Ostravská univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Před použitím se netřepat
5P
První pomoc nejen pro prváka PdF
2007
Obsah
ÚVODEM ................................................................................................................4
1. STRUKTURA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY .....................................................6
1.1. VEDENÍ UNIVERZITY ..........................................................................................6
1.2. PRACOVIŠTĚ UNIVERZITY ...................................................................................6
1.3. PEDAGOGICKÁ FAKULTA ....................................................................................6
1.3.1. Vedení fakulty................................................................................................6
1.3.2. Oddělení fakulty ............................................................................................7
1.3.3. Katedry...........................................................................................................7
2. AKADEMICKÁ OBEC .......................................................................................7
3. AKADEMICKÝ ROK .........................................................................................8
4. PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO (UNIVERZITNÍHO) KONTAKTU ..............8
4.1. OSLOVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ UNIVERZITY .........................................................9
5. FORMY A TYPY STUDIA ...............................................................................10
5.1. FORMY STUDIA.................................................................................................10
5.2. TYPY STUDIA ...................................................................................................11
6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA OU A JEJICH ZABEZPEČENÍ ....................11
6.1. STUDIJNÍ AGENDA (IS STUDENT) .....................................................................11
6.2. CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (CIT) ...............................................12
6.3. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO STUDENTA......................................................................12
6.4. SPECIFICKÝ SYMBOL PRO PLATBY ....................................................................12
6.5. ELEKTRONICKÁ ADRESA ..................................................................................13
6.6. STUDENT A POČÍTAČ ........................................................................................13
6.7. INDEX...............................................................................................................14
6.7.1. Jak vyplnit index..........................................................................................15
6.8. INTERNETOVÉ STRÁNKY OU HTTP://WWW.OSU.CZ ...........................................17
6.9. PORTÁL OU HTTP://PORTAL.OSU.CZ.................................................................17
6.10. ČÍSLO TVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU ..................................................................18
6.11. MATRIKA STUDENTŮ ......................................................................................18
7. VÝUKA .............................................................................................................18
7.1. ORGANIZACE VÝUKY .......................................................................................18
7.2. UKONČENÍ PŘEDMĚTU ......................................................................................19
7.2.1. Zápočet.........................................................................................................20
7.2.2. Zkouška........................................................................................................20
7.2.3. Státní závěrečná zkouška .............................................................................20
7.3. KREDITNÍ SYSTÉM ............................................................................................21
7.3.1. Kredity předmětu .........................................................................................21
7.3.2. Typ předmětu...............................................................................................21
7.3.3. Vážený studijní průměr................................................................................22
7.3.4. Průchod studiem ..........................................................................................22
• Jak zvládnout první semestr.............................................................................23
• Jak zvládnout první rok....................................................................................23
• Jak zvládat další roky.......................................................................................23
7.3.5. Délka studia oboru .......................................................................................23
2
7.3.6. Celková délka studia na vysokých školách..................................................24
8. POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM .............................................................24
9. ZÁPIS................................................................................................................25
9.1. ZÁPIS DO STUDIA..............................................................................................25
9.2. ZÁPIS DO AKADEMICKÉHO ROKU......................................................................25
9.3. PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS ............................................................................................25
9.3.1. REGISTRACE PŘEDMĚTŮ ................................................................................26
9.3.2. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ NA KONKRÉTNÍ ROZVRHOVOU AKCI ..................................27
10. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..............................................................29
10.1. PEDAGOGICKÝ PORADCE ................................................................................29
10.2. STUDIJNÍ REFERENTKA ...................................................................................30
10.3. PRODĚKAN PRO STUDIUM ...............................................................................31
10.4. SEKRETÁŘKA KATEDRY .................................................................................31
10.5. TAJEMNÍK KATEDRY ......................................................................................31
10.6. VEDOUCÍ KATEDRY ........................................................................................31
10.7. CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (CIT) .............................................31
11. ŽÁDOST .........................................................................................................32
12. POTVRZENÍ O STUDIU ................................................................................32
12.1. POTVRZENÍ O STUDIU V ČEŠTINĚ ....................................................................32
12.2. POTVRZENÍ O STUDIU V CIZÍM (ANGLICKÉM) JAZYCE .....................................33
13. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ...................................................................................33
14. STIPENDIA ....................................................................................................34
15. UKONČENÍ STUDIA .....................................................................................35
15.1. DODATEK K DIPLOMU – DIPLOMA SUPPLEMENT (DS) ...................................35
15.2. PROMOCE .......................................................................................................35
ZÁVĚREM ............................................................................................................35
3
Úvodem
Milý studente,
blahopřejeme ti k úspěšnému absolvování přijímacího řízení na Pedagogickou
fakultu Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU) a jsme potěšeni, že ve tvé osobě
získala tato fakulta vnímavého posluchače schopného a ochotného dále studovat.
Dovol, abychom tě na tvé pomyslné startovací čáře seznámili s některými
základními záležitostmi, které bys měl při vstupu na akademickou půdu znát.
A také odpusť, že ti v tomto textu tykáme – kromě tvých kolegů studentů budeme
na univerzitě jistě poslední.
Dříve než otevřeš svá první skripta, je docela důležité nastudovat základní
předpisy týkající se studijních záležitostí. To proto, aby se ti později nestalo, že
byť pečlivě připraven ke všem zápočtům a zkouškám, ukončíš své studium nikoli
z důvodu neznalosti studijní látky, ale z důvodu neznalosti fungování systému
a jeho pravidel.
Nejdůležitější studijní předpisy najdeš v publikaci Informace o studiu – tzv.
„Zlaté knize“ 1. Tato vychází v aktualizované verzi jednou ročně, vždy na jaře,
a to v tištěné a elektronické verzi. Poprvé si ji zakoupíš u zápisu do studia (na
aktuální akademický rok), přičemž v dalších letech nalezneš aktualizovanou
elektronickou verzi včas na Portálu OU (zdarma), o jejím umístění dostaneš emailem zprávu. Věř, že si ušetříš spoustu času a energie, když si tuto publikaci
prostuduješ a v případě nejasností do ní budeš průběžně nahlížet. Informace v ní
obsažené jsou opravdu k nezaplacení. Tento text bude na Zlatou knihu často
odkazovat.
Kompletní verze předpisů se studiem souvisejících přináší:
•
Vnitřní předpisy Ostravské univerzity (OU)2:
-
•
1
Řád přijímacího řízení a rozhodování o právech a povinnostech
studentů na OU
Poplatky spojené se studiem na OU
Organizační struktura OU
Volební a jednací řád akademického senátu
Studijní a zkušební řád OU
Stipendijní řád
Disciplinární řád
Zásady kreditního systému na OU – viz Zlatá kniha nebo web OU
Zlatá kniha zahrnuje strukturu Ostravské univerzity včetně Pedagogické fakulty (názvy
jednotlivých pracovišť, jejich personální složení, kontakty na jednotlivé členy – e-mail, tel.),
harmonogram aktuálního akademického roku, Stipendijní řád, Disciplinární řád, Studijní a
zkušební řád, poplatky spojené se studiem, charakteristiku a studijní plány všech studijních oborů,
rozdělení výukového času, zásady kreditního systému, základní informace o univerzitní knihovně
a Centru informačních technologií, sociálním a zdravotním zabezpečení studentů, seznam budov a
výukových místností OU (včetně jejich kódů používaných v rozvrhu a vyznačení v plánu Ostravy).
2
http://portal.osu.cz
4
•
Zákon o vysokých školách – viz web MŠMT3
•
vyhlášky, směrnice a příkazy – průběžně doplňovány, viz web OU
Tato příručka výše uvedené dokumenty nenahrazuje, jejím cílem je usnadnit ti
především v prvních týdnech studia orientaci v nich, vybrat nejdůležitější pojmy
a upozornit tě na nejzávažnější úskalí. Nakonec sám zjistíš, že je důležité se co
nejdříve s úplným zněním zejména Studijního a zkušebního řádu OU seznámit –
jen tak totiž budeš mít v ruce nástroj pro předcházení studijním problémům
způsobeným tvou neznalostí systému a seriózní řešení problémů případně
vzniklých.
V porovnání se střední školou budeš při orientaci v prostředí, jež se ti může jevit
odlišné a mnohem komplikovanější, více závislý sám na sobě. Budeš mít
k dispozici všechny důležité informace, ale zda a do jaké míry je zpracuješ, bude
jen tvoje věc – nikdo tě nebude kontrolovat. Na druhou stranu věta „Já jsem to
nevěděl“ není v případě, že informace zveřejněna byla, omluvou. Že neznalost
zákona neomlouvá, je věc obecně platná.
Stal jsi se studentem vysoké školy a orientace v nových podmínkách je první
důležitá zkouška, která tě čeká.
Přejeme ti hodně štěstí!
3
http://www.msmt.cz – Vysoké školství – Vysoké školy – Legislativní normy – Úplné znění
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
5
1. Struktura Ostravské univerzity
Podrobnou organizační strukturu Ostravské univerzity najdeš na webu OU nebo
ve Zlaté knize, zde vybíráme to nejdůležitější.
1.1. Vedení univerzity
V čele univerzity stojí rektor. Je jejím nejvyšším představitelem, zodpovídá za
celý její chod, je volen zástupci pedagogů a studentů univerzity (Akademickým
senátem OU), do své funkce je poté jmenován prezidentem republiky. Rektor
jmenuje své prorektory, kteří podle jeho pokynů řídí ucelený úsek své
problematiky, a to včetně problematiky studijní, která se tě bude zřejmě dotýkat
nejvíce. Hospodaření a vnitřní správu univerzity řídí kvestor.
Doporučujeme ti znát konkrétní jména osob na výše uvedených pozicích –
protože tato se však průběžně mění (volební období rektora je čtyřleté), tento text
je neuvádí.
1.2. Pracoviště univerzity
Ostravská univerzita se skládá z:
•
Rektorátu OU;
•
pěti fakult – Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty,
Přírodovědecké fakulty, Zdravotně-sociální fakulty a v srpnu nově
založené Umělecké fakulty;
•
dvou ústavů – Ústavu pro regionální studia, Ústavu pro výzkum a
aplikace fuzzy modelování;
•
tří dalších pracovišť – Centra informačních technologií (CIT),
Univerzitní knihovny a Centra informačních a poradenských
služeb.
Stal jsi se studentem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
1.3. Pedagogická fakulta
Podrobnou organizační strukturu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě (PdF OU) najdeš ve Zlaté knize nebo na webu OU, zde vybíráme to
nejdůležitější.
1.3.1. Vedení fakulty
V čele fakulty stojí děkan. Je jejím nejvyšším představitelem, zodpovídá za celý
její chod, je volen zástupci pedagogů a studentů fakulty (Akademickým senátem
PdF OU), do své funkce je poté jmenován rektorem univerzity. Děkan jmenuje
své proděkany, kteří podle jeho pokynů řídí ucelený úsek své problematiky, a to
6
včetně problematiky studijní. Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí tajemník
fakulty.
Stejně jako v případě vedení univerzity i zde ti doporučujeme znát konkrétní
jména osob na výše uvedených pozicích – protože tato se však průběžně mění
(volební období děkana je čtyřleté), tento text je neuvádí.
