ICTKOORDINÁTOR
časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR
ZDARMA
ZIMA 2012
Soutěž o ceny!
Více na str. 17
08 Samsung Smart School
Rozšiřujte možnos komunikace
mezi učiteli a studenty s pomocí
snadného přístupu k mnoha
informacím a týmové spolupráce.
15 ECDL
Fámy a mýty
aneb opravdu víte, o co jde?
18 WordPress
Redakční systém
ideální pro školní web.
» TICHÉ A VÝKONNÉ SESTAVY
» NÍZKÁ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ
ENERGIE » DLOUHÁ ŽIVOTNOST
KOMPONENT
Vhodné pro uživatele, kteří potřebují kvalitní a rychlý
počítač pro běžnou práci v kanceláři.
Firemní uživatelé ocení zejména velmi dobrou cenu této
řady, za kterou získají počítač, který zvládne běžnou
kancelářskou agendu, práci s e-maily, psaní dokumentů,
práci ve firemním informačním systému, práci na internetu
a základní kancelářské aplikace - Word, Excel, Outlook,
účetnictví a další programy.
Uvedená cena je včetně DPH a platí pro verzi s operačním systémem Windows 8.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ!
2
FÉNIX BRONZE
FÉNIX SILVER
FÉNIX GOLD
Procesor:
Procesor:
Procesor:
Intel® Celeron G550 2,50GHz
Intel® Pentium G645 2,90 GHz
Intel® Pentium G860 3,00 GHz
Grafika:
Grafika:
Grafika:
integrovaná v procesoru
integrovaná v procesoru
AMD HD5450 1GB
Operační paměť:
Operační paměť:
Operační paměť:
2 GB DDR3 1333Mhz
4 GB DDR3 1333Mhz
6 GB DDR3 1333Mhz
Pevný disk:
Pevný disk:
Pevný disk:
250 GB
500 GB
500 GB
Operační systém:
Operační systém:
Operační systém:
Windows 8
Windows 8
Windows 8
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro
7.990,-
8.990,-
9.990,-
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | ÚVOD
Slovo šéfredaktora
Obsah
Vážení čtenáři,
Dvanáct důvodů,
proč se bez Moodle nedá žít...
Soutěž v informa ce má za sebou
5. ročník
Samsung Smart School
Žákovské zápisky z hodin jinak?
Karaoke
Fámy a mýty o ECDL
aneb opravdu víte, o co jde?
Soutěž o hodnotné ceny
4–5
7
8 – 11
12 – 13
14
15 – 17
17
WordPress – redakční systém
ideální pro školní web
18 – 19
Tipy pro každodenní praxi
– OpenOffice.org a LibreOffice
21 – 22
tak se to podařilo! Potěšil nás velký zájem o pilotní číslo časopisu ICT koordinátor, proto jsme pro Vás připravili druhé číslo zaměřené na trendy a implementaci
ICT ve výuce na základní a střední škole. Naším záměrem je, aby časopis ICT
Koordinátor jako registrované periodikum Ministerstva kultury ČR vycházel pravidelně, a to čtvrtletně. Tře číslo tedy můžete očekávat v měsíci březnu.
Ve spolupráci s odborníky jsme pro Vás opět připravili články, u kterých věříme,
že mohou být cennou inspirací pro Vaši činnost ve výuce.
Do nového čísla časopisu jsme pro Vás připravili novinku – soutěž o velmi hodnotné ceny. Doufáme, že Vás zaujme.
Za všechny členy redakčního týmu Vám přeji klidné proži vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2013!
Mgr. Libor Kubes
šéfredaktor
Tiráž
Vydavatel: 16UP GROUP s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, IČ: 27845478, DIČ: CZ27845478, Telefon: +420 776 742 216
Redakce, výroba, distribuce: 16UP GROUP s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, E-mail: [email protected]
Grafická úprava, zlom: Bookʼs print s.r.o. Fotografie: 16UP GROUP s.r.o., Tisk: Bookʼs print s.r.o., MK ČR E 20898, ISSN 1805-6024
Termín redakční uzávěrky: 4. prosince 2012, Cena vý sku: ZDARMA
Inzerce
3
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | zima 2012
Dvanáct důvodů, proč se bez Moodle nedá žít...
Nedávno jsem se společně „pos ženými“ učiteli debatoval na téma Moodle a jak jej využít ve škole.
Během hodinové debaty na Google+ padlo dost otázek a já si při odpovídání stále více uvědomoval,
jak je vlastně Moodle pro mě jako pro učitele důležitý.
Technicky zaměřených článků a manuálů „jak na to“ je na internetu spousta. V poslední době jsem
se bohužel setkal častěji s návody jak používat Moodle, než s odkazy na konkrétní kvalitní kurzy. Bohužel. Jaké jsou mé vlastní důvody a proč si myslím, že by Moodle nebo jiný LMS neměl chybět mezi
prostředky, které český učitel využívá a hlavně ovládá?
Learning Management System je řídicí výukový systém
(systém pro řízení výuky), tedy aplikace řešící administravu a organizaci výuky v rámci e-learningu.
LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia
(nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.)
a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada –
od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické
sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace (Adobe
Connect, Fronter, Blackboard). Řada LMS je šířených i jako
free nebo open source so ware (například Moodle).
velká šance, že úkol dokončit doma a beze stresu
vám někdo z ko- odevzdat.
munity pomůže
nebo poradí. Ale Náhrada učebnice
nejde jen o vývoj. Většina učebnic informa ky mi neJádro práce v Mo- vyhovuje obsahem nebo skladbou
odle leží v tvorbě témat. I když jsou často výborně nakurzů. A komuni- psané, od doby jejich vydání přeci jen
Zdroj: h p://cs.wikipedia.org/wiki/LMS
ta českých učite- uplynula delší doba a informa ka se
lů na moodle.cz stále vyvíjí. S Moodle si poskládám
Snadná publikace obsahu
je velmi ak vní úkoly a témata tak, jak potřebuji.
Kdysi dávno jsem materiály pro žáky a v místním fóru můžete řešit své dotazy Představa, že bychom co dva tři roky
ukládal na sdílený disk. Měli k nim nebo jen čerpat inspiraci. Velký dík panu měnili učebnice, je nereálná. V Mopřístup pouze v rámci výuky a po- Davidu Mudrákovi.
odle velmi lehce vytvoříte stránku
kud chyběli nebo něco nes hli, čekali
s obsahem nebo připojíte soubor.
týden na další hodinu informa ky. Odevzdávárna prací
A tato metoda sdílení obsahu na- Asi už bych se nechtěl vrá t k dří- E-learning
prosto neřeší sdílení odkazů, online vější metodě, kdy mi žáci své úkoly I když nevyužívám Moodle jako skumateriály, testy, wiki a jiné moderní posílali e-mailem nebo ukládali na sí- tečný e-learning (viz ostatní body),
možnos podpory výuky. Je možné ťové disky a já pak vše složitě pro- velmi jsem jej ocenil jako skutečnou
samozřejmě publikovat materiály cházel a dohledával. Mnoho prací podporu při samostudiu těch žáků,
někde na www, nejlépe v redakčním přesahuje časově běžnou vyučovací kteří z různých důvodů dlouhodobě
systému. Ale i tato metoda je časově hodinu a právě možnost odevzdat nechodí do školy. Mám žáka, který
náročná a jakákoliv aktualizace nebo práci do Moodle odkudkoliv a kdyko- pravidelně část roku tráví mimo naši
jen změna pořadí probíraných témat liv považuji za nejpřínosnější. Přece školu. Všechny úkoly a témata proznamená množství práce a času. Při jen dvě stě žáků, úkoly co dva týdny šel a splnil úspěšně. Když jsme se
použi LMS Moodle nebo jiného po dobu celého polole - v tom si po třech měsících viděli, jen jsem mu
systému má k obsahu přístup kaž- udržet pořádek a vše poc vě ohod- dopsal známky do žákovské knížky. Ale
to je výjimka. Spíše prak kuji blended
dý, komu to dovolíte v rámci kurzu, no t, lze jen s LMS.
learning.
v podstatě odkudkoliv. A přehodit
pořadí témat nebo něco doplnit, je Možnost práce
i z domova
otázka chvilky.
Blended learning (b-learning) je označení pro kombiNe každý žák
novanou výuku, tedy pro kombinaci standardní výuky
Ak vní komunita
pracuje stejným
(prezenční, prezentační, face-to-face) s e-learningem.
