OU 2013
PRVÁKOVSKÁ
PŘÍRUČKA
2
4
4
7
11
15
17
Úvodní slovo
Milí prváci!
Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě,
ve městě, které již zdaleka není černým,
ale právě naopak velmi barevným.
To, co právě máte před sebou, je příručka, která vám má pomoci zorientovat
se v univerzitním světě. Snažili jsme se pro vás utřídit všechny podstatné
informace na jedno místo, najdete zde základní údaje o univerzitě, o samotném studiu, o studentských organizacích i o tom, kam se vydat v Ostravě
na dobrý oběd nebo s kamarády na pivo.
Ostrava možná není univerzitním městem největším, ale má skvělou studentskou atmosféru. O Ostravácích je známo, že mají přirozený talent domluvit se a platí to i pro studenty.
Přejeme vám proto do prvního roku hodně elánu, ať se vám
v Ostravě líbí a hlavně ať je úspěšné! ;-)
35
54
56
58
62
67
69
72
75
studium
Jaroslava Kořená
prezidentka Stavovské unie
studentů Ostrava
Adam Soustružník
předseda Studentské komory
Akademického senátu OU
P.S.: Pokud byste zde v příručce něco nenašli, jsme vám k dispozici online
na facebookovém Fóru První pomoc pro prváky OU
http://www.facebook.com/PrvniPomocPrvakumOu
po celý rok pak na webových stránkách www.susostrava.cz nebo [email protected]
3
Akademický svět
Akademičtí pracovníci univerzity a její studenti tvoří tzv. akademickou obec.
Slavnostním přijetím, tedy imatrikulací, se členem akademické obce Ostravské univerzity stáváš i ty.
Vedení OU
Rektor
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Adresa:
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Kontakt
e-mail: [email protected]
tel.: 597 091 111, 553 461 111
web: http://www.osu.cz/
Přestože u státnic se nás na historii univerzity ptát asi nebudou, není od věci
vědět alespoň tolik, že datum, kdy vznikla Ostravská univerzita v Ostravě je
28. září 1991. Základy pro její vznik ale můžeme najít už v 50. letech, neboť
navázala na původní Pedagogickou fakultu, která vznikla z Pedagogického
institutu v Ostravě, který měl vazbu na Univerzitu opavskou. Více o historii si
můžeš přečíst zde: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=55
V čele univerzity stojí rektor, který je jmenován (na návrh Akademického senátu, kterému
se také zodpovídá) prezidentem republiky.
Rektor univerzitu navenek reprezentuje, předkládá např. finanční plán univerzity, jmenuje
své zástupce - prorektory, dále např. kvestora,
na návrhy fakultních senátů jmenuje také děkany. Funkční období je na čtyři roky a tuto funkci smí zastávat stejná osoba
nejvýše dvakrát za sebou jdoucí období.
Současným rektorem OU je prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Prorektor
Osobou, která může v jistých záležitostech zastoupit rektora univerzity je
prorektor. Ty jmenuje i odvolává sám rektor. Obvykle má prorektor na starost konkrétní oblast. V současné době má OU tři prorektory: prorektora
pro řízení vědy a vnějších vztahů (prof. MUDr. Jan Lata, CSc.), prorektorku
pro studium a celoživotní vzdělávání (doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.)
a prorektora pro rozvoj a informatizaci (doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.).
Kvestor
Kvestor je jmenován rektorem, řídí vnitřní správu univerzity a jejím jménem
vystupuje např. v oblasti obchodní či finančně-právní, zajišťuje hospodaření
s finančními prostředky školy. Tuto funkci zastává Ing. Jana Poloková.
Kdo je kdo a Co je co
Zorientovat se na univerzitě, která má velmi odlišnou strukturu než střední
školy, může být zvláště v prvních dnech na VŠ náročné. Přesto by měl každý
správný vysokoškolák znát alespoň jména čelních představitelů své univerzity a své fakulty a měl by se orientovat v základních pojmech a uspořádání
univerzity.
4
obsah
5
Rektor
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. ([email protected])
Prorektoři
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. ([email protected])
([email protected])
([email protected])
Kvestor
Ing. Jana Poloková ([email protected])
Předseda AS
Mgr. Monika Šumberová ([email protected])
Místopředseda AS
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. ([email protected])
Předseda SK AS
Bc. Adam Soustružník ([email protected])
Akademický senát OU (AS OU)
Dlouhodobý záměr školy, schvalování rozpočtu, vnitřních předpisů, předkládání návrhu na jmenování rektora či kontrola hospodaření s finančními prostředky univerzity. To jsou některé z pravomocí AS, důležitého samosprávného zastupitelského orgánu univerzity.
Tvoří jej dvě části - Studentská komora (dva zástupci z každé fakulty,
tj. 12 studentů) a Komora vědeckých pracovníků (tvořena čtyřmi zástupci
z každé fakulty, tj. 24). Funkční období je na tři roky a v čele AS stojí předseda (Mgr. Monika Šumberová).
Vědecká rada
Vysokoškolský orgán, který je zřizován jak na úrovni VŠ, tak jednotlivých
fakult. Schvaluje dlouhodobý plán univerzity, studijní obory, jmenování profesorů atp. Předsedou univerzitní Vědecké rady je rektor, fakultní pak děkan,
a alespoň třetina členů by měla být mimo akademickou obec OU.
Členy Vědecké rady OU najdeš zde: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=52 nebo na Portále OU: Orgány OU > Vědecká rada.
Správní rada
Orgán, jehož hlavní působnost tvoří schvalování zásadních majetkoprávních
rozhodnutí univerzity.
Členy správní rady najdeš na stránkách OU: http://www.osu.cz/index.
php?kategorie=53
Součásti univerzity
Rektorát OU
Fakulty
Ostravská univerzita má v současné době celkem šest fakult. Každou fakultu dále tvoří katedry a odborná pracoviště. Více o jednotlivých fakultách
se dočteš v části Fakulty OU této příručky, nebo se můžeš podívat na web
OU: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=8 a podrobné informace včetně aktualit a dokumentů samozřejmě najdeš na Portále OU v části Fakulty
a ústavy.
Kompletní přehled zástupců, i z tvé fakulty, najdeš na: http://www.osu.cz/
index.php?kategorie=51 nebo na Portálu OU, kde najdeš také veškeré dokumenty týkající se AS včetně zpráv z jednotlivých zasedání:
Portál OU > Orgány OU > Akademický senát.
Zasedání AS jsou veřejná, na jednání se tedy můžeš přijít podívat i ty. Probíhají vždy v Aule OU, termíny konání najdeš na webové stránce.
6
obsah
7
Fakulta
Děkan
web
Fakulta sociálních studií (FSS)
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
http://fss.osu.cz/
Fakulta umění (FU)
doc. PhDr. Zbyněk Janáček
http://fu.osu.cz/
Filozofická fakulta (FF)
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
http://ff.osu.cz/
Lékařská fakulta (LF)
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
http://lf.osu.cz/
Pedagogická fakulta (PdF)
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
http://pdf.osu.cz/
Přírodovědecká fakulta (PřF)
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
http://prf.osu.cz/
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Ústav se zabývá odvětvím logiky (tzv. fuzzy logika) a jejím teoretickým prohlubováním, ale také konkrétní aplikací, např. v sémantice přirozeného jazyka. Více o tomto ústavu na http://ifm.osu.cz/ nebo vlastních stránkách ÚVAFM: http://irafm.osu.cz/
Evropský výzkumný institut sociální práce
ERIS vznikl jako výsledek snahy o prohloubení výzkumu v oblasti sociální
práce. Založilo jej celkem sedm evropských vysokých škol včetně OU, na
které má také své sídlo. Podrobné informace na webu univerzity: http://evis.
osu.cz/index.php?kategorie=35152
Institut zahraničních studií
Jeho hlavním cílem je připravovat a zajišťovat činnost zahraničních pracovišť naší univerzity. Mezi takové patří pracoviště ve Švýcarsku, kde je realizován bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví/Fyzioterapie v italštině.
http://izs.osu.cz/
Centrum informačních technologií
Tzv. „CITko“ zajišťuje veškerou správu informačních technologií na univerzitě. Informace o jeho službách ti byly zaslány na tvůj studentský e-mail.
http://cit.osu.cz/
Menza
Zajišťuje stravovací služby. Více o ní najdeš v části Kam na jídlo nebo
na http://menza.osu.cz/
8
obsah
Absolventi OU
Přestože na univerzitě teprve začínáš, na konci tvé studijní cesty tě čeká
nejen diplom a titul, ale také statut absolventa Ostravské univerzity. A pro ty
je tady nový Portál Absolventů. www.absolventi.osu.cz
Univerzitní knihovna
UK OU je veřejnou knihovnou s množstvím služeb. Veškeré informace najdete na webu http://knihovna.osu.cz/ nebo v části Knihovny a studijní materiály této příručky.
Prodejna skript
V prodejně skript můžeš zakoupit tituly nejen vydané naší univerzitou, ale
i další odborné publikace. Na webu http://prodejna.osu.cz/ je k dispozici online katalog nabízených titulů. Sídlí v přízemí budovy Pedagogické fakulty na
ulici Mlýnská: http://prodejna.osu.cz/index.php?kategorie=42&id=2900&budova=21
Vysokoškolské koleje Jana Opletala
Více v části Koleje Hladnov a na webu http://koleje.osu.cz/
Důležité odkazy
Oficiální webová stránka OU:
http://www.osu.cz/
Rozmístění a označení budov OU:
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57
Úřední deska OU
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1106
Portál OU
https://portal.osu.cz/wps/portal
Univerzitní knihovna
http://knihovna.osu.cz/
9
Studentská komora
Akademického senátu OU
Každý akademický senát (AS), jak „malý“ fakultní, tak „velký“ univerzitní,
se skládá z komory akademických pracovníků a studentské komory (SK),
do které si volíme své zástupce my, studenti.
My studenti z „velkého“ senátu podobně jako studenti z „malého“ senátu:
snažíme se zlepšit podmínky studia na OU (např. počet termínů
na zkoušku, stravování)
pomáháme studentům řešit jejich studijní problémy (např. nečekané
změny ve studijním plánu),
vaše připomínky prezentujeme vedení OU (např. funkčnost portálu OU),
pořádáme infoschůzky pro prváky, pravidelné setkávání s vámi se studenty, setkání studentských organizací a setkání studentů s rektorem.
informujeme studenty o důležitých změnách na univerzitě
spolupracujeme s jinými SK v rámci OU i z jiných vysokých škol
zapojujeme se do celorepublikových aktivit (např. Týden neklidu
na jaře 2012)
Takže pokud si nebudete vědět s něčím rady anebo máte jen dobrý nápad,
klidně nám napište, budeme se snažit vám pomoci. Jsme tady pro vás ☺
Kontakt: [email protected]
Členové SK AS OU
Z každé fakulty zastupují studenty ve SK AS dva studentští zástupci. Pokud
budeš potřebovat, neváhej se na ně obrátit. Jména a kontakty na ně najdeš
na webu OU > Orgány OU > Akademický senát http://www.osu.cz/index.
php?kategorie=51
Volby do SK AS OU
Senát je volen na tři roky, volby do „velkého“ AS proběhnou v letním semestru roku 2015. Avšak i letos na některých fakultách proběhnou doplňkové volby do AS za studenty, kteří již ukončili studium. Neváhejte a přijďte dát hlas
svému kandidátovi. V průběhu akademického roku na jednotlivých fakultách
mohou proběhnout i volby do „malých“ fakultních senátů, proto doporučujeme sledovat e-mail a nástěnky.
co dál vědět
Rada vysokých škol (RVŠ)
Rada vysokých škol je oficiální reprezentaci všech vysokých škol v České
republice. Jedná se tedy o něco jako „celorepublikový senát“, jehož členové
jsou zástupci všech vysokých škol u nás. Členové jsou delegováni Akademickými senáty jednotlivých vysokých škol. RVŠ připomínkuje návrhy ministerstva školství.
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)
Součástí RVŠ je také SK RVŠ, která reprezentuje studující, zastupuje je
a hájí zájmy nás studentů v celé ČR. V minulosti např. SK RVŠ pomohla
prosadit ubytovací stipendia, navýšení doktorských stipendií a dlouhodobě
pracuje na vytváření moderního a efektivního školství. Je čelenem ESU –
Evropské studentské unie a spolupracuje se slovenskou národní reprezentací (ŠRVŠ). Logo SK RVŠ mimo jiné najdete na kartičkách ISIC.
Za studenty naší univerzity je delegátkou v SK RVŠ
Aneta Kozáková, e-mail: [email protected]
http://www.radavs.cz/, http://www.skrvs.cz
Ministerstvo školství
Úředním orgánem státní správy mimo jiné také pro vysoké školy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(MŠMT). Pamatovat by sis měl rozhodně jméno ministra školství, kterým je od července 2013
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
http://www.msmt.cz/
Spolupráce s VŠB-TUO
V minulém roce se mluvilo o možnosti sloučit OU a VŠB-TUO do jedné
univerzity. K integraci prozatím nedojde, univerzity ale spolu budou úzce
spolupracovat a pokračovat v projektu Sbližování univerzit. Studentům to
může přinést např. společné studijní obory či možnost využívat stravovacích
a ubytovacích služeb obou univerzit.
Více informací na webu projektu www.vsbouspolu.cz
11
Pyramida
Pyramida je centrum podpory studentům se specifickými potřebami, tedy
studentům se zdravotním postižením či znevýhodněním. Poskytuje rozsáhlé
služby včetně individuální výuky, zapisovatelské, tlumočnické a asistenční
služby, odborné konzultace a kurzy. Centrum Pyramida najdete v budově
Univerzitní knihovny na ulici Bráfova.
Více na stránkách Centra http://pyramida.osu.cz/
Své periodikum má také jedna z našich fakult, filozofická – Listy FF. Kromě
zajímavých rozhovorů v nich najdete detailní informace z dění na této fakultě
nebo například pozvánky na blížící se akce. Všechna čísla na http://www.
osu.cz/index.php?id=7244 nebo na Portálu pod Filozofickou fakultou.
Univerzitní média a periodika
Studentským informačním médiem je časopisový
Portál Underground. Najdete jej na www.undg.cz
V kiosku Undg jsou navíc ke stažení tematicky
zaměřena čísla časopisu Underground a také
tato příručka.