1.3.2. Oddělení fakulty
Pedagogická fakulta OU má čtyři oddělení:
•
studijní oddělení – budeš navštěvovat dle potřeby, podrobně rozebereme
níže,
•
oddělení pro zahraniční vztahy – budeš navštěvovat při vyřizování
organizačních záležitostí souvisejících s tvým případným studiem
v zahraničí, zpravidla až ve vyšším roce studia,
•
další dvě oddělení (pro vědecko-výzkumnou činnost a personální a
mzdové) studenty přímo neobsluhují.
1.3.3. Katedry
Základními pracovišti každé fakulty jsou katedry. Katedry garantují jednotlivé
studijní obory, příp. jejich části, a organizují výuku jednotlivých disciplín oboru.
Na katedře se budeš pohybovat nejčastěji (výuka, konzultace, zkoušení), budeš se
setkávat s jejími členy (pedagogové a sekretářka) a navštěvovat její prostory.
V čele katedry stojí vedoucí katedry, který odpovídá za její činnost. Vedoucí
katedry jmenuje z řad členů katedry (pedagogů) tajemníka katedry a pro každý
obor, který katedra garantuje, pedagogického poradce a garanta tohoto oboru.
Tajemník katedry organizačně zabezpečuje chod katedry. Pedagogický poradce
řeší konkrétní studijní problematiku oboru, pro který je jmenován, a to jak se
studenty daného oboru, tak s pedagogy a vedením fakulty. Garant oboru
zabezpečuje odbornou garanci tohoto studijního oboru – příprava koncepce oboru,
koordinace jeho personálního zabezpečení, inovace, řízení prací na akreditačních
materiálech apod. Běžnou úřednickou agendu zabezpečuje sekretářka katedry.
Blíže o těchto osobách a jejich kompetencích ve vztahu ke studijním záležitostem
včetně odpovědi na otázku „S čím za kým?“ pojednává kapitola 10.
2. Akademická obec
Členy akademické obce jsou všichni pedagogové a studenti.
Studenti prezenčního studia se jejími členy stanou při slavnostním aktu
imatrikulace, což je slavnost podobná promoci s tím rozdílem, že máš vše teprve
před sebou. Radíme dobře si pamatovat, co zde slíbíš. Termín imatrikulace se
dozvíš včas, takže se stačíš „hodit do gala“, což doporučujeme – v riflích
a sandálech budeš na imatrikulaci vypadat jako mimozemšťan. Studenti
kombinovaného studia se členy akademické obce stávají dnem zápisu.
7
Akademická obec se nepravidelně jednou za čas schází na tzv. setkání
akademické obce. Na tento čas bývá vyhlášeno děkanské volno (prezenční výuka
se nekoná), aby se mohli všichni pedagogové i studenti setkání zúčastnit. Je
pravda, že řada z nich to pochopí jako volno k úplně jinému účelu, nicméně pak
nemohou říkat, že nevěděli něco z toho, co tam bylo řečeno – takže je to tvoje
volba.
Členem akademické obce přestaneš být buď při slavnostním aktu promoce, kdy
dostaneš diplom, složíš slib absolventa a s vysokou školou se rozloučíš, nebo
předčasným ukončením studia, což ti jistě nepřejeme.
Akademickou obec zastupuje akademický senát (akademickou obec fakulty
Akademický senát PdF OU, akademickou obec univerzity Akademický senát
Ostravské univerzity). Fakultní senát má dvě komory – komoru akademických
pracovníků (12 členů) a komoru studentů (6 členů). Senát má velké pravomoci –
schvaluje řadu důležitých dokumentů a rozhodnutí, může otevřít řešení nových
problémů, jeho podněty se musí zabývat děkan fakulty, volí děkana. Stejně mocná
je i jeho studentská komora. Určitě alespoň jednou za studium budeš volit členy
této komory – rozhodni se dobře, protože pro tebe mohou mnohé vykonat. Další
podrobnosti najdeš ve volebním a jednacím řádu Akademického senátu – viz web
Ostravské univerzity v Ostravě.
3. Akademický rok
Akademický rok trvá od 1. 9. do následujícího 31. 8.
Přesná časová posloupnost jednotlivých částí akademického roku včetně životně
důležitých dat je pro každý nový rok dána v tzv. harmonogramu akademického
roku – viz Zlatá kniha nebo web OU. Na webu najdeš jak harmonogram
akademického roku OU, tak podrobný harmonogram akademického roku
Pedagogické fakulty (stačí ti tento), ve Zlaté knize jen harmonogram
Pedagogické fakulty. Uděláš nejlépe, když si před zahájením akademického roku
do diáře přepíšeš všechna pro tebe důležitá data – např. kontrola plnění studijních
povinností, začátek a ukončení registrace předmětů, začátek a ukončení zápisu
předmětů. Určitě se ti pak nestane, že bys něco promeškal a musel složitě řešit
nápravu, pokud by to ještě vůbec bylo možné.
Akademický rok je rozdělen na zimní a letní semestr. Obecně se skládá z období
přípravy na výuku, výuky (13 týdnů za semestr), zkouškového období a prázdnin.
4. Pravidla společenského (univerzitního) kontaktu
Tvůj status vysokoškolského studenta a slib, který při imatrikulaci složíš, tě
zavazují nejen dodržovat všechna pravidla slušného vystupování, ale navíc
dodržovat řadu zásad pro akademickou půdu specifických.
8
4.1. Oslovování zaměstnanců univerzity
Zkus si hned od počátku zvyknout oslovovat všechny zaměstnance univerzity
správně, připravíš si tak dobrou atmosféru pro rozhovor, který máš v úmyslu vést.
Hlaholení po vpádu do kanceláře: „Brý den, je tady pan Nováček?“, hledáš-li
docenta Nováčka, uznávanou kapacitu v oboru pedagogické psychologie, může
v lepším případě vzbudit pobavení jeho kolegů a snad studentovi v prvních dnech
studia bude i odpuštěno a na otázku se mu odpovědi dostane, doporučujeme však
na to příliš nespoléhat. Takže:
Oslovuj vždy nejvyšším dosaženým akademickým titulem nebo nejvyšší
vykonávanou akademickou funkcí. Zde je přehled nejčastěji používaných:
•
Akademické tituly (seřazeno od nejvyššího) – v písemné formě ve zkratce
před jménem
Zkratka
Význam
profesor
(jmenuje prezident republiky)
docent
doktor (tzv. malý doktorát)
doktor přírodních věd
(přírodní vědy)
Prof.
Doc.
RNDr.
PhDr.
doktor filozofie
(humanitní, pedagogické a
společenské vědy)
PaedDr.
doktor pedagogiky (pedagogické
vědy – dnes už se neuděluje)
ThDr.
doktor teologie
(teologické vědy)
magistr
(na stejné úrovni jako Ing.)
inženýr
(na stejné úrovni jako Mgr.)
bakalář
Mgr.,
MgA.
Ing.
Bc.
•
Ph.D.,
Th.D.
CSc.
DrSc.
Oslovujeme
pane profesore, paní profesorko
pane docente, paní docentko
pane doktore, paní doktorko
pane magistře, paní magistro
pane inženýre, paní inženýrko
pane bakaláři, paní bakalářko
Akademické tituly – v písemné formě ve zkratce za jménem
doktor
(tzv. velký doktorát, na podobné
úrovni jako CSc.)
kandidát věd
(starší alternativa Ph.D., dnes už
se neuděluje)
doktor věd
pane doktore, paní doktorko
k oslovování se neužívá, oslovuje
se nejvyšším dosaženým titulem
před jménem
k oslovování se neužívá, oslovuje
se nejvyšším dosaženým titulem
před jménem
9
•
Akademické funkce – viz kapitoly 1.1. a 1.2. (bez kvestora a tajemníka)
Pravidlo pro oslovování: od rektora po proděkana fakulty oslovuj podle funkce
(pane rektore, paní rektorko; pane prorektore, paní prorektorko; pane děkane, paní
děkanko; pane proděkane, paní proděkanko), od vedoucích kateder po asistenty
oslovuj podle titulu či hodností (pane profesore, paní profesorko; pane docente,
paní docentko; pane doktore, paní doktorko; pane magistře, paní magistro; pane
inženýre, paní inženýrko), s tím, že pedagoga bez titulu prof., doc. je možné
oslovit i jeho pracovním zařazením – pane asistente, paní asistentko4, kvestora
nebo tajemníka fakulty můžeš oslovit obojím způsobem. Ostatní zaměstnance
univerzity oslovujeme buď podle jejich pracovní pozice (je-li to možné, např. paní
referentko, paní sekretářko), nebo prostým pane, paní, až na výjimky, kterými
jsou zaměstnanci s akademickými tituly.
Tituly, funkce a pracovní pozice zaměstnanců univerzity jsou uvedeny na
vizitkách jejich kanceláří (doporučujeme před zaklepáním pečlivě prostudovat),
ve Zlaté knize, na webu OU (doporučujeme ověřit před zvednutím telefonu či
zahájením jednání na příslušném pracovišti OU).
5. Formy a typy studia
5.1. Formy studia
•
Prezenční studium
Student dochází do školy denně (prezenčně), resp. téměř denně (zejména
ve vyšším ročníku se ti možná poštěstí nemít některý pracovní den výuku),
dle daného rozvrhu hodin. Většinou jsou v tomto typu studia čerství
maturanti, nicméně objeví se i starší studenti, kteří si studium v tomto
režimu mohou dovolit. Věkově tato forma studia omezena není. Prezenční
studenti mají za určitých podmínek nárok na stipendia, stravování
v menze, levnější dopravu apod.
•
Distanční studium
Studium, které není prezenční. Student má povinnost dostavit se osobně
pouze k zápisu a poté k přezkoušení. Výuka probíhá pomocí studijních
opor, které jsou většinou umístěny na internetu. Přes internet je student
v kontaktu se svým pedagogem i spolužáky, plní úkoly, řeší testy. I když
Pedagogická fakulta v současné době distanční studium v žádném oboru
nenabízí, jsou alespoň dílčí prvky této formy studia mnohými pedagogy
v jejich předmětech využívány.
•
Kombinované studium
Studium, které je kombinací prezenční a distanční formy. Je realizováno
ve výukových blocích, které jsou zpravidla jednou týdně, resp. jednou za
dva týdny. Podle konkrétního oboru probíhají buď celý den, nebo jen
v odpoledních hodinách. Toto studium využívají především zaměstnaní
studenti, jimž pracovní režim neumožňuje studovat prezenčně.
4
Pedagogové se dělí na profesory, docenty a asistenty.
10
5.2. Typy studia
•
bakalářské – tříleté, ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní
bakalářskou zkouškou, udělen titul bakalář,
•
magisterské – buď dlouhé (4 nebo 5 let) pro absolventy středních škol,
nebo navazující na bakalářské (2 roky), ukončeno obhajobou diplomové
práce a státní magisterskou zkouškou, udělen titul magistr,
•
doktorské – tříleté, pro absolventy magisterského studia, ukončeno
obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou, udělen titul
Ph.D.
6. Informační systémy na OU a jejich zabezpečení
6.1. Studijní agenda (IS Student)
Informační systém Student (IS Student, totéž co Studijní agenda, STAG) se musíš
naučit ovládat stejně jako každý, kdo na této univerzitě studuje či pracuje – bez
jeho znalosti jednoduše nepřežiješ ani první semestr. Tento informační systém je
jednou velikou databází, která obsahuje několik vzájemně provázaných modulů.