Moodle se neustále vyvíjí. Je to dáno tempem. S MoZdroj: h p://cs.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
z velké čás jeho licencí. Pokud se se- odle lze ve škotkáte s problémem nebo chybou, je le rozpracovaný
4
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
Evidence činnos
Dříve jsem často řešil problémy neodevzdaných úkolů, kdy žák tvrdil,
že odevzdal, poslal, uložil... Však to
znáte. Samé výmluvy. Od té doby, co
se u každé činnosti v Moodle eviduje, co žák dělal a kdy v kolik hodin
přesně úkol otevřel a odevzdal, má
učitel v ruce jasný doklad o činnosti
žáka.
Moodle může evidovat každé přihlášení do systému, klik na zadání,
téma, prostě může zaznamenat veškerou aktivitu žáků. Toto je pro mě
jako pro učitele dost pádným argumentem při zdůvodnění závěrečných
známek. Pokud mi u někoho vychází
horší známka než trojka, obvykle si
vyjedu žákovu aktivitu. Už jsem se
také setkal s tvrzením, jak dotyčná
slečna plní úkoly a pilně studuje.
Z logu jasně vyplynulo, že se na témata podívala poprvé v únoru a pak
před závěrečným zkoušením v červnu.
Známkování
Každý úkol nebo i jinou činnost (ak vitu ve fóru, chat, slovník,...) můžete
oznámkovat. Jednotlivým testům lze
přiřadit různou důležitost. Žák může
vidět každou chvíli svoji výslednou
známku. Takže čím více toho splní, m
je na tom lépe.
Testy
Testová část obsahuje velkou škálu
typů otázek. Testy mohou být chrá-
něny heslem a omezeny časovým limitem. Jako velké plus
vidím i to, že je možné zamíchat každému žákovi jinak otázky i možnosti v rámci
jedné otázky. Takže
každý pak vlastně
píše jiný test. Pokud
by někdo pokoutně radil, že správná
odpověď je 4a, u jiného je to třeba 7c.
Ihned po ukončení
testu žák může vidět správné odpovědi a své hodnocení. Okamžitě po stisknutí tlačítka
„Odeslat vše a ukončit pokus“ žáci
vytahují žákovské knížky a zapisují si
známky.
Jednoduchý týdenní web
Kolegyně na prvním stupni využívají Moodle v týdenním zobrazení jako
jednoduchý web pro sdělení rodičům,
zápis úkolů a sdělení rodičům. Velmi
prak cké.
Neomezující licence
Moodle je vyvíjen a distribuován jako
open source a poskytován pod licencí
GNU GPL. Znamená to, že za používání Moodle nepla te žádné pořizovací
ani jiné licenční poplatky. Jednoduše
si z Moodle.org stáhnete příslušný balíček a zprovozníte na svém webovém
serveru nebo na hos ngu.
Zde vidím obrovskou výhodu oprodříve silně prosazovanému řešení
od Microso u a jeho Class serveru,
který se v ČR – pokud vím – nikdy výrazně neprosadil.
Moduly
Pomocí doplňkových modulů můžete Moodle rozšířit o velké množství
funkcí. Jde o různé typy ak vit, témat
vzhledu, komunikační nástroje, přehrávání mul médií, pokročilé administrátorské funkce nebo nové funkce
pro uživatele systému.
Nevýhody
• Nutnost provozovat na vlastním
webovém serveru nebo hos ngu.
Ne každý správce sítě to umožní
a chce se mu do toho. Ale to pla
pro jakoukoliv službu, že?
• Pro někoho poněkud nelogické ovládání.
• Komplikované
vytváření
testů
(ve srovnání s nedos žnými a úžasnými formuláři v Dokumentech/Disku Google).
Alterna vy
• Microsoft do škol kdysi tlačil svůj
Class server. Uzavřený systém
podporující jen jednu platformu,
komplikované ovládání a nutnost
složité konfigurace.
• Google Apps for Education je jistě
pokrokové řešení. Jen si myslím,
že ne všichni si zvykli na možnosti
sdílení dokumentů a práci pouze
online. Problém ale vidím spíše
na straně učitelů než žáků. Pro
Google Apps je možné použít rozšiřující řešení OpenClass.
• http://class.io - netestoval jsem,
nemohu hodnotit.
• http://www.edmodo.com - kolegyně zde má celkem pěkně rozjetý kurz. Na první pohled výrazně
příjemnější rozhraní. Připomíná
Facebook a i proto se zde žákům
dobře orientuje. Vytváření obsahu je výrazně pohodlnější než
v Moodle. Napůl sociální síť.
Otázkou je, jak se vyvine v budoucnu a jaká bude kontrola nad
vlastním obsahem?
Článek původně vyšel na blogu autora
(h p://www.tybrdo.cz/bez-moodle-se-neda-zit).
Pavel Hodál
Jsem učitel, informa k, správce sítě, školitel ICT a jiných
kurzů zaměřených na vzdělávání učitelů, průvodce cestovní kanceláře, milovník Indie a cestování.
5
9ėGRPRVWQtVRXWėçSURWʼntG\VWXSQė=ä
DYtFHOHWìFKJ\PQi]Lt
Rádi byste získali pro svoji školu
SRĀtWDĀRYRXXĀHEQX"6RXWėçWHQHMHQ
RXĀHEQXDOHLRVSRXVWX]DMtPDYìFKFHQ
.UDVW\KRSʼntWHOSDQ=HOHQìVLÿHVNR]DPLORYDODSOiQXMHQDVWRXSLWGRĀHVNpåNRO\
3RPR]WHPXVHQDQLSʼnLSUDYLW6WDUWXMHPH
KWWSQDMGLVH]QDPF]
5HJLVWUXMWHVHRG
*
51K/
/5/
B
6/
6
DBH9
!"#$%&'(
))*!*+,-)$*.#"$*+
1K864A/
6/0
!"#$
%&'
'
!"
$/6
MD0
%%%$ "$*"
8/0
%%%$+'$
%%%$
$
%%%$$$
$)"$
!"#
$$
(
#
$$
4
588
4
674A
B
B6AB9
CDECD6F6
CD6B6DBG/H
6B69
I66BCDFJ9
%%%$&'$$
$
E
6/E46L
%%%$)"$
$
/01&2$)3*1
4
567
$
/01&2$)3*1
4
567
)6886/0!9:9;<=>9?9;;=:<9;;@>
)6886/0!9:9;<=>9?9;;=:<9;;@>
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | TÉMA
Soutěž v informa ce má za sebou 5. ročník
Bobřík informa ky, tak se jmenuje
předmětová soutěž registrovaná MŠMT
a podporovaná Jednotou školských
informa ků (JSI), která si klade za cíl
prohloubit a formovat zájem mládeže
o informační a komunikační technologie. Naše otázky jsme položili vedoucímu realizačního týmu Jiřímu Vaníčkovi
z Jihočeské univerzity.
Jak byste soutěž charakterizoval?
Soutěž probíhá na školách, v počítačových učebnách. Soutěžící v elektronickém online testu, který trvá 40 minut,
odpovídá na 15 otázek. Výhoda online
soutěžení je v tom, že ihned po skončení svého testu se žák dozví, kolik bodů
získal a zda se stal úspěšným řešitelem.
Ihned po skončení testování si každý
soutěžící může prohlédnout správné
odpovědi se zdůvodněním a zkontrolovat, u které otázky udělal chybu a proč.
Komu je Vaše soutěž určena?
Bobřík informa ky je cílen na běžného
bystrého žáka se zájmem o svět počítačů, charakterem je příbuzná Matema ckému klokanovi. Pod jménem
Informa cký bobr probíhá v dvacítce
evropských zemí, mimo Evropu např.
v Japonsku, na Tchaj-wanu a v Kanadě.
Týmy expertů z těchto zemí metodicky
spolupracují na tvorbě soutěžních otázek. Letos soutěžilo dohromady půl milionu žáků po celém světě, v České republice to bylo přes 27 000 žáků od 4. třídy
po maturitu. Soutěž není jen pro kluky;
podíl dívek mezi soutěžícími v kategoriích pro základní školy je více než 45 %.
Není to příliš brzo, tvrdá informa ka
již na základní škole?
Naopak, ve světě se několik let objevuje trend návratu informa ckých témat
do škol, dokonce na první stupeň. Státy
si uvědomují, že IT odborníky si musí
vychovat stejně jako techniky nebo
matema ky. Také proto jsme letos po-
prvé vytvořili kategorii Mini pro žáky 1.
stupně a účast téměř 5 000 dě hovoří
sama za sebe. Otázky soutěžního testu
jsou samozřejmě přizpůsobeny věku.
Jaké otázky jsou vlastně v soutěži? Jde
o ovládání so ware?