Info OU/ Newsletter
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=3477
Na Ostravské univerzitě vycházejí pravidelně
Listy OU. Jedná se o oficiální periodikum naší
školy. Listy poskytují informace nejen z dění
na jednotlivých fakultách, ale také z celouniverzitních záležitostí.
Všechna čísla najdeš na stránkách OU:
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=19
a také na Portále hned v Úvodu.
Vedle Listů má OU také Newsletter, elektronický
měsíčník, který rovněž najdeš na stránkách
univerzity: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=3477
TIP: aktuální dění a zajímavosti z Ostravské univerzity
můžeš sledovat také na facebookovém profilu univerzity. https://www.facebook.com/ostravska.univerzita
12
obsah
O dění na OU
Listy OU
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34509&id=19
Underground – Studenti studentům
www.undg.cz
Listy FF
http://www.osu.cz/index.php?id=7244
Facebook OU
https://www.facebook.com/ostravska.univerzita
Tituly a oslovování
K oslovení používáme vždy jen jeden, nejvýznamnější titul či funkci. Např.
je-li Mgr. Petr Novák, Ph.D., oslovíme ho jako „pane doktore“, vykonává-li
zároveň funkci proděkana, oslovíme jej „pane proděkane“. Obecně platí, že
od rektora přes prorektory, děkany až k proděkanům volíme u oslovování
akademickou funkci (pane rektore,...), od vedoucích kateder k asistentům
volíme titul akademický (pane docente, paní doktorko).
Titul (před jménem)
Oslovení
Bc./BcA. Pane bakaláři, paní bakalářko
Mgr./ MgA. Pane magistře, paní magistro
Ing. Pane inženýre, paní inženýrko
RNDr./PhDr./MUDr./JUDr.
Pane doktore, paní doktorko
doc. Pane docente, paní docentko
prof. Pane profesore, paní profesorko
13
Titul (za jménem)
Oslovení
Ph.D. Pane doktore, paní doktorko
CSc. Kandidát věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem)
DrSc. Doktor věd (při oslovení se nevyužívá, volí se nejvyšší před jménem)
RADA: Na významné univerzitní události, jako jsou imatrikulace či
promoce, je společenské oblečení nutností. Ani na zkoušky však není
vhodné přijít v pohorkách. Košile a dlouhé kalhoty u pánů a nevyzývavý společenský oděv u dam je standardem.
Akademický rok
Zatímco na středních školách se používá označení školní rok, na univerzitách se jedná o rok akademický. Začíná k 1. září 2013 a končí 31. srpna
2014. Dělí se na zimní a letní semestr. Každý z nich má několik výukových
týdnu, kdy probíhají přednášky, semináře či cvičení, poslednímu výukovému
týdnu zpravidla neřeknou studenti jinak než „zápočťák“. Po nich následuje
zkouškové období. Poslední den zkouškového období v zimním semestru
také bývá mezním termínem pro splnění studijních povinností pro daný semestr. U letního je to pak poslední den akademického roku, tedy poslední
srpnový den.
Pamatuj si
Mezní termíny pro splnění studijních povinností je v prvním ročníku poslední
den zkouškového období v ZS a mezní termín uveden v harmonogramu pro
LS (7. 2. 2014 a 29. 8. 2014). V dalších ročnících pro tebe bude důležité
pouze druhé datum.
Kompletní harmonogram AR: http://prf.osu.cz/index.php?id=10910
Každá fakulta si podle tohoto rámcového univerzitního harmonogramu dále
upravuje harmonogram roku a pro tebe je závazná verze tvé fakulty. Harmonogramy jednotlivých fakult najdeš na webu univerzity. Nejjednodušší cesta
je zadat do vyhledávání „harmonogram“ a najít si harmonogram hledané
fakulty.
14
obsah
harmonogram ar ou
Zimní semestr
(13 výukových týdnů, LF a FSS 14 výukových týdnů - nelékařské zdravotnické obory,
*LF 15 výukových týdnů - všeobecné lékařství)
červenec - září 2013
Zápis do prvního roku studia
Elektronický zápis do dalšího roku studia
03. 09. 2013 - 10. 09. 2013
Zápis na rozvrhové akce (2. a vyšší ročníky)
03. 09. 2013 - 10. 09. 2013
Zápisy předmětů pro 1. ročníky
10. - 15. 09. 2013 LF a FSS nelékařský obor
17. - 22. 09. 2013 ostatní
Pravidelná výuka
Pravidelná výuka LF a FSS
23. 09. 2013 - 20. 12. 2013
09. 09. 2013 - 13. 12. 2013
* (09. 09. 2013- 20. 12. 2013)
02. 10. 2013
Akademický den -Slavnostní zahájení AR
září - říjen 2013
Imatrikulace
29. 10. - 10. 11. 2013
Registrace předmětů pro LS
Zadání témat vysokoškolských kvalifikačních prací
do 29. 11. 2013
Podání žádostí o sociální stipendia pro AR 2013/2014
do 18. 10. 2013
Podání žádosti o ubytovací stipendium pro AR 2013/2014
do 25. 10. 2013
Zimní prázdniny
23. 12. 2013 - 01. 01. 2014
Zkouškové období
02. 01. 2014 - 07. 02. 2014
Státní závěrečné zkoušky
06. 01. 2014 - 08. 02. 2014
15
harmonogram ar ou
všechno o studiu na ou
Letní semestr
(neabsolventské ročníky 13 výukových týdnů, LF a FSS 14 výukových týdnů - nelékařské zdravotnické obory, *LF 15 výukových týdnů - všeobecné lékařství)
30. 01. - 09. 02. 2014
Zápis na rozvrhové akce
10. 02. 2014 - 09. 05. 2014
Pravidelná výuka
10. 02. 2014 - 16. 05. 2014
*(10. 02. 2014 - 23. 05. 2014)
Pravidelná výuka LF a FSS
17. 04. 2014 - 21. 04. 2014
Velikonoční prázdniny
Majáles, Sportovní den
30. 04. 2014
Registrace předmětů pro ZS AR 2014/2015
květen 2014
12. 05. 2014 - 20. 06. 2014
Zkouškové období
19. 05. 2014 - 27. 06. 2014
*(26. 05. 2014 - 04. 07. 2014)
Zkouškové období LF a FSS
Státní závěrečné zkoušky
12. 05. 2014 - 13. 06. 2014
Státní závěrečné zkoušky LF
19. 05. 2014 - 27. 06. 2014
Státní závěrečné zkoušky
18. 08. 2014 - 28. 08. 2014
Promoce
23. 06. 2014 - 11. 07. 2014
Hlavní prázdniny
01. 07. 2014 - 31. 08. 2014
Mezní termín pro splnění povinností za AR
29. 08. 2014
Přijímací řízení pro AR 2014/2015
Talentové zkoušky
březen - květen 2014
Řádný termín přijímacích zkoušek
duben - červen 2014
Náhradní termín
Den otevřených dveří na pěti fakultách
10. a 11. 01. 2014
08. 01. 2014
Den otevřených dveří na FAU
16
do 27. 06. 2014
obsah
První dny na univerzitě
První dny na univerzitě ti můžou zamotat hlavu. Je toho moc, co musíš pobrat, a všechno se děje docela rychle. Ještě než usedneš na první přednášku,
měl by ses seznámit s několika věcmi.
1. Alespoň jednou proletět Studijní a zkušební řád. Pro většinu nuda, ale
zodpoví řadu otázek a pomůže pochopit to nejdůležitější o studiu na OU.
Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium.
2. Seznámit se s Portálem. Proklikej se tímto systémem, který budeš během
studia opravdu potřebovat. Zvláště důležitá je část Moje stránka. Kontroluj svůj studentský e-mail, nebo si zprávy nech přeposílat na osobní e-mail,
ne všechny hromadné maily jsou jen spamy.
3. Vyřídit si Studentskou kartu (nebo ISIC), a popřípadě i studentský účet
v bance. Číslo účtu musí být uloženo do Portálu.
4. Zapsat si předměty, které budeš v tomto semestru studovat.
5. Imatrikulace. Účast je povinná, i když „docházku“ nikdo obvykle nekontroluje. Ale podobnou slávu zažiješ až při promocích.
Číslo účtu a specifický symbol
Na OU panuje bezhotovostní platební styk, vložení čísla účtu do systému
je tedy nezbytné. Pokud si účet do Portálu nevložíš, nebude možné vyplatit
případné stipendium. Portál > Moje stránka > Studium. Zadáte číslo účtu
a potvrdíte.
Na Portále zjistíš ještě jeden velmi důležitý údaj, a to specifický symbol
pro platby. Při jakékoliv platbě jej musíš uvést, aby mohla být platba připsána
správnému člověku. Bez tohoto čísla nebude účtárna univerzity vědět, kdo
platbu poslal. Portál > Moje stránka > Personální informace.
Studentská karta
http://www.osu.cz/index.php?id=4546
http://portal.osu.cz/cit/karty
Určitě budeš potřebovat kartu studenta. Ta je nezbytnou součástí studentského života. Slouží k otevírání dveří v některých budovách, jako průkaz
do studovny, knihovny, pro platby v rámci elektronické peněženky, v menze,
17
průkaz totožnosti aj. (Je povinností se na vyzvání vyučujícího během kontroly studia – zkoušky nebo zápočtu – touto kartou prokázat!). Na výběr máš
ze dvou karet. Jednak si můžeš vybrat kartu ISIC (pozor, karta ISIC vydaná
jinou společností nebude v rámci OU fungovat). Lze na ní pobírat i různé slevy, stejně jako s klasickou ISIC kartou. Nevýhodou je, že se její prodlužování
platí. Druhá možnost je klasická studentská karta, „modrá karta“. Tato je
prodlužována zdarma. V rámci OU má stejné funkce jako karta ISIC, avšak
většinou na ni nelze čerpat slevy v obchodech.
TIP: za prodloužení ISIC sice zaplatíš každý další rok studia, ale většina bank ti při vedení studentského účtu připíše za ISIC každý rok
200 Kč, pokud si tam tedy nezapomeneš zajít a prodlouženou ISIC
kartu ukázat.
Slevy ISIC: http://www.isic.cz/index.php/slevy/vyhledani-slev
Před vyřízením karty je potřeba nejdříve odeslat poplatek za její vystavení.
Bez potvrzení o platbě ti nebude karta vydána. Platbu identifikační karty je možno provést pouze bezhotovostně. Je potřeba trochu trpělivosti,
jelikož někdy to trvá skoro až týden, než budou peníze na účet připsané. Až
potom ti kartu vydají. Nezapomeň uvést všechny nezbytné údaje, včetně
specifického symbolu pro platby. Jakmile budeš mít kartu zaplacenou, spolu
s občanským průkazem a potvrzením o platbě (útržek složenky, výpis z účtu
aj.) můžeš do kartového centra. Zde tě vyfotí a kartu vyrobí na počkání. Karta pak bude plně funkční od následujícího dne.
Kartové centrum se nachází v budově IT, hned vedle univerzitní knihovny, na Bráfově ulici.
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57&id=2900&budova=17
Od 16. 9. do konce října bude mít kartové centrum prodloužené úřední
hodiny: pondělí až pátek, vždy 8:00-11:00 a 12:00-15:00
Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu se vydává na studijním oddělení. Jsou dvě možnosti, buďto si dopředu vytiskneš potvrzení a na studijním jej necháš potvrdit (Portál > Moje stránka > Studium), anebo si příslušný formulář vyplníš přímo
na studijním oddělení. Potvrzení je většinou vydávané při zápisu do studia,
v dalších letech studia až po zápise do akademického roku.
POZOR: na studijním nelze koupit kartičku na MHD. Ta je k dostání u prodejce MHD, až poté ji můžeš na studijním potvrdit.
18
obsah
Platba Studentské identifikační
karty „Modrá karta“
Účet: 931761
Kód banky: 0710
Variabilní symbol: 901088
Specifický symbol (příjemce)
Částka: 100 Kč
Platba studentské identifikační
karty ISIC:
Účet: 931761
Kód banky: 0710
Variabilní symbol: 901088
Specifický symbol (příjemce)
Částka: 220 Kč
trocha nut(d)né teorie
Máme 3 druhy předmětů:
1. Povinný předmět (označován jako A) – absolvování je povinné, musíš si
jej zapsat a následně splnit.
2. Povinně volitelný předmět (označován jako B) – obvykle v určitých blocích, ty si musíš vybrat tolik předmětů z daného bloku, abys získal předepsaný minimální počet kreditů. Konkrétní volba je ale na tobě.
3. Výběrový předmět (označován jako C) – v Céčkách máš doporučené předměty, zároveň si můžeš zvolit jakýkoli předmět vyučovaný na OU, pokud
není nějak omezen (např. kapacitou nebo podmíněn jiným). Céčky si
doplňuješ potřebné množství kreditů, které musíš získat za studium (v bak.
programu 180). Za dobu studia nemusíš absolvovat žádné Céčko, pokud
si kredity doplníš v rámci Béček.
19
Posloupnost výběru předmětů je téměř výhradně na tobě. V prvním ročníku
bys ale měl absolvovat předepsaná Áčka. Celkově je doporučováno řídit se
u Áček a Béček doporučeným rokem studia a to především u návazných
předmětů, vyhneš se tak možným kolizím v rozvrhu. U Všeobecného lékařství je student povinen splnit všechny povinné předměty stanové pro první
rok studia.
Na OU jsou 3 typy studijních programů:
1. Bakalářský
2. Magisterský (nenavazující nebo navazující)
3. Doktorský
Studium na OU může mít formu:
a) Prezenční – denní
b) Distanční – „dálkové“, student se povinně dostaví jen k zápisu a přezkoušení
c) Kombinovanou – kombinace a) a b), obvykle ve výukových blocích
Doba studia (v letech)
a) bakalářský program – 3 (max. 5)
b) magisterský pětiletý – 5 (max. 7)
c) magisterský šestiletý – 6 (max. 8)
d) magisterský navazující – 2 (max. 4)
e) doktorský program – 3 nebo 4 (max. 5 nebo 6)
20
Cvičení či seminář
Tady už po tobě obvykle budou chtít aktivitu. Většinou ti vyučující na začátku
řekne, jakou procentní účast musíš ve cvičeních či na semináři splnit. Dozvíš
se to také v Popisu předmětu.
Konzultace
Vyučující mají své konzultační hodiny. Během nich můžeš individuálně probrat, čemu v látce nerozumíš. Najdeš je na dveřích vyučujícího nebo Portál >
Fakulty a ústavy > tvá fakulta > Katedry > tvá katedra > Konzultační hodiny.