Pracují s ním všechny složky univerzity, tj. všichni pedagogové, sekretářky,
studijní referentky, studenti. Mají do něj svůj specifický přístup a každý subjekt
vidí jen tu část databáze, kterou vidět potřebuje a má. Pro tvou představu uvedeme
nejdůležitější moduly:
•
Modul Přijímací řízení – s tímto modulem ses setkal, pokud ses přihlásil
ke studiu elektronickou přihláškou. Pokud jsi takto neučinil, byl jsi do
systému naveden zadáním studijní referentky. Během studia se s tímto
modulem již nesetkáš.
•
Modul Student – pro tebe nejdůležitější: do tohoto modulu jsou
z předchozího modulu převedeni studenti, kteří se již ke studiu zapsali.
Jsou zde jejich osobní data (přísně zabezpečená), zapsané předměty,
studijní výsledky (zápočty, známky, data plnění) a další detaily o průběhu
jejich studia. S tímto modulem budeš často komunikovat prostřednictvím
tzv. Portálu, o kterém si povíme dále.
•
Modul Studijní programy – obsahuje jednotlivé studijní programy,
obory a předměty, jejich hodinové dotace, anotace, plány přednášek
a cvičení, doporučenou literaturu, jména vyučujících apod. Všechny tyto
informace se každoročně aktualizují. Informace z tohoto modulu budeš
používat prostřednictvím Portálu OU5 a využiješ je zpravidla pro získání
informací při registracích a zápisech předmětů.
•
Modul Absolvent – do tohoto budeš převeden před státní závěrečnou
zkouškou a z něj, v případě úspěšného ukončení studia, ti bude vytištěn
5
Portál OU (http://portal.osu.cz) je velmi důležitá část internetových stránek Ostravské
univerzity, budeš ho používat téměř neustále, dále v textu budeme na Portál OU velmi často
odkazovat.
11
diplom a Diploma supplement, tj. přehled všech splněných předmětů za
celou dobu studia s uvedením známky a data, a to v češtině a v angličtině.
S informačním systémem Student budeš podrobně seznámen pracovníky CIT
(Centrum informačních technologií OU), a to zvláštním školením v rámci prvního
předmětu, který absolvuješ – KIK/INPOG (KIK/XNPOG – kombinovaní studenti)
– Informační a počítačová gramotnost. Po jeho úspěšném absolvování za něj
získáš své první dva kredity.
Informační systém Student je přístupný přes libovolný počítač s připojením na
internet, a to přes již zmíněný Portál OU (http://portal.osu.cz). Tedy nejen
z počítačů v učebnách OU.
6.2. Centrum informačních technologií (CIT)
CIT je pracoviště, které svou působností spadá pod Rektorát OU a spravuje
veškeré informační a komunikační systémy na OU (např. telekomunikace, emaily, informační systémy Student, Portál OU, webové stránky OU, kamerové
systémy atd.). S jeho pracovníky jsi mohl přijít do kontaktu při zápisu do studia,
když tě vyfotografovali na průkaz studenta OU, a dále se s nimi setkáš v případě
řešení technických problémů s přihlášením do systémů, e-mailem, zapomenutím
hesla, vypršením doby a následnou nemožností přihlásit se do systému.
Komunikovat s nimi budeš výhradně přes e-mail. E-mailová adresa je uvedena
vždy na úvodní stránce, na které problém nastal. Studijní problematikou se CIT
nezabývá, tedy se na něj se svými studijními záležitostmi neobracej.
6.3. Identifikační číslo studenta
Hned po zápisu do studia ti systém přidělí jedinečné číslo (identifikační číslo
studenta), které tě bude provázet až do ukončení studia. Toto číslo má tvar
Dyyxxx, kde D znamená, že jsi zapsán na Pedagogické fakultě, yy udává poslední
dvě číslice roku, ve kterém jsi studium zahájil, a xxx je trojčíslí, které tě odlišuje
od tvých spolustudujících (přijatých na fakultu ve stejném roce). V případě, že
fakulta zapíše ke studiu více než 999 studentů, může být prvním znakem
identifikačního čísla studenta i písmeno L.
Napiš si své identifikační číslo do svého indexu nad fotografii.
6.4. Specifický symbol pro platby
Během studia budeš nejednou potřebovat poukázat univerzitě určitou finanční
částku, např. se zúčastníš kurzů (sportovních, výtvarných…) nebo se dostaneš do
tzv. nadstandardní doby studia, která je již zpoplatněna (další možné platby viz
kapitola 8 či každoročně aktualizovaná Vyhláška rektora o poplatcích spojených
se studiem). Za účelem takovéto platby musíš jako specifický symbol uvést
číslo, které po přihlášení do Portálu OU najdeš v záložce Moje stránka a jmenuje
se Specifický symbol pro platby. Pozor, není to tvé identifikační číslo studenta,
které už znáš z předchozí kapitoly. Specifický symbol pro platby nemůže
obsahovat písmena. Pokud specifický symbol pro platby při platbě neuvedeš,
12
platba se stane neidentifikovatelnou a její dohledání je pro nás nemožné. Tedy
jako kdybys nezaplatil.
Napiš si svůj specifický symbol pro platby do svého indexu pod fotografii.
6.5. Elektronická adresa
V okamžiku přidělení identifikačního čísla ti systém vytvoří e-mailovou schránku
a příslušnou adresu.
Tvoje adresa má tvar:
[email protected] nebo [email protected] ,
kde Dyyxxx nebo Lyyxxx je tvé id. č. – viz kapitola 6.3.
Přístupová cesta: http://student.osu.cz
Heslo je tvořeno počátečním písmenem „x“ a rodným číslem bez mezer a
symbolu /, tedy např. x8555024432.
Heslo si ve vlastním zájmu co nejdříve změň. Pokud tak neučiníš, systém tě ke
změně hesla v pravidelných intervalech vyzve. Pokud ani tehdy změnu
neprovedeš, bude ti adresa zablokována. Blokaci zrušíš aktivací hesla, a to
nejrychleji pomocí své studentské karty (ISIC) v příslušné počítačové učebně
budovy B na Českobratrské ulici. Takto postupuj i v případě, že heslo zapomeneš
– aktivuj původní a změň.
Z této elektronické adresy budeš komunikovat s pracovníky univerzity. Na jinou
adresu nemusí zaměstnanci univerzity studentům odpovídat, neboť poštu z jiné
než studentské adresy nepovažují za pracovní (mohou ji bez přečtení smazat
i vzhledem k obavě z šíření virů).
Určitě svou schránku průběžně a často navštěvuj, budeme ti sem zasílat důležité
informace – změny studijních předpisů, úkoly související s organizací studia,
nové termíny, rady, jak postupovat při vzniku tvé nové povinnosti apod. Ušetříš si
spoustu starostí. Navíc povinnost průběžně se seznamovat s poštou, která je ti na
tuto adresu zasílána, je dána vnitřními předpisy OU – pokud se později ukáže, že
tvůj případný problém vznikl nedodržením této povinnosti, bude to považováno
za tvé pochybení.
Pokud používáš jinou e-mailovou adresu, není problém si poštu ze studentské
schránky nechat přesměrovat sem.
6.6. Student a počítač
Co pro tebe vyplývá v souvislosti s používanými informačními systémy? Předně –
bez počítače to už prostě nepůjde! Dnes už snad neexistuje student, který by se
doposud zdárně vyhýbal jakémukoliv kontaktu s počítačem, avšak pokud se ti to
náhodou povedlo, budeš prostě muset vzít „elektronického vetřelce“ na vědomí,
pochopit, že se zde bez něj neobejdeš, a přetransformovat ho na „elektronického
přítele“. Klidně mu říkej Marvin.
13
Prostřednictvím počítače budeš zadávat svá osobní data, komunikovat
s vyučujícími a dalšími pracovníky fakulty, budeš informován o případných
změnách ve studijních předpisech a úkolech pro tebe z toho vyplývajících, budeš
si zapisovat předměty, které chceš studovat (pokud si předmět zapsat zapomeneš,
nemůžeš ho nikdy ukončit), budeš se hlásit na všechny zkoušky a mnoho dalších
věcí.
K práci s počítačem můžeš využívat počítačové učebny, z nichž některé ti jsou
k dispozici po celou dobu, kdy v nich neprobíhá výuka – jinak samozřejmě ke
všem výše zmíněným úkonům lze použít jakýkoli počítač s připojením na internet.
Tedy pracovat můžeš doma, na kolejích, v internetové kavárně, na lavičce v parku
apod.
6.7. Index
Průběh svého studia budeš sledovat (a kontrolovat) prostřednictvím tzv.
elektronického indexu. Dostaneš se do něj pomocí Portálu. Elektronický index
zobrazuje data, která byla vložena prostřednictvím IS Student. Můžeš zde tedy
sledovat, které předměty sis na daný semestr zapsal, které jsi už splnil, s jakým
výsledkem a kdy, a které ti ještě schází. Navíc máš povinnost kontrolovat
vložení výsledku zápočtu a zkoušky (že bylo vloženo a správnost vložení), což
je pro tebe velmi důležité. Průběh tvého studia je hodnocen prioritně na základě
záznamů v IS Student – tedy jsou ti započítána jen ta data, která se ti zobrazí
v elektronickém indexu.
Příklad: Vykonáš zkoušku z předmětu X, zkoušející zapomene známku vložit do
systému, ty zapomeneš vložení zkontrolovat, studijní oddělení z IS Student zjistí, že
ke dni kontroly plnění studijních povinností nemáš zkoušku vykonanou, přijde ti
rozhodnutí o ukončení studia, ty pátráš, kde se stala chyba, píšeš žádost
o přezkoumání rozhodnutí, studijní oddělení pátrá, zda se stala chyba, a po čase
je odhalen zapomnětlivý pedagog. Nicméně ty jsi byl za tu dobu pětkrát na
studijním oddělení, třikrát na příslušné katedře a dvakrát u proděkana pro
studium – tolik promarněného času a energie!
Určitě si tedy elektronický index průběžně kontroluj, zejména v průběhu
zkouškového období a určitě před datem kontroly plnění studijních povinností –
viz harmonogram akademického roku. Řád říká, že pokud se do pěti dnů od
získání zápočtu nebo úspěšného vykonání zkoušky neobjeví v tvém elektronickém
indexu záznam (vyučující porušil svou povinnost do pěti dnů od data zápočtu
nebo zkoušky výsledek vložit do IS Student), máš povinnost toto urgovat
u sekretářky příslušné katedry či přímo u vyučujícího daného předmětu.
Nejvhodnější je opět elektronický kontakt e-mailem. Totéž udělej, pokud je
záznam chybný (což je spíše výjimka, ale tady by tě omyl pedagoga mohl např.
připravit o prospěchové stipendium).
Pozn. Při zápisu do studia jsi dostal vysokoškolský průkaz studenta, kterému se
také říká index. Vlepíš do něj svou fotografii, vyplníš důležité údaje, obdržíš
několik razítek a záznam o zápisu do studia. Tento index je tvým osobním
dokladem, kterým se prokazuješ jako student – jsou sem zaznamenávána data
14
zápisu do každého vyššího roku studia, případné přerušení studia, ukončení
studia, změna příjmení a další.