Soutěžní otázky čerpáme ze čtyř hlavních oblas : porozumění informacím
a jejich reprezentacím, kam patří třeba
kódování nebo grafy, dále algoritmizace, digitální gramotnost, tedy každodenní užívání počítače včetně společenských otázek. Poslední oblas je
řešení problémů. Nejde tedy o otázky,
týkající se ovládání aplikací či konzumace technologií. Ostatně se můžete přesvědčit; v archivu na webu soutěže si
každý může zahrát testy z minulých let.
Vyzkoušejte si jednu úlohu
ze soutěže
Členové party Rychlé šipky zašifrovali svá jména pomocí tajného
jazyka. Každé písmeno abecedy
je v tomto jazyce představováno
speciální šipkou. Například jméno
Ester je zašifrováno jako:

Zjis , jaké jméno se skrývá
pod následující šifrou:

A) IVAN B) DANA
C) ADAM D) NANA
Máme zjištěno, že některé školy začaly
těchto testů využívat při běžné výuce
informa ky, a to nás těší.
škola, která se registruje. Aby ICT koordinátor nebo učitel informa ky na soutěž nezapomněl, může školu registrovat
na webu soutěže www.ibobr.cz třeba
ihned a před dalším ročníkem bude automa cky e-mailem instruován. My se
budeme snažit, aby se soutěž líbila a přispívala k poznání a popularizaci informaky na školách.
Jednota školských informa ků (JSI)
JSI sdružuje ICT metodiky, učitele informa ky a ICT správce a zastupuje
je při jednáních s partnery. Provozujeme web www.jsi.cz (kalendář akcí,
novinky ze světa informa ky a ICT,
nabídky školení) a poradci.jsi.cz (každý člen Jednoty JSI si zde může udělat vizitku a nabízet své know-how
a služby).
Nabízíme DVPP školení, dle dohody
(např. Cloud pro učitele – Využi technologie, Cloud Compu ng ve školní
praxi, Informa ka – profilová část
maturitní zkoušky, INGOT – úvod
do systému pro vzdělávání a hodnocení v ICT, Internetové technologie
pro pedagogické pracovníky, Program
Jazyky bez bariér - výuka informa ky
i cizích jazyků, Riziková komunikace
v kyberprostoru a možnos její prevence, Role školního informa ka při
realizaci projektu EU peníze školám,
Specifika využi prezentace ve školním prostředí, Tvorba DUM - digitálních učebních materiálů)
Informace na www.jsi.cz nebo emailem na [email protected]
Co byste přál soutěži do budoucna?
Především aby si ji vyzkoušely další školy. Například středoškoláci se zájmem
o techniku a počítače si mohou udělat
lepší představu, jakým směrem je zaměřeno vysokoškolské studium informa ky. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv
7
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | zima 2012
Žákovské zápisky z hodin jinak?
Před několika lety jsem si všiml, že si stále méně žáků píše zápisky z mých hodin. Tento fakt jsem přikládal tomu, že přístup k informacím a dostupnost technologií je dnes jiná než v předchozích letech,
navíc žákům poskytuji většinu studijních materiálů v elektronické podobě. Přesto jsem si neustále
kladl otázku, zda si mají žáci v dnešní době psát zápisky z hodin. Po dlouhém zvažování všech pro
a pro jsem došel k závěru, že ano. Ale jinak. Zápisky v dnešní době nemohou být pouhým opisováním tabule či přepisem diktovaného textu učitelem, zápisky musí vycházet z hodnot dnešní generace
žáků (tzv. net generace). Musí být tedy dostupné odkudkoliv (online), jejich součás jsou obrázky,
videa, animace, odkazy a žáci musejí mít možnost na nich pracovat společně, tj. vzájemně o nich
diskutovat, doplňovat je, komentovat a hodno t.
Začal jsem se tedy poohlížet po vhodném nástroji. Bylo jasné, že toto řešení bude v podobě nějaké online služby umožňující sdílení textu, obrázků,
videí, prezentací, dokumentů. Dalším
požadavkem bylo, aby tento nástroj
Zápisky v dnešní
době nemohou být
pouhým opisováním
tabule či přepisem
diktovaného textu
učitelem.
V okamžiku publikování příspěvku
všichni uživatelé (v mém případě žáci
dané skupiny) obdrží na svou e-mailovou adresu zprávu o tom, že byl uveřejněn nový příspěvek včetně odkazu
na něj. Kliknu m na tento odkaz se
ihned dostanou na daný příspěvek,
který mohou vy sknout, vloženou
přílohu uložit na svůj disk, psát komentáře, popř. procházet předchozí
příspěvky.
To je přesně to, co jsem na začátku
požadoval, neboť zaslat e-mail s přílohou umí všichni žáci. Systém je navíc
nebyl závislý na formátech, tj. pokud
žák zašle zápisek v podobě prezentace, textu, videa atd., systém ho zobrazí. Při výběru služby jsem také kladl
důraz na to, aby byla služba jednoduchá, intui vní a aby její součás byl
i nástroj na komunikaci. Řešení jsem
nalezl v podobě online nástroje, který
se jmenuje Posterous.com.
Jak systém Posterous.com funguje?
Systém Posterous.com umožňuje publikovat obsah v podobě příspěvků
jen díky zaslané e-mailové zprávě.
Uživatel (žák) pošle ze své e-mailové
adresy e-mail na adresu dané stránky,
ten se zde zobrazí včetně případných
příloh v podobě obrázků, prezentací
či videí (pokud bude v příloze např. video, na stránce ho bude možné přímo
přehrát). Seznam podporovaných formátů je následující: doc, ppt, pdf, jpg,
gif, png, mp3, avi, mpg.
12
E-mail se zápiskem a obrázkem v příloze
propojen s Twi erem, Facebookem,
Youtube, takže pokud mají žáci zde
zřízeny účty, mohou je použít i zde
Systém Posterous.
com umožňuje
publikovat obsah
v podobě příspěvků
jen díky zaslané
e-mailové zprávě.
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
(není nezbytné k zasílání samotných
příspěvků).
Moje zkušenos
Tento způsob zápisů z hodin jsem začal prak kovat v roce 2010, ke dnešnímu dni bylo zapojeno celkem deset
skupin, což je asi 140 žáků.
Systém Posterous.com slouží nejen
k umisťování žákovských
zápisů
z hodin, které jim
vždy okomentuji,
popř. je požádám
o přepracování, ale
snažím se jim zde
umisťovat i studijní materiály. Dále
se je snažím mo vovat k činnostem
spojeným se vzájemným hodnocením jednotlivých zápisů, vkládám
zde volitelné úkoly formou soutěže, tj.
kdo první úkol splní, je odměněn. Tyto
úkoly spočívají v doplnění či rozšíření
daného zápisu o další čás jako jsou
např. obrázky či nalezení chyb v publikovaném zápise.
Vkládání zápisů žákům nečiní sebemenší problémy. Někteří žáci si zápisy
vlepují do sešitů, odpadly problémy
s omlouváním. Současně mi systém
poskytuje informaci, kolikrát byl daný
příspěvek zobrazen, což je pro mě
ukazatel využívání dané služby žáky.
Asi největší rezervy za m spatřuji
ve vzájemném komentování zápisků.
Není podstatné, zda do výuky
zapojím službu Posterous, Twier či Facebook, podstatné je
přizpůsobit dnešní školu tzv. net
generaci žáků, která vyžaduje
změny ve vzdělávání.
Publikovaný zápisek
Reakce žáků na online zápisky
Abych získal zpětnou vazbu od žáků,
připravil jsem pro ně anonymní dotazník (GoogleDocs), ve kterém jsem
jim položil několik otázek týkajících
se zvoleného způsobu psaní zápisů
z hodin. Tento dotazník používám
od roku 2011 a zde jsou některé
výsledky: 97 % žáků je spokojeno
s úrovní zápisů spolužáků, 84 % žáků
je spokojeno s mto způsobem zápisů z hodin, 16 % žáků si vlepuje zápisy do sešitů, 6 % žáků píše komentáře
a hodnocení.
Závěr
Není podstatné, zda do výuky zapojím službu Posterous, Twitter či
Facebook, podstatné je přizpůsobit
dnešní školu tzv. net generaci žáků,
která vyžaduje změny ve vzdělávání.
Je třeba hledat nové metody, které
výuku oživí, které nebudou založeny
pouze na znalostech, které budou
rozvíjet schopnosti a dovednosti
žáků samostatně se učit, diskutovat,
hodnotit práci druhých, spolupracovat. Posterous.com či jakákoliv jiná
obdobná služba tuto možnost poskytuje a její začlenění do výuky je
plně v souladu s konektivistickým
pojetím vzdělávání.