E-mailem se můžeš domluvit i na jiném termínu.
RADA: Na Portálu najdeš u jednotlivých předmětů jejich charakteristiku. Popis předmětu, tzv. sylabus, bys měl mít nastudován, jsou
tam uvedeny podmínky ukončení předmětu i další užitečné informace,
například časová náročnost či studijní literatura.
eLearning
Někteří učitelé využívají k výuce tzv. Moodle, tedy jakousi speciálně vytvořenou virtuální stránku, kde k danému předmětu můžeš najít dílčí úkoly, testy, ale také možnost diskuze apod. Zda s tímto systémem budeš u daného
předmětu pracovat, ti sdělí vyučující. www.moodle.osu.cz
honba za studijními povinnostmi
Studijní plán
Každý studijní obor má určitý studijní plán. Na OU máš v některých věcech
relativně volnou ruku a vytváříš si svůj osobní studijní plán pro každý semestr. Co musíš dodržet, je podmíněnost předmětů a podmínky zápisu – tedy
registrace předmětů a následně jejich zápis do rozvrhu.
Kontrola studia
Výsledky studia jsou zaznamenávány především v tvém elektronickém Indexu. Ten najdeš na Portále a jsi POVINEN kontrolovat, zda ti vyučující tvůj
výsledek zapsal (měl by tak učinit do pěti dnů ode dne vykonání). Předměty
jsou ukončovány buď zápočtem, nebo zkouškou.
Přednáška
Obvykle mluví učitel a ty jen posloucháš. Je zpravidla nepovinná a je na
tobě, zda tam budeš nebo nebudeš chodit. Přesto platí, že na přednáškách
se toho můžeš hodně dovědět, minimálně na té první obvykle podmínky
udělení zápočtu či zkoušky daného předmětu.
Zápočet
Obvykle jednodušší než zkouška, někdy udělen za docházku, seminárku,
úspěšné zvládnutí testu. Přesné podmínky udělení najdeš v Popisu předmětu a na začátku kurzu ti je sdělí obvykle vyučující. Hodnotí se buďto „splněno“, nebo „nesplněno“. Hodnocení může být také bodové a to na škále 0-100
bodů. Pokud máš 51 a víc, zápočet ti bude udělen, pokud 50 a méně, budeš
si to muset zopakovat.
obsah
21
Zkouška
Obvykle těžší, samotná zkouška může být podmíněna zápočtovým testem
či splněním dalších požadavků. Zkouška je písemná, ústní, praktická nebo
kombinovaná. Vše najdeš opět v Popisu předmětu nebo ti to sdělí vyučující. Hodnotí se známkou 1, 2, 3, 4. Pokud máš 1-3, je to ještě dobré, pokud
dostaneš 4, zkoušku jsi neudělal a musíš ji opakovat. Hodnocení může být
i u zkoušky bodové, kdy známka se pak řídí následnou tabulkou:
Body
Zkouška OU (čtyřstupňová klasifikační stupnice)
91 – 100
1
81 – 90
71 – 80
2
61 – 70
51 – 60
3
0 – 50
4
Kolik máš pokusů?
Zkouška – máš 1+1 (+3 děkanské), tedy jeden pokus a jeden opravný
v rámci vypsaných termínů. Během bakalářského studia je tento systém ještě doplněn třemi děkanskými termíny. Můžeš tedy písemně požádat děkana
o možnost vykonat zkoušku ještě jednou, a to nejvýše třikrát.
Zápočet – máš jeden pokus. Učitel není povinen vypsat další termín.
Studijní průměr
Vážený studijní průměr (VSP) je jedna z věcí, které by sis měl hlídat. VSP
je vypočítáván ze známek z předmětů ukončených zkouškou. Na začátku
semestru máš automaticky ze všech 4, tvůj VSP je tedy 4. Postupně, jak vykonáváš zkoušky, se snižuje. Na konci roku, tedy k 31. srpnu, NESMÍ být
vyšší než 3,40!!! Můžeš si jej vypočítat sám podle vzorce nebo jej najdeš
v horní liště tvého Indexu.
Kde k je počet kreditů za daný kurz
z je známka získaná při zkoušce daného kurzu
n je celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou.
22
obsah
Kromě toho, že nesmíš překročit hranici 3,40, pokud budeš mít naopak VSP
do 1,2 nebo 1,5, můžeš získat prospěchové stipendium. A je-li libo na konci červený diplom, musíš ukončit studium jednak ve standardní době, odstátnicovat s celkovým prospěch „výborně“ a samozřejmě tvůj VSP nesmí
za celou dobu studia přesáhnout 1,5.
Ukončení studia
Cílem je ukončit studium promocí. Je ale několik dalších věcí, které jsou
důvodem pro ukončení studia už během studia. Podrobně je najdeš
ve Studijním a zkušebním řádu.
1. Nesplníš podmínky pro 1. semestr studia.
2. Nesplníš podmínky pro první rok studia.
3. Neprovedl jsi elektronický zápis do studia (2. vyšší ročník, přes Portál).
4. Neprovedl jsi zápis předmětů ve všech krocích (registrace a zápis).
5. Měl jsi na konci AR VSP horší než 3,40.
6. Překročil jsi počet nesplněných B a C předmětů (u bak. studia 6).
7. Překročil jsi počet možností opravného termínu u A předmětů.
8. Překročil jsi maximální možnou délku studia nebo jsi v ní nesplnil studijní
povinnosti.
9. Nesplnil jsi počet požadovaných kreditů (min. 20 za 1. semestr studia,
min. 40 za první AR, celkem za studium, u bloků B předmětů, min. 80 kreditů ve 4 po sobě jdoucích semestrech).
10. Přerušil jsi studium a včas se znovu nepřihlásil a do 5 dnů se řádně neomluvil.
Za celé studium si můžeš dovolit neudělat (tedy zapsat a nedokončit) určitý
počet B a C předmětů, který se rovná dvojnásobku standardní doby studia.
Např. u bakalářského studia to je celkem 6 předmětů B a C, u navazujícího
Mgr. 4. Neudělaný předmět si můžeš zapsat v dalším roce nejvýše jednou,
pokud jej neuděláš ani tentokrát, stále se to počítá jako jeden nesplněný. Naopak, pokud bys jej napodruhé splnil, anuluje se ti nesplnění z prvního roku.
Nutné minimum aneb Co musíš zvládnout
První semestr – musíš získat min. 20 kreditů.
První rok studia – min. 40 kreditů, VSP nesmí být vyšší než 3,40, počet
zapsaných a neabsolvovaných B a C předmětů nesmí překročit stanovené
maximum.
Další roky – na konci žádného AR nesmí být tvůj VSP vyšší než 3,40, nesmíš si zapsat a nesplnit vyšší počet B a C předmětů, musíš získat min.
80 kreditů ve 4 po sobě jdoucích semestrech, nesmíš si podruhé zapsat A
předmět a znovu jej nesplnit.
23
Kreditní systém odráží evropský systém. Kredit je jednotka, která představuje průměrnou studijní zátěž měřenou časem. Např. u 2kreditového předmětu se až tak moc nenadřeš, u předmětu, za který získáš třeba 5 kreditů, už
počítej s většími oběťmi. Kredity získáš, pokud splníš VŠECHNY podmínky,
které jsou u předmětu předepsány.
Minimální počet kreditů za celé studium je šedesátinásobek standardní doby
studia (např. u bak. studia 60x3=180).
Maximum kreditů za AR je 90. (Můžeš požádat o navýšení děkana, který
rozhodne, zda ti to povolí či ne).
Co vše tedy hlídat?
Kredity – kredity jsou základ, hlídej si všechna minima (za první semestr (20),
za AR (40), za celé studium (60xstandardní délka studia)).
Dobu studia – nesmíš překročit max. dobu studia (nezapočítává se do ní
přerušení).
24
Pamatuj si
V prvním ročníku studia probíhá zápis osobně, v okamžiku kdy předložíš
kopii maturitního vysvědčení a zapíšeš se, jsi studentem OU. V dalších ročnících už probíhá zápis POUZE elektronicky přes Portál, kdy se ti v záložce
Studium objeví Elektronicky zápis. Nezapsání se do dalšího ročníku touto
cestou může být důvod pro ukončení tvého studia.
Na některé věci tě může e-mailem upozornit studijní (např. na zápis do studia, registraci a zápis předmětů). Nikdo to za tebe ale hlídat nebude. Pokud
něco z toho nesplníš, porušíš Studijní řád, je to důvod pro ukončení studia.
Např. u registrace předmětů, pokud přece jen zapomeneš, můžeš za poplatek na studijním provést dodatečnou registraci. Pokud ale „zapomeneš“
splnit podruhé zapsané Áčko, máš smůlu.
nezabloudit v portálu
Áčka – všechny Ačkové předměty musíš splnit.
Béčka – v blocích musíš splnit předepsané minimum (např. 12kreditů).
Nesplněná B + C – počet zapsaných a neukončených B a C předmětů nesmí překročit povolený limit (u Bc. 6).
Portál je zřejmě nejdůležitější webovou aplikací, se kterou budeš během studia pracovat. Najdeš zde téměř vše. Od aktualit, přes možnosti stravování
a ubytování až po databázi vysokoškolských prací. Hned první rada tedy zní:
projdi si jej hned na začátku, ušetříš tím později mnoho času.
VSP – nesmí být na konci AR vyšší než 3,40 a pokud chceš prospěchové
stípko, hlídej si, abys nepřekročil hranici 1,5.
Zápis do studia – ve 2. a vyšším ročníku se budeš do AR zapisovat přes
Portál (Moje stránka > Studium > Elektronický zápis (objeví se to pouze
v době stanoveném harmonogramem)).
Registraci předmětů – v harmonogramem stanovaném období si musíš
na Portálu (Předzápis) registrovat předměty pro další semestr (letos pro LS
od 29. 10. do 10. 11. 2013, pro ZS květen 2014).
Zápis předmětů – musíš přes Portál (Předzápis) provést zápis předmětů
na konkrétní rozvrhové akce (pro LS 30. 1. – 9. 2. 2014).
Termíny zkoušek – vyučující na Portálu (Moje stránka > Studium > Přihlašování na zkoušky) vypíše termíny zkoušek, ty si musíš hlídat, abys je
nepropásl a aby ses na termín přihlásil včas (mají omezenou kapacitu);
z přihlášené zkoušky se můžeš nejpozději 24 hodin před konáním zkoušky
odepsat a zapsat si jiný termín.
Než se dostaneme k té nejdůležitější složce, proleťme v rychlosti několik dalších zajímavých složek, které můžeš potřebovat.
obsah
Úvod – zajímat by tě mohly zvláště aktuality na Hlavní stránce či Listy OU,
tedy oficiální periodikum univerzity.
Informační systémy – zde najdeš databázi Vysokoškolských prací. Až budeš zadávat téma své bakalářky, bude to právě zde. Také zde najdeš informace o všech VŠKP na naší univerzitě.
Dokumenty – v této složce by tě měla zajímat zvláště část Ostravská univerzita > Studium. Najdeš zde totiž nejdůležitější dokumenty týkající se tvého
studia, tedy Studijní a zkušební řád a také Stipendijní řád. Vedle toho v této
složce najdeš veškeré oficiální dokumenty vydávané univerzitou – nařízení,
vnitřní předpisy, normy, zápisy z jednání AS OU apod.
Fakulty a ústavy – tuto složku využiješ zvlášť pro získávání informací o tvé
fakultě. Pod tvou fakultou, a následně katedrou, najdeš například všechny konzultační hodiny vyučujících, důležité formuláře, tematické okruhy
ke zkouškám i státnicím atd.
25
Moje stránka – slibovaná nejdůležitější složka.
Prohlížení – najdeš zde rozvrhy vyučujících i tvých studentských kolegů,
dají se zde dohledat předměty i programy a obory na OU.
Personální informace – v nich je uvedeno číslo tvého účtu a specifický
symbol pro veškeré platby. Kolonka Disponibilní zůstatek konta Centrálního úhradového systému je relativně novinka. Váže se k zavedení systému „Elektronické peněženky“. Po zaslání peněz na univerzitní účet budeš
moct platit ISIC kartou (na studijním, v menze, knihovně), která by měla
časem nahradit bezhotovostní platby na účet.
Změna hesla – provádí se minimálně co půl roku. Na studijní e-mail dostaneš upozornění před vypršením doby, poté si jej musíš změnit, jinak
budeš mít zablokován přístup na Portál, e-mail,… Pokud se ti přesto podaří zablokovat, na stránce https://student.osu.cz/src/login.php najdeš
Řešení potíží s heslem.
Helpdesk – bude se ti snažit poradit s technickými problémy
Studium – můžeš zde požádat o ubytovací stipendium, nebo si vytisknout předem vyplněné potvrzení o studiu
Nezbytnou záložkou je Elektronický index, který nahrazuje starý papírový a má tu výhodu, že nemusíte nikde nahánět vyučující. Na konci semestru se zde objevují výsledky zkoušek a zápočtů. Že jsou tyto výsledky
v pořádku, jsi povinen kontrolovat ty sám! V Indexu najdeš i VSP a rozvrh.
Stipendia studenta – zde najdeš přehled stipendií, která ti budou vyplá-
26
obsah
cena i to, co naopak ty máš zaplatit univerzitě.
Další pro tebe nutnou záložkou je Předzápis. Nabízí kompletní přehled
studijního plánu. V každém Oboru/Aprobaci si volíš ze tří bloků. Povinné
předměty (A) si musíš zapsat a splnit. U Povinně volitelných (B) máš stanovené minimum, musíš si během celé doby studia vybrat tolik předmětů
z tohoto bloku, abys toto minimum splnil. Ale můžeš jich mít pochopitelně
splněných víc. V tom případě doplňují Céčka. Výběrové předměty (C)
jsou nepovinné, slouží k doplnění kreditů (A+B) do minima, které musíš
splnit za celé studium. Pokud si nevybereš z nabízených Céček, můžeš si zapsat i jiné (i z jiných oborů či fakult). V tom případě se ti objeví
v položce Předměty mimo studijní plán. Jsi povinen udělat předzápis
pro každý semestr!
V době zkoušek budeš využívat Přihlašování na zkoušky – učitelé tam
vypíšou termíny a ty si některý z nich vybereš. Odhlásit se můžeš nejpozději 24 hodin před zkouškou. Pokud se neodhlásíš a na zkoušku nepřijdeš, a ve stanovené lhůtě se řádně neomluvíš, jsi klasifikován „nevyhověl“, tedy 4. další pokus už bude brán jako opravný.