Nepovinně a jen pro svou potřebu si v tomto indexu můžeš také vést evidenci
získaných zápočtů a známek, kdy ti vyučující na požádání v den vykonání zápočtu
nebo zkoušky, příp. jiný den, který sám určí, tento výsledek zapíše. Tato evidence
ti může pomoci při kontrole elektronického indexu, ale pokud si ji povedeš bez
podpisů zkoušejících mimo index, poskytne ti úplně stejnou službu. Navíc pokud
zkoušející není v den zápočtu nebo zkoušky schopen výsledek zapsat (např.
potřebuje čas na opravu testů), nebudeš muset jen kvůli zápisu do indexu
vyučujícího shánět.
6.7.1. Jak vyplnit index
Pozor, nezapomeň aktualizovat data ke správnému roku, měsíci i dni.
První dvoustrana
L06123
4
1
75123
2
5
6
7
8
PS
3
1 – do obdélníčku nalep svou fotografii, dostaneš přes ni kulaté razítko, nad
fotografii napiš své studentské číslo, které ti bylo přiděleno (např.
L06123), pod fotografii napiš svůj specifický symbol pro platby, který
najdeš na Portále OU
2 – podepiš se
3 – napiš své rodné číslo
4 – název vysoké školy je Ostravská univerzita v Ostravě, je možné, že už
tam budeš mít razítko, pak už do tohoto řádku nepiš nic
5 – tvé nacionálie
15
6 – jsi studentem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
7 – napiš studijní obor, který studuješ, přidej zkratku (PS – prezenční
studium, KS – kombinované studium)
8 – v Ostravě, dne – sem napiš datum zápisu do studia
Další stránky
1
2
5
6
3
4
7
8
1–
2–
3–
4–
5–
tvé jméno
aktuální akademický rok
název studijního oboru, který studuješ
ročník, ve kterém se daný akademický rok nacházíš
zkratka předmětu – je velmi důležitá, protože v IS Student se zobrazují
předměty zásadně jen podle zkratek (první tři písmenka říkají, která
katedra předmět vyučuje, písmenka za lomítkem tvoří druhou část
zkratky předmětu)
6 – název předmětu
7 – do kolonky příslušného semestru si napiš, kolik kreditů za splněný
předmět získáš
8 – pro tvou informaci si napiš, zda se jedná o zkoušku či zápočet (Zk –
zkouška, Zp – zápočet)
Kromě záhlaví vyplňuješ zásadně jen sudé stránky, na liché stránky ti bude
vyučující zapisovat výsledky zápočtů a zkoušek. Čistě teoreticky si záznam
o vykonané zkoušce můžeš do papírového indexu zapsat sám, ale nezapomeň
16
zkontrolovat elektronický index, může se stát, že pedagog ti omylem zapíše
známku jinou, nebo také vůbec žádnou, pak musíš urgovat – viz předchozí
kapitola.
Na stránku 70 a další budeš dostávat úřední záznamy, tzn. datum zápisu do studia,
datum zápisu do vyššího ročníku, záznam o přerušení studia, jsi-li dívka a vdáš se,
záznam o změně příjmení atd. Záznamy provádějí referentky studijního oddělení.
6.8. Internetové stránky OU http://www.osu.cz
Adresa http://www.osu.cz otevře hlavní stránku univerzity, na které jsou další
odkazy. Z této hlavní stránky se dostaneš na stránky jednotlivých fakult, kateder,
na stránky často zmiňovaného Portálu OU apod. Stránky si určitě hned zpočátku
prostuduj a nauč se v nich orientovat – v případě potřeby budeš vědět, co a kde
hledat. Stránky se průběžně doplňují a aktualizují, doporučujeme jejich pravidelné
sledování.
6.9. Portál OU http://portal.osu.cz
Výše jsme odkazovali na Portál Ostravské univerzity. Teď ti krátce vysvětlíme,
proč je pro tebe tak důležitý.
Portál OU je bránou ke všem informačním systémům, které univerzita používá.
Dostaneš se do něj z hlavní stránky univerzity odkazem na Portál OU, nebo
zadáním adresy http://portal.osu.cz. Portál OU má dvě části – autorizovanou
a prohlížecí pro kohokoliv. Do autorizované části se musíš vždy přihlásit svým
identifikačním číslem (Dyyxxx) a heslem jako do e-mailové pošty. V Portálu OU
uvidíš kromě jiného i své základní identifikační údaje, pokud nebudou souhlasit,
ihned kontaktuj studijní oddělení. Najdeš zde i výše zmíněný specifický symbol
pro platby, který použiješ, když budeš poukazovat univerzitě peníze. Uvidíš zde
také číselný údaj, který říká, za kolik dnů tvého studia vznikne univerzitě nárok na
platbu za nadstandardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.6
V Portálu budeš provádět vše, co potřebuješ ke svému studiu, např.:
•
hlásit se na všechny zkoušky,
•
kontrolovat elektronický index
•
tisknout formuláře (např. potvrzení o studiu)
•
registrovat a zapisovat předměty
•
zadávat a aktualizovat číslo svého bankovního účtu - viz Příkaz rektora
č. 69/2005 k povinnosti studentů oznámit číslo účtu
6
Nově zapsaným studentům se číselný údaj zobrazí až po sběru dat do Matriky studentů,
tj. někdy v polovině listopadu.
17
6.10. Číslo tvého bankovního účtu
Posledně zmíněný bod předchozího odstavce – zadávat a aktualizovat číslo svého
bankovního účtu ti doporučujeme vyzkoušet hned jako první operaci, kterou
v Portálu provedeš. Proč je číslo tvého bankovního účtu tak důležité? Student se
během studia může setkat s tím, že nejen univerzitě bude posílat peníze, ale
univerzita bude chtít peníze poslat jemu (viz kapitola 14 – Stipendia). Peníze se
posílají zásadně na studentův účet (předpokládá se, že účet u bankovního domu
máš, pokud ne, doporučujeme neprodleně zřídit; v krajním případě můžeš uvést
účet svých rodičů, nebo někoho jiného, ale předání platby je pak tvůj problém).
Upozorňujeme, že pokud ti bude univerzita chtít poslat peníze, už tě nikdo nebude
vyzývat, abys číslo účtu laskavě zadal, ale peníze ti prostě nepřijdou a ztratíš na
ně nárok, protože jsi jednoduše nesplnil jednu z podmínek. Pak nepomohou ani
slzičky, které se tu a tam vyskytnou, a o takto „zbylé“ peníze se pak podělí tví
spolustudenti, kteří splnili řádně vše, co měli.
A pozor, tato kapitola se netýká jen prezenčních studentů, jak by se mohlo zdát,
ale i studentů kombinovaných, kteří sice nemají takové nároky na stipendia jako
studenti prezenční, ale přesto se mohou setkat s tím, že jim univerzita bude chtít
jakousi částku poukázat.
6.11. Matrika studentů
Matrika studentů je celostátní databáze všech studentů v České republice a do této
matriky je vysoká škola ze zákona povinna čtvrtletně odesílat o svých studentech
údaje. Jsou to údaje o začátku studia, konci studia, přerušení studia, důvodu
ukončení studia. Právě z této matriky získává vysoká škola zpětně informaci
o studentech, kterým vznikla povinnost platit za nadstandardní dobu studia či za
další vysokou školu. Proto velmi doporučujeme, pokud zjistíš, že ti studium
nevyhovuje a např. od listopadu už školu nebudeš navštěvovat, abys podal žádost
o ukončení studia sám. Studium ti bude ukončeno ke dni doručení žádosti, nebo
ke dni, který v žádosti uvedeš. Pokud studium sám co nejdříve neukončíš, nadále
zůstáváš v evidenci studentů do nejbližší kontroly studia, což znamená, že se ti
zároveň načítá doba studia. Později, až se eventuálně přihlásíš k jinému studiu,
které ti bude lépe vyhovovat, se možná budeš divit, proč je po tobě požadována
platba za nadstandardní dobu studia.
7. Výuka
7.1. Organizace výuky
Organizace výuky se podstatně liší od střední školy. Každý předmět může být
vyučován jako přednáška, cvičení, seminář, exkurze, praxe, kurz, konzultace,
resp. kombinace těchto forem.
Na přednášce většinou mluví vyučující, zahrne tě spoustou teorie a od tebe
očekává aktivní naslouchání. Pokud máš do předmětu skripta, podle kterých
vyučující přednáší, nos si je s sebou a nemusíš si psát, co už někdo napsal. Dělej
si jen poznámky. Pokud vyučující přednáší tak, že shrnuje teorii z různých
publikací, příp. generuje dosud nepublikované poznatky systémem, který ti
18
vyhovuje, budeš muset psát více. Občas někdo ze studentů používá i diktafon.
Účast studentů na přednáškách vyjma prvního semestru je nepovinná, ale je
pravda, že ti může ušetřit hodně času při přípravě k zápočtu nebo ke zkoušce.
Optimální by bylo několik prvních absolvovat a pak posoudit, jak moc jsou pro
tebe důležité (pokud vyučující čte skripta či jinou dostupnou publikaci, pak jistě
strávíš čas smysluplněji) – pokud to posoudit lze.
Na cvičení nebo semináři většinou mluvíš sám, příp. jsi jinak aktivní. Aplikuje se
zde teorie. Účast studentů na cvičeních a seminářích určuje vyučující předmětu, je
dána v požadavku na zakončení předmětu. Účast studentů na cvičeních
a seminářích v prvním semestru studia je povinná.
Každý vyučující má vypsány konzultační hodiny. To je čas, kdy je přítomen ve
své kanceláři a studenti jej mohou bez ohlášení navštívit, a to za účelem většinou
individuálního řešení nejasností v probírané látce, neporozumění konkrétní
problematice. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících jsou zveřejněny na
příslušné katedře (na požádání je sdělí sekretářka katedry nebo tajemník, příp.
odkáže na příslušnou nástěnku), nově taktéž na webových stránkách katedry.
Konzultační hodiny mají vyučující zpravidla v rozsahu 2 hodin týdně.
V případě, že nemůžeš kvůli studijním povinnostem konzultační hodiny využít
(např. máte v daném čase jinou výuku), lze si většinou s vyučujícím dohodnout
i jiný termín.
7.2. Ukončení předmětu
Každý předmět je ukončen zápočtem nebo zkouškou.
Podmínky pro udělení zápočtu či zkoušky najdeš např. v odkazech do Studijní
agendy – Prohlížení (kdokoliv) na Portále OU v tzv. sylabu předmětu. Většinou ti
je vyučující sdělí i osobně v prvním dni výuky předmětu. Bývá to procento účasti
na seminářích a cvičeních, povinnost odevzdat seminární práce či splnit jiné
seminární úkoly, minimální bodová hranice v písemných testech, systém
hodnocení u zkoušky. Podstatné je, že vyučující nesmí podmínky uvedené
v sylabu předmětu změnit (s výjimkou mimořádných změn vzniklých v důsledku
nových okolností – o těchto tě musí na začátku semestru prokazatelně
informovat).
Do pěti dnů od data zápočtu nebo zkoušky vloží vyučující do IS Student
hodnocení (datum zápočtu, známku ze zkoušky). Opakujeme, že máš povinnost
v elektronickém indexu ověřit, že tak bylo provedeno.