Mgr. Petr Němec
koordinátor ICT
Obchodní akademie Olomouc
Literatura
[1] ČÍŽEK, Jakub. Zrušte zastaralý blog,
přichází éra Posterous. 2009. [cit. 201106-02]. Dostupný z WWW: [h p://www.
zive.cz/clanky/zruste-zastaraly-blog-prichazi-era-posterous/sc-3-a-150080/default.aspx].
[2] STEINBAUER, Petr. Co je to posterous.
cz [online]. [cit. 15. 10. 2012]. Dostupný
na WWW: <h p://posterous.cz/>.
[3] DOČEKAL, Daniel. Posterous se
mění, konec blogům, rodí se sociální síť
[online]. [cit. 15. 10. 2012]. Dostupný
na WWW: <h p://www.jus t.cz/wordpress/2011/09/12/posterous-se-meni-konec-blogum-rodi-se-socialni-sit/>.
[4] NĚMEC, Petr. Jak na zápisky z hodin?
[online]. [cit. 15. 10. 2012]. Dostupný
na WWW: <h p://clanky.rvp.cz/clanek/s/O/11473/JAK-NA-ZAPISKY-Z-HODIN.html/>.
[6] NĚMEC, Petr. Výuka IKT s podporou
nových technologií [online]. [cit. 15. 10.
2012]. Dostupný na WWW: <h p://nemec.posterous.com>.
[7] archiv obrázků autora
13
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | zima 2012
Karaoke
V dnešním díle se budeme věnovat fenoménu karaoke. Jak všichni víme, karaoke vzniklo v Japonsku, kde je velmi oblíbenou formou zábavy. Doslovný překlad
znamená prázdný orchestr. V podstatě
jde o zpěv do instrumentálního hudebního podkladu, při kterém zároveň běží
animovaný text skladby na vizuálním
zařízení, kterým může být televize, projektor, monitor atd. Zkusíme si popsat
několik možnos , jak si vytvořit vlastní
karaoke.
Prvním z nich bude vytvořit si karaoke
na bázi midi s textem. K tomu budeme
potřebovat nějaký notační editor a dále
karaoke editor s přehrávačem. Tím
prvním mám na mysli kupříkladu program, který jsem zmínil v minulém čísle vydání a to Finale notepad. Kdo zná
noty a má určitou trpělivost, dokáže si
v tomto programu vytvořit jednoduchý
podklad ve formě hudebního souboru midi. Dále je nutné tomuto zápisu
přiřadit nástroj, nejlepší bude klavír.
Pokud jste zručnější, můžete si vytvořit více stop, více nástrojů a svoji aranž
(bas, drums, pads apod.) Dále je potřeba přidat text ve formě tulků. K tomu
slouží program KaraFun, respek ve
jeho větev Karafun Editor, ve kterém je
možno editovat vlastní midi. Tento způsob je časově náročnější, ale o to větší
budete mít radost z výsledku.
Program KaraFun neslouží jen k editaci
14
samotného karaoke, ale funguje i jako
karaoke přehrávač. Přehrává MIDI, MP3,
KFN, KAR, CDG, KOK, LRC, AVI, MPEG
atd. Další funkcí je přehrávání MP3 a potlačení zpěvu. Program dokáže přidat
ozvěnu ke zpěvu, a dokonce ji zaznamenat. Tento program je v free licenci.
Druhou možnos , jak si vytvořit vlastní karaoke, je si opatřit instrumentální
podklad a doplnit jej textem. Co je mto
myšleno? Je třeba si opatřit buď originál
námi požadované skladby bez zpěvu,
nebo neoriginální, ale instrumentální
verzi songu. Jde to několika způsoby.
Jedním z nich je navš vit stránku youtube.com a zde si vyhledat požadovanou
skladbu. Tuto skladbu je možné stáhnout ve formátu mp3 a to pomocí stránky www.youtube-mp3.org. Zde zadáte
adresu, odkaz, link a ona stránka sama
provede koverzi do formátu mp3. Opět
máme podklad, potřebujeme k němu
připojit text a udělat z něj video. Tedy
zbytek operace je záležitos vytvoření
video souboru. Rozhodneme se, kam
vložíme hudbu, text, co umís me na
pozadí. K tomuto nám může sloužit
kterýkoli video editor, jako je například
Windows movie maker, který je volně
ke stažení. Pokud má škola ve vlastnictví
nějakou videokameru, většinou k ní náleží video editor (např. Pinnacle studio).
Poslední možnos je jednoduše si karaoke zapla t. Existuje mnoho on-line shopů, kde je možné si koupit karaoke buď
ve formátu midi, gsm, xg, gm, xf. Nebo
je možné si karaoke objednat ve formě
videa a to jako dvd, vcd, nebo jen soubory mpg či avi. Zde je třeba si rozmyslet, jaká forma karaoke bude pro Vaši
školu nejvhodnější. Pokud máte ve třídě
například interak vní tabuli s reproduktory, je možné si pořídit levnější variantu
a to karaoke ve formě midi. Pokud máte
k dispozici alespoň dvd přehrávač a televizi, bude vhodnější video karaoke.
Zde jsem nas nil několik možnos , jak si
vytvořit či pořídit tento velice populární
zdroj zábavy. Není nikde psáno, že zpívat
se musí jen v hudební výchově.
Mgr. Ondřej Kubes
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | PROJEKTY
Fámy a mýty o ECDL
aneb opravdu víte, o co jde?
ECDL je mezinárodně uznávaná, objek vní, celosvětově standardizovaná a nezávislá metoda pro
ověřování počítačové gramotnos běžných uživatelů výpočetní techniky. Testy ECDL zjišťují formou
převážně prak ckých úkolů v reálném programovém prostředí, zda je libovolná osoba schopna efekvně využívat základní informační a komunikační technologie.
Jaké znalos a dovednos jsou předmětem zkoušek ECDL?
Pokračování z minulého čísla...
Koncept ECDL rozděluje počítačové znalos a dovednos na tzv. moduly. Tyto
moduly pokrývají oblas spojené s všeobecnými počítačovými znalostmi a dovednostmi, oblas spojené s běžnými
i méně běžnými počítačovými aplikacemi, ale také oblas zaměřené průřezově
na profesní využívání informačních a komunikačních technologií. Moduly se liší
také svojí ob žnos a jsou zařazovány
do různých programů. Základní program
ECDL Core aktuálně zahrnuje 14 modulů
a pokročilý program ECDL Advanced
4 moduly. K tomu existují programy pro
začátečníky a celá řada dalších národních
programů schvalovaných nadnárodní nadací ECDL. V ČR se připravuje spuštění národního programu, který bude obsahovat
3 moduly zaměřené na znalos a dovednos související se správou, archivací,
úpravami, sdílením a prezentací Digitální
fotografie. Všechny programy konceptu
ECDL aktuálně celosvětově nabízí několik
desítek modulů a další moduly jsou stále
vyvíjeny a připravovány.
Základní pojmy informačních
a komunikačních technologií (Concepts
of ICT). Dle mnoha názorů jednoduchý,
ale také kontroverzní teore cky zaměřený
test; v ČR dostupný od roku 1999.
Používání počítače a správa
souborů (Using the Computer and Managing Files). Základní znalos a dovednos spojené s využíváním výpočetní
techniky, bez kterých se nikdo neobejde;
v ČR dostupný od roku 1999, inovovaná
verze s mezinárodním názvem „Computer Essen als“ je v ČR plánovaná na druhou polovinu roku 2013.
Zpracování textu (Word Processing). Velmi oblíbený a v praxi velmi užitečný modul, bez něhož si využi počítačů nelze představit; v ČR dostupný
od roku 1999.
Pokročilé zpracování textu
(Advanced Word Processing). Modul
ECDL z programu ECDL Advanced určený
pro zdatné uživatele textových editorů;
v ČR dostupný od roku 2010.
Tabulkový procesor (Spreadsheets). Velmi užitečný modul. Mnoho
uživatelů zažije „velká překvapení“ když
zjis , co počítače dovedou a k čemu všemu se dají použít; v ČR dostupný od roku
1999.
Pokročilá práce s tabulkovým
procesorem (Advanced Spreadsheets).
Kdo zvládne zkoušku ECDL z tohoto modulu, může být nazýván uživatelským
„Guru“ a vyřešit dokáže vše; v ČR
dostupný od roku 2010.
to někdo neumí ; v ČR dostupný od roku
1999.
Pokročilá prezentace (Advanced Presenta on). Jakmile zvládnete
modul M6, budete ch t více. Je radost,
když publikum rozumí a tleská; v ČR dostupný od roku 2010.
Práce s Internetem a komunikace (Web Browsing and Communica on). Problémem dnešní mladé generace
je přílišná orientace na sociální sítě a využívání počítačů převážně pro zábavu. Dovednos v těchto oblastech však na trhu
práce příliš vyžadovány nejsou; v ČR dostupný od 1999, inovovaná verze s mezinárodním názvem „Online Essen als“ je
v ČR plánovaná na druhou polovinu roku
2013.