Dobré je zavítat čas od času do Studijních materiálů – najdeš zde materiály, které k tvým zapsaným předmětům uložili tví vyučující, ale najdeš
tam i další studijní materiály z jiných předmětů.
Hodnocení kvality – na konci každého semestru probíhá hodnocení kvality,
tzv. evaluace. K hodnocení budeš vyzván i Portálem. Není povinné, ale svým
hodnocením dáváš zpětnou vazbu svým vyučujícím i své škole. Hodnotit
můžeš i anonymně.
Na Portál je postupně přesouváno čím dál více věcí. Kdo správně hledá,
najde zde skoro vše potřebné, kontakty, dokumenty, materiály. Ty si v něm
především hlídej své studijní výsledky☺.
Adresy pro přihlášení:
Portál: https://portal.osu.cz/wps/portal nebo přes http://osu.cz/
Studentský e-mail: https://student.osu.cz/src/login.php nebo http://osu.cz/
27
Osobní číslo – tvé číslo, které je něco jako tvoje jméno a příjmení. Každý
student má specifické číslo, je tvořeno písmenem (F, D, R, S,…), dvěma posledními čísly roku začátku studia (13) a třemi dalšími čísly (např. F13123,
S13321,...). Své osobní číslo si musíš pamatovat. Přihlásíš se přes něj na
Portál, do univerzitní knihovny, na e-mail, do sítě Novell atd.
Studentský e-mail – ve tvaru tvého osobního čísla a @student.osu.cz (např.
[email protected]), na studentský e-mail ti budou chodit všechny důležité informace a POUZE přes něj budeš komunikovat se svými vyučujícími,
studijním apod. Na soukromé e-mailové adresy nejsou povinni odpovídat.
Heslo - je přednastaveno na „x“ a celé rodné číslo bez lomítka, př. x89123456,
heslo lze poté kdykoliv změnit a to na Portále. Přihlásíš se přes něj na Portál,
do univerzitní knihovny, na e-mail, do sítě Novell atd.
Stipendia a poplatky
Studium je náročné ne jen na čas, ale i na peníze. S tím ti alespoň částečně
může pomoct stipendium. Po splnění určitých podmínek lze studentovi na
OU přiznat různé druhy stipendií. Nezapomeň, nevyplníš-li na Portále číslo
účtu, nebude ti moct být stipendium zaslané a ztrácíš na něj nárok. Výše
stipendií je různá, dle druhu stipendia, a také se různí dle fakult. U sociálního
a ubytovacího stipendia je nezbytné si o něj přes Portál ve stanovený čas
zažádat. Základním dokumentem týkající se stipendií je Stipendijní řád OU,
který nalezneš na Portál > Dokumenty > Ostravská univerzita > Studium >
Stipendijní řád.
Jaké druhy stipendií se na OU vyplácí a za co?
a) Prospěchové stipendium – je vypláceno nejdříve od druhého roku studia, na základě jeho studijních výsledků. Pro výplatu tohoto stipendia musí
student získat alespoň 50 kreditů za předchozí akademický rok a mít vážený
studijní průměr (VSP) do 1,20 (první pásmo) a 1,5 (druhé pásmo). Výše tohoto stipendia je různá na jednotlivých fakultách, některé fakulty toto stipendium sice přiznají, ale nevyplácí. O prospěchové stipendium student nemusí
žádat, je mu zasláno na účet.
b) Výzkumné stipendium – může studentovi přiznat děkan dané fakulty,
na které student studuje. Je určeno zejména studentům podílejícím se na
výzkumných aktivitách fakulty, zejména v rámci projektu SGS (Studentská
grantová soutěž).
c) Sociální stipendium – o toto stipendium může požádat student na studij-
28
obsah
ním oddělení. Krom žádosti musí student doložit i dokumenty potřebné pro
rozhodnutí. Zda máš na sociální stipendium nárok, najdeš ve Stipendijním
řádu, kde je přesně řečeno, za jakých podmínek je sociální stipendium uděleno. Stipendium činí podle zákona 1620 Kč měsíčně a zpravidla je vypláceno co tři měsíce. Žádost musíš podat do 18. 10. 2013!
d) Sociální stipendium I (Zvláštní stipendium) – o toto stipendium může
v odůvodněných případech požádat student, který se ocitl v tíživé finanční situaci. Spolu se žádosti musí na studijní oddělení doložit potřebná potvrzení,
zejména příjem rodiny, zdravotní potvrzení aj. Přesné podmínky ti sdělí na
studijním oddělení. Toto stipendium může být, ale také nemusí být přiznáno.
O jeho přiznání rozhoduje děkan, zpravidla po poradě se stipendijní komisí.
Většinou se jedná o jednorázové stipendium.
e) Mimořádné stipendium – toto stipendium může být vyplaceno za mimořádné zásluhy studenta, většinou návrh na toto stipendium podává vedoucí
katedry.
f) Zvláštní stipendium – je vypláceno studentovi za jeho činnost nad rámec
studia (př. práce v různých studentských organizacích, práce pomocné vědecké síly aj.).
g) Ubytovací stipendium – na toto stipendium mají nárok pouze prezenční
studenti, kteří splnili podmínky stanovené stipendijním řádem, a kteří nebydlí, respektive nemají trvalý pobyt v Ostravě a vesnicích v okolí Ostravy, které
jsou vyjmenované v příloze stipendijního řádu. Student musí o toto stipendium požádat prostřednictvím Portálu > Moje stránka > Studium. Stejnou cestou si student může stáhnout rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia.
Toto stipendium se vyplácí zpětně za tři měsíce.
Žádost musíš podat do 25. 10. 2013!
h) Doktorské stipendium – může děkan přiznat studentům doktorského
studia, splňují-li podmínky dané zákonem (viz. Stipendijní řád)
Poplatky
Za nadstandardní úkony se platí. Např. když
zapomeneš včas zaregistrovat předmět nebo
se přihlásit do AR. Stejně tak se platí, pokud
přesáhneš standardní dobu studia.
29
Co a jak zaplatit ti případně poradí na studijním oddělení a aktuální ceny najdeš vždy v „ceníku“, který je obvykle aktualizován v únoru na další AR. Portál
> Dokumenty > Ostravská univerzita > Řídící normy > Směrnice rektora >
Výše úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (a Poplatky spojené se studiem).
Přehled stipendií, která ti univerzita vyplácí, a stejně tak všechny finanční
pohledávky vůči univerzitě najdeš v přehledu na Portálu. Portál > Moje stránka
> Studium > Stipendia studenta.
na koho se obrátit s problémem?
Během studia se můžeš setkat s řadou problémů. Ideální je se jim vyhýbat,
pokud přesto na nějaký narazíš, zde je přehled, co můžeš udělat.
1. Poradit se s kolegy-studenty, vždy je možné, že budou znát řešení nebo
podobný problém sami řešili. Zeptat se můžeš i přes facebookové stránky:
http://www.facebook.com/PrvniPomocPrvakumOu - především na začátku
tvého studia
http://www.facebook.com/groups/studentou/ - kdykoli si nebudeš vědět rady
2. Většinu odpovědí na základní otázky spojené se studiem najdeš ve Studijním a zkušebním řádu (např. kreditní systém, podmínky ukončení studia
apod.). Projdi jej, nebo jiný dokument týkající se tvého problému, zda tam
nenajdeš odpověď. Dokumenty najdeš na Portálu > Dokumenty
3. Převážná část důležitých informací, aktualizací apod. ti přijde na tvůj studentský e-mail. Kontroluj jej.
4. Pokud jsi stále nenašel odpověď, kontaktuj kompetentní osobu podle
typu problému.
5. Poradit se můžeš se studentskými senátory, a to jak
„malého“ fakultního senátu,
tak „velkého“ celouniverzitního. Jména a kontakty najdeš
na webu nebo Portálu.
30
obsah
Problém se studiem
Pedagogický poradce – řeší problematiku týkající se oboru, který má
na starost; jména najdeš na webu
Studijní referentka – na studijním ti pomohou vyřešit běžné problémy se
studiem – přerušení, ukončení, opomenutí registrace předmětů apod., vydají
ti potvrzení o studiu, případně ti poradí na koho se obrátit, pokud problém
nespadá pod st. referentku; úřední hodiny a kontakt najdeš zde: http://osu.
cz/index.php?kategorie=12
Sekretářka katedry – řeší především problémy špatného vložení známek a
zápočtů do systému
Proděkan pro studium – řeší komplikovanější studijní problémy, které nespadají pod st. referentku nebo ped. poradce, vyhledat bys jej měl až tehdy,
když je tvůj problém natolik specifický, že jej nelze řešit předepsaným (obecným) postupem
Tajemník katedry – může ti pomoct při specifických problémech s rozvrhem, registrací či zápisem předmětů na konkrétní rozvrh
Technický problém
Helpdesk – nejjednodušší způsob řešení všech druhů technických potíží (např.
s Portálem, mailem apod.); najdeš jej na Portál > Moje stránka > Helpdesk
CIT – Centrum informačních technologií zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií; na Portál > Součásti OU> Centrum informačních
technologií> Služby najdeš nejčastější problémy a jejich řešení; kontakty
a pomoc najdeš také na http://cit.osu.cz/index.php?kategorie=214
Ztráta/změna hesla – změnu můžeš provést např. přes Portál, pokud jsi jej
zapomněl, zablokoval, postup řešení najdeš zde: https://student.osu.cz/src/
login.php
31
Otázky a odpovědi
Koho mám kontaktovat v případě, že se mi kryjí dvě cvičení a na jiném
už je naplněna kapacita?
Tajemníka katedry můžeš požádat, aby navýšil kapacitu. Můžeš se také zkusit domluvit s některým ze spolužáků, pokud jsou cvičení ve dvou či více
termínech, aby si s tebou termín přehodil. Jedná-li se o B nebo C předmět,
můžeš si jej zapsat v následujícím semestru, resp. roce. Áčka by se ti krýt
neměla nikdy (viz Studijní řád), pokud je máš zapsána poprvé a v doporučeném roce studia. Pokud si nebudeš vědět rady, zkus se spojit s tajemníkem
katedry nebo studijní referentkou.
Co se stane, když neudělám povinný „A-čkový“ předmět?
Všechny „A“ předměty musí být za studium absolvovány, pokud se stane,
že daný předmět neuděláš, musíš si jej zapsat v následujícím ročníku a již
ho splnit. Pokud jsi nesplnil povinný předmět ze ZS, nemusíš čekat na další
ročník. Je-li vyučován v obou semestrech, můžeš si jej zapsat znovu ještě
v tom roce. Pokud se standardně v obou semestrech nevyučuje, máš možnost podat si na studijním žádost o znovu zapsání daného kurzu za účelem
vykonání pouze zápočtu, nebo zkoušky, tedy bez nároku výuky. Budeš ale
potřebovat souhlas vyučujícího kurzu a pozor, i toto zapsání se na zkoušku
v LS se počítá jako druhý zápis daného předmětu.
Kdy se dělají zápočty?
Zpravidla jej vyučující zařadí do poslední výukové hodiny, tedy v posledním
výukovém týdnu před vánočními prázdninami. Tomuto týdnu se proto říká
neoficiálně „zápočťák“, ale oficiálně je to standardní výukový týden. Opravné
termíny zápočtů (pokud jsou) bývají obvykle ve zkouškovém období.
Kolik mám pokusů na udělání zkoušky a úspěšné splnění předmětu?
Na Ostravské univerzitě platí tzv. systém 1+1, tedy jeden řádný termín plus
jeden opravný termín. Existují však ještě mimořádné, tzv. děkanské termíny,
ty jsou tři za celé bakalářské a dva za celé navazující magisterské studium
(šest u Všeobecného lékařství), k tomuto pokusu je však nutná žádost adresovaná přímo děkanovi fakulty přes studijní oddělení.
Kolik kreditů musím v jednotlivých ročnících získat?
Za celou dobu studia min. šedesátinásobek standardní doby studia, tedy
u Bc. 180 kreditů. V první semestru studia musíš získat min. 20, na konci
prvního ročníku 40 kreditů. V dalších ročnících je to na tobě, ale musíš splnit
podmínku získání 80 kreditů během 4 po sobě jdoucích semestrů. Pokud si
32
obsah
tedy v prvním ročníku splníš 60, v druhém 90 (což je maximum), ve třetím
ročníku už musíš splnit pouze min. 30 kreditů. Doporučuje se ale si kredity
rozložit, optimální je okolo těch 30 za jeden semestr.
Můžu si vybírat předměty jen ze své fakulty?
Do „Céček“ si můžeš zapsat jakékoli předměty z kterékoli fakulty (až na výjimky – některé náročné a specifické předměty). Předměty, které nemáš přímo v doporučených Céčkách, se ti v elektronickém indexu objeví jako „C“
předměty mimo studijní plán, to však nic neznamená, mají stejnou váhu jako
„C“ předměty v rámci studijního plánu.
Jak se řeší, když za 5 minutovou pauzu mám přejet z jedné budovy do
druhé?
U sousedících budov se to za tuto kratinkou pauzu stihnout dá. Pokud se
stane, že potřebuješ přejet půlku města, nezbývá než se předem domluvit
s vyučujícími na dřívějších odchodech a opožděných příchodech. V drtivé
většině jsou pedagogové ochotni vyhovět.
Co znamená, když nemám u předmětu splněnu prerekvizitu?
Nesplnil jsi předmět, který zmiňovanému předchází. Předmět, který je podmíněn prerekvizitou si můžeš zapsat nejdříve ve stejném semestru jako
předmět podmiňující. Ideální je ale splnit takový předmět o rok dřív.
Můžu si požádat o ubytovací stipendium, i když do školy dojíždím a
nejsem ubytovaný v Ostravě?
Ano, o ubytovací stipendium si mohou zažádat všichni studenti, kteří nemají
trvalé bydliště v Ostravě a přilehlých oblastí s dobrou dopravní dostupností.
Seznam obcí, na které se ubytovací stipendium nevztahuje, je vypsán ve
Stipendijním řádu OU, který naleznete na Portále OU v sekci Dokumenty >
Ostravská univerzita > Studium. Elektronickou žádost musíš podat nejpozději do 25. 10., nalezneš ji na Portále v sekci Moje stránka > Studium – hned
na úvodní stránce, která se ti zobrazí. Pokud si požádáš v tomto termínu,
tedy na začátku zimního semestru, žádost se ti automaticky převede i do
semestru letního.