Pamatuj si, že posledním dnem, kdy můžeš získat zápočet nebo zkoušku, je vždy
den kontroly plnění studijních povinností (viz harmonogram akademického roku):
•
první semestr – cca polovina února
•
druhý semestr – 31. 8. (jen za předměty letního semestru daného
akademického roku)
•
třetí a vyšší semestr – 31. 8. (za předměty zimního i letního semestru
daného akademického roku)
19
•
poslední semestr – zkouškové období je dáno harmonogramem ak. roku
V tyto dny se IS Student uzavře a spustí se kontrola plnění tvých studijních
závazků. Co k tomuto datu není vloženo (nevidíš v elektronickém indexu), jako
by nebylo. Znovu proto opakujeme, kontroluj si elektronický index včas
a v případě nesrovnalostí prokazatelně řeš na příslušné katedře (sekretářka,
vyučující).
7.2.1. Zápočet
Zápočet získáš za splnění požadavků uvedených v sylabu předmětu, není
hodnocen známkou.
Zápočet se uděluje zpravidla v zápočtovém týdnu (tj. v posledním týdnu výuky –
viz harmonogram akademického roku). Výjimečně udělují vyučující zápočet
i mimo zápočtový týden.
Zápočet není možné opakovat. Vyučující předmětu může umožnit opakování
některé jeho části, např. zápočtové písemné práce, zápočtového testu – uvede tak
výslovně v sylabu předmětu, resp. zveřejní jinak na počátku semestru.
7.2.2. Zkouška
Zkouška je na rozdíl od zápočtu hodnocena známkou (výborně – 1, velmi dobře –
2, dobře – 3, nevyhověl – 4). Je tedy potřeba splnit požadavky uvedené v sylabu
předmětu, přihlásit se prostřednictvím IS Student ke zkoušce, v daný den se
dostavit a zkoušku (ústní či písemnou) vykonat.
Zkoušky se vykonávají zpravidla ve zkouškovém období (tj. doba cca šesti týdnů
následující po zápočtovém týdnu – viz harmonogram akademického roku).
Nejméně 2 týdny před tímto obdobím vyučující elektronicky vypíše
prostřednictvím IS Student termíny zkoušek, ze kterých si jeden zvolíš, a
prostřednictvím IS Student se elektronicky přihlásíš. Udělej to včas, termíny
mají omezenou kapacitu.
Zkoušku můžeš v rámci jednoho zápisu předmětu jednou opakovat. Za dobu
studia si můžeš jeden předmět zapsat maximálně dvakrát, tedy na splnění zkoušky
máš až čtyři možné pokusy.
K opakování zkoušky se musíš znovu elektronicky přihlásit. Pedagogové mají
povinnost elektronickou přihlášku ke zkoušce vyžadovat. Ke zkoušce se můžeš
znovu přihlásit pouze v pedagogem vypsaných termínech, student nemá právo
požadovat na pedagogovi, aby kvůli němu vypsal termín jiný.
Výjimečně vypisují vyučující zkušební termíny i mimo zkouškové období.
7.2.3. Státní závěrečná zkouška
Státní závěrečná zkouška (SZZ) se vždy skládá z několika částí: obhajoba
bakalářské nebo diplomové práce a další části podle konkrétního oboru.
20
Možná trochu předčasné, ale budiž. Jen abys věděl, co tě čeká. SZZ můžeš zahájit
za těchto podmínek:
•
dosáhl jsi předepsaného počtu kreditů v předepsané struktuře (viz níže),
•
odevzdal jsi bakalářskou nebo diplomovou práci v určeném termínu.
.
Pokud jsi studentem učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo učitelství pro SŠ, pak můžeš
nejdříve vykonat SZZ z pedagogiky a psychologie, a to za těchto podmínek:
•
dosáhl jsi předepsaný počet kreditů ve společném základu,
•
absolvoval jsi všechny povinné pedagogické praxe,
•
odevzdal jsi diplomovou práci, pokud je zaměřená na pedagogiku nebo
psychologii.
Ke všem částem SZZ kromě obhajoby se musíš přihlásit elektronicky
prostřednictvím IS Student stejně jako na každou jinou zkoušku. K obhajobě
práce se přihlásíš osobně na některé ze svých oborových kateder (podle tématu
práce), s tím ti poradí vedoucí práce.
Detailní informace o skladbě jednotlivých částí SZZ a jejím průběhu získáš
u pedagogického poradce svého oboru nebo na internetových stránkách
garantující katedry, kde si můžeš stáhnout také aktuální tematické okruhy.
7.3. Kreditní systém
Každý předmět má dva pro tebe důležité parametry, a to počet kreditů a označení
typu.
7.3.1. Kredity předmětu
Kredit si můžeš představit jako bodové ohodnocení obtížnosti předmětu. Čím
obtížnější předmět, tím více kreditů. Obecně platí, že počet kreditů je roven počtu
týdenních výukových hodin (resp. přepočtených týdenních výukových hodin) 3?+
0-3 kredity. K čemu se ti kredity budou hodit, uvedeme níže.
7.3.2. Typ předmětu
Ve studijním plánu tvého oboru jsou předměty rozděleny na 3 kategorie:
•
A – povinné – tyto předměty přesně vymezuje studijní plán tvého oboru,
musíš je do konce studia splnit,
•
B – povinně volitelné – tyto předměty přesně vymezuje studijní plán
tvého oboru, z těchto předmětů musíš do konce studia splnit předepsaný
minimální počet (vybíráš si, a to zpravidla z určitých bloků),
•
C – výběrové – studijní plán tvého oboru uvádí jen doporučené, jako
výběrový předmět si můžeš zapsat libovolný předmět vyučovaný na OU,
21
pokud to podmínky jeho zápisu umožní, do konce studia jich musíš splnit
předepsaný minimální počet.
7.3.3. Vážený studijní průměr
Vážený studijní průměr (VSP) za daný akademický rok je podíl součtu kreditů za
předmět násobených tebou dosaženou známkou pro všechny předměty, které sis
na daný akademický rok zapsal a které jsou ukončeny zkouškou, a celkového
součtu kreditů za tyto předměty.
Označíš-li počet kreditů za první předmět k1, získanou známku za první předmět
z1, počet kreditů za druhý předmět k2, získanou známku za druhý předmět z2 atd.
až počet kreditů za poslední předmět kn a získanou známku za poslední předmět
zn, pak výpočet provedeš užitím vztahu:
VSP =
k1 z1 + k 2 z 2 + ...k n z n
k1 + k 2 + ...k n
Příklad: Pokud jsi např. v daném akademickém roce absolvoval předměty tak, jak
udává tabulka (všechny tebou zapsané předměty zakončené zkouškou), budeš
počítat VSP takto:
zimní semestr
předmět
kredity
letní semestr
známka předmět
kredity známka
KHV/NAST1
4
1
KHV/POST2
3
2
KHV/ZPEV1
3
2
KPA/DRAMD
2
1
KPE/PSOS1
2
2
KPA/TEDRD
2
1
SPG/ZSPEP
3
4
KPD/PEDVC
2
3
KPE/PATPS
2
1
KPE/SPSVY
2
3
VSP =
4 ⋅ 1 + 3 ⋅ 2 + 2 ⋅ 2 + 3 ⋅ 4 + 3 ⋅ 2 + 2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 + 2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 50
=
= 2,00
4+3+ 2+3+3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2
25
Tvůj VSP za daný akademický rok je 2,00.
7.3.4. Průchod studiem
Abys mohl zahájit konání státní závěrečné zkoušky, musíš za celé studium získat
počet kreditů, který je minimálně roven šedesátinásobku počtu let standardní doby
22
studia. Například pokud studuješ tříletý obor, musíš získat minimálně 180 kreditů,
pokud dvouletý, pak 120. Studijní plán tvého oboru navíc předepisuje jejich
skladbu, tedy v jakém poměru mají být typy získaných kreditů. Např. A : B : C =
80 : 10 : 10 (na konci studia musíš získat minimálně 80 % kreditů za povinné
předměty, min. 10 % kreditů za povinně volitelné předměty a min. 10 % za
předměty výběrové).
•
Jak zvládnout první semestr
Po ukončení zkouškového období prvního semestru (cca polovina února, viz
harmonogram akademického roku) se provádí u studentů prvního ročníku
kontrola plnění jejich studijních povinností. Abys mohl pokračovat ve studiu
dále, musíš za tento první semestr získat nejméně 20 kreditů (v libovolném
poměru A : B : C). Nedosažení tohoto počtu bývá jedním z nejčastějších
důvodů, pro které se musíme se studentem rozloučit.
•
Jak zvládnout první rok
Po ukončení prvního roku studia (31. 8., viz harmonogram akademického
roku) se provádí kontrola znovu. Abys mohl pokračovat ve studiu dále, musíš
za daný akademický rok získat nejméně 40 kreditů (v libovolném poměru A :
B : C), tvůj vážený studijní průměr za tento rok nesmí přesáhnout hodnotu
3,40 a nesmíš překročit povolený počet zapsaných, ale neabsolvovaných
povinně volitelných a výběrových předmětů7. I tady se studentům stává, že
tyto požadavky nesplní a studium je jim ukončeno.
•
Jak zvládat další roky
Počínaje druhým rokem studia se provádí kontrola plnění studijních
povinností vždy po skončení akademického roku (31. 8., viz harmonogram
akademického roku), přičemž student pro postup do dalšího roku studia musí
získat minimálně 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry, jeho vážený
studijní průměr nesmí v daném akademickém roce přesáhnout hodnotu 3,40
a student nesmí překročit povolený počet zapsaných, ale neabsolvovaných
povinně volitelných a výběrových předmětů. Pokud tyto tři základní
podmínky splněny nejsou, nemůže být student zapsán do následujícího roku
studia a studium je mu ukončeno.
7.3.5. Délka studia oboru
Každý studijní obor má stanovenou standardní dobu studia – bakalářské obory 3
roky, navazující magisterské 2 roky, dlouhé magisterské 4 nebo 5 let. Svůj obor
můžeš studovat maximálně o 2 roky déle (budeš v nadstandardní době studia).
Pokud by se ti do té doby nepodařilo vykonat státní závěrečnou zkoušku, bylo by
ti studium ukončeno (tyto případy jsou výjimečné). Problém s prodloužením
studia do nadstandardní doby je pro tebe ryze finanční:
•
7
počítej s tím, že za první započatý nadstandardní rok studia zaplatíš jistou
částku (v akademickém roce 2007/08 činí částka 5.000 Kč), po zápise do
takového ročníku ti přijde dopis, platíš jednorázově,
viz Zásady kreditního systému na OU
23
•
za druhý nadstandardní rok studia zaplatíš za každých dalších započatých
šest měsíců studia jistou částku (v akademickém roce 2007/08 je částka
v souladu se zákonem stanovená rektorem OU na 10.000 Kč), přičemž do této
doby studia se započítává i veškeré předchozí, řádně (státní závěrečnou
zkouškou) neukončené studium na vysoké škole.
Takže na jednu stranu si můžeš docela příjemně studium prodloužit (brigáda
v zahraničí se statusem studenta je jistě výhodná), ovšem neseš všechna rizika
a náklady s prodloužením studia spojené. Počítej dobře.