Počítačové kreslení a projektování (2D Computer Aided Design). Že
tady nejde o obrázky, poznáte, jen když to
zkusíte. Pokud nějaký ten CAD neznáte,
vyberte si jiný modul; v ČR plánovaný
na začátek roku 2013.
Použi databází (Using Databases). Kdo si myslí, že tento modul je
určen pro programátory, je na omylu. Každý denně využívá databáze a pro pochopení, „jak se věci v počítačích mají“, není
lepší řešení; v ČR dostupný od roku 1999.
Úpravy digitálních obrázků
a základy počítačové grafiky (Image Eding). Dlouho postrádaná oblast počítačových znalos a dovednos užitečná pro
každého; v ČR dostupný od 03 / 2011.
Pokročilé použi
databází
(Advanced Using Databases). Tento modul je na pomezí uživatele a správce databází, pro slabší povahy není doporučován; v ČR dostupný od roku 2010.
Tvorba webových stránek
a publikace na Internetu (Web Edi ng).
Kdo ani jednou neměl potřebu zjis t, jak
vytvořit webovou stránku, ať to nezkouší;
v ČR dostupný od Q3 / 2011.
Prezentace
(Presenta on).
Umění prezentovat je často důležitější,
než znalos . Jak příšerně to vypadá, když
Použi zdravotních informačních systémů (Health Informa on Systems Usage). Až bude naše zdravotnictví
15
PROJEKTY | ICTKOORDINÁTOR | zima 2012
v lepším stavu a lékařský personál připus, že nejen medicínou živ je člověk, pak to
bude užitečné i u nás; v ČR za m nedostupný.
cer fikačním programům pro projektový
management, ale zamezí překvapení, až
se se skutečným projektem v praxi setkáte; v ČR plánovaný od jara 2013.
Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
(IT Security). Nepochybujte o tom, že
tento modul je potřeba pro každého.
Doufejte, že ještě nebude pozdě; v ČR dostupný od Q4 / 2011.
Spolupráce a výměna informací na Internetu (Online Collabora on).
Kdo má rád moderní technologie jak
v soukromém, tak v profesním životě,
bude jistě potěšen; v ČR plánovaný
od poloviny roku 2013.
Projektové plánování (Project
Planning). Tento modul si neklade za cíl
konkurovat zavedeným mezinárodním
Všechny znalos a dovednos , které jsou potřebné pro úspěšné složení
zkoušky ECDL, jsou popsány ve veřej-
ně dostupných strukturovaných dokumentech, tzv. ECDL Sylabech. Kdokoli
je může používat jak pro výuku, školení
či kurzy, tak pro své vlastní vzdělávání.
Všechny Sylaby jsou periodicky aktualizovány tak, aby jejich obsah odrážel
nejen vývoj informačních a komunikačních technologií, ale také takovou
hloubku znalos a dovednos , kterou
uživatelé počítačů po celém světě aktuálně nejvíce potřebují. Aktuální verze Sylabů ze všech ECDL modulů, které
jsou či v dohledné době budou v ČR
k dispozici, naleznete na oficiálních
stránkách www.ecdl.cz.
V jakém prostředí probíhají zkoušky ECDL?
Jedna ze základních vlastnos mezinárodního konceptu ECDL je “Nezávislost“.
Obsah zkoušek ECDL ani jejich organizaci nebo vyhodnocování neovlivňuje ani
Microso či Apple, ale ani IBM nebo státní správa kterékoli země. O tom, jaké programové prostředí či jaká počítačová platforma bude pro zkoušku ECDL použita,
rozhoduje reálný život a princip „nabídky
a poptávky“. Zaměstnavatelé, vzdělávací
zařízení, školy, ins tuce…, všichni v praxi využívají nějaké konkrétní programové
vybavení. Z tohoto pohledu je moudré
absolvovat zkoušky s využi m programů,
se kterými se všichni dříve nebo později
setkáme, a ty si můžete vybrat.
V ČR je za m v převaze pla orma PC
s Windows, ale Apple již klepe na dveře.
Mnoho let všichni kupují kancelářské produkty Microso , ale řada zaměstnavatelů
již pokukuje po jiných, dostupnějších programech. Všem známý Adobe nám všem
dlouho vštěpuje do povědomí, že nejlepší je Photoshop, ale neméně výkonným
programem je také české Zoner Photo
Studio. Zkrátka, každá oblast počítačových znalos a dovednos využívá nějaké více či méně rozšířené programové
vybavení a koncept ECDL to respektuje.
Zkoušky ECDL je reálně možné skládat
na různých počítačích s využi m mnoha
programových produktů od celé řady výrobců…, pochopitelně v českém jazyce.
Kdo může získat licenci pro ECDL testování žáků?
Licenci pro ECDL testování v ČR může získat kterákoli organizace, ins tuce nebo
16
škola, kterákoli firma, podnikatel nebo
zaměstnavatel. Není podstatné, jakou má
mo vaci a cíle, ale zda je schopen a ochoten splnit mezinárodně standardizované
požadavky na technické vybavení a odbornou zdatnost a dodržovat metodické
postupy a stanovená pravidla.
Je ECDL komerční ak vita?
Pro státní školy NE. Státní školy nejsou
obchodní organizace. Koncept ECDL
vznikl téměř před 17 lety na základě evropského vědeckovýzkumného projektu
ESPRIT. Krátce byl financovaný Evropskou
Komisí a následně se stal samofinancovatelným. Jde od počátku o neziskový
koncept, který na mezinárodní úrovni
zastřešuje nezisková nadace v Irsku, z národního pohledu vždy profesní nezisková
organizace. V ČR je to Česká společnost
pro kyberne ku a informa ku, občanské
sdružení sídlící na ČVUT v Praze. Většinu
testovacích středisek v ČR, cca 60%, tvoří školy, 15% podniky a státní organizace
a zbytek soukromé vzdělávací organizace
všeho druhu – pro posledně jmenovanou skupinu může být ECDL testování
komerční (obchodní) ak vitou využívanou obvykle jako doplněk poskytovaných
vzdělávacích služeb.
Může si škola nechat za ECDL testy plat?
Z pohledu konceptu ECDL ANO. Škola
sama rozhoduje, za jakých podmínek
bude realizovat ECDL testování pro své či
cizí žáky, studenty či pedagogy. Ekonomicko-organizační model ECDL testování ob-
sahuje pouze rámcová omezení a je postaven tak, aby bylo možné, je-li to cílem,
získat vyšší výnosy, než byly vynaložené
náklady. Ekonomicko-organizační model
umožňuje škole testovat i veřejnost.
Proč nemohou ECDL zkoušky nahradit
jenotnou státní maturitu z informa ky?
Zkoušky ECDL nelze v reálném čase přímo
v rámci maturit skládat, protože testování ECDL je procedura, která má přesná
mezinárodní pravidla, a ty nelze účelově
ohýbat. Jinak by celosvětově nemohlo
být ECDL standardním, objek vním a nezávislým konceptem ověřování počítačové gramotnos . Lze však jistě zvažovat
možnost, zda výsledky mezinárodních
zkoušek ECDL v rámci budoucích jednotných státních maturit z informa ky uznat
(budou-li nějaké) na základě předložení
některého z mezinárodních ECDL dokladů. Otázkou může být, v jakém rozsahu.
Využi konceptu ECDL při výuce, ale
i v rámci profilové čás maturit je pochopitelně možné již dnes. Jde jen o to, jak
na to.
Chcete vědět více?
… počkejte si na další vydání nového časopisu ICTKoordinátor.
O autorovi: Ing. Jiří Chábera (1964), manažer mezinárodního konceptu počítačové
gramotnos ECDL (European Computer
Driving Licence) pro ČR, ředitel pracovní
skupiny ECDL-CZ při České společnos pro
kyberne ku a informa ku (ČSKI).
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | SOUTĚŽ
Jaké mezinárodní doklady o svých počítačových dovednostech mohu získat?
Cer fikát ECDL Start (ECDL Start Cer ficate) – mezinárodní doklad digitální
gramotnos držitele (Digital Literacy).
Dokládá, že držitel tohoto cer fikátu
ovládá základy práce s počítačem, resp.
s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využi . Uchazeč o Cer fikát
ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze
tří základních modulů ECDL Core Sylabu
(M2, M3 a M7) a z jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core Sylabu, který
může být orientován na oblas všeobecně uplatnitelných znalos a dovednos
nebo na vybrané profesní oblas vyžadované trhem práce.