Kde se nabíjí ISIC?
ISIC si můžeš nabít bezhotovostně převodem peněz na účet univerzity
931761/0710 s variabilním symbolem 901088 a s tvým specifickým symbolem pro platby, který najdeš na Portále > Moje stránka > Personální informace. Druhá možnost je přijít s hotovostí k okýnku u menzy na Reální ulici.
Minimální vklad je 100,- Kč.
33
fakulty ostravské univerzity
Naše škola má celkem šest fakult – Fakultu sociálních studií, Fakultu umění,
Filozofickou fakultu, Lékařskou, Pedagogickou a Přírodovědeckou. Je dobré je alespoň umět vyjmenovat a vzhledem k tvému statusu vysokoškoláka
není zrovna vhodnou vizitkou nepamatovat si jména představitelů tvé fakulty
a nepoznat třeba děkana na chodbě…
Jinak bys měl mít alespoň základní představu, jak vypadá struktura tvé fakulty. Podrobně ji najdeš na Portále nebo webu školy, obvykle stojí na vrcholu hierarchie děkan, Vědecká (nebo Umělecká) rada a Akademický senát
fakulty. Všechna jména a členy najdeš na stránkách školy pod příslušnou
fakultou. http://www.osu.cz/index.php?kategorie=8
Děkan
Stojí v čele fakulty, je volen fakultním Senátem a jmenován rektorem univerzity. Sám jmenuje své proděkany a vymezí jim konkrétní oblasti, které mají
na starost a ve kterých mohou děkana zastoupit.
Akademický senát
Je volen akademickou obcí dané fakulty, jeho členy tvoří z části (min. 1/3)
studenti, z části ak. pracovníci fakulty. Schvaluje například využití finančních
prostředků či vnitřní předpisy. Tzv. „malý“ senát je tedy důležitou složkou
fakulty, proto, až budou volby na tvé fakultě, nezapomeň jít volit!
Tajemník
Řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.
Jak najít učebnu? http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57
Učebny mají na začátku označení budovy, ve které se nachází a za ním
následuje samotné číslo místnosti, např. E304.
Studijní oddělení http://www.osu.cz/index.php?kategorie=12
Co řeší?
Provádí kontrolu tvého studia, poradí ti postup např. při přerušení studia,
orazítkuje ti potvrzení o studiu, řeší zápis do studia a může ti pomoct, pokud
jsi při zápise předmětů udělal něco špatně...
Co neřeší?
Technické problémy, koleje, ISIC, menzu, exkurze, přístup na portál nebo
do e-mailu...
35
Jak komunikovat?
Pokud zvolíš e-mailovou konverzaci, VŽDY používej svou oficiální studentskou e-mailovou adresu.
Tvar e-mailu všech pracovníků je stejný: [email protected]
Elektronická konverzace má výhody, že e-mail můžeš poslat kdykoli, nejen
v úřední hodiny a přijde ti písemná odpověď na e-mail. Pokud je tvůj problém akutní, můžeš zvolit telefon nebo samozřejmě osobní návštěvu. Tady
je ale nezbytné dodržovat úřední hodiny a u osobní návštěvy počítej časově
i s možností fronty.
Studovna http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35827
Obvykle místo, kde najdeš několik počítačů, internet, odborné knihy, klidné
prostředí ke studiu... Literaturu si můžeš přes noc nebo víkend půjčit i domů.
Fakultní knihovny http://knihovna.osu.cz/index.php?id=1606
Vedle hlavní univerzitní knihovny mají některé fakulty a ústavy vlastní knihovny.
Fakulty mívají obvykle své Studentské vědecké konference. Informace
o nich najdeš na nástěnkách kateder, v aktualitách na webu nebo u tvých
vyučujících. Během studia můžeš také využít některé z exkurzí, které pro
své studenty katedry pořádají.
fakulta sociálních studií (fss)
Adresa:
Fakulta sociálních studií
OU v Ostravě, Fr. Šrámka 3
709 00, Ostrava - Mar. Hory
Kontakt:
web: http://fss.osu.cz/
Budovy: http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35033&id=2900&budova=34
Budova je rozdělena na sekci SA (prostor kanceláří), nachází se zde dvě
učebny, malá zasedačka (místnost SA 109) a velká zasedačka (místnost SA
107), část označená SB se nachází za části SA, v tomto prostoru je situována studovna, počítačová učebna a učebna SB 111. Poslední úsek je blok
SC, kde se nachází učebny. Jedná se o dveře naproti vstupních dveří.
Rok vzniku: 2008
Počet kateder: 2
Harmonogram AR na FSS: http://fss.osu.cz/index.php?id=10661
Kdo je kdo na FSS
http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=34995
Děkan
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Proděkan
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
pro studium a celoživotní vzdělávání
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
36
obsah
37
Tajemnice
Ing. Ladislava Petrů
Kancelář děkana
Zdeňka Bystroňová
Akademický senát Fakulty sociálních studií
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a
ústavy > Fakulta sociálních studií > Akademický senát.
http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35017
Studijní oddělení
Na studijním oddělení je velmi vhodné dodržovat úřední hodiny, jde-li však
o akutní problém, obě studijní referentky jsou po dohodě velmi ochotné řešit
problém i mimo úřední hodiny.
http://fss.osu.cz/index.php?id=4598
Studovna Fakulty sociálních studií
Studovna se nachází v přízemí budovy Fakulty sociálních studií na ul. Fráni
Šrámka 3 v Mariánských Horách. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn
přístup k internetu. Počítače ve studovně lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-zdrojích).
Provozní doba:
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35834
ZAJÍMAVOST
FSS se stala Fakultou roku 2012/2013 v oblasti Sociální vědy a
filo-zofie České studentské unie. Více na www.Fakultaroku.cz
Úřední hodiny:
Scarlet Mánková / Pro obory:
Sociální práce – Bc. (prez. + kom.)
Sociální práce se zdravotnickým profilem
Sociální práce – Ph.D. (prez. + kom.)
Pondělí Středa
Čtvrtek
Pátek
9:00 – 11:00
9:00 - 11:00 zavřeno
9:00 - 11:00 13:00 - 14:00
zavřeno
13:00 – 14:00
zavřeno
Monika Benianová Kührová / Pro obory:
Sociální práce – NMgr.
Management organizací služeb sociální práce – NMgr. (prez + kombi)
Zdravotně sociální pracovník – Bc.
Pondělí Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
38
zavřeno
zavřeno
9:00 - 11:00 zavřeno
9:00 - 11:00 zavřeno
zavřeno
13:00 – 14:00
zavřeno
zavřeno
obsah
39
Akademický senát Fakulty umění
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a
ústavy > Fakulta umění > Akademický senát.
Složení: http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34697
Studijní oddělení http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=12&id=1488
Studijní referent: Mária Šolonková, e-mail: [email protected]
Úřední hodiny:
úterý: 13:00 - 16:00
středa: 08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek: 08:00 - 11:00
FAKULTA UMĚNÍ (FU)
Adresa:
Fakulta umění
OU v Ostravě, Podlahova 3
709 000 Ostrava – Mar. Hory
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 597 092 950
web: www.fu.osu.cz
https://portal.osu.cz > přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Fakulta umění
Budovy: http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34971
Studovna Fakulty umění
Studovna se nachází v druhém patře budovy Fakulty umění na ul. Podlahova 3 v Mariánských Horách. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn
přístup k internetu. Je možné připojit vlastní notebook přes bezdrátovou síť
Wi-Fi Eduroam. Provozní doba: http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=36039
Rok vzniku: 2008
Počet kateder a ateliérů: 9
Harmonogram AR na FU: http://fu.osu.cz/index.php?id=11104
Kdo je kdo na FU
http://fu.osu.cz/index.php?kategorie=34685&id=3316&rad=h#50900
Děkan
doc. PhDr. Zbyněk Janáček
Proděkan
Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.
pro umění, vědu a zahraniční vztahy
Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
pro studium
Tajemník
Ing. Jana Klimešová
Kancelář děkana
Hana Koudelná
40
obsah
41
Kdo je kdo na FF OU
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=59&id=3316&rad=h#25900
Děkan
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Filozofická fakulta (Ff)
Adresa:
Filozofická fakulta
OU v Ostravě, Reální 5
701 03 Ostrava
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 597 091 800, 553 461 800
web: http://ff.osu.cz/
https://portal.osu.cz > přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta
FF na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Filozofick%C3%A1-fakulta-Ostravsk%C3%A9-univerzity-v-Ostrav%C4%9B/189241807795290
Budovy: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=34991
O fakultě:
Tato fakulta, která má zhruba 2700 studentů, patřila po roce 89 mezi první nově vzniklé filozofické fakulty u nás. Dá se říct, že se transformovala
z tehdejší Pedagogické fakulty, která stála na začátku celé naší univerzity.
Její první děkankou a jedním z hlavních iniciátorů vzniku FF byla docentka
Eva Mrhačová. V současné době má deset kateder a mimo jiné se může pochlubit např. Ústavem pro regionální studia, tlumočnickou laboratoří, fungováním Univerzity třetího věku a nově také VIVARIEM, centrem pro studium
středověké společnosti a kultury.
Rok vzniku: 1991
Počet kateder: 10
Harmonogram AR na FF: http://fss.osu.cz/index.php?id=11098
42
obsah
Proděkan
doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
pro zahraniční vztahy a rozvoj
Mgr. Richard Psík, Ph.D.
pro studium
Tajemník
PaedDr. Jaroslav Kozelský
Kancelář děkana
Mgr. Jana Bolková
Akademický senát Filozofické fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a
ústavy > Filozofická fakulta > Akademický senát.
Složení: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=35986
Aktuality
Aktuality z dění na FF najdeš na Portálu: Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Aktuality, ale stále je ještě jistější sledovat především informace na
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=67 nebo nástěnkách. A pokud opravdu
nechceš, aby ti něco uniklo, každý měsíc vychází Listy FF, které najdeš na
webu univerzity i na Portále pod Filozofickou fakultou.
Listy FF: http://cit.osu.cz/index.php?id=7244
Studijní oddělení
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=75
Studijní najdeš úplně nahoře v budově D.
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
středa: 08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek: 08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
43
Internet, počítače, studovna
Na Ečku najdeš prostornou studovnu. Při vstupu budeš potřebovat ISIC.
K dispozici ti je především rozsáhlá sbírka studijního materiálu (knih, skript,
časopisů), který je možné vypůjčit si přes noc, víkend, či prázdniny i domů.
Studovna je rozdělena podle zaměření, pokud se v ní nebudeš hned orientovat, neboj se zeptat kolegů nebo některé z pracovnic, ochotně ti pomůžou
najít přesně to, co potřebuješ. Vedle toho najdeš ve studovně wi-fi, víc jak
desítku počítačů, kopírky, skener, tiskárnu a klidné místo na tvé studijní hloubání. Provozní doba: http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=35830
MŮŽE TĚ ZAJÍMAT
Nejen studenti cizích jazyků se mohou zapsat do anglického či německého studentského divadla a příležitostí, jak ukázat své jazykové
schopnosti, je také prestižní Den s překladem: http://ff.osu.cz/index.
php?id=8955. Oblíbeným Céčkem je pak Filmový klub. Ujít by sis
neměl ani cyklus Setkání s osobností, které pravidelně přednášejí
v E304. Pozvánky najdeš na nástěnkách, webu a přehledně i v Listech FF.
Přímo ve dvoře FF (vstup z ulice Reální) najdeš hospůdku Voliéra,
ve které můžeš potkat nejen své studentské kolegy. A uniknout by ti
neměla ani existence StudentOFFu, který taktéž sídlí ve dvoře (hned
vedle Voliéry) a krom občasných akcí tam najdeš příjemné prostředí
k posezení.
Hned u vrátnice v budově E je počítačová učebna, která, pokud se v ní
zrovna nevyučuje (poznáš podle rozvrhu u vstupu), je ti plně k dispozici. A v
celé budově je možné připojit se na síť osu.simple (přihlašovací údaje jsou
shodné s těmi, které používáš na Portál či e-mail) nebo eduroam.
44
obsah
45
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
pro zahraniční styky
Mgr. Ivona Závacká
pro studijní a celoživotní vzdělávání
prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
Proděkan pro lékařské obory
JUDr. Antonín Blahuta
pro výstavbu a strategii
Tajemník
Ing. Iveta Nevludová
Kancelář děkana
Zdeňka Měntielová
lékařská fakulta (lf)
Adresa:
Lékařská fakulta
OU v Ostravě, Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
https://portal.osu.cz
Kontakt:
e-mail: [email protected]
web: http://lf.osu.cz/
> přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta
Budovy: http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34976
O fakultě:
Lékařská fakulta je nejmladší fakultou naší školy. Přesto je o studium na
ní rok od roku větší zájem. Vedle osmi kateder má Ústav ošetřovatelství
a porodní asistence, Ústav klinické farmakolofie a Ústav epidemiologie
a ochrany veřejného zdraví.
Rok vzniku: 2010
Počet kateder: 8
Harmonogram AR na LF: http://lf.osu.cz/index.php?id=11144
Kdo je kdo na LF
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=192&id=3316&rad=h#11900
Děkan
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Proděkan
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
pro vědu a výzkum
46
obsah
Akademický senát Lékařské fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a
ústavy > Lékařská fakulta > Akademický senát.
Složení: http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=149
Studijní oddělení http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=12&id=158
Vedoucí studijního oddělení:
Bc. Lenka Kubinová, e-mail: [email protected], tel.: 597 091 711
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
středa: 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
pátek: 08:00 - 11:30
Studovna Lékařské fakulty
Studovna je umístěna v budově Lékařské fakulty na ul. Syllabova 19 v Ostravě-Zábřehu. Studovna je vybavena technikou k zajištění reprografických
služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu.
Počítače ve studovně lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-zdrojích). Je možné připojit vlastní notebook přes bezdrátovou síť Wi-Fi Eduroam.
Provozní doba:
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35835
47
Adresa:
Pedagogická fakulta
OU v Ostravě, Mlýnská 5
701 03 Ostrava
NĚCO NAVÍC
Semestr na LF má 14 výukových týdnů u nelékařských oborů a
15 u lékařských oborů, jiné fakulty mají jen 13 výukových týdnů.
V budově ZZ se nachází malý bufet.
Při psaní seminárních prací a závěrečných prací je doporučené
držet se manuálu vydaného LF.