7.3.6. Celková délka studia na vysokých školách
Je pochopitelné, že stát neuhradí tvé studium v libovolné délce – eliminuje tak
podporu věčných studentů, kteří postupně studují na různých vysokých školách,
aniž by je řádně dokončili. Tvé studium bude stát hradit pouze tolik let, kolik činí
standardní doba tebou zvoleného oboru, přičemž se ti započítává předchozí doba
vysokoškolského studia. Po uplynutí této doby má fakulta zákonnou povinnost
(Zákon o vysokých školách) zpoplatnit tvé studium částkou, jejíž základ určuje
MŠMT (viz předchozí článek).
Takže pokud jsi dříve vysokou školu studoval, studium jsi neukončil řádně státní
závěrečnou zkouškou a nejsi si jist, kdy vlastně začneš za studium platit, zobrazí
se ti číselný údaj ve dnech na tvé stránce na Portále OU. Navíc studenti jsou vždy
včas obesláni doporučeným dopisem.
Můžeme tě jen znovu upozornit na úskalí spojená s nedodržením standardního
studijního plánu, s prodloužením studia, příp. s nedokončením studia a se snahou
o zahájení jiného.
Pozn.: Jiná situace by nastala, pokud bys předchozí vysokou školu řádně ukončil
a chtěl studovat na další. Budeš sice platit také, ale podstatně méně. O tom
podrobněji Zlatá kniha.
Doporučujeme předepsané poplatky včas a řádně zaplatit, jejich neplacení tě
přivede před disciplinární komisi s následným možným vyloučením ze studia,
v krajním případě bude Ostravská univerzita vymáhat dlužnou částku soudní
cestou – velmi nepříjemné.
8. Poplatky spojené se studiem
O poplatcích za překročení standardní doby studia pojednávaly předchozí
kapitoly. Občas budeš sahat do peněženky ještě jindy. Před zahájením každého
akademického roku je vydán „ceník“, v němž můžeš prostudovat, za co a kolik se
platí. Většinou jsou zpoplatněny nadstandardní úkony studijního oddělení (musí
za tebe řešit studijní referentka v mimořádném termínu). Doporučujeme
prostudovat, ať tě pak něco nepřekvapí.
24
9. Zápis
Zápisy jsou trojího typu, a to zápis do studia, zápis do akademického roku a zápis
předmětů. O všech jsme se v předchozím textu již zmiňovali, takže jen shrnutí
a doplnění.
9.1. Zápis do studia
Přílohou rozhodnutí o přijetí ke studiu je pozvánka k zápisu do studia. V daný čas
se dostavíš na dané místo a podstoupíš řadu různých procedur – dostaneš index,
bude ti přiděleno identifikační číslo, e-mailová schránka, vyfotíme si tě, koupíš si
Zlatou knihu, zeptáš se na vše, co tě v souvislosti se studiem zajímá, a další.
Zápisu do studia se musíš zúčastnit osobně. Pochopitelně se tento zápis koná jen
jednou za celé studium. Současně budeš zapsán i do prvního roku studia.
Pokud se k zápisu nedostavíš a do pěti dnů se neomluvíš (včetně doložení
závažných důvodů), nejsi studentem naší vysoké školy. Pamatuj si, že
prodloužené prázdniny či brigáda v zahraničí nejsou omluvitelnými důvody.
9.2. Zápis do akademického roku
Pokud splníš podmínky pro ukončení akademického roku (počet kreditů, vážený
studijní průměr), zapíšeš se do ročníku následujícího. Tento zápis se koná pro
prezenční studenty před začátkem akademického roku, vždy v září. Kdy a kam se
máš dostavit, je dáno harmonogramem zápisů (bývá zveřejněn v červnu) a je
zaslán studentům do e-mailových schránek. Kombinovaní studenti se zapisují do
akademického roku zpravidla v den první výuky. Informaci o tom, kdy začíná
výuka, dostávají kombinovaní studenti od garanta oboru před ukončením roku
předchozího, navíc rozvrhy hodin bývají vyvěšeny na internetu – Portálu OU,
zpravidla na stránkách příslušné katedry. Při zápise do akademického roku
obdržíš do indexu potvrzení o pokračování studia a další. V případě nutnosti tě
může u tohoto zápisu zastoupit tebou zplnomocněná osoba, její plná moc musí být
řádně sepsána a ověřena. Tvá účast je signálem tvého zájmu o pokračování ve
studiu. Pokud se zápisu v daném termínu nezúčastníš (resp. tebou pověřená
osoba) a ani se do pěti dnů věrohodně neomluvíš, budeme to považovat za
rezignaci na další studium – zašleme ti rozhodnutí o ukončení studia.
9.3. Zápis předmětů
Pozor na zápis předmětů! Za každou chybu budeš platit, a to jak doslova (2007/08
jedna chyba stojí 100 Kč), tak obrazně (náprava už nemusí být možná a budě tě to
stát přinejmenším možnost absolvovat předměty podle tvé potřeby a zájmu). Jako
manuál bývá každoročně vydávána aktualizovaná směrnice (budeme ti ji posílat emailem, pro ak. rok 2007/08 je to Směrnice rektora č. 90/2007 k organizaci zápisů
předmětů do akademického roku 2007/2008), kterou opravdu stojí za to si přečíst.
Zápis předmětů se skládá ze dvou kroků:
• registrace předmětů (registruješ si předměty, které chceš v dalším
semestru navštěvovat)
25
• zápis předmětu na rozvrhovou akci (registrovaný předmět zapisuješ na
konkrétní rozvrhovou akci, vytváříš si osobní rozvrh hodin)
Zápis předmětů (oba jeho kroky) se provádí na každý semestr zvlášť. Technický
postup je algoritmicky popsán v nápovědě příslušné internetové aplikace.
Poznámka: Studenti v kombinované formě studia provádějí pouze krok registrace,
nikoliv zápis na konkrétní rozvrhovou akci. Proč? Pochopíš při čtení dále.
9.3.1. Registrace předmětů
V prvním ročníku na zimní semestr: registrace i zápis předmětů na konkrétní
rozvrhovou akci se koná v jednom termínu, cca v polovině září, přesný termín je
dán příslušnou vyhláškou a určitě ti ho řekli i u zápisu do studia.
V prvním ročníku na letní semestr a ve vyšších ročnících: V termínu daným
vyhláškou oznámíš – registruješ přes Portál OU, které předměty chceš v příštím
akademickém roce studovat v následujícím semestru. Zatím neznáš jejich rozvrh.
K čemu je to dobré:
Podle zájmu studentů o konkrétní předměty bude následně sestaven jejich rozvrh
(každý předmět po ukončení registrace dostane konkrétní místnost a čas).
Předměty, o něž je malý zájem, se zruší.
Co musíš udělat:
•
Včas si opiš z harmonogramu akademického roku do diáře termín
registrace a na tento termín nezapomeň.
•
S dostatečným předstihem před tímto termínem si projdi studijní plán
svého oboru a rozhodni se, které předměty budeš příští akademický rok
studovat – pokud si nevíš rady, obrať se na pedagogického poradce oboru.
•
V termínu registrace si přes Portál OU tyto předměty zaregistruj.
Upozorňujeme:
a) povinné předměty lze zaregistrovat vždy (nemají omezenou kapacitu),
povinně volitelné a výběrové předměty do naplnění kapacity (mají
omezené počty studentů),
b) v případě, že se ti nedaří registrovat povinný předmět a povinně
volitelný nebo výběrový předmět, přestože jeho kapacita není
naplněna, určitě kontaktuj pedagogického poradce oboru nebo jeho
zástupce a problém vyřeš – za dodatečnou registraci budeš platit, resp.
ji nebudeš moci vůbec provést, nezaregistrovaný předmět si nebudeš
moci zapsat.
Jak vybírat předměty:
Musíš si zaregistrovat předměty na daný akademický rok nejméně za 30
a nejvýše za 90 kreditů. V prvním roce studia si musíš registrovat povinné
předměty přesně podle standardního studijního plánu (doporučené roky jsou pro
tebe povinné), povinně volitelné a výběrové předměty si můžeš registrovat
26
libovolně. V následujících letech si každý předmět (povinný, povinně volitelný
i výběrový) můžeš zapsat i v jiném než doporučeném roce. Pokud ale můžeš,
radíme ti dodržet doporučené roky vždy u všech povinných a povinně
volitelných předmětů. Jedině tak ti můžeme zaručit rozvrh s minimálními
kolizemi (nekryjí se ti časy dvou různých předmětů). Studijní plán je sestaven
ideálně – vyvážený počet týdenních hodin, zkoušek, posloupnost vzájemně se
podmiňujících předmětů apod. Jakmile si ho jednou „rozhodíš“, můžeš mít
problém. Ostravská univerzita je příliš malá škola na široké uplatnění
vlastních studijních plánů.
9.3.2. Zápis předmětů na konkrétní rozvrhovou akci
Každý předmět, který sis zaregistroval, si zapíšeš na konkrétní rozvrhovou akci
(potvrdíš místnost a čas), nebo registraci zrušíš. Vytvoříš si tak svůj rozvrh
předmětů. Velmi doporučujeme, aby sis jako první našel na internetu svůj
doporučený rozvrh hodin8, který ti zaručí, že ti žádné předměty nebudou
vzájemně kolidovat.
K čemu je to dobré:
Předmět si teprve teď zapisuješ – předmět, který sis jen zaregistroval, ale
nezapsal, ti bude smazán. V IS Student bude tvé jméno zařazeno na seznam
studentů na rozvrhové akci předmětu (vyučující předmětu tě uvidí v seznamu
studentů v konkrétní učebně v konkrétním čase). Máš právo a povinnost předmět
v příštím roce na daném místě a v daném čase absolvovat. Budeš mít volnou židli,
budeš veden v IS Student, budeš se moci přihlásit ke zkoušce, vyučující ti bude
moci vložit výsledek zápočtu nebo zkoušky.
Co musíš udělat:
•
Včas si opiš z harmonogramu akademického roku do diáře termín zápisů
předmětů na rozvrhovou akci a na tento termín nezapomeň.
•
V termínu zápisu na konkrétní rozvrhové akce si prostřednictvím Portálu
zaregistrované předměty zapiš (potvrď danou rozvrhovou akci), nebo
registraci zruš.
Upozorňujeme:
a) Některé předměty jsou vyučovány jen jednou, ale jiné na různých
místech a v různých časech. Často ti budou konkrétní místo a čas
předem určeny – doporučeny (studenti oboru jsou rozděleni do skupin
a každá skupina má vytvořen optimální rozvrh – bez kolizí). Systém ti
umožní zapsat tento předmět jinde a jindy, než ti bylo doporučeno, ale
tímto zabereš místo svému spolužákovi, s nímž je na danou
rozvrhovou akci počítáno, ale dosud si ji nezapisoval. Způsobíš tak, že
on si nebude moci tento předmět zapsat vůbec (v jiné termíny má
předměty jiné). Ačkoli by ti to mohlo být jedno, apelujeme na tvou
8
Kde tento rozvrh hodin najdeš, bude mimo jiné i obsahem jednoho z prvních e-mailových dopisů,
který dostaneš do své univerzitní schránky. V době vzniku této příručky probíhá podstatná změna
našich webových stránek a v tuto chvíli nevíme, kde se bude rozvrh hodin nacházet.
