Koncepce rozvoje Ústavu translatologie
v letech 2013–2015
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Tato koncepce navazuje na hodnocení rozvoje ústavu v letech 2010–2012 a zahrnuje
následující oblasti rozvoje:
•
•
•
•
•
personální složení a hodnostní růst
rozvoj studia
rozvoj výzkumu
zahraniční spolupráce
tvorba zázemí pro výuku a výzkum
1. Personální složení a hodnostní růst
V lednu 2013 bude ÚTRL předkládat Akreditační komisi MŠMT ČR kontrolní zprávu
o publikační činnosti v oblasti teorie a o kariérním růstu pedagogů střední a mladší
generace. Přestože náš ústav v obou směrech zaznamenal v uplynulém období posun
k lepšímu (viz hodnocení rozvoje), bude třeba nadále podporovat ty, kteří se rozhodnou
pro habilitační či profesorské řízení, především snížením jejich pedagogického úvazku.
Současně bude nezbytné hledat pedagogicky a vědecky talentované kandidáty na interní
pedagogický úvazek mezi absolventy doktorského studia translatologie, případně jiných
filologických oborů.
V souvislosti s odchodem hispanisty M. Uličného z ÚTRL ke konci akademického roku
2011/2012 a s ohledem na neúspěšný průběh výběrového řízení na uvolněnou
pedagogickou pozici bude nutné v rámci příslušného výběrového řízení najít nového
učitele s literárněpřekladatelským zaměřením pro španělskou sekci ÚTRL, a to nejpozději
v první polovině ledna 2013.
2. Rozvoj studia
V akademickém roce 2016/2017 končí prodloužená akreditace bakalářských a
magisterských oborů ÚTRL. Ve druhé polovině uvažovaného období proto budou
postupně připraveny podklady k reakreditaci těchto studijních oborů.
Vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti vysokoškolské přípravy budoucích překladatelů
a tlumočníků a s ohledem na stále větší počet přijatých uchazečů, kteří se nakonec
nezapíší ke studiu, bude třeba znovu přehodnotit skladbu i náplň našich kurzů.
Domnívám se, že by se naše výuka měla ještě více orientovat směrem k projektové práci
studentů, ať již v rámci samotné přípravy na profesi překladatele a/nebo tlumočníka, tak,
zejména v magisterském stupni studia, ve sféře výzkumu. Naše dosavadní kurzy vedené
na základě principu „learning by doing“ jsou ze strany studentů hodnoceny velmi
pozitivně, mají kvalitní výstupy, a navíc skýtají silný motivační potenciál, viz hodnocení
rozvoje: (1) nedávno ukončený studentský grant studentů španělštiny s publikačním
výstupem v Nakladatelství Karolinum; (2) knižně vydané studentské překlady v edici
SCHOLARES; (3) tlumočnické videokonference ad.
Po zkušenosti s několika ročníky našeho jednooborového bakalářského studia se kloním
k tomu, abychom napříště nežádali o prodloužení akreditace těchto jednooborů určených
rodilým mluvčí angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny. Zájem o tyto obory je
mizivý a v případě přijetí byť jediného studenta je třeba zajistit vypsání celého souboru
1
předmětů příslušného studijního plánu. Naopak jednoobor pro rodilé mluvčí ruštiny se
ukazuje jako žádaný a funkční; jeho koncepci ovšem bude třeba doladit v rámci společné
diskuze učitelů ruské sekce ÚTRL a partnerského ÚBS FF UK, zejména pokud jde o výuku
kompetencí v českém jazyce.
V souvislosti s již realizovanou i plánovanou výukou našich jednooborů bude od
akademického roku 2012/2013 posílena vazba na ÚČJTK FF UK, jehož zástupci vyslovili
předběžný souhlas s tím, že převezmou lingvistickou část přípravy příslušných studentů.
Pedagogové ÚBS FF UK, s nimiž jsme dosud v tomto směru spolupracovali, jsou přetíženi
výukou vlastních studentů a mají omezený zájem na zajišťování výuky společné.
V roce 2014 se ÚTRL bude znovu ucházet o členství v programu EMT (European Master’s
in Translation), organizovaného Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise.
Po předchozí neúspěšné zkušenosti se budeme soustředit mimo jiné na pragmatickou
stránku žádosti, ve spolupráci s Univerzitou ve Valladolidu, jež nám jakožto stávající člen
EMT v daném směru nabídla pomocnou ruku. V případě přijetí ÚTRL do uvedeného
evropského programu bude při plánované reakreditaci přihlédnuto rovněž k požadavkům,
k nimž nás členství v EMT bude zavazovat.
Kromě každoroční prezentace studia na ÚTRL FF UK v rámci Dne otevřených dveří FF UK
a na jazykovém veletrhu LINGUA SHOW (dříve EXPOLINGUA) budeme i v dalších letech
spolupracovat se středními školami v ČR, např. formou krátkodobých stáží středoškoláků
na ÚTRL.