LF se stala Fakultou roku 2012/2013 v oblasti Lékařství a farmacie České studentské unie. Více na www.Fakultaroku.cz
Také na Lékařské fakultě OU působí mezinárodní studentská
organizace IFMSA. http://www.ifmsa.cz/fakulty/ostrava/
48
obsah
Kontakt:
e-mail: [email protected]
web: http://pdf.osu.cz/
Budovy: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=34986
O fakultě:
Pedagogická fakulta je nejstarší fakultou OU. Kromě třinácti kateder je její
součástí také Centrum jazykové přípravy a Centrum dalšího vzdělávání.
V budově na Mlýnské ulici najdeš prodejnu skript. Budova na ulici Českobratrské zase skrývá Aulu Ostravské univerzity a Galerii Student, která je
relativně nová: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34519
Rok vzniku: 1964
Počet kateder: 13
Harmonogram AR na PdF: http://www.osu.cz/index.php?id=11088
Kdo je kdo na PdF
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=190&id=3316&rad=h#45050
Děkan
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Proděkan
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
pro studium
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
pro vědu, výzkum a umění
49
RNDr. Martin Malčík, Ph.D. - pro rozvoj
Tajemnice - Ing. Lenka Adamcová
Kancelář děkana - Libuše Balcarová
Akademický senát Pedagog. fakulty http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=97
Studijní oddělení http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=101
Studijní oddělení Pedagogické fakulty je na budově G.
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
středa: 08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
pátek: 08:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Studovna Pedagogické fakulty
Studovna se nachází v přízemí budovy Univerzitní knihovny na ul. Bráfova 3
(vlevo po vstupu do knihovny). Studovna je vybavena technikou k zajištění
reprografických služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je zajištěn přístup k internetu. Počítače ve studovně lze využít k vyhledávání v licencovaných elektronických zdrojích (e-zdrojích). Je možné připojit vlastní notebook
přes bezdrátovou síť Wi-Fi Eduroam.
Provozní doba: http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35831
přírodovědecká fakulta (přf)
Adresa:
Přírodovědecká fakulta
OU v Ostravě, 30. dubna 22
Ostrava 701 03
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel.: 597 092 100
web: http://prf.osu.cz/
https://portal.osu.cz > přihlásit se pod studijním číslem > Fakulty a ústavy > Přírodověd. fakulta
Budovy: http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34981
O fakultě:
Přírodovědecká fakulta byla spolu s FF a PdF jednou z prvních fakult nově
vzniklé Ostravské univerzity. V současné době má sedm kateder, Environmentální centrum, Centrum celoživotního vzdělávání, Oddělení cizích
jazyků a Institut ekonomie a managementu.
Rok vzniku: 1991
Počet kateder: 7
Harmonogram AR na PřF: http://www.osu.cz/index.php?id=11163
Kdo je kdo na PřF
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=191&id=3316&rad=h#31900
Děkan
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Proděkan
doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
pro vědu a vnější vztahy
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
pro studijní a celoživotní vzdělávání
50
obsah
51
Tajemník
Ing. Lenka Káňová
Kancelář děkana
Monika Javorská
Akademický senát Přírodovědecké fakulty
Veškeré informace včetně zápisů z jednání AS najdeš na Portálu: Fakulty a
ústavy > Přírodovědecká fakulta > Akademický senát.
Složení: http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=123
Studijní oddělení http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=12&id=180
Vedoucí studijního oddělení: Natálie Šimonková, doktorské studium, rigorózní řízení, e-mail: [email protected], tel.: 597 092 108
Úřední hodiny:
pondělí: 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
středa: 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
pátek: 09:00 - 11:00
Studovna Přírodovědecké fakulty
Studovna se nachází v přízemí budovy Přírodovědecké fakulty v Ostravě
na ul. Chittussiho 10 v Ostravě-Hladnově. Studovna je vybavena technikou
k zajištění reprografických služeb (skenování, tisk, kopírování). Rovněž je
zajištěn přístup k internetu. Při vyhledávání v licencovaných elektronických
zdrojích (e-zdroje) lze využít kvalifikovaného poradenství informačního pracovníka studovny. Je možné připojit vlastní notebook přes bezdrátovou síť
Wi-Fi Eduroam.
Provozní doba: http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=35833
ZAJÍMAVOST
PřF se stala Fakultou roku 2012/2013 v oblasti Přírodní vědy
České studentské unie. Více na www.Fakultaroku.cz
52
obsah
53
Chceš během svého studia
Odpovědí je výměnný studijní pobyt Erasmus!
Na Erasmu potkáš plno
zajímavých lidí z různých
koutů světa a získáš
přátelství na celý život!
Na Erasmu potkáš plno
zajímavých lidí z různých
koutů světa a získáš
přátelství na celý život!
Vydej se napříč neznámu
a poznej své možnosti!
Vydej se napříč neznámu
a poznej své možnosti!
Poznej kus světa
a rozšiř si obzory!
Poznej kus světa
a rozšiř si obzory!
Vytrhni se ze zaběhlého
všedního života a měj
skvělé zážitky!
Vytrhni se ze zaběhlého
všedního života a měj
skvělé zážitky!
Chceš okusit
Erasmus v Ostravě?
Přidej se k International Student Clubu
Jak získat stipendium a dostat se na Erasmus?
Pro více informací o podmínkách výběru uchazečů, kontaktuj referentku
pro zahraniční styky tvojí fakulty. Referentky v době před výběrovým řízením
také obvykle rozesílají hromadný informační mail. Přehled univerzit, na které
můžeš v programu Erasmus vyjet, stejně jako kontakt na referentku, nalezneš na stránce tvojí fakulty pod odkazem Zahraniční vztahy.
Přihlas se, získej stipendium a vyjeď i ty! Určitě nemáš co ztratit.
Jsme studentský klub mladých, nadšených lidí a naším cílem je zjednodušit a zpřijemnit pobyt přijíždějícím zahraničním studentům a jejich integraci
do nového prostředí. pořádáme spoustu zabavních, poznávacích, sportovních
a kulturních aktivit. Mezi akce, kterých se mouhou zúčastnit všichni studenti,
patří Buddy program, tématické párty na Stodolní, národní prezentace
Nation 4 Nation, Erasmus Day, jazykové konverzační večery, sportovní
turnaje a spousta dalších. Sleduj naše webové stránky a náš facebook. Jestli
tě zajímáme z té druhé stránky, neváhej a přidej se k nám. Stačí vyplnit
krátky dotazník.
Mlýnská 5 (Pedagogická fakulta)
www.isc.osu.cz / [email protected] / facebook: ISC Ostrava
KOLEJE HLADNOV
Adresa:
Vysokoškolské koleje J. Opletala
Kranichova 1433/8
Ostrava 702 00
Kontakt:
Vedoucí kolejí: Ing. Dagmar Navrátilová
e-mail:[email protected]
tel: +420 734 423 978
Kancelář kolejí: Dana Mamicová
(ubytování studentů a hostů)
e-mail: [email protected]
tel.: +420 596 245 578
web: www.portal.osu.cz > Provoz a služby > Koleje a menzy
Ceny, poplatky
Typ ubytování Měsíční taxa (Kč/os.)
4 lůžkový pokoj
1730 3 lůžkový pokoj
1835
2 lůžkový pokoj
2000
1 lůžkový pokoj
2290
Krátkodobé (max. 3 noci) Denní taxa (Kč/os.)
58
61
67
77
125 Kč/os.
Portál OU > Dokumenty > Ostravská univerzita > Koleje a menzy > Řídící normy
http://koleje.osu.cz
56
obsah
Budova
Vstupní prostranství je vybaveno vrátnicí, kde nalezneš paní vrátnou 24hod.
denně. Budova je dělena na pravé (značí se A) a levé křídlo (B).
V suterénu křídla A naleznete ping-pongový stůl, klavíry, posilovnu, dvě
pračky, šňůry na sušení prádla. V přízemí jsou pokoje a ve vestibulu kuřárna, v prvním patře pokoje a studovna, ve druhém patře vedle pokojů také
společenskou místnost s TV.
V suterénu křídla B se nachází A klub (www.acko.osu.cz) s kuřárnou a místnost
sloužící k výměně ložního prádla. V přízemí je další kuřárna a pokoje. V prvním patře kromě pokojů počítačová místnost (vstup povolen pouze s platnou ISIC kartou),
ve druhém patře pak společenská místnost s TV. Půjčování studovny nebo
TV místnosti je oproti kolejnímu průkazu, který se odevzdá na vrátnici. Prádelny se půjčují za vratnou zálohu 50 Kč, která se odevzdá na vrátnici. Klíč
od prádelny je vypůjčen na dobu 12 hodin. Po uplynutí 12 hodin se musí
klíč vrátit zpátky na vrátnici. Pokud někdo neodevzdá klíč od prádelny včas,
záloha propadá kolejím.
Mezi bloky A a B se nachází vrátnice a kancelář menzy Hladnov. V prvním
patře je kancelář p. Mamicové (ubytování studentů a hostů) a kancelář SUS
Ostrava.
Budovu obléhá zahrada, na které se nachází multifunkční sportovní hřiště.
Vchod na hřiště je v přízemí v chodbě do budovy A. Vstup na hřiště se řídí
provozním řádem hřiště, který je vyvěšen na dveřích u vchodu. Na vrátnici je
možnost zapůjčení sportovních potřeb i zapůjčení grilu.
Kolejní rada (KoR)
Kolejní rada je skupina tři studenty, kteří řeší problémy mezi ubytovanými
studenty a vedením kolejí. Hájí práva ubytovaných, snaží se o maximální
zpříjemnění studentského života všem ubytovaným.
Sociální zařízení
Kuchyňka, WC a sprchy se nachází cca uprostřed každé chodby. V některých kuchyňkách najdete pro každý pokoj jednu lednici s mrazákem, jinde
jsou lednice na pokojích studentů. Dále jsou v kuchyňkách k dispozici skřínky na nádobí, potraviny, mycí prostředky apod. Tuto skříňku můžete využívat
po vyzvednutí klíčku (1 klíček/pokoj) v kanceláři kolejí.
Na kolejích je zakázáno mít na pokoji vlastní živá zvířata, kouřit kdekoli kromě tří kuřáren (zejména je zakázáno kouřit na pokoji), mít na pokoji mikrovlnku, varnou konvici a jiné el. spotřebiče s výjimkou např. holícího strojku,
vlastního počítače, mobilu, aj.
57
studentské organizace na ostravské univerzitě
Stavovská unie studentů Ostrava
Největší studentská organizace
pořádající desítku akcí včetně
Majálesu Ostrava. susostrava.cz
Rádio Kolej
Studentské rádio, jehož DJem
se můžeš stát i ty.
http://susostrava.cz/radio-kolej/
Časopis Underground
Průvodce univerzitním
podzemím.
www.undg.cz
International Student Club
Nejlepší multikulturní akce
v Ově jsou s ISC.
http://isc.osu.cz
Přidej se!
Že škola není jen učení, ví každý. Získej zkušenosti ve studentských organizacích na pozicích jako je PR manager, viceprezident pro human resource,
redaktor v časopise, moderátor v rádiu nebo třeba objev své marketingové
či leadership schopnosti. Ověř si v praxi, jak zvládneš náročné situace, zrealizovat projekt a dostaň ze sebe víc, než jen titul!
58
obsah
IFMSA
Studentská organizace
na Lékařské fakultě.
http://www.ifmsa.cz/fakulty/ostrava/
InLife
Od diskuzí po outdoorové
akce. Buď u toho.
integritylife.org/ostrava
Báňská fotbalová liga
Fotbalový klub na VŠB, který
se letos rozšiřuje také na OU.
banskaliga.cz
Studentská komora
Akademického senátu OU
Hájí studentské zájmy.
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=51
iKnowClub
Zajímáš se o nakousnutá
jablka? Zkus iKnowClub.
http://www.iknow.eu/osu/
4Student.cz
Chceš mít přehled? Vědět o zajímavých přednáškách, o tom, jaké akce
chystají studentské organizace, co by ti nemělo uniknout? Nejen o tom
je informační portál pro studenty OU a VŠB-TUO s příznačným názvem
4student.
59
Knihy a studijní materiály
Začátek na vysoké škole může vypadat jednoduše, nikdo po tobě nic nechce, sem tam pár zápisků a je vystaráno. Na první pohled možná, ale jakmile dorazíš k vyučujícímu na zápočet nebo zkoušku, zjistíš, že to zdaleka není
všechno. Jedním ze základů je totiž samostudium. A samostudium nebude
mít smysl, když si nebudeš umět vybrat kvalitní a správné materiály k učení.
Ale není kniha jako kniha a není skriptum jako skriptum...
Univerzitní knihovna OU
http://knihovna.osu.cz/
V univerzitní knihovně (ulice Bráfova 3)
najdeš skoro vše, s čím se během studia
setkáš. Je profilována tak, aby vyhověla
studovaným oborům na naší univerzitě.
K registraci budeš potřebovat pouze svůj
ISIC nebo studentský průkaz. Půjčování
knih po celou dobu studia je zdarma. Tedy – pokud nebudeš podporovat
knihovnu ze svých prohřešků při pozdním vrácení knih. Výběr knih probíhá
výhradně on-line. V katalogu zadáš hledaný výraz a vybereš si z nabízených
titulů. http://aleph.osu.cz
Doba vypůjčení je obvykle jeden měsíc, u skript to obvykle tři měsíce. Pokud
na to ale není rezervace, můžeš si je prodloužit. Knihovna ti vždy před koncem výpůjční doby tvé knihy (7 dní) pošle na studentský mail upozornění.
Provozní doba: http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=209&id=24
TIP: Pokud nestíháš vrátit knihy v provozní době, před
vchodem stojí Bibliobox.
Nezapomeň, že v současné době máš k dispozici nejen tištěné materiály,
ale také e-zdroje. E-zdroje ti umožní pohodlný online přístup k informacím:
k zahraničním odborným nebo vědeckým časopisům, článkům, abstraktům.
Využiješ je při psaní seminárek a zejména při vypracování bakalářské nebo
diplomové práce. Přístup k e-zdrojům je z PC na OU, ale také lze i z domova
prostřednictvím vzdáleného přístupu.
http://knihovna.osu.cz/index.php?kategorie=208
62
obsah
Vědecká knihovna http://svkos.cz/
Pokud v některé z univerzitních knihoven nenajdeš to, cos hledal nebo je to
vypůjčeno, můžeš zkusit Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě.