27
solidárnost – měň doporučené rozvrhové akce jen výjimečně
v odůvodněných případech či po dohodě s konkrétním spolužákem.
b) Zapsat na konkrétní rozvrhovou akci se ti podaří každý předmět, který
sis zaregistroval a který je rozvrhován (tzn. má mít rozvrh –
nerozvrhované předměty jsou jen některé specifické výjimky, např.
kurzy, exkurze, souvislé praxe). Někteří studenti se mylně domnívají,
že hlášení „Předmět nemá rozvrh“ znamená, že předmět zatím nemá
rozvrh, nezapíši si jej a později se odvolávají, že čekali, až předmětu
bude rozvrh vytvořen. Věz, že celý rozvrh je hotov před prvním
dnem zápisů předmětů na rozvrhovou akci a ono hlášení
upozorňuje studenta, že si předmět nezařadil do svého osobního
rozvrhu.
c) Po ukončení své práce důkladně ověř, že sis všechny předměty, které
chceš v příštím roce absolvovat, opravdu zapsal. Nejlépe vytištěním
svého osobního rozvrhu – všechny předměty s výjimkou výše
uvedených exkurzí, kurzů, souvislých praxí apod. (nerozvrhované
předměty) zde musíš mít zařazeny na konkrétních místech
v konkrétních časech. U předmětů vypsaných s poznámkou, že nemají
rozvrh, měj na paměti, že sis je ty sám do rozvrhu nezařadil – ověř
(např. v sylabu předmětu nebo u pedagogického poradce), že se
skutečně jedná o nerozvrhovaný předmět (nikoli tvou chybu).
d) Pokud si zaregistrovaný předmět na konkrétní rozvrhovou akci
nezapíšeš, bude ti jeho registrace k předem danému dni smazána (viz
harmonogram akademického roku). Nezapsaný předmět nemůžeš
absolvovat.
d) Nezapomeň, že většina předmětů má přednášku a cvičení – musíš si
zapisovat oboje (studenti si někdy zapíší jen cvičení, resp. jen
přednášku a následně se diví, proč je jim celá registrace smazána).
g) Vyučující není povinen ověřovat, zda máš jeho předmět zapsán.
Může tě nechat docházet do výuky, dokonce může sledovat tvou
docházku – ale zápočet ani zkoušku ti udělit nemůže (studenti se
domnívají, že pokud výuku navštěvují a plní seminární úkoly, musí jim
být zápočet či zkouška uděleny). Pozorní a vstřícní vyučující tě na
začátku výuky upozorní, že jejich předmět nemáš zapsán (vidí to
v seznamu studentů na předmětu v IS Student), ale spoléhat se na to
nedá.
Důležité upozornění:
Studenti v kombinované, resp. distanční formě studia se účastní pouze fáze
registrace předmětů, protože výuku budou absolvovat v přesně určených
blocích, a tudíž zápis na konkrétní rozvrhové akce ztrácí na významu.
28
10. Postup při řešení problémů
Pokud se během tvého studia vyskytne problém, s nímž si nebudeš vědět rady,
nabízejí se ti tyto cesty (podle povahy problému):
•
zeptej se kolegů, zda podobný problém už neřešili, a zkus získat pomoc u
nich,
•
vyhledej příslušnou problematiku ve Studijním a zkušebním řádu nebo v
Zásadách kreditního systému (viz Zlatá kniha nebo web) – odpověď na
většinu tvých otázek zde je,
•
zkontroluj svou studentskou e-mailovou schránku – je možné, že zde leží
nepřečtený postup řešení (nová vyhláška nebo jiná aktualita),
•
podívej se na Portál OU,
•
pokud odpověď nenajdeš v těchto dokumentech, kontaktuj kompetentní
osobu, a to podle povahy problému: pedagogický poradce, sekretářka
katedry, tajemník katedry, vedoucí katedry, studijní referentka, proděkan
pro studium, CIT, Akademický senát Pedagogické fakulty (kompetence
jednotlivých osob uvádíme níže),
•
informuj studentskou komoru Akademického senátu Pedagogické fakulty
– to v případě, že se problém týká skupiny studentů (není tvou individuální
záležitostí) a nepodařilo se ti ho vyřešit na žádné z výše uvedených úrovní.
Buď moderní a pro kontakt používej elektronickou komunikaci
prostřednictvím své studentské e-mailové schránky. Ušetříš si pochodové
cvičení mezi katedrou a studijním oddělením. (Ostatně ať dojdeš kam dojdeš,
zákon schválnosti funguje spolehlivě a zrovna budou mít všude zavřeno.)
Dále bys měl také vědět, komu je nejvhodnější problém směrovat, tedy:
Měl bys být přesvědčen, že řešení tvého problému neobsahuje žádný dokument
zaslaný do tvé studentské e-mailové schránky, není zveřejněn na webu,
neobsahuje ho ani Studijní a zkušební řád, příp. Zásady kreditního systému či jiný
dokument zveřejněný ve Zlaté knize. Pak si znovu projdi pasáže, které se tvého
problému týkají – budeš se na ně při jednání odvolávat. Problém řeš
s kompetentní osobou (viz výše). Sděl nejdříve své jméno, identifikační číslo,
studijní obor, rok studia. Problém jasně a systematicky popiš, příp. i kroky, které
jsi při jeho řešení do té doby podnikl. Jakkoli tě vznik problému znervózní a třeba
i rozzlobí, snaž se působit klidně a přesvědčivě, tak nejrychleji dosáhneš jeho
vyřešení. Jednej vždy kultivovaně a vstřícně, stejně bude postupovat i druhá
strana.
10.1. Pedagogický poradce
Pedagogický poradce řeší specifickou studijní problematiku týkající se oboru, pro
který je jmenován (jména pedagogických poradců pro konkrétní obory najdeš na
webu): informuje o struktuře oboru a možnostech volby předmětů, poskytuje
konzultace při vytváření osobních studijních plánů, informuje vedení fakulty
o případných problémech ve výuce a studijních záležitostech oborových studentů,
29
je k dispozici během registrace a zápisů předmětů na konkrétní rozvrhové akce,
vyjadřuje se k některým žádostem studentů apod. Můžeš ho navštívit v jeho
konzultačních hodinách, příp. si dohodnout předem jiný termín, můžeš
komunikovat e-mailem. Pedagogický poradce sídlí na katedře, jejímž je členem.
Kromě pedagogického poradce má každý studijní obor svého garanta. S tímto se
však prakticky nesetkáš (nebude-li vyučovat některý tvůj předmět), neboť ten
konkrétní studijní problematiku neřeší. Jeho úkolem je odborná garance studijního
oboru – příprava koncepce oboru, koordinace jeho personálního zabezpečení,
inovace, řízení prací na akreditačních materiálech apod. Garant studijního oboru
sídlí na katedře, jejímž je členem.
10.2. Studijní referentka
Studijní referentka řeší obecnou rutinní organizační problematiku tvého studia:
poradí, jak postupovat při přerušení studia, ukončení studia, poradí, jak
postupovat při opomenutí registrace či zápisu předmětu na konkrétní rozvrhové
akce (pozor, za toto opomenutí se nemálo platí – viz výše), orazítkuje a podepíše
ti potvrzení o studiu apod. Studijní referentka sídlí na studijním oddělení
(podrobněji v kapitole 13), a to v počtu vyšším než jedna. Každá studijní
referentka má na starosti určitou skupinu studentů podle studijních oborů, a to
v počtu cca 800–1000 studentů. Jaké konkrétní studijní obory má ve svém resortu,
čili pod kterou konkrétní referentku spadá „tvůj“ studijní obor, se dozvíš na webu.
Každý úřední den má službu pro studenty jedna z referentek. Bude s tebou
komunikovat pouze v úředních hodinách. Opravdu je dodržuj.
Ale jak bylo řečeno výše – buď moderní, používej elektronickou poštu! Např.:
studijní oddělení se snaží odpovídat do tří dnů, vyjma prázdnin a dovolených, kdy
může být doba na odpověď delší. Pokud problém nechceš řešit e-mailem, ale
chceš ho řešit se „svou“ referentkou osobně, domluv si s ní (samozřejmě opět
elektronickou cestou) schůzku na den, kdy bude mít službu.
Výhody elektronické komunikace:
1. Máš písemný doklad o odeslané poště (čas, obsah).
2. Odpovědí ti bude písemné sdělení, které si můžeš několikrát přečíst, pokud ho
např. nepochopíš hned na poprvé.
Nevýhody osobní návštěvy:
1. Přijdeš neznalý provozních hodin, určitě mají zavřeno.
2. Přijdeš a fronta, která se vine až ke dveřím, dává tušit, že nestihneš další výuku.
3. Přijdeš, a jakmile se dostaneš na řadu se svým problémem, který potřebuje
důkladné prostudování tvého studijního spisu, budeš blokovat spolužáky, od
kterých uslyšíš nelichotivé narážky.
4. Mnoho lidí před tebou, mnoho za tebou, jsi nervózní, jakmile přijdeš na řadu,
již nejsi schopen vnímat dobře míněná slova referentky (sekretářky, pedagoga…)
30
a problém si vysvětlíš po svém. Později se jen těžko dovoláváš spravedlnosti
větou: „…ale mi na studijním oddělení (katedře) říkali, že…“.Normy jsou normy.
Nevýhody telefonu:
1. Telefonuješ v době, kdy má referentka (sekretářka, pedagog…) dovolenou,
nemocenskou, je na obědě, učí či sedí u svého šéfa…, a proto se nedovoláš.
2. V určitá období telefonují všichni, a proto je telefon stále obsazený, nebo ho
zdánlivě nikdo nebere a ty jsi čím dál nervóznější…
3. Viz bod 4 předchozího oddílu.
10.3. Proděkan pro studium
Proděkan pro studium řeší studijní a organizační problematiku, která nespadá do
kompetence pedagogického poradce ani studijní referentky. Navrhne ti
alternativní řešení komplikovanějšího studijního problému, předkládá děkanovi
fakulty návrhy některých rozhodnutí, která se studijní problematikou souvisí.
Můžeš přijít v konzultačních hodinách, příp. si dohodnout jiný termín nebo
komunikovat e-mailem.
10.4. Sekretářka katedry
Sekretářka katedry informuje o přítomnosti a konzultačních hodinách členů
katedry, přijímá zprávy o chybách ve vložení zápočtů a známek do IS Student, je
většinou ochotná a schopná poradit s některými problémy organizačního rázu –
přinejmenším posoudit, jak a s kým vzniklý problém řešit; obrátit se na ni má tu
výhodu, že je na katedře obvykle k zastižení nejsnáze.
10.5. Tajemník katedry
Tajemník katedry podle pokynů vedoucího katedry řídí hospodaření a vnitřní
správu katedry, pomohl by ti při specifických problémech s rozvrhem, registrací
a zápisem předmětů na konkrétní rozvrhové akce.
10.6. Vedoucí katedry
Vedoucí katedry zodpovídá za chod celé katedry, tedy i za výuku a záležitosti s ní
související, zodpovídá za činnost všech členů katedry (tedy i pedagogického
poradce, tajemníka, sekretářky a všech vyučujících). Mohl by se v případě potřeby
vyjádřit k tvé žádosti.
10.7. Centrum informačních technologií (CIT)
CIT řeší problémy technického charakteru související s informačními
a komunikačními technologiemi OU, např. problémy s tvou e-mailovou
schránkou, přístupem na Portál OU, vypršením hesla, studentským průkazem
(ISIC) atd. Kontaktovat CIT musíš výhradně e-mailem, kontakt na příslušnou
31
osobu je uveden vždy na stránce, kde problém nastal. Personální složení včetně
kompetencí jednotlivých pracovníků najdeš na webu OU.