Kurzy pro odbornou veřejnost
V daném období jsou plánovány další ročníky Evropského kurzu konferenčního tlumočení
(EMCI), modulární Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost se zaměřením na
problematiku Evropské unie a potřeby veřejné a státní správy a nově i Kurzy CŽV pro
vysokoškolské učitele překladu a tlumočení, jakož i další ročníky Univerzity třetího věku.
Doktorské studium
Po úspěšné akreditaci doktorského studia v angličtině a francouzštině je možné připravit
analogické akreditační materiály také pro další cizí jazyky v rámci jazykových sekcí ÚTRL.
Vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem se zapojováním doktorandů do výuky a
výzkumné činnosti ÚTRL je třeba v této praxi pokračovat.
3. Rozvoj výzkumu
Rozvoj v dané oblasti se bude namnoze odvíjet od úspěšnosti naší grantové činnosti.
Několik důležitých kroků v tomto směru bylo učiněno již letos (viz hodnocení rozvoje):
(a) návrh projektu NAKI Překlad a kulturní identita v globalizovaném světě, jehož cílem
je podle slov autorů „podat syntetizující pohled na vztah překladu a kulturní identity
v dějinných i soudobých souvislostech a vytvořit podmínky pro aplikaci výsledků do
praxe“; (b) návrh projektu GA ČR Dílo Jiřího Levého v kontextu soudobé translatologie,
jehož cílem je, slovy tvůrců, „(1) kritické vydání díla [J. Levého] v češtině [...] a (2)
mezinárodní konference k 90. výročí Levého (2016)“.
Uvedený návrh projektu GA ČR zapadá do jedné z hlavní linií výzkumu ÚTRL: začleňování
díla Jiřího Levého do mezinárodní translatologie, k němuž ÚTRL v minulých letech přispěl
několika zásadními publikacemi: Tradition versus Modernity (Karolinum, 2008, editorky
prof. Králová a dr. Jettmarová); Jiří Levý: The Art of Translation (John Benjamins, 2011,
editorka dr. Jettmarová) a v neposlední řadě chystaná antologie z díla J. Levého ve
španělštině (překlad a spolueditorství: prof. Králová a M. Cuenca), jež poprvé zpřístupní
hispanofonním čtenářům významné teoretické studie klíčové osobnosti českého myšlení
o překladu (antologie bude vydána Univerzitou ve Valladolidu v r. 2013).
2
Druhou hlavní linií výzkumu je, jak vyplývá zejména z posledního desetiletí rozvoje
bádání pracovníků ÚTRL, uchování kulturní paměti se zaměřením na dějiny českého
překladu 20. století. K významným počinům v tomto směru patří zejména knižní
publikace Kapitoly z dějin českého překladu (ed. M. Hrala, 2002), sborníky Český překlad
1945–2003 (ed. M. Hrala, 2004), Český překlad II 1945–2004 (ed. M. Hrala, 2005),
Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury (ed. E. Kalivodová, 2008) a
Slovo za slovem: S překladateli o překládání (ed. S. Rubáš, 2012). Při přípravě poslední
zmíněné publikace bylo pořízeno celkem 29 rozhovorů s překladateli pamětníky (dva
z těchto rozhovorů nakonec nebyly v knize otištěny): jejich záznamy ve zvukové i
písemné podobě bude možné využít k dalšímu bádání (např. v rámci diplomových či
disertačních úkolů) a mohou rovněž posloužit jako vodítko při pořizování podobných
pamětnických rozhovorů, jak ostatně dosvědčuje jedna z nově zadaných diplomových
prací v oblasti tlumočení. Do širšího rámce uchování kulturní paměti ovšem zapadají také
zpracovávané disertační práce našich doktorandů zaměřené na odkaz Jana Zábrany,
Zdeňka Urbánka a dalších klíčových překladatelů činných v období totality, jakož i návrh
projektu Role českého překladu v letech 1948–1958, vytvořený doktorandem ÚTRL
Petrem Eliášem v rámci letošního grantového řízení GA UK. Vzhledem k těmto a jiným
podobným badatelským aktivitám bude možné a potřebné uspořádat v uvažovaném
období kolokvium reflektující výše uvedený směr výzkumu ÚTRL.
V dané souvislosti je rovněž třeba navázat na některé z dosavadních projektů ÚTRL,
zejména na (1) Bibliografickou databázi českých a slovenských prací z oblasti
translatologie (autorka a zpracovatelka: dr. Jettmarová) a (2) Databázi českého překladu
(hlavní koordinátor: Mgr. Vimr). Obě databáze bude nezbytné aktualizovat a doplnit.