Množství titulů, které nabízí, ocení nejen pohroužený student. Vedle odborné literatury a beletrie zde najdeš i obrovské množství časopisů, protože
MSVK patří mezi knihovny, kam se zasílají tzv. povinné výtisky.
Taky zde najdeš přehledný online Katalog http://katalog.svkos.cz/
F?RN=273795597 Při registraci nezapomeň ISIC, poslouží jako průkazka
a poskytne ti slevu. Cena za jedno pololetí je 100Kč, za rok pak 200Kč.
Knihovnu najdeš na Prokešově náměstí u Nové radnice.
Městská knihovna http://kmo.cz/
Zatímco univerzitní knihovny jsou profilovány potřebami studentů a vědecká
plní svou funkci pro celý kraj, Knihovna města Ostravy je vyloženě městská,
se zaměřením na běžného čtenáře. A kdo ji zná, ví, že patří mezi nejlepší
městské knihovny u nás. Velký výběr nejen knih, ale i dalších služeb patří
mezi její velké výhody. Najdeš ji u Sýkorova mostu kousek od Masarykova
náměstí. On-line katalog ti umožní prohlédnout si knihy, které KMO nabízí,
kdykoli přes internet, ale pokud si je budeš chtít objednat, můžeš to udělat
až přímo v knihovně. Ale neboj, příliš mnoho času tím neztratíš, knihy „zdola“
dorazí asi do deseti minut. Cena za rok je s ISICem 100Kč.
Prodejna skript
Nabídka knihoven je sice dostatečná, některé tituly a zejména pak skripta
se ale vyplatí mít po ruce. Cenově výhodné je odkoupit takové materiály
od starších spolužáků, pokud takovou možnost nemáš, je tady prodejna
skript. Skriptárna OU sídlí na ulici Mlýnské v přízemí Pedagogické budovy,
využít můžeš také e-shop na webu http://prodejna.osu.cz/
Knihkupectví
Další možností, jak si opatřit nejen knihy k tvému poctivému studiu jsou knihkupectví. V Ostravě jich najdeš celou řadu, vybrali jsme ty nejzajímavější,
které kromě literárních kořistí nabízejí časté kulturní akce či autogramiády
s autorským čtením.
Academia
O zachování pobočky v centru města se vedl dlouhý boj, který naštěstí skončil vítězstvím. Academia nabízí totiž řadu titulů, které stojí za to brát do rukou
a navíc je její součástí také Literární kavárna, která má sotva opakovatelné
kouzlo. A nezapomeň používat ISIC, dostaneš na něj slevu.
63
Librex
Dalším místem, ze kterého vůně knih přímo sálá, je Librex. V Ostravě najdeš
několik poboček, ale největší, Dům knihy Librex, se nachází vedle Dvořákova divadla na Černé louce. Nelze jej přehlédnout. Stejně tak je skoro knižní
hřích se tam občas nezastavit. Několika patrový dům je pro knihomily skutečným chrámem. A ve čtvrtek má Librex slevu na všechny učebnice.
Knihy Dobrovský
Při toulkách nákupními centry v Třebovické OC Galerii nebo Forem Nová
Karolina můžeš narazit na barvami hrající knihkupectví Dobrovský, které nabízí široké spektrum titulů pro milovníky všech žánrů. I tady se vyplatí nosit
u sebe kartu ISIC, která ti zajistí 10% slevu na všechno zboží.
Oxford Bookshop http://www.knihyzezahranici.cz
Little bit of English? Ja bitte …de nada. Jestli si rád počteš v jiném, než
mateřském jazyce, pak určitě neváhej zavítat na Kuří rynek do příjemného
Oxford Bookshop.
Antikvariáty http://www.antikfiducia.com/czech/
Obvykle levnější alternativou ke knihkupectvím jsou antikvariáty. I těch najdeš v Ově celou řadu. Minout bys ale neměl antikvariát Fiducia, který se
nachází v centru kousek od Stodolní. Kromě toho, že nabízí řadu knih a
občas objevíš i skutečné skvosty za „šílené“ ceny, je Fiducia také kulturním
centrem a v jejich prostorách se můžeš setkat se zajímavými akcemi či výstavami skoro pořád.
Úložiště materiálů
Pokud nenajdeš potřebné materiály v knihovnách ani v knihkupectvích nebo
se ti prostě pro ně nikam nechce, máš naději, že je nalezneš jako e-knihy
nebo nějakou dobrou duší naskenované dokumenty někde na internetu.
Materiály v oblacích http://soubory.osu.cz
Univerzita nabízí úložiště materiálů, někdy označováno jako T-Disk. Dřív byl
název v adrese „cumulus“, teď je to „cirrus“. Najdeš tam především materiály, se kterými budou chtít pracovat tví vyučující, pokud ti tedy v hodině
řeknou, aby sis pročetl něco z T-Disku, je to právě tato stránka. Přístup máš
k materiálům z celé univerzity, a tak si můžeš stáhnout dokumenty nejen
ze své katedry, pokud tě samozřejmě zaujmou...
Mezi další stránky, kam není od věci čas od času zamířit, pokud něco sháníš,
patří http://www.ulozto.cz/
Systém Kramerius http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=D16FB508E2F9FCBD756ADEC350303EE1
Informační portál Primát
http://www.primat.cz/
Především klasickou literaturu
v e-knihách nabízí také české
knihovny, např. pražská e-knihovna
http://www.mlp.cz/cz/projekty/online-projekty/
Během studia zjistíš, že každá
oblast má své „kouzelné“ stránky,
kde najdeš mnoho materiálů
a které ti ušetří spoustu času
a nervů a peněz.
64
obsah
65
kam na dobré jídlo?
Menza OU na ulici Reální
Nejlevnější variantou pro studenty je menza. Tu najdeš v budově FF OU.
Jídla si můžeš objednat dopředu (nejpozději den předem do 21h) zde:
http://menzak.osu.cz/webkredit/ Můžeš také objednávat až v den přímo na
místě u terminálu v menze (funguje na ISIC), ale v pozdějších hodinách již
nemusí být k dispozici všechna jídla. Ceny se pohybují od 30 do 50 korun
za hlavní jídlo, od deseti do patnácti za polévku či zákusek. Na ISIC (studenské kartě) musíš mít vložený
dostatek peněz na oběd (tzv.
elektronická peněženka), vložit peníze do své elektronické peněženky je možné přímo
v budově menzy u okýnka
u šatny (v tzv. pokladně menzy), a to od pondělí do čtvrtka
od 11 do 13:30 h. Druhou možností je peníze poslat na účet
univerzity. menza.osu.cz
Burfi, Rusticana www.burfi.net
vegetariánská restaurace s výborným menu (vždy jedna varianta po celý
den) a velmi pohodovou atmosférou. Pokud si chceš odpočinout a dát si
něco zdravého, Burfi a Rusticana jsou to pravé pro tebe. Burfi u zastávky
tramvaje Výstaviště, Rusticana na Sokolské třídě kousek od Ekonomické
fakulty VŠB.
TIP: Menu má jednotnou cenu 79 Kč a můžeš si přidávat,
dokud nejsi zcela zasycen.
Restaurace Rádio Club u budovy Českého rozhlasu
chutná menu za velmi dobré ceny, vždy možnost salátu jako hlavního jídla.
Televizní klub
restaurace v centru na Přívozské ulici, kde se dobře najíš a skoro za dvacet
minut. Sotva si sedneš, tak ti donesou polívku a hned potom hlavní jídlo
a k tomu si taky můžeš dát výborné ostravské pivko.
www.undg.cz
67
La Petite Conversation http://www.lapeco.cz/
vynikající belgická restaurace v ulici Chelčického poblíž Husova sadu, kde
při troše štěstí natrefíš přímo na majitele Davida Girtena a pokud chceš,
popovídáte si francouzsky. Zde si můžeš dát v poledním menu polévku
z čerstvé zeleniny a k tomu belgický sendvič, panini nebo zeleninový salát.
Nabízí také domácí bramborové hranolky, belgická piva, typická belgická
jídla. Polední menu mezi 90-130 Kč podle výběru.
TIPY: salát La Chévre, čokoládový dortík Moelleux au Chocolat
Nová Karolina http://www.nova-karolina.cz/
fast foody a sendvičárny všeho druhu.
TIP: V Subway si nech připravit sendvič podle vlastní chuti
přímo na míru.
Mléčný bar Naproti http://www.dr-naproti.cz/cs/mlecny-bar-naproti/
poměrně nové místečko pro labužníky palačinek. Kvalitní
a čerstvé suroviny, domácí tvaroh, úžasná obsluha. Hned
vedle Minikina kousek od Masarykova náměstí.
Café+ www.cafeplus.cz
kavárna na Českobratrské ulici číslo 17. Nejen dobrá káva a široký sortiment
lákavých zákusků, ale i „svačinky“ za dobrou cenu. Ochutnej například sladké palačinky s lesním ovocem a jogurtem, nebo kuskus, který zde podávají
se zeleninou a balkánským sýrem. Ceny všech jídel se pohybují od 20 do
30 korun.
Sendvičárna na rohu Poštovní ulice
prosklený obchůdek, kde seženeš výborné pečivo se šunkou či sýrem a čerstvou zeleninou (ideální na svačinu, cena okolo 20 Kč), čerstvý džus (ale
dražší), výbornou kávu Tchibo s sebou.
Restaurace Mariana http://www.restauracemariana.cz/
dobře zavedená restaurace s příjemným personálem. Nachází se hned vedle italské restaurace U Šneka na ulici Velká 18. Překvapí tě širokým výběrem
specialit mezinárodní i domácí kuchyně, samozřejmostí je nabídka sladkých
dezertů po jídle, to vše doplněno výběrem míchaných nápojů, teplých nebo
ledových káv a širokým sortimentem českých vín.
Pizzeria Caruso http://www.pizzeriacaruso.net/
pizzerie na Českobratrské ulici, hned naproti budovy B Pedagogické fakulty,
kde se dá dobře a rychle najíst. V menu najdeš vždy jeden druh pizzy, těstoviny a nějaké české jídlo.
68
obsah
TIP: Připravena je velká knihovna plná dobrých a zajímavých
knížek různých žánrů. A kdybys náhodou u oběda potřeboval
vymoženost zvanou internet, mají zde přichystány tablety, které
si můžeš zapůjčit.
Další zajímavé tipy kde se dobře najíst najdeš na www.undg.cz
kam za sportem?
Sport na OU
Ostravská univerzita nabízí svým studentům pestré sportovní vyžití. Ať už
přes program TEP nebo prostřednictvím některého předmětu na Katedře
tělesné výchovy. Ta spadá pod Pedagogickou fakultu a zajišťuje zejména
podpůrný chod oborů kinantropologie, tělesná výchova a sport a rekreologie.
Avšak i studenti jiných oborů a fakult mohou využívat služeb této fakulty.
http://pdf.osu.cz/ktv/
Předměty katedry tělesné výchovy
Katedra nabízí nespočet sportovních předmětů i předmětů, které se sportem
www.undg.cz
69
nějak souvisí. Pokud tedy nemáš nějaký tělovýchovný obor, nemusíš vůbec
smutnit. Jak je tomu u mnoha oborů a předmětů, tak i zde je možné si tyto
předměty vybrat jako Béčkové či Céčkové. Jejich volbu provedete tradičně ve STAGu, tedy přes Portál. A na výběr je obrovské množství předmětů
od atletiky až po plavání či týmové sporty.
http://pdf.osu.cz/ktv/index.php?id=2901
Zimní instruktorské kurzy
Je-li tvým koníčkem lyžování či snowboarding, pak můžeš využít nabídku instruktorských kurzů pod záštitou katedry tělesné výchovy. Informace o těchto kurzech nalezneš v sekci Celoživotní vzdělávání katedry tělesné výchovy.
http://pdf.osu.cz/ktv/index.php?kategorie=355
„Já jako student OSU mám k dispozici, kromě tělocviku, za který získám
kredity, i program TEP. Program je pro studenty výhodný, protože se cvičení
uskutečňuje v profi studiích a je pro studenty o 40 až 50 % levnější. Nabízí
širokou škálu cvičení, jako například spinning, fitbox nebo port de bras.“
Lucie Kramplová, obor Vychovatelství se zaměřením
na výtvarnou výchovu, Ostravská univerzita
Sportovní reprezentace univerzity
Ostravská univerzita sice nemá vysokoškolský sportovní klub, jak je tomu u
Vysoké školy báňské, avšak v žádném případě to neznamená, že nemůžete
OSU reprezentovat. Studenti reprezentují tuto školu v mnoha sportech na
nejrůznějších sportovních přeborech a kláních. V sekci Sportovní reprezentace OU naleznete veškeré potřebné informace k tomu, jakým způsobem
můžete univerzitu reprezentovat.
http://pdf.osu.cz/ktv/index.php?kategorie=35866
TEP - Tělo - Energie - Pohyb
TEP je unikátní program pohybových aktivit Ostravské univerzity. Je členěn na čtyři základní programy, kde každý sleduje jiný cíl. Na výběr je tedy
z obrovského množství sportů v programech: Go, Effect, Funny a Hey. TEP
je určen studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity, nikoliv veřejnosti.
Na tobě je jen zaregistrovat se na internetových stránkách TEPU, nastudovat podmínky a pravidla využívání těchto sportovních aktivit a pak už jen
hurá cvičit. https://tep.osu.cz/
70
obsah
TIP: Nenechte si ujít sportovní den OU. Letos bude 30. 4. 2014.
Sportovat se dá i mimo univerzitu
Kam za sportem v Ostravě? Otázku lze pochopit hned ze dvou hledisek.
Záleží jen na tobě, zda chceš někam na zápas nebo hledáš aktivní sportovní
vyžití. Ať už je odpovědí cokoli, Ostrava je pro tebe ideálním městem. Ještě
aby ne, když byla letos zvolena Evropským městem sportu 2014.
http://ostravamestosportu.cz/
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&id=6126
Aktivní vyžití
Široký výběr adrenalinových sportů, nové cyklotrasy v Ostravě, hned několik
koupališť. Vodní areály, relaxaci i velké množství sportů, ale také například
vánoční koupaliště nabízí SAREZA. A kdo chce vyrazit na in-line bruslích,
Komenského sady nebo některé z cyklotras jsou ideálním místem. Pro lyžaře je kousek Vaňkův kopec nebo ski areál Skalka. Stačí si vybrat...