CERTIFIKÁT ECDL
Cer fikát ECDL (ECDL Cer ficate) – mezinárodní doklad digitální kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že
držitel tohoto cer fikátu je plně připraven pro efek vní využívání informačních
a komunikačních technologií (ICT) tak,
jak vyžaduje trh práce. Uchazeč o Cer fikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze
tří základních modulů ECDL Core Sylabu
(M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které
mohou být orientovány na oblas všeobecně uplatnitelných znalos a dovednos nebo na vybrané profesní oblas
vyžadované trhem práce.
CERTIFIKÁT ECDL ADVANCED
Cer fikát ECDL Advanced (ECDL Advanced Cer ficate) – mezinárodní doklad
profesionálních uživatelských počítačových znalos a dovednos držitele
(Digital Excelence) v odpovídající oblas. Držitel tohoto cer fikátu je schopen
účelně, efek vně a na profesionální
úrovni využívat kancelářské aplikace
v oblas , pro kterou byl doklad vydán.
Uchazeč o Cer fikát ECDL Advanced
musí úspěšně složit jednu zkoušku
z některého ze čtyř pokročilých modulů
ECDL Advanced Sylabu.
CERTIFIKÁT ECDL EXPERT
Cer fikát ECDL Expert (ECDL Expert
Cer ficate) – mezinárodní doklad
profesionálních uživatelských počítačových znalos a dovednos držitele (Digital Excelence). Držitel tohoto
cer fikátu je schopen účelně, efek vně a na profesionální úrovni využívat
kancelářské aplikace ve všech běžných
oblastech. Uchazeč o Cer fikát ECDL
Expert musí úspěšně složit zkoušky ze
všech čtyř pokročilých modulů ECDL
Advanced Sylabu. Jde o nejvyšší dosažitelný mezinárodní cer fikát.
CERTIFIKÁT ECDL MODULAR
Cer fikát ECDL Modular (ECDL Modular Cer ficate) – mezinárodní doklad
počítačových znalos a dovednos
držitele. Doklad primárně nevypovídá
o digitální gramotnos nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho
dílčích počítačových znalostech a dovednostech. Obsahuje souhrnný výčet
všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL k okamžiku, kdy byl vydán,
a to nezávisle na typu ECDL programu
(ECDL Core, ECDL Advanced, národní
ECDL programy).
SOUTĚŽ
SOUTĚŽ O CENY SOUT
SOUTĚŽ
ĚŽ O CENY SOUT
SOUTĚŽ
ĚŽ O CENY Zašlete tajenku křížovky jako předmět (subject) do emailu na [email protected] a dostanete se do slosování
o hodnotné ceny. K tajence uveďte i kontaktní údaje pro případné předání výhry.
NápovĢda:
atocia,uono,
lee
8Bitƽ
BelgickáƎeka
Universal
SerialBus
Elektronický
\editel
Deskováhra
zkratka
Liberixo.p.s.
Chyba
výstupu
Výbušnina
HlavnímĢsto
Ǝecka
poēítadlo
Tanec
Zn.Elektronu
2. cena
Technický
___servis__
Ang."nashle"
Výpoēetní
__technika_
Thread
Enviroment
Block
1. cena
PC CONTROL
edice Zlatá
pro jednu učebnu
Bezdrátová
technologie
Anglicky
"souhlas"
Duševní
nemoc
Chemickázn.
__Hliníku_____
StupeŸcitlivosti
filmu
Fyzikální
zkratkaēasu
Klávesa
_Zn.Bit__
obchodní
znaēka
PC CONTROL
edice Start
pro dvě učebny
Tajenka
Energetická
konzultaēnía
informaēní
stƎediska
PC CONTROL
edice Start
pro jednu učebnu
DoménaBurundi
Zkr.Operaēní
systém
Neplodnost
Chemickázn.
Xenonu
3. cena
Angl."zadní"__
Vstupníavýstupní
zaƎízení
Ochrannýsvaz
autorský
anglickáƎeka
JaponskáƎeka
_______________
Zn.Elektrického
proudu
Eulerovoēíslo
____________
litr
VysokoͲ
rychlostní
pƎenosdat
17
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | zima 2012
WordPress
– redakční systém ideální pro školní web
Redakční systém WordPress patří mezi nejpoužívanější so ware pro online blogy a další typy stránek. Bezesporu právem – poskytl mnoha uživatelům možnost se snadno vyjádřit, firmám a organizacím poskytl prostředky pro snadnou prezentaci jejich činnos a webovým vývojářům zase kvalitní dokumentaci a prostor pro krea vní tvorbu. Nainstalovat WordPress je jednoduché a v případě
vhodně připravené pla ormy je to pouze kliknu na jedno tlačítko.
Vlastimil Ott má rozsáhlé zkušenosti s koordinací aktivit v oblasti podpory open source. Působil
jako šéfredaktor tištěné i elektronické verze magazínu LinuxEXPRES. Pracuje v obecně prospěšné
společnosti Liberix, kde se věnuje
propagaci svobodného softwaru
a souvisejícím aktivitám.
Svobodný so ware v praxi
WordPress není jen „softwarový balíček“ pro zprovoznění blogu. Jedná se o obrovský ekosystém tisíců
tvůrců, šablon a témat vzhledu a zásuvných modulů (pluginů), které
redakčnímu systému dodávají originální funkce. Z WordPressu, který
se instaluje pomocí čtyřmegabajtového archivu, se stala softwarová
platforma, na níž lze vybudovat trafiku, továrnu nebo katedrálu – jak
chcete.
WordPress vyžaduje platformu
LAMP (Linux, Apache, MySQL,
PHP), která je považována za nepsaný standard mnoha webových
aplikací. Běh na WAMP je také
možný. Systém je česky, témata
vzhledu ovšem bývají anglicky (lze
je přeložit).
Bezpečnostní dohled a kvalita
So ware je vyvíjen již dlouho (od roku
2003, kořeny má v roce 2001) a díky
své obrovské popularitě má zajištěnu trvalou bezpečnostní a kvalita vní
kontrolu. Projevují se tak vlastnos
otevřeného kódu – systém sice není
bezchybný, ale každá jeho verze je
18
podrobena testování a chyby jsou zachyceny. Pokud se stane, že se chyba
dostane do finální verze, protože se
např. projevuje za nestandardních
okolnos , oprava je k dispozici v řádu
dnů. Nestává se přitom, že by uživatel
uvedl aktualizací svůj systém do nestabilního stavu. Aktualizace jsou automa cky k dispozici a zdarma.
Srozumitelné a přímočaré ovládání
Napsat a vydat ve WordPressu článek je snadné, zejména pokud dokáže uživatel ovládat kancelářský
balík. Vestavěný editor nabízí pečlivě vybrané funkce, které autoři považují za nezbytné. Pro strukturování textu se interně používají HTML
značky – a to také pro nadpisy, nikoliv jen větší písmo. Produkovaný
HTML kód tedy splňuje standardní
požadavky a internet se tak neplní
nekvalitním obsahem (což je důle-
žité vzhledem k počtu instalací; jen
právě aktuální verzi 3.4 si stáhlo
přes 24 000 000 lidí, u každé verze
jde o podobná čísla).
Čitelné adresy a snadné odkazování
Další silnou stránkou WordPressu je
systém vytváření adres (URL) – článek po publikování získá snadno čitelnou adresu, což v dnešní době
zvyšuje kredit webu (byť to na jeho
funkce nemá vliv). Navíc lze jednoduše vytvářet strukturu adresy
a včlenit do ní aktuální rubriku, datum, autora nebo jinou informaci.
V době sdílení na sociálních sítích
se také URL stala důležitým nosičem
informace a WordPress je v tomto
směru dokonale připraven.
Op malizace obsahu pro vyhledávače
Kvalitní obsah je základem dobrého
webu a žádný redakční systém váš
web na první místo ve vyhledávači nedostane. Ale může vám v tomto procesu velmi pomoci. Základní funkce WordPressu v této oblas jsou dobré, ale
mistra z něj dělá teprve modul jako All
in One SEO Pack a poučený redaktor.
Na základě dobrého obsahu a ve spojení s odkazy a dostatečně velkou sí
spřízněných webů můžete úspěšně
obsazovat místa ve výsledcích vyhledávání při hledání různých frází.
SEO (search engine optimization,
optimalizace pro vyhledávače) je
mantra mnoha webdesignérských
firem. Pravda je taková, že nejdůležitější je kvalitní a aktualizovaný
obsah.
