zvolit, komu
můžeme tyto informace a potvrzení o vašem studiu vydat, tyto údaje můžete
samozřejmě kdykoliv změnit. V žádném případě nejsou informace poskytovány
telefonicky.
Nastane-li problém – jak ho řešit
19
v první řadě si pozorně přečíst Studijní a zkušební řád OU, který je součástí
tzv. Informací o studiu, které jste si měli možnost zakoupit při svém nástupu na
univerzitu (POZOR v průběhu vašeho studia se tyto předpisy obvykle
aktualizují, platnou verzi vždy najdete na Portálu), tam většinou naleznete
odpověď na svou otázku. Dalším velmi důležitým předpisem jsou Zásady
kreditního systému na OU – viz Portál,
pokud odpověď na svůj problém nenaleznete a problém se týká konkrétního
předmětu, je třeba se obrátit na příslušného pedagoga, vedoucího katedry,
tajemníka katedry nebo pedagogického poradce,
problémy technického charakteru, např. problémy s vaší univerzitní e-mailovou
schránkou, s vaším přístupem na Portál OU, s vypršením hesla, atd. řešíte
s technickou podporou OU – pracovníky Centra informačních technologií,
kontakt na ně je uveden vždy na příslušných stránkách, kde vám problém
nastal,
obecný problém může pomoci vyřešit studijní oddělení nebo alespoň poradí,
kam se máte obrátit,
příliš komplikovanou situaci, která nastala ve vašem studiu, můžete řešit
s proděkanem pro studium v jeho konzultačních hodinách,
ale pozor! pokud jste si problém způsobili sami tím, že si nečtete zprávy
zaslané do své univerzitní e-mailové schránky, že neznáte dané vnitřní
normy nebo je ignorujete, že jste něco opomněli, pak se může stát, že
Fakulta sociálních studií již nebude mít dále zájem na tom, abyste byli
nadále jejími studenty,
pokud si podáváte žádost o cokoliv, je třeba myslet na to, že vyřízení žádosti
může trvat až 30 dnů, nedožadujte se proto již další den (ani další týden)
odpovědi.
Studijní oddělení (SO)
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY SO
Pro obory:
Sociální práce – Bc. (prez+ kombi)
Sociální práce se zdravotnickým profilem
Sociální práce – Ph.D. (prez + kombi)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
9:00 – 11:00
zavřeno
9:00 - 11:00
zavřeno
9:00 - 11:00
Pro obory:
Sociální práce – NMgr.
Management organizací služeb sociální práce – NMgr. (prez + kombi)
Zdravotně sociální pracovník – Bc.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
zavřeno
zavřeno
9:00 - 11:00
zavřeno
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
zavřeno
zavřeno
13:00 – 14:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
13:00 – 14:00
zavřeno
Referentka studijního oddělení je první osoba, s níž jste se setkali již při zápisu do
studia. Každý student je veden v elektronické databázi, kromě toho však má i svou
papírovou složku, která se po ukončení studia archivuje dle archivního řádu. Studijní
oddělení vede evidenci studentů, provádí kontroly studia, zápisy do studia, píše a
rozesílá dopisy, rozhodnutí, podílí se na organizaci přijímacího řízení, kontroluje
podklady pro celostátní matriku studentů, spolupracuje s katedrami při organizaci
přijímacích zkoušek a státních závěrečných zkoušek, v závěru vašeho studia vám
vytiskne diplom a Diploma Supplement. Organizuje imatrikulace. Poslední setkání se
studijním oddělením je zpravidla při promocích, kde vám budou slavnostně vydány
dokumenty o ukončení studia.
Studijní oddělení bývá v určitých hodinách otevřeno pro studenty, aby si mohli
vyřídit obecné záležitosti. Dodržujte, prosím, úřední hodiny studijního oddělení.
Nedožadujte se naléhavě řešení vašeho problému mimo tyto hodiny. Mnohdy si
i ušetříte cestu, pokud svůj dotaz pošlete studijní referentce e-mailem ze své
univerzitní e-mailové schránky.
Před cestou na SO si rozmyslete, co konkrétně potřebujete vyřešit a zda je studijní
oddělení kompetentní k řešení vašeho problému.
Zvláště těm, kdo přijíždí z míst vzdálenějších od Ostravy, doporučujeme si před
cestou ověřit, zda studijní referentka bude opravdu přítomna – připusťme, že i ona
může být někdy nemocná, může mít dovolenou, nebo pojede na služební cestu. Vaši
žádost může sice převzít zástupná osoba, ale může v zásadě jen „převzít papír“,
s dalším vyřízením vám obvykle nebude moci pomoci. Pokud se tedy chystáte na
osobní projednání komplikovanější záležitosti, obvykle bude potřebné vyčkat, až se
studijní referentka z nemocenské, dovolené či služební cesty vrátí.
Žádost o ...
Pokud si podáváte na studijní oddělení formulář Žádost o ..., musí být tato řádně
vyplněná ve všech svých kolonkách, včetně telefonního kontaktu, osobního
identifikačního čísla, univerzitního e-mailu, data a podpisu, případně vyjádření katedry.
Zvláštní důležitost má ODŮVODNĚNÍ žádosti. Nestačí tedy jen napsat „žádám“, ale
20
také „proč, z jakého důvodu“. Referentka studijního oddělení nemůže rozhodovat
ve věci studentských žádostí, proto jen doplní k žádosti další informace rozhodné
pro vyřešení (nejčastěji informace o průběhu studia žádajícího studenta), pak se
žádost postoupí k vyřešení příslušnému proděkanovi pro studium nebo děkanovi
fakulty, který rozhodne. Rozhodnutí je součástí žádosti, po jejím schválení/zamítnutí je
žádost uložena ve vaší osobní kartě. Student se sám o řešení své žádosti informuje
na studijním oddělení (případně univerzitním e-mailem).