Několik tipů
SAREZA
http://www.sareza.cz/
Adrenalinové sporty http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/adrenalin
Koupání http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/koupani
Aktivní vyžití v Ostravě http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/ostatni
Fitness Nová Karolina http://pureczech.com/club/f/ostrava_forum_nova/
Hot city yoga Ostrava http://www.hotcityyoga.cz/czostravastudio.html
http://www.poledance-motylek.cz/
Poledance Motýlek
Ski areál http://www.skalkaostrava.com
Cykloturistika http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika
Pasivní vyžití aneb Kam na zápas?
V této oblasti budou zřejmě u všech převládat dva sporty, a to tradičně fotbal
a hokej. Veškeré informace o zápasech Baníčku tedy najdeš na jejich webu,
stejně tak je tomu u hokejových Vítkovic. Avšak po úspěších posledních let
ostravských volejbalistů, florbalistů a jiných sportovních týmů zřejmě naroste
i popularita těchto sportů. Proč tedy nevyrazit i tam. A jakožto správný sportovní fanda nemůžeš minout ani celosvětové atletické klání na každoroční
Zlaté tretře.
www.undg.cz
71
Kde najít více informací?
FC Baník Ostrava http://www.fcb.cz/
HC Vítkovice STEEL http://www.hc-vitkovice.cz/
VK Ostrava
http://www.vkostrava.cz/
1. SC WOOW Vítkovice
http://www.florbalvitkovice.cz/
FBC Ostrava http://www.florbalvitkovice.cz/
Zlatá tretra
http://www.zlatatretra.cz/
kam za kulturou v ostravě
Ostrava se během posledních let stala pestrým kulturním centrem s nepřebernými možnostmi zábavy i poučení, takže když už tě nebude bavit sedět
v knihách a pilně studovat, ani sedět u internetu, vyraž se ven trochu zkulturnit!
Kam na film?
Cine Star, Cinema City – pokud šílíš po nejčerstvějších filmových peckách
a vůni popcornu, jsou zde dvě multikina, jedno v OC Futurum, druhé ve Forum Nová Karolina, lístky za studentských 139 Kč.
Minikino, Kino Art, Studio Karel ve Staré Aréně – preferuješ-li spíše komorní atmosféru menších kin, artové snímky a filmové festivaly, navštiv jedno z těchto příjemných kin v centru, vstupné okolo 90 Kč, u pana Karla za
50 Kč.
Kino Luna – zrenovované staré kino v Ostravě-Zábřehu se špičkovou technikou, programově i cenově na úrovni multikin.
Co ostravská divadla?
Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče – komorní scény, můžeš
zde zhlédnout činohru českých i zahraničních tvůrců, klasiku i hry zcela
nové; studentské vstupné 120 Kč, respektive 130 Kč, předplatné od 480 Kč.
Národní divadlo moravskoslezské (Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo Antonína Dvořáka) – činohry, výpravné opery, operety, muzikály i povznášející
balet na prknech NDM.
Divadlo loutek Ostrava – Ostrava jako jedno z mála českých měst má také
vlastní loutkovou scénu, návrat do dětství, ale třeba i zábava u představení
podle proslulého Deniku Ostravaka.
TIP: Využij výhodných studentských předplatných!
Např. s předplatným ABEND (více na www.abend.cz),
můžeš navštívit rovnou všechna výše zmíněná divadla.
Je libo trochu hudby?
Klub Parník – bude tě hýčkat příjemným jazzem.
Plan B – zahrne tě alternativou (i tvrdší) českou i světovou muzikou.
Hudební bazar – pohodový klub, který ti představí místní hudebníky i každoroční soutěž mladých kapel Boom cup.
Fabric, Marley a kluby na Stodolní ulici – Djs, elektro, disco i oldies, tohle
všechno najdeš v těchto tanečních klubech.
Garage – proslulý rockový klub v Ostravě-Martinově.
Gong – obří aula v Dolní oblasti Vítkovic, koncerty všeho druhu, od rocku
přes jazz až po klasiku.
Dům kultury města Ostravy – pravidelné koncerty vážné hudby nejen
v podání Janáčkovy filharmonie.
TIP: Užij si některý z bohatých
ostravských filmových festivalů,
např. Ostrava Kamera Oko,
Severskou filmovou zimu nebo
Jeden svět!
72
obsah
TIP: Nenech si ujít ostravské hudební festivaly! Colours of Ostrava – multižánrový festival se skvělou dramaturgií patří mezi
přední středoevropské festivaly, Majáles Ostrava – studentská
nejen hudební oslava studentského života (majalesostrava.cz),
výborné jsou rovněž festivaly vážné hudby: Janáčkův Máj, Ostravské dny nové hudby, Svatováclavský hudební festival.
www.undg.cz
73
Kam za uměním?
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) + Nová síň (Poruba) – najdeš
zde vždy jednu aktuální výstavu věnovanou konkrétnímu autorovi/určité
epoše/motivu výtvarného umění, dále Kabinet architektury i Kabinet grafiky.
Gong – nový velký výstavní prostor, vystavoval se zde smalt, fotografie Jindřicha Štreita i diplomky Fakulty umění OU.
Výstavní síň Sokolská 26, Galerie Dole, Galerie Jáma 10 – kurátoři se zde
zaměřují na mladou českou výtvarnou scénu.
Fotografická galerie Antikvariátu a klubu Fiducia, Galerie Opera (Divadlo Jiřího Myrona), Galerie 7 – fotografické galerie prezentující zejména
současnou českou fotografii.
TIP: Až do 4. 10. 2013 si můžeš ve Výstavní síni Sokolská 26
prohlédnout sochařskou tvorbu Davida Moješčíka, jehož sochu
levitující ženy potkáš na svinovském vlakovém nádraží.
A když je chuť se trochu vzdělat?
Ostravské muzeum – kdo má zájem o historii města, měl by směřovat své
kroky právě sem
Landek Park, Důl Michal, Dolní oblast Vítkovic www.dolnioblastvitkovice.cz kde jinde poznat jednu z typičností Ostravy?
Pivovarské muzeum pivovaru Ostravar – povinné nejen pro milovníky tohoto lahodného moku!
TIP: Pro ty, co holdují verneovkám, je tady kavárna šitá
na míru – v DOV.
Další zajímavé tipy kam za kulturou najdete na Undg.cz.
http://www.susostrava.cz/portal-underground-clanek/vyrazte-se-zkulturnit-181
kam po přednášce?
Na pivo?
V okolí centra města se už tradičně pivnice hromadí okolo Stodolní ulice,
kde se na hospůdku, bar či putyku dá zakopnout doslova na každém rohu.
Krom této hlavní tepny je ale i spousta dalších míst, kam stojí za to zaskočit
(nejen) „na jedno“.
Všehochuť v kulturních centrech
Cooltour – originální centrum na Výstavišti Černá louka zaměřené na tanec,
pohybové divadlo a koncerty, navíc s galerií a ShakespearOVOU kavárnou.
Stará Aréna – večery s mladým divadlem, filmové Studio Karel, koncerty
i kavárna plná mladých lidí, to je Stařena na Masarykáči.
Atlantik – přednášky, divadlo, a to včetně improvizačního, výstavy i kavárna
hned vedle FF OU, koná se zde také každoroční Měsíc autorského čtení!
Bernie’s Irish Pub – Irská hospůdka, kde se hovoří anglicky, o víkendu
se dá posedět až do 4 ráno, čepuje se Guiness, cider Stowford, z českých
piv pak Plzeň a Radegast. Cena se pohybuje mezi 28–47 Kč.
http://www.stodolni.cz/klub/berniesirish/
Corrida – Klub s posezením na zahrádce nabízí vyjma velkého výběru alkoholu i karaoke. Čepují zde Radegast 12° a Plzeň 10°. Cenová relace se
pohybuje mezi 25–34 Kč. http://www.corridaclub.cz/
Bogota – Klub s nově otevřenou střešní terasou je jedním z nejnavštěvovanějších. Scházejí se tu fandové místního fotbalového klubu, z piva čepují
Ostravar 10°, 12° a Bazal. Cena okolo 28 Kč.
Mapa: http://www.rave.cz/klub/bogota/
Provoz Hlubina – nově vznikající centrum na Dole Hlubina, hostí divadelní
festival Dream Factory i kemp pro mladé umělce.
74
obsah
www.undg.cz
75
U Rady – Oblíbený bar na ulici Poštovní nedaleko Filozofické fakulty Ostravské univerzity nabízí posezení vevnitř i na zahrádce. Čepuje se Plzeňský
Prazdroj 12° za 35 Kč nebo Velkopopovický Kozel 10° za 28 Kč.
http://www.find-restaurant.com/urady.htm
Rock & RollGarrace club – Vyjma hudebních akcí s DJs nebo indie kapelami nabízí klub vlasntí značku piva Garážmistr za 30 Kč. Čepuje se také
Plzeňský Prazdroj a Radegast, jejichž cena je okolo 16–32 Kč.
http://www.garageclub.cz/
TIP: A klub – Studentský klub přímo na hladnovských kolejích
Jana Opletala. Potěší každoměsíční zajímavé akce, fotbálek
zdarma, studentské ceny a nově rekonstruovaný interiér
acko.osu.cz
Hobit – Hospůdka kousek od ulice Přívozské známá svým domácím pivem.
http://www.hobitclub.net/
U Zrzavé Mary – Proslulá hospůdka s příjemnou atmosférou, rozsáhlou
sbírkou starých rádií a samozřejmě rozsáhlým nápojovým lístkem.
http://restaurace-pizzerie-kavarna.com/u_zrzave_mary/index_pruvodce.php
Dílo – Pivní bar Dílo se nachází kousek od menzy OU, na rohu Jiráskova
náměstí. V teplých dnech potěší venkovní zahrádka.
TIP: Voliéra – Club Voliéra je přímo ve dvoře Filozofické fakulty Ostravské univerzity, ideální volba nejen pro filozofy…
http://menza.osu.cz/index.php?kategorie=36026
Spolek – Známá hospůdka přímo mezi zastávkou Elektra a Stodolní.
http://www.spolek-ostrava.cz/
www.undg.cz
77
Mirror – Jeden z nejznámějších klubů mimo Stodolní ulici. Příjemné prostředí, rychlá obsluha a specifický sklepní design. Čepuje se Radegast 12°, Kozel10°, Svijany 13°, Hoegaarden. Cena se pohybuje mezi 18–43 Kč. Mapa
a další informace: http://www.mirror-pub.eu/
Na kafe?
Ostravanka – klasická kavárna s velmi příjemným interiérem, v Ostravě můžete naleznout hned tři http://ostravanka.cz/
Kavárna Daniel - příjemná kavárna v útulném prostředí s tradiční hudbou.
TIP: Triga – káva s medovníkem nebo café au Lait s medovníkem.
http://www.kavarnadaniel.com/
Studentsky portal OU a VSB-TUO
Literární kavárna – kavárna na Masarykově náměstí přímo v knihkupectví
Academia. Výborná kavárna s pravou italskou kávou Vergnano a spoustou
dalších výborných specialit a nezaměnitelnou atmosférou
http://www.literarni-kavarna-ostrava.cz/
Café no. 10 na Kuřím rynku – kavárna s internetem, ve které mají výborné
moučníky a samozřejmě dobrou kávu
http://www.kavarna-cafe10.com/kavarna_denni_menu_ostrava_informace.html
Starbucks – proslulá kavárna pro náročné milovníky kávy, v Nové Karolině
http://www.starbuckscoffee.cz/
Do čajky?
Šambala – oblíbená čajovna kousek od Masarykáče
http://www.cajovna-sambala.cz/
Na Rynku – výtečné maté s karamelem a k tomu kuskus v čajovně na Jiráskově náměstí http://www.vasecajovny.cz/cajovna-na-rynku/
Dobrá čajovna Náročného pijáka – hned vedle Domu kultury s úžasnou
atmosférou, doporučujeme vyzkoušet Vzpomínku na Bombay – čaj míchaný
s čokoládou http://cajovna-ostrava.cz/
Čajovna u Sýkorova mostu – zkuste si „zazvonit“ na gong naproti Knihovny města Ostravy http://cajovna.infocity.cz/
78
obsah
Univerzitní podzemí
v šesti rubrikách:
Naše univerzita
Studentský život
Zoomem
UndG
Kultura
Bo Ostrava
chytrá stránka
Měj přehled!
Informační portál pro studenty: www.4Student.cz
Studentský časopisový portál: www.Undg.cz
Ostrava jinak? Zkus to s USE-IT mapou Ostrava!
http://ostrava.use-it.travel/ https://www.facebook.com/useitostrava
Užitečné odkazy
http://jizdnirady.idnes.cz
http://www.ostravainfo.cz/
http://www.dpo.cz/
http://www.fno.cz/
nepropásni!
Imatrikulace září/říjen
Registrace předmětů na LS 29. 10. – 10. 11. 13
Podání žádosti o soc. stipendia do 18. 10. 13
Podání žádosti o ubyt. stipendia do 25. 10. 13
Kontrola studia za první semestr 7. 2. 14
Zápis na rozvrhové akce 30. 1. – 9. 2. 14
Registrace předmětů
na ZS pro další AR
květen
Mezní termín pro splněn
povinností
29. 8. 14
Prvákovská příručka OU 2013
Vydala:
zajímavé akce
Stavovská unie studentů Ostrava
Studentská komora Akademického senátu
Ostravské univerzity v Ostravě
Infoschůzky pro prváky 18. 9. 13
Vítání prvňáčků 2. 10.
Hladnovská laťka 30. 10.
Miss Studentka 20. 11.
Plesy SUS
únor, březen 14
University Band Contest
únor, březen 14
Foto: Jan Pražák, Vojtěch Žižka, archív OSU
Majáles Ostrava 2014
květen 14
Sazba a grafické zpracování:
Datum vydání:
Více na www.susostrava.cz
Agáta Vřeská
září 2013
Korekce:
Místo:
Gabriela Kantorová
Markéta Kročilová
Marek Ondruch
Ostrava
Jakub Meričko
Editor:
Michaela Dylová
Texty:
Ľubomíra Honíšková, Jaroslava Kořená, Aneta
Kozáková, Andrea Podleśná, Barbora Prátová,
Hynek Protivanský, Eva Nedomová, Adam
Soustružník, Daniel Šácha, Denisa Tkačíková,
Lucie Vavrečková, Aneta Vozňáková, Agáta Vřeská
Download

Stáhnout PDF