Vytvoření nového článku
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
Podpora různých jazyků v redakci
i v obsahu
Naštěstí již neplatí, že je drtivá většina softwaru pouze anglicky. Výrobci
již automaticky počítají s lokalizací
do dalších jazyků, patří to mezi samozřejmé vlastnosti. Konkrétní překlad pak už nebývá problém, pokud
je software k používání překladu
připraven. A WordPress je k dispozici v desítkách jazyků, českou verzi
pravidelně připravuje tým sdružený
kolem webu Separatista.net, oficiální místo ke stažení je http://cs.wordpress.org.
Další součásti – šablony, moduly –
už jsou česky pouze tehdy, pokud
je někdo přeložil. Obvykle to nedá
moc práce, protože opět platí, že drtivá většina doplňků je na lokalizaci
připravena, autor pouze nemá k dispozici všechny překlady. Dobrým
zvykem je přeložit doplněk pro své
účely a poslat jej ke zveřejnění také
autorovi – tím se udržuje celý systém
v pohybu.
Příspěvky ve WordPress mohou být v různých
jazycích
Z hlediska majitele webu se ale objevují složitější požadavky, např. možnost publikovat články v několika jazykových mutacích tak, aby byly články
se stejným tématem propojeny. Ani to
není problém – je možné vytvořit tým
redaktorů z celého světa, přidělit jim
vhodná práva a dát jim možnost publikovat ve svém jazyce. Podle jazyka se
navíc mění hlavní nabídka webu a jiné
prvky.
Jaké moduly využít ve škole
Podobně jako existují katalogy softwaru (např. Android Market), existuje také katalog doplňků pro WordPress. Obsahuje tisíce modulů,
které do redakčního systému přidají
nové funkce a mohou ho tak nabít
novou energií. Moduly se vyhledávají, instalují, aktualizují, upravují
i odstraňují přímo z redakce systému (a existují i další možnosti jejich
správy). Pro představu uvádíme několik nápadů, jak lze WordPress rozšířit a použít.
Informační systém
WordPress lze používat jako systém
pro správu informací o žácích. Díky
snadné rozšiřitelnosti je možné vytvářet formuláře pro ukládání různých datových typů (textů, ano-ne,
čísel apod.). Vhodným doplněním
jsou moduly pro rozesílání newsletteru (ať už přímo, nebo pomocí externí služby jako Mailchimp), modul
pro přihlášení na akce nebo sledování absence. Využití lze nalézt při organizaci školních akcí, kroužků nebo
pro účely třídy.
Por olio výtvarných prací, fotografií
Pokud jste nenašli vhodný způsob,
jak prezentovat výtvarné práce
žáků, pak si vyberte vhodné téma
(v šablonách hledejte třeba „portfolio“) a zapojte WordPress. Fotograf nebo grafik potřebuje v první
řadě prezentovat svou tvorbu, a to
na celou šířku obrazovky. Dostupná
témata vzhledu umožňují přehrávat
multimédia, zobrazovat fotografie
s různými efekty a celkově web přebudovat ve virtuální galerii či scénu.
Příprava školního magazínu
Díky tomu, že WordPress disponuje textovým editorem s kontrolou překlepů,
řízením přístupu uživatelů podle uživatelských práv, běží na webu a dokonce
uchovává historii revizí, lze jej efek vně
použít jako pla ormu pro redakční spolupráci. Pomocí WordPressu mohou redaktoři (žáci), editor i korektor (učitel)
efek vně pracovat společně. Je možné
nainstalovat „výkonnější editor“, nebo
naopak takový, který slouží jen ke psaní
textu („nerušivý“).
Příprava kulturních a společenských
akcí
Pokud často plánujete či organizujete kulturní, společenské nebo vzdělávací akce, máte možnost využít
vhodný modul, který vám ulehčí celou agendu. Evidovat prodej vstupenek, umožnit uživatelům registraci
prostřednictvím různých sociálních
sí , publikovat mapu včetně místní dopravy nebo GPS souřadnic, to
vše v s využi m kalendáře a dalších
webových sí .
Pokud vás zajímá školení nebo
jiná spolupráce týkající se WordPressu, kontaktujte Liberix ([email protected]), nabídku najdete
na webu http://www.libit.cz.
Možnos WordPressu jsou široké
WordPress už není jen redakční systém pro osobní blog. Stal se z něj výkonný CMS (content management
system), z nějž lze vhodnými moduly
vytvořit systém pro správu informací,
fotografií, videoblog, firemní stránky
nebo stránky divadla. Jedná se o všestranný a spolehlivý nástroj se stabilně
vedeným vývojem. Základní instalaci zvládne provést každý správce sítě
nebo pokročilý uživatel.
Vlas mil O
Šablony vzhledu pro fotografy a umělce
19
UNIVERZITA PALACKÉHO - PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY
PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/14 NABÍZÍME
ÍME
KE STUDIU NÁSLEDUJÍCÍ OBORY:
ƒ
Koordinátor ICT (specializační studium) – Dvouleté studium kombinované formy je určeno pro
absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia
neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
ƒ
Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) – Tříletý neučitelský bakalářský obor, který lze
studovat v prezenční i kombinované formě. Absolvent bude odborník, který má znalosti z oblasti informačních
technologií a je schopen spravovat informační systémy nejen ve sféře vzdělávání. Bude tedy schopen pracovat
se základními i rozšiřujícími prostředky IT, a to jak s hardwarovými, tak softwarovými (bude umět používat
grafické, multimediální a programovací prostředky).
ƒ
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (Bc.) – Tříleté bakalářské
studium je koncipováno tak, aby student získal znalosti o technice a informačních technologiích (věděl, co
a jak funguje; pochopil konstrukci; znal, jak se co dělá) a osvojil si praktické dovednosti (uměl techniku
a informační technologie využívat). Jedná se o neučitelský obor realizovaný v prezenční i kombinované formě,
který je vhodný pro chlapce i dívky.
ƒ
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (Mgr.) –
Cílem vzdělávání v rámci studia tohoto magisterského dvouletého oboru je poskytovat ucelené, profesně
orientované magisterské vzdělání, jenž navazuje na bakalářské vzdělání, zejména v oboru technicky
orientovaném (např. Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání nebo Informační
výchova se zaměřením na vzdělávání). Absolventi získávají příslušné znalosti a dovednosti v oblasti technické
výchovy, informačních a komunikačních technologií, soudobých didaktických koncepcí a metodických přístupů
k výuce technicky a informačně zaměřených vyučovacích předmětů.
ƒ
Informatika – učitelství pro ZŠ (rozšiř. studium) – Dvouleté rozšiřující studium určené pro pedagogické
pracovníky s odbornou kvalifikací pro vyučování na ZŠ nebo SŠ. Cílem je získání odborné kvalifikace pro výuku
informaticky orientovaných předmětů na ZŠ.
ƒ
Technická a informační výchova – učitelství pro střední školy ZŠ (rozšiř. studium) – Dvouleté
rozšiřující studium určené pro osoby s úplnou odbornou kvalifikací pro výkon pedagogické funkce učitel(ka) na
ZŠ nebo SŠ. Absolvent je oprávněn vyučovat obecně technické předměty a informační výchovu na školách
zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, technických lyceích, středních odborných učilištích,
středních odborných školách a praktických školách), a dále vykonávat činnost lektora či organizačního
pracovníka ve školicích institucích.
ƒ
Rigorózní zkoušky (PhDr.) – Pro absolventy magisterských studií nabízíme možnost získání titulu „doktor“.
Více informací na dotaz.
ƒ
Doktorské studium (Ph.D.) – Tříleté doktorské studium v oboru „Pedagogika“ se zaměřením na informační
a komunikační technologie. Určeno pro absolventy magisterského studia.
Podrobné informace na: http://www.kteiv.upol.cz
http://www.ccv.upol.cz
AKREDITOVÁNO MŠMT – KVALITNÍ STUDIUM – PRAXE – MOŽNOST ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Vystřihněte a dejte na nástěnku ve sborovně. Informujte i maturitní ročníky středních škol!
zima 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
Tipy pro každodenní praxi
– OpenOffice.org a LibreOffice
Kancelářský balík LibreOffice vznikl v roce 2010 odtržením od OpenOffice.org (dnes Apache OpenOffice). Dnes se vyvíjejí oba odděleně a z velké čás obsahují totožné funkce a ukládají data ve stejném formátu. LibreOffice má progresivnější vývoj a lze tedy předpokládat, že se jeho nabídka funkcí
dříve či později začne od Apache OpenOffice více odlišovat. Novinky ve vývoji obou balíků najdete
na portálu OpenOffice.cz, který připravil také tento článek.
Doporučujeme vám, abyste odebírali newsletter, který pro vás
připravuje redakce portálu OpenOffice.cz. Dozvíte se v něm mnoho krátkých a rychlých tipů pro
každodenní práci. Více informace
najdete na http://www.openoffice.cz/archiv-newsletteru.