Na neúplnou žádost (tedy například i chybějící zdůvodnění! žádosti) se nevztahuje
lhůta pro vyřízení do 30 dnů. V případě, že bude potřeba žádost doplnit nebo upřesnit,
budete k tomu vyzváni e-mailem na svou univerzitní adresu, pravidelně si proto poštu
ve své univerzitní schránce kontrolujte.
Co studijní oddělení NEŘEŠÍ
Studijní oddělení neřeší kromě výše uvedeného ani koleje, menzy, knihovnu, ISIC
karty, e-mail, technické problémy při přístupu do systému, praxe, exkurze, kurzy,
kontakty na externisty, zahraniční cesty.
Stravování
Studenti Fakulty sociálních studií OU mají možnost stejně jako studenti ostatních
fakult stravovat se v univerzitní menze na ulici Reální v centru Ostravy.
Evaluace
V průběhu studia se v určitých obdobích čas od času setkáte s výzvou, abyste
fakultě poskytli informace o tom, jak jste spokojeni se svým studiem, s jeho úrovní,
organizací, s podmínkami ke studiu (knihovna, studovna, počítače ...) atd. Tyto
informace od vás jsou pro nás velmi důležité zejména proto, aby případné nedostatky,
které třeba vedení fakulty ze svého pohledu nemůže postřehnout, mohly být
odstraněny. Pokud se tedy s výzvou k tzv. evaluaci (hodnocení, známkování) setkáte,
pomozte nám svou účastí v ní vytvářet stále kvalitnější studijní prostředí. Přesto, že
nás čeká nesnadné období rekonstrukce budovy fakulty, které se nepochybně více či
méně odrazí v organizaci výuky (dostupnost studovny, počítačové učebny), je naší
snahou zajistit náhradními způsoby, aby se přechodně nepříznivé podmínky co nejvíce
přiblížily obvyklému studijnímu standardu.
Harmonogram akademického roku
Průběh akademického roku určuje Harmonogram akademického roku 2011/2012
Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, tento bývá každoročně
aktualizován a je k dispozici na úřední desce (web FSS OU), dále na Portálu FSS, na
fyzické úřední desce a na nástěnce studijního oddělení.
Stavovská unie studentů Ostravské univerzity v Ostravě
Stavovská unie studentů Ostravské univerzity (SUS OU) vznikla v roce 1994. Jedná
se o neziskovou organizaci sdružující dobrovolníky z řad studentů OU. Do činností
SUS OU patří pořádání Majálesu OU, Hladnovská laťka (sportovní akce), Studentský
ples atd. Můžete navštívit webovou prezentaci SUS OU na stránce www.sus.osu.cz.
Diploma Supplement (DS)
21
Nový dvojjazyčný (čeština/angličtina) dokument, který je absolventům od roku 2005
automaticky vydáván při řádném ukončení studia zároveň s diplomem. DS obsahuje
kromě základních údajů o vaší osobě, univerzitě a studijním programu i všechny
předměty, které jste během studia absolvovali a jejich klasifikaci. Proto je nezbytně
nutné, jak bylo výše několikrát zdůrazněno, abyste si během studia pečlivě kontrolovali,
zda máte ve vašem elektronickém indexu vše správně zapsáno a ohodnoceno.
Promoce
Promoce je slavnostní ukončení vašeho úspěšného studia. Koná se v důstojném
prostředí a nejvíc se na ni zpravidla těší vaši příbuzní. Při promoci dostanete diplom a
Diploma Supplement, a pak již jen budete s nostalgií a věříme, že i s dobrými zážitky,
vzpomínat na léta prožitá na Ostravské univerzitě.
Závěrem
Věříme, že toto malé základní zasvěcení do studia vás od záměru studovat
neodradilo a s chutí se vrhnete do práce. Na vaší cestě studiem, která jistě nebude
vždy jednoduchá, vám přejeme mnoho sil, úspěchů a dobrých studijních výsledků a
těšíme se, že se s vámi setkáme i při vaší promoci.
A nakonec … Shrnutí důležitých informačních zdrojů:
Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě
Zásady kreditního systému Ostravské univerzity v Ostravě (Směrnice rektora
č. 81/2006)
Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě
Disciplinární řád Ostravské univerzity v Ostravě
Směrnice, vyhlášky a příkazy rektora OU (průběžně aktualizovány na Portále)
zejména:
Příkaz rektora č. 55/2002 k vypisování termínů zkoušek
Příkaz rektora č. 68/2005 ke způsobu elektronické komunikace
studentů na OU
Příkaz rektora č. 69/2005 k povinnosti studentů oznámit číslo účtu
Příkaz rektora č. 72/2005 o povinnosti studentů a zaměstnanců OU
hlásit
změny v osobních datech
aktuální směrnice rektora o výši úhrad za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony
aktuální vyhláška rektora o poplatcích spojených se studiem
aktuální směrnice rektora k organizaci předběžného zápisu do
akademického roku
1
Zákon o vysokých školách1
Webové stránky OU
http://www.osu.cz
Webové stránky FSS OU
http://fss.osu.cz
Portál OU
http://portal.osu.cz
http://www.msmt.cz – Vzdělávání – Vysoké školství – Dokumenty - Legislativa – Legislativní normy a související
informace - Úplné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
nebo rychleji a aktuálně http://portal.gov.cz - Zákony – číslo předpisu 111/1998 nebo Sbírka zákonů ČR na
webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
22
PŘEJEME DOBRÝ START ☺
Za Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě:
Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání FSS OU
Scarlet Mánková
referentka studijního oddělení FSS OU
Srpen 2011
23
Download

první pomoc prváka - Fakulta sociálních studií