Potenciál k podávání příslušných grantů spočívá především ve studentech našeho
doktorského či magisterského studia (např. v rámci vnitřních grantů FF UK). Znovu bude
podán také návrh grantu na přípravu a publikaci osmijazyčného vydání Máchova Máje
s kontrastivně-analytickým a historiografickým komentářem (zpracovatel návrhu: dr.
Rubáš).
Oba hlavní směry výzkumu, naznačené výše, je namístě důsledněji reflektovat i v rámci
příslušných oborových seminářů akademických pracovníků ÚTRL, zejména v semináři
zaměřeném na dějiny překladu.
Konference
V rámci 50. výročí existence pražského vysokoškolského pracoviště se zaměřením na
překlad a tlumočení (od r. 1963 při Univerzitě 17. listopadu; od r. 1974 při Univerzitě
Karlově) bude na podzim roku 2013 uspořádána 12. mezinárodní konference o překladu
a tlumočení: Český a polský strukturalizmus v současném paradigmatu translatologie.
Jejím cílem je podle slov dr. Jettmarové, autorky návrhu příslušného projektu podaného
v rámci dotačního řízení MZV ČR, (1) „revize a stanovení současné hodnoty české a
polské strukturalistické tradice v dnešní mezinárodní (západní) translatologii, která tuto
tradici téměř zcela obešla a v závěsu paradigmatických obratů v západních humanitách
se dobírá teoreticko-metodologických stanovisek, které oba strukturalizmy měly již v 60.
letech“ a (2) „znovunavázání a rozšíření přímé vědecké spolupráce, pro které dosud
nebyly od 90. let příznivé podmínky vzhledem k politice evropské integrace“. Příspěvky
z konference jsou plánovány pro IX. číslo AUC – Philologica: Translatologica Pragensia.
U příležitosti uvedené konference bude – se zapojením studentů ÚTRL – uspořádána
výstava k připomenutí 50. let rozvoje překladatelství a tlumočnictví na výše zmíněných
pražských univerzitách a proběhne tradiční setkání absolventů ÚTRL.
Ke konci uvažovaného období bude také zahájena příprava 13. mezinárodní konference
o překladu a tlumočení k 90. výročí narození Jiřího Levého, plánovaná pro rok 2016.
3
4. Zahraniční spolupráce
ÚTRL se bude nadále účastnit evropského projektu On-Line Resources for Conference
Interpreter Training (v období od října 2012 do září 2013) a rovněž mezinárodního
projektu OPTIMALE (viz hodnocení rozvoje).
Vedení ÚTRL podnikne nezbytné kroky k vytvoření společného bakalářského studijního
programu s Univerzitou v Lipsku.
Pro akademický rok 2013/2014 je plánován další ročník evropského postgraduálního
kurzu Euromasters in Conference Interpreting, pořádaného ve spolupráci s Evropskou
komisí a Evropským parlamentem (garant: prof. Čeňková).
5. Tvorba zázemí pro výuku a výzkum
Překladatelská laboratoř
Bude podán grant FRVŠ na zakoupení nových počítačových sestav: stávající PC již
nezvládají stále vyšší a početnější verze softwarových nástrojů nezbytných k výuce
počítačem podporovaného překladu.
Knihovna
Ve spolupráci s knihovníky proběhnou jednání o možnostech a průběhu začlenění
bezmála tisícisvazkové knihovny překladové a translatologické literatury, kterou ÚTRL na
podzim r. 2012 nabídl prof. Hrala.
Webové stránky
Webové stránky budou doplněny o další odkazy (nově vzniklá Databáze českého překladu
ad.) a rovněž o chybějící položky v oblasti projektové, publikační a další odborné činnosti
pracovníků ÚTRL.
6. Závěr
Rád bych vyjádřil své poděkování všem, bez jejichž soustavné, často nenápadné a
výkazově jaksi „neefektní“, v podstatě však klíčové práce by ÚTRL nemohl pracovat jako
vyladěný celek. Můj dík míří především ke garantům jazykových sekcí ÚTRL – dr.
Kalivodové, doc. Sládkové, dr. Svobodovi, prof. Čeňkové a prof. Králové, která od
počátku mých dvou funkčních období obětavě vykonávala práci zástupkyně ředitele, a
rovněž k dr. Dubědovi jako tajemníkovi ÚTRL.
Nemalou zásluhu na hladkém a operativním fungování ÚTRL má ovšem také jeho
sekretářka Linda Hurníková, jež v tomto roce prošla osobně velmi těžkým obdobím, a
neztratila přitom ochotu řešit množství úkolů spojených se studijní a provozní agendou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako při předchozí volbě bych rád zkonstatoval,
že dáte-li mi svoji důvěru, pokusím se vytvářet na našem ústavu takové prostředí,
v němž budou moci být realizovány nejen cíle výše uvedené, ale rovněž pedagogické a
badatelské plány a záměry, jež má každý z vás.
V Praze 26. listopadu 2012
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
4
Download

Koncepce rozvoje Ústavu translatologie v letech 2013–2015