Navigátor má přehled o struktuře
dokumentu
• přesunout se na konkrétní záložku
nebo tabulku v dokumentu;
• „skákat“ po stránkách, obrázcích,
tabulkách a dalších částech dokumentu.
TIP: Druhá ikona zleva v druhé
řadě zobrazí jen aktuálně vybranou sekci, např. jen nadpisy nebo
jen obrázky. Velmi to zjednoduší
práci např. při korekturách obsahu.
Calc: Seznam funkcí na očích
Nemůžete si vzpomenout, jak se
jmenuje ta funkce, kterou jste použili nedávno? Můžete si nechat po-
Navigátor zobrazuje strukturu dokumentu
Navigátor zobrazíte klávesou F5 nebo
Zobrazit | Navigátor. Možná si kladete otázku, k čemu vám bude. Odpověď je jasná: Obsahuje strukturní
pohled na váš dokument a rychlý přístup k jednotlivým prvkům, jako jsou
nadpisy, tabulky, obrázky, ale také komentáře nebo záložky. Pomocí Navigátoru můžete např.
• zjis t, jestli mají vaše nadpisy
správnou strukturu;
Seznam funkcí LibreOffice Calc
radit při jejím zápisu (Zobrazit | Lišta vzorců), ale existuje ještě jeden
pomocník – seznam funkcí. Zobrazíte ho příkazem Vložit | Seznam
funkcí.
Ovládá se podobně jako okno Styly a formátování. Vlevo nahoře je
tlačítko pro vložení vybrané funkce
do buňky, následuje přepínač kategorií, pod nimi jsou pak v seznamu
samotné funkce. Dole je pak krátká nápověda ohledně parametrů
a hodnot.
Calc: Vy skne se mi tabulka na jeden list, nebo ne?
Kladete si často otázku, jak dopadne
tisk u tabulek na více stránek? Nezapomeňte se před tiskem podívat
pomocí Zobrazit | Náhled zalomení
stránky na výsledek. Pokud zjistíte,
že obsah nepasuje, jak byste si přáli, vyberte oblast k tisku a vytvořte
si znovu tiskovou oblast – Formát |
Oblasti tisku | Definovat. Potřebujete-li tisknout jen určitou část buněk, použijte příkaz Formát | Oblasti tisku | Přidat, tím vedle výchozí
oblasti přidáte další.
Hlavně u dlouhých tabulek, které
Dlouhé tabulky se roztáhnou na rozměry listu
21
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | zima 2012
se tisknou několik stran v režimu
na šířku (landscape), se stává, že nevyužívají celou šířku stránky, z tiskárny lezou papíry, které mají několikacentimetrové okraje, ale písmo
v tabulkách je nicotné a nečitelné.
Jak tabulky roztáhnout?
V nabídce Formát | Stránka, karta
List, přepínač Měřítko, vyberte hodnotu Přizpůsobit rozsah tisku výšce/šířce. Při příštím tisku se tabulky
zvětší na šířku (výšku) papíru.
Writer: Dva sloupce na stránce
Dvousloupcová sazba se hodí pro
přípravu newsletterů, časopisů nebo
některých typů letáků. Rozdělení
stránky na sloupce najdete v nabídce Formát | Sloupce, kde si můžete
vybrat z připravených rozložení - dva
sloupce v různých vzájemných poměrech.
Ručně si ale můžete samozřejmě nastavit své rozložení - šířku sloupců,
šířku mezer, oddělovací čáru a její
vlastnosti. Úpravy nastavení stránky platí pro konkrétní stránkový styl.
Styly si zobrazíte, jak bezesporu víte,
pomocí Formát | Styly a formátování (a pak čtvrtá ikona zleva). Tímto
způsobem si tedy připravíte rozložení pro celé vydání vašich školních
novin.
Nastavte si správně ukládání dokumentů
22
Writer: Jak číslovat nadpisy
Pro číslování nadpisů se používá osnova (Nástroje | Číslování osnovy),
nikoliv seznamy. Pro každou úroveň
nadpisů lze určit, co se má zobrazovat před nadpisem nebo za ním.
Podrobný návod i s příklady najdete
na h p://www.openoffice.cz/navody/odrazky-a-cislovani-ve-writeru-pro-pokrocile
Nastavte si ukládání záložních souborů, než bude pozdě
Stále se v redakci OpenOffice.cz
setkáváme s prosbami nešťastných
uživatelů, kterým se při práci poškodil dokument, např. při výpadku
proudu, nebo o něj přišli. Žádají nás
o radu, jak poškozený dokument zachránit, nebo kde najít zálohy. V takových případech ale pomoci nedokážeme, protože základní nastavení
je na každém uživateli.
Jak často se mají ukládat zálohy
Jak OpenOffice.org, tak LibreOffice mají nastavení velmi podobné.
V nabídce Nástroje vyberte položku Volby (nebo Možnosti) a v sekci Načítání/Ukládání | Obecné
zatrhněte položku Vždy vytvořit
záložní kopii. Zatrhněte také Informace pro automatické obnove-
ní uložit každých X minut a počet
minut nastavte na 1. Každou minutu se uloží záložní kopie dokumentu a informace pro záchranu všech
dokumentů pro případ pádu aplikace (což zahrnuje také výpadek
proudu).
TIP: Tamtéž si můžete vybrat výchozí formát dokumentů, zbavíte
se tak někdy obtěžujících dotazů.
Doporučujeme OpenDocument
Format (ODF).
Místa, kam se zálohy ukládají
V sekci Cesty si nastavte, kam se
mají zálohy ukládat. Obvykle jde
o adresář skrytý hluboko v nastavení programu, nastavte si nějaký přístupnější, např. ve svých dokumentech, které pravidelně zálohujete.
(Nezálohujete? Velká chyba!)
TIP: Pojistěte se a zálohy ukládejte do složky, kterou synchronizujete např. pomocí Dropboxu nebo
jiné podobné služby.
Redakce OpenOffice.cz
Poradenství a konzultace – open-source soſtware
Poskytujeme konzultace týkající se licencování a legalizace soſtwaru. Podporujeme a nasazujeme
open-source soſtware.
Pomůžeme vaší společnosti či organizaci
•
•
•
•
•
snížit náklady na soſtware
vyřešit a ověřit legálnost soſtwaru
získat množství kvalitního soſtwaru
implementovat soſtware tam, kde ho nepoužíváte
zvýšit úroveň počítačových dovedností
Více informací najdete na stránkách Liberix IT
www.LibIT.cz
+420 595 175 184
Příklady spolupráce – kdy vám můžeme pomoci
1. Organizace používá soſtware, který vyžaduje placené aktualizace. Proto se zvažuje pořízení levnějšího
soſtwaru. Je nutno analyzovat požadavky na funkčnost soſtwaru, jeho zákaznické úpravy, a to
s výhledem do budoucna.
2. Ve vaší společnosti vznikla potřeba používat nově soſtware pro určitou činnost, jeho cena je však
poměrně vysoká. Nechcete soſtware používat nelegálně, zároveň ale nemáte peníze na nákup licencí.
3. Do firmy vám přišel vyhrožující dopis, v němž vás obviňují z počítačového pirátství. Jste přesvědčeni, že
máte vše v pořádku, ale nejste si tím jistí. Chcete situaci vyřešit, tzn. ujistit se, že je všechen soſtware
legální. Podobným situacím chcete předcházet.
Ve všech těchto případech (a dalších) vám dokážeme pomoci konzultací, s výběrem soſtwaru nebo jinak.
Školení open source
Hledáte pro sebe, své kolegy nebo spolupracovníky školení z oblasti open-source soſtwaru?
Nabízíme vám rozsáhlou paletu vzdělávacích kurzů, které se týkají mnoha programů.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve spolupráci s Jednotou školských informatiků nabízíme školení akreditovaná
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
• Využití OpenOffice.org/LibreOffice Writer, Calc, Impress v pedagogické praxi
• Výtvarné techniky a úpravy fotografií pomocí GIMPu
• Volně šiřitelný soſtware pro školství
Firemní kurzy
Pro zaměstnance firem, úřadů a dalších organizací nabízíme
následující kurzy:
• Správa webu s využitím redakčního systému WordPress
• Linuxový administrátor – Debian GNU/Linux
• Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice pro pokročilé uživatele a týmy
• Soſtware Redmine pro projektové řízení
• Scribus: Naučte se sázet tiskoviny a elektronické příručky
Kontaktní informace
Uvedená nabídka není kompletní, umíme vám pomoci také s jinými programy.
Poskytujeme poradenství a konzultace. Obraťte se na nás – Liberix, o. p. s.,
[email protected], +420 595 175 184, www.LibIT.cz.
Download

ICT Koordinátor