11. Žádost
Pokud ti řešení problému bude již známé, budeš muset většinou napsat žádost.
Žádost podávej vždy písemně na příslušném formuláři (nebo s dodržením jeho
struktury). Žádost vyplň úplně a správně s tím, že vyjádření katedry je nutné
pouze v některých případech, vyjadřuje se vedoucí příslušné katedry nebo
vyučující studijního předmětu, kterého se žádost týká. Pokud se zmiňuješ
o konkrétních studijních předmětech, uváděj přesně jejich názvy i úplné zkratky,
tzn. zkratka katedry, následuje lomítko, poté zkratka předmětu, např.
KTV/GYMN1. Vyplněnou žádost odevzdej na studijním oddělení Pedagogické
fakulty. Pokud ji odevzdáš na podatelně OU, nebo zašleš doporučeným dopisem,
budeš mít zároveň doklad o tom, že jsi žádost podal. Rozhodnutí ti bude zasláno
písemně do 30 dnů od data podání. Nemá smysl uhánět vyřízení žádosti, nikdo ji
zbytečně nezdržuje. Žádost musí projít určitým „kolečkem“, a proto se ti může
zdát, že se vyřizuje příliš dlouho, ale věř, že opak je pravdou. Není našim zájmem
vršit a zdržovat na pracovních stolech nevyřízené žádosti studentů.
Pokud není potřeba, aby se k žádosti vyjádřil garant oboru, vyučující či jiná další
osoba, můžeš žádost zaslat elektronicky příslušné referentce. Např. např. žádost
o přerušení studia atd.
12. Potvrzení o studiu
12.1. Potvrzení o studiu v češtině
Studentem se staneš dnem zápisu do studia, přičemž toto datum máš potvrzeno
v indexu. Studentem přestaneš být dnem vykonání poslední částí státní závěrečné
zkoušky nebo dnem, kdy ti bylo ze strany fakulty studium ukončeno (pro neplnění
studijních povinností nebo na tvou žádost).
Potvrzení o studiu se vydává pouze na příslušný akademický rok, nikdy ne
dopředu. V odůvodněných případech lze potvrzení vystavit i zpětně.
Pokud toto potvrzení potřebuješ, pak vyplníš příslušný formulář (buď tištěný,
který si vyzvedneš na studijním oddělení, nebo elektronický, který si otevřeš,
vyplníš na Portále a vytiskneš) a necháš si ho potvrdit na studijním oddělení
(poplatek je stanoven pouze za potvrzení v cizím jazyce).
Studentem jsi vždy od 1. 9. (s výjimkou prvního roku studia, kdy jsi studentem od
data zápisu do studia) do 31. 8. (s výjimkou posledního roku studia, kdy
studentem přestáváš být datem vykonání poslední částí SZZ) daného
akademického roku. Pokud bude tvé studium v průběhu tohoto roku ukončeno,
ztrácí potvrzení platnost a ty jej už nesmíš použít. Rovněž ti nepotvrdíme, že jsi
studentem, pokud máš studium přerušeno.
32
12.2. Potvrzení o studiu v cizím (anglickém) jazyce
Potvrzení o studiu v cizím (anglickém) jazyce potvrzuje proděkan pro studium.
Na studijním oddělení odevzdáš řádně vyplněnou žádost o potvrzení studia
v cizím jazyce (samozřejmě že takovou žádost můžeš poslat své referentce emailem). Referentka žádost zpracuje, vytištěné a ověřené potvrzení předá
k podpisu proděkanovi pro studium. Počítej s tím, že vystavení potvrzení může
trvat i více než týden. Jistě víš dostatečně dopředu, že budeš cestovat do ciziny,
kde se ti bude potvrzení hodit, a pokud přijdeš na studijní oddělení s tím, že
potvrzení o studiu v angličtině potřebuješ hned, protože zítra odlétáš do Austrálie,
může se ti stát, že do ciziny odletíš bez něho. Studenty donesené formuláře
z různých agentur studijní oddělení nepotvrzuje, pokud není podstata obsahu
stejná jako na našem formuláři.
13. Studijní oddělení ([email protected])
Pedagogická fakulta má k dnešnímu dni více než 3.500 studentů, každý student je
nejen evidován v elektronické databázi, ale má i svou papírovou složku, do které
je zakládána veškerá jeho studijní dokumentace a která se po ukončení studia
archivuje. Obě tyto evidence studentů vede studijní oddělení.
Studijní oddělení dále provádí kontroly studia, zápisy do studia, píše a rozesílá
dopisy, rozhodnutí, podílí se na organizaci přijímacího řízení, kontroluje podklady
pro celostátní matriku studentů, spolupracuje s katedrami při organizaci
přijímacích zkoušek a státních závěrečných zkoušek, tiskne diplom a dodatek
k diplomu, organizuje imatrikulace a promoce, předává dokumenty archivu OU
a vykonává ještě řadu dalších činností.
Pokud se potřebuješ dotázat na cokoliv, na co ti studijní oddělení dokáže
odpovědět, použij tu moderní komunikaci, o které jsme se zmínili výše. Každá
referentka má na starosti určitý obor, tedy napiš přímo své referentce (najdeš na
webu), nebo použij univerzální adresu:
[email protected]
Pokud není zbytí a studijní oddělení musíš navštívit osobně, pak úřední hodiny
studijního oddělení nalezneš na www.osu.cz – Studijní oddělení – Pedagogická
fakulta. Úřední hodiny se mohou během roku měnit (promoce, imatrikulace,
dovolené, nemocenské, prázdniny, svátky...).
Před cestou na studijní oddělení si v klidu rozmysli, co konkrétně potřebuješ
vyřešit a zda je studijní oddělení vůbec k řešení tohoto problému kompetentní.
Pokud nebude, samozřejmě ti poradí, na koho se obrátit, ale určitě ztratíš spoustu
času a energie.
Studijní oddělení neřeší: koleje, menzy, knihovnu, ISIC karty, přístup do emailu, technické problémy s přístupem do informačních systémů, praxe, exkurze,
kurzy, kontakty na externisty, zahraniční cesty.
33
14. Stipendia
Přidělování stipendií upravuje Stipendijní řád OU (viz Zlatá kniha nebo web OU,
Vnitřní předpisy OU). Jak již bylo řečeno, veškerá stipendia se vyplácejí zásadně
na účet, který si student zadal do Portálu OU. Nezadal-li si student číslo účtu,
fakulta nemá peníze kam poslat. A student ztrácí automaticky na výplatu nárok.
Existuje několik druhů stipendií:
•
Mimořádné stipendium – je vypláceno za vynikající výsledky studenta
přispívající k prohloubení jeho znalostí a dovedností (reprezentace fakulty
mimořádného významu apod.), příp. v dalších případech mimořádného
významu pro studium a uplatnění studenta v oboru. Vyplácí se
jednorázově. Žádost předkládá vedoucí katedry.
•
Zvláštní stipendium – je vypláceno za činnost studenta hodnou
zvláštního zřetele, kterou vykonává nad rámec svých studijních
povinností, a to na katedře nebo jiném subjektu OU. Vyplácí se
jednorázově zpravidla po ukončení semestru. Žádost předkládá vedoucí
katedry nebo jiného subjektu OU.
•
Prospěchové stipendium – je vypláceno studentům v prezenční formě
studia od 2. roku studia za vynikající studijní výsledky, a to ve dvou
pásmech (VSP 1,00 – 1,20 a VSP 1,21 – 1,50). Výše stipendia se může
pro každý akademický rok měnit. Žádost se nepředkládá, stipendium je
vyplaceno všem studentům, kteří na něj mají nárok, a to na základě
podkladů z IS Student.
•
Sociální stipendium I – je vypláceno v případě náhle vzniklé tíživé
sociální situace, a to jako pomoc pro překlenutí vzniklých problémů.
Stipendium je vypláceno jednorázově. Odůvodněnou a doloženou žádost
předkládá student.
•
Sociální stipendium II – má na něj nárok student, který prokáže, že
dostává přídavek na dítě ve zvýšené výměře (vzato k datu tisku této
brožury je to částka 810,- Kč/měsíčně). Žádost s potvrzením o přiznání
přídavku ve zvýšené výměře předkládá student na studijním oddělení.
Bližší informace půjdou e-mailem do studentských schránek.
•
Ubytovací stipendium – je vypláceno na konci každého čtvrtletí (s
výjimkou třetího) studentům v prezenční formě studia, kteří splnili
podmínky dané Stipendijním řádem (místo bydliště, doba studia, souhlas
studenta apod.). Žádost podává student elektronicky prostřednictvím
Portálu OU každé čtvrtletí.
Důvody pro přiznání stipendia posuzuje stipendijní komise. Výplata stipendia se
provádí zásadně bezhotovostním převodem na osobní účet studenta (viz výše).
34
15. Ukončení studia
15.1. Dodatek k diplomu – Diploma Supplement (DS)
Je dvojjazyčný (česko-anglický) dokument, který je od roku 2005 automaticky
vydáván absolventům při řádném ukončení studia zároveň s diplomem. DS
obsahuje kromě základních údajů o tvé osobě, univerzitě a studijním oboru
i názvy a další parametry všech předmětů, které jsi během studia absolvoval. Tato
data jsou tištěna prostřednictvím IS Student, proto nezapomeň (nejen) v závěru
studia svůj elektronický index důkladně zkontrolovat.
15.2. Promoce
Promoce je slavnostní ukončení tvého úspěšného studia. Koná se v důstojném
prostředí a asi nejvíce se na ni těší tví příbuzní. Při promoci dostaneš diplom
a dodatek k diplomu a pak už jen budeš s nostalgií vzpomínat na prožitá léta na
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Závěrem
Věříme, že toto malé základní zasvěcení ti nevzalo sílu a chuť studovat obor, na
který jsi byl přijat – psali jsme je se záměrem opačným. Věř, že pokud budeš mít
zájem, vždy se dovíš vše, co potřebuješ, a pokud umíš číst a psát, dokážeš vše
vyřídit. Jsme připraveni ti pomoci na tvé nelehké cestě studiem a opravdu ti
přejeme hodně energie, úspěchů a radosti z dobrých studijních výsledků. Těšíme
se, že se s tebou setkáme při tvé promoci.
Za Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., proděkanka pro studium PdF OU
Bc. Dagmar Milatová, vedoucí studijního oddělení PdF OU
Shrnutí důležitých informačních zdrojů (většinu najdeš na Portále OU v sekci
Dokumenty – Ostravská univerzita – Řídící normy…):
• Informace o studiu (tzv. Zlatá kniha)
• Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě
• Zásady kreditního systému Ostravské univerzity v Ostravě
• Stipendijní řád Ostravské univerzity v Ostravě
• Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách v úplném znění
• http://www.osu.cz
• http://portal.osu.cz
• http://www.msmt.cz
35
Název:
Autor:
Vydavatel:
Určeno:
Vydání:
Místo a rok:
Počet stran:
Náklad:
Tisk:
neprodejné
36
První pomoc nejen pro prváka PdF
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Bc. Dagmar Milatová
Ostravská univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
studentům a pedagogům PdF OU
první
Ostrava 2007
36
distribuováno elektronickou cestou
Download

První pomoc nejen pro prváka PdF